Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Marķējuma teksts - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSancuso
ATĶ kodsA04AA02
Vielagranisetron
RažotājsKyowa Kirin Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

SANCUSO 3,1 mg/24 stundās transdermālais plāksteris granisetron

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs 52 cm2 transdermālais plāksteris satur 34,3 mg granisetrona, no kura 24 stundu laikā izdalās

3,1 mg granisetrona.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: akrilāta-vinilacetāta kopolimērs, poliesteris, silikonizēts poliesteris.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 transdermālais plāksteris

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Transdermālai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Kyowa Kirin Ltd, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Lielbritānija.

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/766/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Sancuso

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PACIŅA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

SANCUSO 3,1 mg/24 h transdermālais plāksteris granisetron

Transdermālai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 transdermālais plāksteris

6.CITA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Kyowa Kirin Ltd

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas