Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Zāļu apraksts - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSimbrinza
ATĶ kodsS01EC54
Vielabrinzolamide / brimonidine tartrate
RažotājsNovartis Europharm Limited

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml acu pilieni, suspensija

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml suspensijas satur 10 mg brinzolamīda (brinzolamide) un 2 mg brimonidīna tartrāta (brimonidine tartrate), kas atbilst 1,3 mg brimonidīna.

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Katrs suspensijas mililitrs satur 0,03 mg benzalkonija hlorīda.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Acu pilieni, suspensija (acu pilieni).

Balta līdz gandrīz balta, viendabīga suspensija, pH 6,5 (aptuveni).

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Paaugstināta intraokulārā spiediena (IOS) pazemināšanai pieaugušiem pacientiem ar atvērta kakta glaukomu vai okulāru hipertensiju, kuriem monoterapija nesniedz pietiekamu IOS pazeminošo efektu. (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Lietošana pieaugušajiem, tajā skaitā gados vecākiem cilvēkiem

Ieteicamā deva ir viens SIMBRINZA piliens slimajā(-s) acī(-s) divas reizes dienā.

Aknu un/vai nieru darbības traucējumi

SIMBRINZA nav pētīts pacientiem ar aknu darbības traucējumiem, un tādēļ, lietojot šajā populācijā, ieteicama piesardzība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

SIMBRINZA nav pētīts pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (KRKL < 30 ml/min) vai pacientiem ar hiperhlorēmisku acidozi. Tā kā SIMBRINZA sastāvdaļa brinzolamīds un tā metabolīti galvenokārt tiek izvadīti caur nierēm, SIMBRINZA lietošana šiem pacientiem ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

SIMBRINZA drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā no 2 līdz 17 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami. SIMBRINZA lietošana bērniem un pusaudžiem nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Drošuma apsvērumu dēļ SIMBRINZA nedrīkst lietot jaundzimušajiem un zīdaiņiem vecumā līdz 2 gadiem (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Okulārai lietošanai.

Pacienti jāinformē, ka pudelīte pirms lietošanas ir pamatīgi jāsakrata.

Aizspiežot asaru izvadkanālu un aizverot plakstiņus uz 2 minūtēm, sistēmiskā absorbcija tiek samazināta. Tas var radīt sistēmisku blakusparādību samazināšanos un lokālās aktivitātes palielināšanos (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Lai novērstu pudelītes pilinātāja galiņa un šķīduma inficēšanos, ar pudelītes pilinātāja galiņu nedrīkst aizskart plakstiņus, apvidu ap aci vai citas virsmas. Norādiet pacientiem, ka pudelīte jātur cieši aizvērta, kad tā netiek lietota.

SIMBRINZA var tikt lietota vienlaicīgi ar citām lokāli lietojamām oftalmoloģiskām zālēm, kas pazemina intraokulāro spiedienu. Ja tiek lietotas vairākas lokāli lietojamas oftalmoloģiskas zāles, tad starp to lietošanu ir jāievēro vismaz 5 minūšu intervāls.

Ja tiek izlaista deva, ārstēšana jāturpina ar nākamo devu, kā plānots. Deva nedrīkst pārsniegt 1 pilienu slimajā(-s) acī(-s) divas reizes dienā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām, vai pret sulfonamīdiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacienti, kuri saņem ārstēšanu ar monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitoriem (skatīt 4.5. apakšpunktu). Pacienti, kuri lieto antidepresantus, kas ietekmē noradrenerģisko pārvadi (piemēram, tricikliskos antidepresantus un mianserīnu) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pacienti ar smagiem nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu). Pacienti ar hiperhlorēmisku acidozi.

Jaundzimušie un zīdaiņi līdz 2 gadu vecumam (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Zāles nedrīkst injicēt. Pacienti jāinformē, ka SIMBRINZA nedrīkst norīt.

Okulāra iedarbība

SIMBRINZA lietošana nav pētīta pacientiem ar šaura kakta glaukomu, un tās lietošana šādiem pacientiem nav ieteicama.

Iespējamā brinzolamīda ietekme uz radzenes endotēlija funkciju nav pētīta pacientiem ar radzenes bojājumiem (īpaši pacientiem ar zemu endotēlija šūnu skaitu). Jo īpaši, pacienti, kuri valkā kontaktlēcas, nav pētīti, un tiek ieteikts rūpīgi novērt tos pacientus, kuri lieto brinzolamīdu, jo karboanhidrāzes inhibitori var ietekmēt radzenes hidratāciju, un kontaktlēcu lietošana var palielināt risku radzenei. Ieteicama pacientu ar radzenes bojājumiem rūpīga novērošana, piemēram, pacientu ar cukura diabētu vai radzenes distrofiju. Rūpīgi uzraugot, SIMBRINZA var lietot kontaktlēcu valkāšanas laikā (skatīt zemāk ‘Benzalkonija hlorīds’).

Brimonidīna tartrāts var izraisīt okulāras alerģiskas reakcijas. Ja tiek novērotas alerģiskas reakcijas, ārstēšana jāpārtrauc. Saistībā ar brimonidīna tartrātu ziņots par aizkavētām acu paaugstinātas jutības reakcijām, dažas bija saistītas ar paaugstinātu IOS.

Iespējamā ietekme pēc ārstēšanas ar SIMBRINZA pārtraukšanas nav pētīta. Kaut arī SIMBRINZA IOS pazeminošās iedarbības ilgums nav pētīts, sagaidāms, ka brinzolamīda IOS pazeminošā iedarbība ilgs 5-7 dienas. Brimonidīna IOS pazeminošā iedarbība varētu būt ilgāka.

Sistēmiskā iedarbība

SIMBRINZA satur brinzolamīdu, kas ir karboanhidrāzes sulfonamīda inhibitors, un, lai gan lietots lokāli, tas uzsūcas sistēmiski. Tāda paša veida blakusparādības, kādas saistītas ar sulfonamīdiem, var rasties pēc lokālas lietošanas. Ja rodas nopietnu reakciju vai paaugstinātas jutības pazīmes, zāļu lietošana jāpārtrauc.

Sirdsdarbības traucējumi

Pēc SIMBRINZA lietošanas dažiem pacientiem novēroja nelielu asinsspiediena pazemināšanos. Lietojot tādas zāles kā, piemēram, antihipertensīvos līdzekļus un/vai sirds glikozīdus vienlaicīgi ar SIMBRINZA vai pacientiem ar smagu vai nestabilu un nekontrolētu sirds un asinsvadu slimību, jāievēro piesardzība (skatīt 4.5. apakšpunktu).

SIMBRINZA jālieto piesardzīgi pacientiem ar depresiju, cerebrālu vai koronāru nepietiekamību, Reino fenomenu, ortostatisku hipotensiju vai Thromboangitis obliterans.

Skābju/bāzu līdzsvara traucējumi

Lietojot perorālus karboanhidrāzes inhibitorus, ir ziņots par skābju un bāzu līdzsvara traucējumiem. SIMBRINZA satur brinzolamīdu, kas ir karboanhidrāzes inhibitors, un, lai gan lietots lokāli, tas uzsūcas sistēmiski. Tāda paša veida blakusparādības, kādas saistītas ar perorāli lietojamiem karboanhidrāzes inhibitoriem (piemēram, skābju un bāzu līdzsvara traucējumi), var rasties pēc lokālas lietošanas (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Metaboliskās acidozes iespējamā riska dēļ pacientiem ar nieru darbības traucējumu risku šīs zāles jālieto piesardzīgi. SIMBRINZA lietošana pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

SIMBRINZA nav pētīta pacientiem ar aknu darbības traucējumiem; ārstējot šādus pacientus, jāievēro piesardzība (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Spēja koncentrēties

Perorālie karboanhidrāzes inhibitori gados vecākiem pacientiem var pavājināt spēju veikt uzdevumus, kuriem nepieciešama spēja koncentrēties un/vai fiziska koordinācija. SIMBRINZA tiek absorbēts sistēmiski, un tāpēc saistībā ar lokālo lietošanu var notikt iepriekš minētais (skatīt 4.7. apakšpunktu).

Benzalkonija hlorīds

SIMBRINZA satur benzalkonija hlorīdu, kas var izraisīt acu kairinājumu, un ir zināms, ka tas var mainīt mīksto kontaktlēcu krāsu. Jāizvairās no saskares ar mīkstajām kontaktlēcām. Pacientiem ir jānorāda, ka pirms SIMBRINZA lietošanas jāizņem kontaktlēcas un pēc iepilināšanas jānogaida vismaz 15 minūtes, pirms tās ievietot atpakaļ.

Ziņots, ka benzalkonija hlorīds var izraisīt arī punktveida keratopātiju un/vai toksisku ulceratīvu keratopātiju. Biežas vai ilgstošas lietošanas gadījumā nepieciešama rūpīga novērošana.

Pediatriskā populācija

SIMBRINZA drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā no 2 līdz 17 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Jaundzimušajiem un zīdaiņiem, kuri saņēma brimonidīna acu pilienus kā daļu no medicīniskās terapijas iedzimtas glaukomas ārstēšanai, ir ziņots par brimonidīna pārdozēšanas simptomiem (tajā skaitā, samaņas zudums, hipotensija, hipotonija, bradikardija, hipotermija, cianoze un apnoja). Tādēļ SIMBRINZA lietošana ir kontrindicēta bērniem vecumā līdz 2 gadiem (skatīt

4.3. apakšpunktu).

Ar centrālo nervu sistēmu saistītu nevēlamu blakusparādību iespējamības dēļ bērnu no 2 gadu vecuma (īpaši vecumā no 2 līdz 7 gadiem un/vai ar ķermeņa masu < 20 kg) ārstēšana nav ieteicama.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Speciāli zāļu mijiedarbības pētījumi ar SIMBRINZA nav veikti.

SIMBRINZA ir kontrindicēta pacientiem, kuri lieto monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitorus vai antidepresantus, kas ietekmē noradrenerģisko transmisiju (piem., tricikliskos antidepresantus vai

mianserīnu) (skatīt 4.3. apakšpunktu). Tricikliskie antidepresanti varētu mazināt acu hipotensīvo atbildes reakciju uz SIMBRINZA.

Piesardzība ir ieteicama, ņemot vērā darbības summēšanās vai pastiprināšanās iespēju, lietojot ar CNS nomācošiem līdzekļiem (piemēram, alkohols, barbiturāti, opiāti, sedatīvie līdzekļi vai anestēzijas līdzekļi).

Nav pieejami dati par cirkulējošo kateholamīnu līmeni pēc SIMBRINZA lietošanas. Tomēr pacientiem, kuri lieto zāles, kas var ietekmēt cirkulējošo amīnu metabolismu un saistīšanos (piem., hlorpromazīns, metilfenidāts, rezerpīns, serotonīna-norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitori), ieteicams ievērot piesardzību.

Alfa adrenerģiskie agonisti (piemēram, brimonidīna tartrāts) kā zāļu grupa var pazemināt pulsu un asinsspiedienu. Dažiem pacientiem pēc SIMBRINZA lietošanas tika novērota neliela asinsspiediena pazemināšanās. Ieteicams ievērot piesardzību, lietojot SIMBRINZA vienlaicīgi ar antihipertensīviem līdzekļiem un/vai sirds glikozīdiem.

Ieteicams ievērot piesardzību, ja tiek uzsākta vienlaicīga terapija (vai mainīta deva) ar sistēmiskām zālēm (neatkarīgi no zāļu formas), kas varētu mijiedarboties ar alfa adrenerģiskajiem agonistiem vai traucēt to darbību, piem., adrenoreceptoru agonistiem vai antagonistiem (piem., izoprenalīns, prazosīns).

Brinzolamīds ir karboanhidrāzes inhibitors un, lai gan ievadīts lokāli, tas tiek absorbēts sistēmiski. Saistībā ar perorāliem karboanhidrāzes inhibitoriem ir ziņots par skābju-bāzu līdzsvara traucējumiem. Jāņem vērā potenciālas mijiedarbības iespēja pacientiem, kuri saņem SIMBRINZA.

Iespējama aditīva iedarbība uz karboanhidrāzes inhibīcijas sistēmisko iedarbību pacientiem, kuri saņem perorālus karboanhidrāzes inhibitorus un lokāli lietojamu brinzolamīdu. Vienlaicīga SIMBRINZA un perorālu karboanhidrāzes inhibitoru lietošana nav ieteicama.

Citohroma P-450 izozīmi, kas atbildīgi par brinzolamīda metabolismu, ietver CYP3A4 (galvenais), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 un CYP2C9. Paredzams, ka tādi CYP3A4 inhibitori, piemēram, ketokonazols, itrakonazols, klotrimazols, ritonavīrs un troleandomicīns inhibēs brinzolamīda metabolismu ar CYP3A4. Jāievēro piesardzība, ja CYP3A4 inhibitori tiek ievadīti vienlaicīgi. Tomēr maz ticama ir brinzolamīda uzkrāšanās, jo eliminācija caur nierēm ir galvenais veids. Brinzolamīds nav citohroma P-450 izozīmu inhibitors.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu par SIMBRINZA lietošanu grūtniecēm, vai tie ir ierobežotā apjomā. Brinzolamīds pēc sistēmiskas lietošanas bija teratogēns žurkām, bet ne trušiem. Pētījumi dzīvniekiem ar perorāli lietotu brimonidīnu neuzrāda tiešu kaitīgu ietekmi attiecībā uz reproduktīvo toksicitāti. Pētījumos ar dzīvniekiem brimonidīns šķērsoja placentu un ierobežotā daudzumā nonāca augļa asinsritē. SIMBRINZA lietošana nav ieteicama grūtniecības laikā un sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras nelieto kontracepcijas līdzekļus.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai lokāli lietota SIMBRINZA nokļūst mātes pienā cilvēkiem. Pieejamie farmakodinamiskie/toksikoloģiskie dati par dzīvniekiem ir uzrādījuši, ka pēc iekšķīgas lietošanas minimāls daudzums brinzolamīda nokļūst mātes pienā. Iekšķīgi lietots brimonidīns nokļūst mātes pienā cilvēkiem. Sievietēm, kuras baro zīdaini ar krūti, nevajadzētu lietot SIMBRINZA.

Fertilitāte

Neklīniskie dati neuzrāda jebkādu brinzolamīda vai brimonidīna ietekmi uz fertilitāti. Nav pieejami dati par lokāli okulāri lietotas SIMBRINZA ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

SIMBRINZA mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

SIMBRINZA var izraisīt reiboni, ģīboni un/vai miegainību, kas var traucēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Pārejoša neskaidra redze vai citi redzes traucējumi var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja pēc iepilināšanas rodas neskaidra redze, pacientam pirms transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas jānogaida, līdz redze noskaidrojas.

Iekšķīgi lietojami karboanhidrāzes inhibitori gados vecākiem pacientiem var pavājināt spēju veikt uzdevumus, kuriem nepieciešama spēja koncentrēties un/vai fiziska koordinācija (skatīt

4.4. apakšpunktu).

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Kopsavilkums drošuma profilam

Klīniskajos pētījumos ar SIMBRINZA, lietotu divas reizes dienā, visbiežākās blakusparādības bija okulāra hiperēmija un okulāras alerģijas tipa reakcijas, kas radās aptuveni 6-7% pacientu, un disgeizija (rūgta vai neprasta garša mutē pēc iepilināšanas), kas radās aptuveni 3% pacientu. SIMBRINZA drošuma profils bija līdzīgs atsevišķu sastāvdaļu (brinzolamīds 10 mg/ml un brimonidīns 2 mg/ml) profilam.

Kopsavilkums par blakusparādībām tabulas veidā

Tālāk uzskaitītās blakusparādības ziņotas klīnisko pētījumu ar SIMBRINZA, lietotu divas reizes dienā, kā arī atsevišķu komponentu – brinzolamīda un brimonidīna klīnisko pētījumu un pēcreģistrācijas uzraudzības laikā. Tās ir klasificētas saskaņā ar šādu principu: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000) vai nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Sistēmas orgānu klasifikācija

Nevēlamās blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Retāk: nazofaringīts2, faringīts2, sinusīts2

 

Nav zināmi: rinīts2

Asins un limfātiskās sistēmas

Retāk: samazināts sarkano asinsķermenīšu skaits2,

traucējumi

paaugstināts hlorīdu līmenis asinīs2

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk: hipersensitivitāte3

Psihiskie traucējumi

Retāk: apātija2, depresija2,3, nomākts garastāvoklis2,

 

bezmiegs1, pazemināts libido2, nakts murgi2, nervozitāte2

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: miegainība1, reibonis3, disgeizija1

 

Retāk: galvassāpes1, motorā disfunkcija2, amnēzija2,

 

atmiņas traucējumi2, parestēzija2

 

Ļoti reti: ģībonis3

 

Nav zināmi: tremors2, hipoestēzija2, ageizija2

Acu bojājumi

Bieži: acs alerģija1, keratīts1, sāpes acī1, redzes

 

diskomforts1, neskaidra redze1, redzes traucējumi3, okulāra

 

hiperēmija1, konjunktīvas blāvums3

 

Retāk: radzenes erozija1, radzenes tūska2, blefarīts1,

 

nogulsnes uz radzenes (keratiski izgulsnējumi)1,

 

konjunktīvas bojājums (papillae)1, fotofobija1, fotopsija2,

 

acs pietūkums2, plakstiņa tūska1, konjunktīvas tūska1, sausa

 

acs1, izdalījumi no acīm1, samazināts redzes asums2,

 

pastiprināta asarošana1, pterigijs2, plakstiņa apsārtums1,

 

meibomīts2, diplopija2, apžilbšana2, samazināts acs

 

jutīgums2, sklēras pigmentācija2, cista uz konjunktīvas2,

 

patoloģiska sajūta acī1, astenopija1

Sistēmas orgānu klasifikācija

Nevēlamās blakusparādības

 

Ļoti reti: uveīts3, mioze3

 

Nav zināmi: redzes traucējumi2, madaroze2

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk: vertigo1, troksnis ausīs2

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk: sirds-elpošanas darbības traucējumi2, stenokardija2,

 

aritmija3, sirdsklauves2,3, neregulāra sirdsdarbība2,

 

bradikardija2,3, tahikardija3

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Retāk: hipotensija1

 

Ļoti reti: hipertensija3

Elpošanas sistēmas traucējumi,

Retāk: aizdusa2, bronhu hiperaktivitāte2, faringolaringeālas

krūšu kurvja un videnes slimības

sāpes2, sausuma sajūta rīklē1, klepus2, deguna asiņošana2,

 

augšējo elpceļu aizsprostojums2, aizlikts deguns1, rinoreja2,

 

rīkles kairinājums2, sausums degunā1, pilēšana aizdegunē1,

 

šķaudīšana2

 

Nav zināmi: astma2

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži: sausa mute1

 

Retāk: dispepsija1, ezofagīts2, nepatīkama sajūta vēderā1,

 

caureja2, vemšana2, slikta dūša2, biežas zarnu kustības2,

 

gāzu uzkrāšanās2, mutes hipoestēzija2, mutes parestēzija1

Aknu un/vai žults izvades sistēmas

Nav zināmi: aknu funkcionālo testu novirze no normas2

traucējumi

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: kontaktdermatīts1, nātrene2, izsitumi2, makulo-

 

papulāri izsitumi2, vispārēja nieze2, alopēcija2, blīva āda2

 

Nav zināmi: sejas tūska3, dermatīts2,3, eritēma2,3

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Retāk: sāpes mugurā2, muskuļu spazmas2, mialģija2

sistēmas bojājumi

Nav zināmi: artralģija2, sāpes ekstremitātēs2

Nieru un urīnizvades sistēmas

Retāk: sāpes nierēs2

traucējumi

Nav zināmi: polakiūrija2

Reproduktīvās sistēmas traucējumi

Retāk: erektīlā disfunkcija2

un krūts slimības

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Retāk: sāpes2, nepatīkama sajūta krūtīs2, nepatīkama

ievadīšanas vietā

sajūta2, nervozitāte2, aizkaitināmība2, zāļu pārpalikums1

 

Nav zināmi: sāpes krūtīs2, perifērā tūska2,3

1nevēlamas blakusparādības, kas novērotas, lietojot SIMBRINZA

2papildu nevēlamas blakusparādības, kas novērotas, lietojot brinzolamīdu monoterapijā

3papildu nevēlamas blakusparādības, kas novērotas, lietojot brimonidīnu monoterapijā

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Disgeizija bija visbiežāk novērotā sistēmiska blakusparādība, kas saistīta ar SIMBRINZA lietošanu (3,4%). Iespējams, to izraisīja acu pilienu iekļūšana aizdegunē pa asaru kanālu, un tas ir saistīts ar brinzolamīdu, kas ir SIMBRINZA sastāvdaļa. Asaru kanāla aizspiešana vai viegla acs plakstiņa aizvēršana pēc iepilināšanas var samazināt šīs parādības iespējamību (skatīt 4.2. apakšpunktu).

SIMBRINZA satur brinzolamīdu, kas ir karboanhidrāzes sulfonamīda inhibitors ar sistēmisku absorbēšanu. Kuņģa-zarnu trakta, nervu sistēmas, hematoloģiska rakstura, nieru un metaboliskas blakusparādības kopumā ir saistītas ar sistēmiskiem karboanhidrāzes inhibitoriem. Tāda paša veida blakusparādības, kādas saistītas ar perorāliem karboanhidrāzes inhibitoriem, var rasties pēc lokālas ievadīšanas.

Bieži ar brimonidīnu, kas ir SIMBRINZA sastāvdaļa, saistītas nevēlamas blakusparādības ietver okulāras alerģiska tipa reakcijas, ģīboni un/vai miegainību un sausuma sajūtu mutē. Brimonidīna lietošana tiek saistīta ar minimālu asinsspiediena pazemināšanos. Dažiem pacientiem, kuri lietoja SIMBRINZA devas, novēroja asinsspiediena pazemināšanos līdzīgi tai, kāda novērota, lietojot brimonidīnu monoterapijā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ja notikusi pārdozēšana ar SIMBRINZA, tad ārstēšanai jābūt simptomātiskai un uzturošai. Pacienta elpceļu darbībai jābūt uzturētai.

SIMBRINZA sastāvdaļas brinzolamīda dēļ var rasties elektrolītu traucējumi, acidozes stāvokļa rašanās un iespējami nervu sistēmas efekti. Jāuzrauga elektrolītu (īpaši kālija) līmenis serumā un pH līmenis asinīs.

Informācija par nejaušu SIMBRINZA sastāvdaļas brimonidīna norīšanu pieaugušajiem ir ļoti ierobežota. Vienīgā līdz šim ziņotā nevēlamā blakusparādība bija hipotensija. Ziņots, ka hipotensijas epizodei sekoja rikošeta hipertensija.

Pēc citu alfa-2 agonistu iekšķīgas pārdozēšanas ir ziņots par tādiem simptomiem kā hipotensija, astēnija, vemšana, letarģija, sedācija, bradikardija, aritmijas, mioze, elpas trūkums, hipotonija, hipotermija, elpošanas nomākums un krampji.

Pediatriskā populācija

Ziņots par nopietnām nevēlamām blakusparādībām pēc nejaušas SIMBRINZA sastāvdaļas brimonidīna norīšanas pediatriskiem pacientiem. Pacientiem bija CNS nomākuma simptomi, raksturīga ir īslaicīga koma vai zems apziņas līmenis, letarģija, miegainība, hipotonija, bradikardija, hipotermija, bālums, elpošanas nomākums un apnoja, un tādēļ nepieciešama ārstēšana intensīvajā terapijā ar intubāciju, ja ir atbilstošas indikācijas. Tika ziņots par visu pacientu pilnīgu atveseļošanos, parasti 6–24 stundu laikā.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Oftalmoloģiski līdzekļi, pretglaukomas un miotiski līdzekļi ATĶ kods:

S01EC54

Darbības mehānisms

SIMBRINZA satur divas aktīvās vielas: brinzolamīdu un brimonidīna tartrātu. Šīs divas sastāvdaļas pazemina intraokulāro spiedienu (IOS) pacientiem ar atvērta kakta glaukomu (AKG) un okulāru hipertensiju (OHT), nomācot acs šķidruma veidošanos acs ciliārajā ķermenī. Lai gan brinzolamīds, gan brimonidīns pazemina IOS, nomācot acs šķidruma veidošanos, to darbības mehānismi ir atšķirīgi.

Brinzolamīds darbojas, nomācot enzīmu karboanhidrāzi (CA-II) ciliārajā epitēlijā, kā rezultātā samazinās bikarbonāta jonu veidošanās un nātrija un šķidruma transports caur ciliāro epitēliju, kā arī acs šķidruma veidošanās. Brimonidīns, alfa-2 adrenerģiskais agonists, nomāc enzīmu adenilātciklāzi un no cAMF atkarīgo acs šķidruma veidošanos. Turklāt brimonidīna lietošana izraisa uveosklerālās atteces palielināšanos.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klīniskā efektivitāte un drošums

Sešus mēnešus ilgā, kontrolētā, elementu ietekmes klīniskajā pētījumā, kurā bija iekļauti 560 pacienti ar atvērta kakta glaukomu (ietverot pseidoeksfoliācijas vai pigmenta dispersijas komponenti) un/vai

okulāru hipertensiju, kuru stāvoklis, pēc pētnieku domām, nebija pietiekami kontrolēts ar monoterapiju vai kuri jau lietoja vairākas IOS pazeminošas zāles un kuru vidējais sākotnējais diennakts IOS bija 26 mmHg, divreiz dienā lietota SIMBRINZA izraisītais vidējā diennakts IOS pazeminājums bija aptuveni 8 mmHg. Salīdzinot SIMBRINZA ar divreiz dienā lietotu bronzolamīdu 10 mg/ml vai bromonidīnu 2 mg/ml, visos pētījuma apmeklējumos konstatēja statistiski pārāku vidējā diennakts IOS pazeminājumu (1. attēls).

1. attēls. Vidējāa diennakts (plkst. 9.00, +2 h, +7 h) IOS izmaiņas, salīdzinot ar pētījuma sākumu (mmHg) – Elementu ietekmes pētījums

a Vidējais rādītājs pēc mazāko kvadrātu metodes iegūts no statistikas modeļa, kas ņem vērā pētījuma centru, sākotnējo IOS plkst. 9.00 un korelētos IOS mērījumus vienam pacientam. Visas terapijas atšķirības (salīdzinot SIMBRINZA ar atsevišķām sastāvdaļām) bija statistiski nozīmīgas, p=0,0001 vai mazāks.

Vidējā IOS pazeminājums, salīdzinot ar pētījuma sākumu, katrā laika brīdī katrā apmeklējumā, lietojot SIMBRINZA, bija lielāks (6 – 9 mmHg) nekā monoterapijas ar brinzolamīdu (5 – 7 mmHg) vai brimonidīnu (4 – 7 mmHg) gadījumā. Vidējais procentuālais IOS pazeminājums kopš pētījuma sākuma, lietojot SIMBRINZA, bija robežās no 23% līdz 34%. Pacientu, kuriem IOS mērījums bija zemāks par 18 mmHg, procentuālais īpatsvars SIMBRINZA grupā bija lielāks nekā brinzolamīda grupā 9 no 12 novērtējumiem līdz 6. mēnesim un lielāks nekā brimonidīna grupā visos

12 novērtējumos līdz 6. mēnesim. Laika brīdī + 2 h (laiks, kas atbilst rīta efektivitātes maksimumam) primārās efektivitātes apmeklējumā 3. mēnesī pacientu, kam IOS bija zemāks par 18 mmHg, procentuālais īpatsvars bija 61,7% SIMBRINZA grupā, 40,1% brinzolamīda grupā un 40,0% brimonidīna grupā.

Sešus mēnešus ilgā, kontrolētā, līdzvērtīguma klīniskā pētījumā, kurā piedalījās 890 pacienti ar atvērta kakta glaukomu (ietverot pseidoeksfoliācijas vai pigmenta dispersijas komponenti) un/vai okulāru hipertensiju, kuru stāvoklis, pēc pētnieka domām, nebija pietiekami kontrolēts ar monoterapiju vai kuri jau lietoja vairākas IOS pazeminošas zāles un kuriem pētījuma sākumā vidējais dienas IOS bija 26 – 27 mmHg, SIMBRINZA līdzvērtīgumu vienlaicīgi lietotam brinzolamīdam 10 mg/ml + brimonidīnam 2 mg/ml, pierādīja visos pētījuma apmeklējumos attiecībā uz vidējā dienas IOS pazeminājumu kopš pētījuma sākuma (1. tabula).

1. tabula. Vidējā dienas IOS (mmHg) izmaiņu kopš pētījuma sākuma salīdzinājums – Līdzvērtīguma pētījums

Apmeklējums

SIMBRINZA

Brinzolamīds + brimonidīns

Atšķirība vidējia

 

vidējia

vidējia

(95% TI)

 

2. nedēļa

-8,4

(n=394)

-8,4

(n=384)

-0,0

(-0,4,

0,3)

6. nedēļa

-8,5

(n=384)

-8,4

(n=377)

-0,1

(-0,4,

0,2)

3. mēnesis

-8,5

(n=384)

-8,3

(n=373)

-0,1

(-0,5,

0,2)

6. mēnesis

-8,1

(n=346)

-8,2

(n=330)

0,1

(-0,3,

0,4)

a Vidējais rādītājs pēc mazāko kvadrātu metodes iegūts no statistikas modeļa, kas ņem vērā pētījuma centru, sākotnējo IOS plkst. 9.00 un korelētos IOS mērījumus vienam pacientam.

Vidējā IOS pazeminājums kopš pētījuma sākuma noteiktā laikā katrā apmeklējumā, lietojot SIMBRINZA vai atsevišķās sastāvdaļas vienlaicīgi, bija līdzīgs (7 – 10 mmHg). Vidējais procentuālais IOS pazeminājums kopš pētījuma sākuma, lietojot SIMBRINZA, bija robežās no 25% līdz 37%. Pacientu, kam IOS mērījums bija zemāks par 18 mmHg, procentuālais īpatsvars pētījuma apmeklējumos vienā un tajā pašā laikā līdz 6. mēnesim SIMBRINZA un brinzolamīda + brimonidīna grupās bija līdzīgs. Noteiktā laikā+ 2 h (laikā, kas atbilst rīta efektivitātes maksimumam) primārās efektivitātes apmeklējumā 3. mēnesī pacientu, kam IOS bija zemāks par 18 mmHg, procentuālais īpatsvars bija 65,6% SIMBRINZA grupā un 63,7% brinzolamīda un brimonidīna grupās.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus SIMBRINZA visās pediatriskās populācijas apakšgrupās glaukomas un okulārās hipertensijas ārstēšanai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc lokālas lietošanas acīs brinzolamīds uzsūcas caur radzeni. Viela nokļūst arī sistēmiskajā asinsritē, kur tā eritrocītos stingri saistās ar karboanhidrāzi. Koncentrācija plazmā ir ļoti zema. Cilvēkiem saistīšanās dēļ ar eritrocītu karboanhidrāzi pagarinās eliminācijas pusperiods no pilnasinīm

(> 100 dienas).

Pēc lokālas lietošanas brominodīns strauji uzsūcas acī. Trušiem maksimālā koncentrācija acīs vairumā gadījumu tika sasniegta ātrāk nekā stundas laikā. Maksimālā koncentrācija cilvēka plazmā ir

< 1 ng/ml, un tā tiek sasniegta < 1 stundas laikā. Līmenis plazmā pazeminās ar pusperiodu aptuveni 2-3 stundas. Ilgstošas lietošanas laikā uzkrāšanās nenotiek.

Klīniskā pētījumā par lokālu lietošanu acīs, salīdzinot divas vai trīs reizes dienā lietota SIMBRINZA sistēmisko farmakokinētiku ar atsevišķi lietotu brinzolamīdu un brimonidīnu tādās pašās divās devās, brinzolamīda un N-dezetilbrinzolamīda farmakokinētika līdzsvara apstākļos pilnasinīs, lietojot kombinēto preparātu un tikai brinzolamīdu, bija līdzīga. Tāpat līdzīga bija arī kombinēta preparāta veidā lietota brimonidīna farmakokinētika plazmā līdzsvara apstākļos, salīdzinot ar farmakokinētiku, kāda novērota, lietojot tikai brimonidīnu, izņemot terapijas grupu, kurā SIMBRINZA lietoja divreiz

dienā, kurā vidējais AUC0-12 stundas bija par aptuveni 25% mazāks, nekā lietojot tikai brimonidīnu divreiz dienā.

Izkliede

Trušiem veiktie pētījumi liecināja, ka brinzolamīda maksimālā koncentrācija acīs pēc lokālas lietošanas ir tādos priekšējos audos kā radzene, konjunktīva, acs šķidrums un varavīksnenes-ciliārais ķermenis. Saglabāšanās acu audos ir ilgstoša, jo notiek saistīšanās ar karboanhidrāzi. Brinzolamīds mēreni (aptuveni 60%) saistās ar cilvēka plazmas olbaltumvielām.

Brimonidīnam piemīt afinitāte pret acs pigmentētajiem audiem, īpaši varavīksnenes-ciliāro ķermeni, jo tas saistās ar melanīnu. Taču klīniskie un neklīniskie drošuma dati liecina, ka tās ir labi panesamas un drošas zāles ilgstošas lietošanas gadījumā.

Biotransformācija

Brinzolamīdu metabolizē aknu citohroma P450 izozīmi, īpaši CYP3A4, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 un CYP2C9. Primārais metabolīts ir N-dezetilbrinzolamīds, kā arī N-dezmetoksipropil- un O- dezmetilmetabolīti un N-propionskābes analogs, kas veidojas O-dezmetilbrinzolamīda N-propil sānu ķēdes oksidācijas rezultātā. Brinzolamīds un N-dezetilbrinzolamīds nenomāc citohroma P450 izozīmus koncentrācijā, kas vismaz 100 reižu pārsniedz maksimālo sistēmisko līmeni.

Brimonidīnu plaši metabolizē aknu aldehīdoksidāze, veidojot galvenos metabolītus 2- oksobrimonidīnu, 3-oksobrimonidīnu un 2,3-dioksobrimonidīnu. Novērota arī imidazolīna gredzena sašķelšana par 5-bromo-6-guanidīnhinoksalīnu.

Eliminācija

Brinzolamīds tiek eliminēts galvenokārt urīnā nemainītā veidā. Cilvēkiem urīnā konstatētais brinzolamīds un N-dezetilbrinzolamīds veidoja attiecīgi aptuveni 60% un 6% no devas. Žurkām iegūtie dati liecināja, ka notiek izdalīšanās ar žulti (aptuveni 30%), galvenokārt metabolītu veidā.

Brimonidīns tiek eliminēts galvenokārt ar urīnu metabolītu veidā. Žurkām un pērtiķiem urīnā konstatētie metabolīti veidoja 60 – 75% no perorāli vai intravenozi lietotās devas.

Linearitāte/nelinearitāte

Brinzolamīda farmakokinētika pēc būtības ir nelineāra, jo notiek piesātināma saistīšanās ar karboanhidrāzi pilnasinīs un dažādos audos. Iedarbība līdzsvara apstākļos nepalielinās proporcionāli devai.

Turpretim brimonidīnam klīnisko terapeitisko devu diapazonā piemīt lineāra farmakokinētika.

Farmakokinētiskā(-s)/farmakodinamiskā(-s) attiecība(-s)

SIMBRINZA ir paredzēts lokālai iedarbībai acī. Iedarbība uz cilvēka aci, lietojot efektīvās devas, nav novērtējama. Farmakokinētiskā/farmakodinamiskā attiecība cilvēkam attiecībā uz IOS pazemināšanu nav noteikta.

Citas īpašās populācijas

Pētījumi vecuma, rases un nieru vai aknu darbības traucējumu ietekmes noteikšanai ar SIMBRINZA nav veikti. Brinzolamīda pētījums japāņiem, salīdzinot ar ne-japāņiem, liecināja par līdzīgu sistēmisko farmakokinētiku starp abām grupām. Brinzolamīda pētījumā pētāmām personām ar nieru darbības traucējumiem konstatēja brinzolamīda un N-dezetilbrinzolamīda sistēmiskās iedarbības palielināšanos 1,6 – 2,8 reizes, salīdzinot pētāmās personas ar normālu nieru darbību un vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem. Šī ar vielu saistīto eritrocītu koncentrācijas palielinašānās līdzsvara apstākļos neizraisīja eritrocītu karboanhidrāzes aktivitātes līmeņa inhibīciju līdz līmenim, kas saistīts ar sistēmiskām blakusparādībām. Tomēr kombinētais preparāts nav ieteicams pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīns klīrenss < 30 ml/min).

Brimonidīna Cmax, AUC un eliminācijas pusperiods gados vecākām (> 65 g.v.) pētāmām personām un jauniem pieaugušajiem ir līdzīgi. Nieru un aknu darbības traucējumu ietekme uz brimonidīna sistēmisko farmakokinētiku nav novērtēta. Ņemot vērā brimonidīna mazo sistēmisko iedarbību pēc lokālas lietošanas acīs, paredzams, ka plazmas ekspozīcijas izmaiņas nebūs klīniski nozīmīgas.

Pediatriskā populācija

Brinzolamīda un brimonidīna sistēmiskā farmakokinētika, lietojot atsevišķi vai kombinācijā, bērniem nav pētīta.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Brinzolamīds

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Ietekmi neklīniskos pētījumos par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību novēroja tikai tad, ja iedarbība pietiekami pārsniedza maksimālo iedarbību cilvēkam, kas liecina par nelielu nozīmi klīniskā praksē. Trušiem, lietojot iekšķīgi mātītei toksisku brinzolamīda devu līdz 6 mg/kg dienā (kas 261 reizi pārsniedz ieteicamo klīnisko dienas devu 23 µg/kg dienā), nekonstatēja ietekmi uz augļa attīstību. Žurkām devas 18 mg/kg dienā (kas 783 reizes pārsniedz ieteicamo klīnisko dienas devu), bet ne 6 mg/kg dienā, nedaudz samazināja augļa galvaskausa un ribāja pārkaulošanos. Šīs atrades bija saistītas ar metabolisko acidozi un samazinātu ķermeņa masas pieaugumu mātītēm un samazinātu augļa ķermeņa masu. No devas atkarīgu augļa ķermeņa masas samazināšanos novēroja mazuļiem, kuru mātēm lietota deva 2 – 18 mg/kg dienā. Laktācijas laikā līmenis bez nelabvēlīgas ietekmes pēcnācējiem bija 5 mg/kg dienā.

Brimonidīns

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Benzalkonija hlorīds

Propilēnglikols

Karbomērs 974P

Borskābe

Mannīts

Nātrija hlorīds

Tiloksapols

Sālsskābe un/vai nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)

Attīrīts ūdens

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

8ml, apaļa, necaurspīdīga, zema blīvuma polietilēna (ZBPE) pudelīte ar ZBPE pilinātāja uzgali un baltu, polipropilēna, skrūvējamu vāciņu (Drop-Tainer). Pudelīte satur 5 ml suspensijas.

Kartona kastīte satur 1 vai 3 pudelītes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/933/001 - 002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas