Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil Actavis (sildenafil) – Marķējuma teksts - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSildenafil Actavis
ATĶ kodsG04BE03
Vielasildenafil
RažotājsActavis Group PTC ehf

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil Actavis 25 mg apvalkotās tabletes

Sildenafilum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 25 mg sildenafila.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu.

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 apvalkotā tablete

2 apvalkotās tabletes

4 apvalkotās tabletes

8 apvalkotās tabletes

12 apvalkotās tabletes

24 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/595/001 [1 apvalkotā tablete]

EU/1/09/595/002 [2 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/003 [4 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/004 [8 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/005 [12 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/016 [24 apvalkotās tabletes]

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Sildenafil Actavis 25 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil Actavis 25 mg tabletes

Sildenafilum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Actavis logo

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.BATCH NUMBER

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil Actavis 50 mg apvalkotās tabletes

Sildenafilum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 50 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu.

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 apvalkotā tablete

2 apvalkotās tabletes

4 apvalkotās tabletes

8 apvalkotās tabletes

12 apvalkotās tabletes

24 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/595/006 [1 apvalkotā tablete]

EU/1/09/595/007 [2 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/008 [4 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/009 [8 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/010 [12 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/017 [24 apvalkotās tabletes]

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Sildenafil Actavis 50 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil Actavis 50 mg tabletes

Sildenafilum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Actavis logo

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. BATCH NUMBER

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil Actavis 100 mg apvalkotās tabletes

Sildenafilum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 100 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu.

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 apvalkotā tablete

2 apvalkotās tabletes

4 apvalkotās tabletes

8 apvalkotās tabletes

12 apvalkotās tabletes

24 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Īslande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/595/011 [1 apvalkotā tablete]

EU/1/09/595/012 [2 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/013 [4 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/014 [8 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/015 [12 apvalkotās tabletes]

EU/1/09/595/015 [24 apvalkotās tabletes]

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Sildenafil Actavis 100 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sildenafil Actavis 100 mg tabletes

Sildenafilum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Actavis logo

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. BATCH NUMBER

Lot

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas