Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sonata (zaleplon) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - N05CF03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSonata
ATĶ kodsN05CF03
Vielazaleplon
RažotājsMeda AB
Recepšu zāles.

A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

MEDA Manufacturing GmbH Neurather Ring 1

51063 Ķelne Vācija

B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

C.

CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

ētas

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāiesniedz šo zāļu periodiski a jaunojamie drošuma ziņojumi atbilstoši Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko z ņojumu iesniegšanas biežuma

sarakstam (EURD sarakstam), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu

un publicēts Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

 

istr

 

 

 

 

ğ

D. NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU

LIETOŠANU

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

Nav piemērojami.

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

A. MARĶĒJUMA

 

 

vairs

nav

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

tas

ē

TEKSTS istr

 

ğ

 

re

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS SONATA 5 MG - 7, 10 UN 14 KAPSULU IEPAKOJUMIEM.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sonata 5 mg cietās kapsulas zaleplon

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS (I)

Katra kapsula satur 5 mg zaleplona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

Satur arī: laktozes monohidrātu

 

ē

 

 

 

tas

 

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

 

istr

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

ğ

 

re

 

 

 

7 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

10 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

14 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀlesVIETĀ

7.CITIZĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Meda AB

Pipers väg 2

S-170 09 Solna

Zviedrija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/99/102/001 7 kapsulas

EU/1/99/102/002 10 kapsulas

EU/1/99/102/003 14 kapsulas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

 

 

 

nav

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

Recepšu zāles.

 

vairs

 

15.

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

16.

 

 

les

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Sonata 5 mg

ā

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

5 MG KAPSULU BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sonata 5 mg cietās kapsulas zaleplon

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Meda AB

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS SONATA 10 MG - 7, 10 UN 14 KAPSULU IEPAKOJUMIEM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sonata 10 mg cietās kapsulas zaleplon

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I) UN DAUDZUMS (I)

Katra kapsula satur 10 mg zaleplona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

Satur arī: laktozes monohidrātu

 

ē

 

 

 

tas

 

Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju.

 

istr

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

ğ

 

re

 

 

 

7 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

 

 

10 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

14 cietās kapsulas

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀlesVIETĀ

7.CITIZĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Meda AB

Pipers väg 2

S-170 09 Solna

Zviedrija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/99/102/004 7 kapsulas

EU/1/99/102/005 10 kapsulas

EU/1/99/102/006 14 kapsulas

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

 

 

nav

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

Recepšu zāles.

 

vairs

 

15.

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

16.

 

les

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

ā

 

 

Sonata 10 mg

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

10 MG KAPSULU BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sonata 10 mg cietās kapsulas zaleplon

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Meda AB

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. CITA

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas