Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spedra (avanafil) – Marķējuma teksts - G04BE10

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSpedra
ATĶ kodsG04BE10
Vielaavanafil
RažotājsMenarini International Operations Luxembourg S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Spedra 50 mg tabletes

Avanafilum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 50 mg avanafila.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

4 tabletes

8 tabletes

12 tablešu

5.LIETOŠANAS UN IEVAD ĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekš ķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU B ĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NOSAC ĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZ ĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKAR Ē AR ŠĪ M ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1,Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburga

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/841/001

EU/1/13/841/002

EU/1/13/841/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS K ĀRTĪBA

Recepšu z āles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Spedra 50 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Spedra 50 mg tabletes

Avanafilum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Spedra 100 mg tabletes

Avanafilum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 100 mg avanafila.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 tabletes

4 tabletes

8 tabletes

12 tablešu

5.LIETOŠANAS UN IEVAD ĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekš ķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU B ĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NOSAC ĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZ ĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKAR Ē AR ŠĪ M ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1,Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburga

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/841/004

EU/1/13/841/005

EU/1/13/841/006

EU/1/13/841/007

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS K ĀRTĪBA

Recepšu z āles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Spedra 100 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Spedra 100 mg tabletes

Avanafilum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Spedra 200 mg tabletes

Avanafilum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 200 mg avanafila.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

4 tabletes

8 tabletes

12 tablešu

2 tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVAD ĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekš ķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU B ĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BR ĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLAB ĀŠANAS NOSAC ĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZ ĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKAR Ē AR ŠĪ M ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburga

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/841/008

EU/1/13/841/009

EU/1/13/841/010

EU/1/13/841/011

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS K ĀRTĪBA

Recepšu z āles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Spedra 200 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Spedra 200 mg tabletes

Avanafilum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas