Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somatropin Biopartners (somatropin) – Marķējuma teksts - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSomatropin Biopartners
ATĶ kodsH01AC01
Vielasomatropin
RažotājsBioPartners GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Somatropin Biopartners 2 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

somatropīns (somatropinum) Pieaugušajiem

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens pulvera flakons satur 2 mg somatropīna (6 SV). Pēc sagatavošanas 0,2 ml suspensijas satur 2 mg (10 mg/ml).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulveris: nātrija hialuronāts, olu fosfolipīdi, bezūdens nātrija dihidrogēnfosfāts, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts.

Šķīdinātājs: vidējas virknes triglicerīdi.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

4 flakoni ar 2 mg pulvera

4 flakoni ar 1,5 ml šķīdinātāja

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienu reizi nedēļā

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Subkutānai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/849/001 4 flakoni ar pulveri un 4 flakoni ar šķīdinātāju

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Somatropin Biopartners 2 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 2 MG PULVERA FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Somatropin Biopartners 2 mg pulveris ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai somatropīns (somatropinum)

s.c.

Pieaugušajiem

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 mg (6 SV)

6.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG ĀRĒJĀ KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Somatropin Biopartners 4 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

somatropīns (somatropinum) Pieaugušajiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens pulvera flakons satur 4 mg somatropīna (12 SV). Pēc sagatavošanas 0,4 ml suspensijas satur 4 mg (10 mg/ml).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulveris: nātrija hialuronāts, olu fosfolipīdi, bezūdens nātrija dihidrogēnfosfāts, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts.

Šķīdinātājs: vidējas virknes triglicerīdi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai 4 flakoni ar 4 mg pulvera

4 flakoni ar 1,5 ml šķīdinātāja

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienu reizi nedēļā

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/849/002 4 flakoni ar pulveri un 4 flakoni ar šķīdinātāju

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Somatropin Biopartners 4 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 4 MG PULVERA FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Somatropin Biopartners 4 mg pulveris ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai somatropīns (somatropinum)

s.c.

Pieaugušajiem

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

4 mg (12 SV)

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

SOMATROPIN BIOPARTNERS 7 MG ĀRĒJĀ KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Somatropin Biopartners 7 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Somatropīns (somatropinum) Pieaugušajiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens pulvera flakons satur 7 mg somatropīna (21 SV). Pēc sagatavošanas 0,7 ml suspensijas satur 7 mg (10 mg/ml).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulveris: nātrija hialuronāts, olu fosfolipīdi, bezūdens nātrija dihidrogēnfosfāts, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts.

Šķīdinātājs: vidējas virknes triglicerīdi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai 4 flakoni ar 7 mg pulvera

4 flakoni ar 1,5 ml šķīdinātāja

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienu reizi nedēļā

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/849/003 4 flakoni ar pulveri un 4 flakoni ar šķīdinātāju

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Somatropin Biopartners 7 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 7 MG PULVERA FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Somatropin Biopartners 7 mg pulveris ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai somatropīns (somatropinum)

s.c.

Pieaugušajiem

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

7 mg (21 SV)

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG ĀRĒJĀS KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Somatropin Biopartners 10 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Somatropīns (somatropinum)

Bērniem un pusaudžiem (vecumā no 2 līdz 18 gadiem)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens pulvera flakons satur 10 mg somatropīna (30 SV). Pēc sagatavošanas 0,5 ml suspensijas satur 10 mg (20 mg/ml).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulveris: nātrija hialuronāts, olu fosfolipīdi, bezūdens nātrija dihidrogēnfosfāts, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts.

Šķīdinātājs: vidējas virknes triglicerīdi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai 1 flakons ar 10 mg pulvera

1 flakons ar 1,5 ml šķīdinātāja

4 flakoni ar 10 mg pulvera

4 flakoni ar 1,5 ml šķīdinātāja

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienu reizi nedēļā

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/849/004 1 flakons ar pulveri un 1 flakons ar šķīdinātāju

EU/1/13/849/005 4 flakoni ar pulveri un 4 flakoni ar šķīdinātāju

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Somatropin Biopartners 10 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 10 MG PULVERA FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Somatropin Biopartners 10 mg pulveris ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai somatropīns (somatropinum)

s.c.

Bērniem un pusaudžiem (vecumā no 2 līdz 18 gadiem)

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 mg (30 SV)

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ SOMATROPIN BIOPARTNERS 20 MG ĀRĒJĀS KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Somatropin Biopartners 20 mg pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai

Somatropīns (somatropinum)

Bērniem un pusaudžiem (vecumā no 2 līdz 18 gadiem)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens pulvera flakons satur 20 mg somatropīna (60 SV). Pēc sagatavošanas 1 ml suspensijas satur 20 mg (20 mg/ml).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pulveris: nātrija hialuronāts, olu fosfolipīdi, bezūdens nātrija dihidrogēnfosfāts, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts.

Šķīdinātājs: vidējas virknes triglicerīdi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai 20 mg pulvera flakonā un 1,5 ml šķīdinātāja flakonā

1 flakons ar 20 mg pulvera

1 flakons ar 1,5 ml šķīdinātāja

4 flakoni ar 20 mg pulvera

4 flakoni ar 1,5 ml šķīdinātāja

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienu reizi nedēļā

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Subkutānai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc sagatavošanas izlietot nekavējoties.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/849/006 1 flakons ar pulveri un 1 flakons ar šķīdinātāju

EU/1/13/849/007 4 flakoni ar pulveri un 4 flakoni ar šķīdinātāju

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Somatropin Biopartners 20 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA 20 MG PULVERA FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Somatropin Biopartners 20 mg pulveris ilgstošas darbības injekciju suspensijas pagatavošanai somatropīns (somatropinum)

s.c.

Bērniem un pusaudžiem (vecumā no 2 līdz 18 gadiem)

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

20 mg (60 SV)

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ŠĶĪDINĀTĀJA FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Somatropin Biopartners šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1,5 ml vidējas virknes triglicerīdi

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas