Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sprimeo (aliskiren) – Marķējuma teksts - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSprimeo
ATĶ kodsC09XA02
Vielaaliskiren
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

istr

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

ğ

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

NERED AMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/407/001

7 apvalkotās tabletes

 

EU/1/07/407/002

14 apvalkotās tabletes

EU/1/07/407/003

28 apvalkotās tabletes

EU/1/07/407/004

30 apvalkotās tabletes

EU/1/07/407/005

50 apvalkotās tabletes

EU/1/07/407/006

56 apvalkotās tabletes

EU/1/07/407/008

90 apvalkotās tabletes

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

Sērija

 

 

vairs

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

les

 

 

 

ā

 

 

15.

Z

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

Sprimeo 150 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

istr

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

ğ

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

NERED AMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/407/021

14 apvalkotās tabletes

 

ē

EU/1/07/407/022

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

tas

EU/1/07/407/023

 

30 apvalkotās tabletes

 

istr

EU/1/07/407/024

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/07/407/025

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

ğ

 

EU/1/07/407/026

 

56 apvalkotās tabletes (perforēts blisters ar atsevišķām devām)

EU/1/07/407/027

 

90 apvalkotās tabletes

re

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/028

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

Z

 

 

 

 

NORĀDĪJUMIāPAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprimeo 150 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

BLISTERS (KALENDĀRS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIĽŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Pirmdiena

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

 

 

 

 

Piektdiena

 

 

les

 

Sestdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētdiena

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

istr

 

 

14 apvalkotās tabletesğ

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 kastītes, katrā 14 tabletes.

 

28 apvalkotās tabletes

re

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 3 kastītes, katrā 28 tabletes.

 

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 k stītes, katrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

nav

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

ā

 

 

 

 

NERED AMĀ VIETĀ

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ētas

 

EU/1/07/407/007

 

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/009

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/010

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

Sprimeo 150 mg

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 3 kastītes, katrā 28 tabl tğs.

 

 

 

re

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 kastītes, k trā 14 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

NERED AMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/007

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

EU/1/07/407/009

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

EU/1/07/407/010

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

nav

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

16.

 

 

ā

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Sprimeo 150 mg

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

istr

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 kastītes, katrāğ14 tabletes.

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 kastītes,rekatrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

NEPIEEJAMĀ UNPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM

 

les

ā

NEREDZAMĀ VIETĀ

Z

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/407/029

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49) (perforēts blisters ar atsevišķām

 

 

 

 

 

 

 

 

devām)

 

 

 

 

tas

 

EU/1/07/407/030

 

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprimeo 150 mg

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 kastītes, katrā 14 tabl ğt s.

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/407/029

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49) (perforēts blisters ar atsevišķām

 

 

 

 

 

 

 

 

devām)

 

 

 

 

tas

 

EU/1/07/407/030

 

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprimeo 150 mg

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

istr

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

ğ

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

nav

re

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.vairs

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIālesPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀZ VIETĀ

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/407/011

7 apvalkotās tabletes

 

EU/1/07/407/012

14 apvalkotās tabletes

EU/1/07/407/013

28 apvalkotās tabletes

EU/1/07/407/014

30 apvalkotās tabletes

EU/1/07/407/015

50 apvalkotās tabletes

EU/1/07/407/016

56 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

ā

 

 

16.

 

Z

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Sprimeo 300 mg

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM, KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

istr

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

ğ

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

NERED AMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/407/031

14 apvalkotās tabletes

 

ē

EU/1/07/407/032

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

tas

EU/1/07/407/033

 

30 apvalkotās tabletes

 

istr

EU/1/07/407/034

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

EU/1/07/407/035

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

ğ

 

EU/1/07/407/036

 

56 apvalkotās tabletes (perforēts blisters ar atsevišķām devām)

EU/1/07/407/037

 

90 apvalkotās tabletes

re

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/038

 

98 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

Z

 

 

 

 

NORĀDĪJUMIāPAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprimeo 300 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

BLISTERS (KALENDĀRS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3. DERĪGUMA TERMIĽŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Pirmdiena

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

 

 

 

 

Piektdiena

 

 

les

 

Sestdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svētdiena

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

 

ē

 

 

istr

 

 

ğ

 

nav

re

 

 

 

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

istr

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 kastītes, katrāğ14 tabletes.

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 3 kastītes,rekatrā 28 tabletes.

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 3 k stītes, katrā 30 tabletes.

 

 

 

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, ku ā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lesi tošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIZ PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀā

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/017

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

istr

tas

 

EU/1/07/407/018

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/019

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/07/407/020

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJAZ

BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

Sprimeo 300 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS SATUR PA/ALU/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 3 kastītes, katrā 28 tabl tğs.

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 3 kastītes, katrā 30 tabletes.re

 

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, k trā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 ka tīte , katrā 14 tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lesi tošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIZ PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀā

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/017

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

istr

tas

 

EU/1/07/407/018

 

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/407/019

 

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/07/407/020

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJAZ

BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

Sprimeo 300 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX), KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

istr

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 20 kastītes, katrāğ14 tabletes.

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, kurā ir 2 kastītes,rekatrā 49 tabletes.

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMINEPIEEJAMĀ UNPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM

 

les

ā

NEREDZAMĀ VIETĀ

Z

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/407/039

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49) (perforēts blisters ar atsevišķām

 

 

 

 

 

 

 

 

devām)

 

 

 

 

tas

 

EU/1/07/407/040

 

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprimeo 300 mg

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX), KAS SATUR PHTFE/PVH BLISTERUS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sprimeo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 20 kastītes, katrā 14 tabl ğt s.

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kurā ir 2 kastītes, katrā 49 tabletes.re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIĽŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/407/039

 

 

98 apvalkotās tabletes (2x49) (perforēts blisters ar atsevišķām

 

 

 

 

 

 

 

 

devām)

 

 

 

 

tas

 

EU/1/07/407/040

 

 

 

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprimeo 300 mg

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas