Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sprimeo (aliskiren) – Lietošanas instrukcija - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSprimeo
ATĶ kodsC09XA02
Vielaaliskiren
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Sprimeo 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpauţas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

1.

Kas ir Sprimeo un kādam nolūkam to lieto

 

tas

2.

Pirms Sprimeo lietošanas

 

3.

Kā lietot Sprimeo

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

5.

Kā uzglabāt Sprimeo

 

 

ē

6.

Sīkāka informācija

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

1.

KAS IR SPRIMEO UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

 

re

 

Sprimeo pieder jaunai zāļu grupai, ko sauc parnavrenīna inhibitoriem. Sprimeo palīdz pazemināt augstu asinsspiedienu. Renīna inhibitori samazina org isma izdalītā angiotenzīna II daudzumu. Angiotenzīns II izraisa asinsvadu sašaurināša os, kas paaugstina asinsspiedienu. Angiotenzīna II daudzuma samazināšana ļauj asinsvadiem at lābt, tādējādi pazeminot asinsspiedienu.

Augsts asinsspiediens palielina sirds un

rtēriju slodzi. Ja tas turpinās ilgāku laiku, var tikt bojāti

smadzeņu, sirds un nieru asins adi un

ttīstīties insults, sirds mazspēja, miokarda infarkts vai nieru

mazspēja. Asinsspiediena amazināšana līdz normālam līmenim mazina šo traucējumu attīstības risku.

 

 

vairs

 

 

ā

2.

PIRMS SPRIMEOlesLIETOŠANAS

 

 

Z

Nelietojiet Sprimeo šādos gadījumos

-

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aliskirēnu vai kādu citu Sprimeo sastāvdaļu. Ja Jūs

 

domājat, ka Jums varētu būt alerģija, vaicājiet padomu savam ārstam;

-

ja Jums kādreiz bijušas sekojošas angioneirotiskās tūskas formas (apgrūtināta elpošana vai

 

rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums):

 

-

angioneirotiskā tūska pēc aliskirēna lietošanas;

 

-

iedzimtā angioneirotiskā tūska;

 

-

angioneirotiskā tūska bez jebkāda zināma iemesla;

-

pēdējos 6 grūtniecības mēnešos vai ja zīdāt bērnu skatiet „Grūtniecība un zīdīšanas periods”;

-

ja lietojat ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu

 

slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā), itrakonazolu (zāles, ko

 

lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai) vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības ritmu).

-

ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar kādām no šo

 

grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

 

-

„angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

 

 

ramiprilu utt.,

 

vai

 

-„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt.,

Īpaša piesardzība, lietojot Sprimeo, nepieciešama šādos gadījumos

-ja Jūs lietojat diurētikas (zāles, ko sauc arī par urīndzenošām tabletēm, kas Jums palielina izdalītā urīna daudzumu);

-ja Jūs lietojat kādas no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

- „angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

ramiprilu utt.,

vai

-„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt.,

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jūsu ārsts rūpīgi apsvērs, vai Sprimeo Jums ir piemērots, un rūpīgi Jūs uzraudzīs;

-ja Jums attīstās angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums); ja tas notiek, pārtrauciet Sprimeo lietošanu un sazinieties ar savu ārstu.

 

 

 

tas

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pastāstiet par to ārstam pirms Sprimeo lietošanas.

Sprimeo lietošana bērniem un pusaudţiem nav ieteicama.

 

ē

 

istr

 

Pacientiem vecākiem par 65 gadiem parastā Sprimeo deva ir 150 mg.

 

 

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

 

ğ

 

 

 

 

nav

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/ aireievērot citus piesardzības pasākumus, ja

lietojat kādu no šīm zālēm:

 

 

 

-

zāles, kas paaugstina kālija līmeni Jūsu asi

īs (piemēram, kāliju aizturošas diurētikas, kāliju

 

saturošus preparātus);

vairs

 

 

 

 

 

 

 

-

furosemīdu – zāles, kas pieder diu ētiku grupai jeb t.s. urīndzenošiem līdzekļiem, ko Jums lieto

 

urīna daudzuma palielināšana ;

 

 

-

kādas no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

 

-

„angiotenzīnu kon ertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

 

 

ramiprilu utt.,

 

 

 

 

vai

 

 

 

 

-„angiotenzīna II r ceptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt., ā

-ketokonazolu – z les, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai;

-verapamilu – zāles, ko lieto, lai samazinātu asinsspiedienu, koriģētu sirdsdarbības ritmu vai ārstētu stenokardiju;

-noteikta tipa zāles, ko sauc par nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL).les

Sprimeo lietošana kopā ar uzturu

Sprimeo ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot Sprimeo kopā ar greipfrūtu sulu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietojiet Sprimeo, ja esat grūtniece. Ja Jūs domājat, ka Jums var būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, svarīgi nekavējoties pastāstīt par to ārstam. Sprimeo lietošanas laikā nedrīkst zīdīt bērnu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jums var būt reibonis, kas var ietekmēt koncentrēšanās spējas. Pirms transportlīdzekļa vadīšanas, mehānismu apkalpošanas vai citu darbību, kam nepieciešama uzmanība, veikšanas, Jums jāpārliecinās par savu atbildes reakciju uz Sprimeo iedarbību.

3. KĀ LIETOT SPRIMEO

Vienmēr lietojiet Sprimeo tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cilvēki, kam ir augsts asinsspiediens, bieţi nepamana nekādas pazīmes. Daudzi var justies pietiekami labi. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Jūs lietotu savas zāles tieši tā, kā Jums to norādījis ārsts, lai gūtu labākos rezultātus un samazinātu blakusparādību risku. Apmeklējiet plānotās ārsta vizītes arī tad, ja jūtaties labi.

Parastā sākumdeva ir viena 150 mg tablete vienu reizi dienā.

Atkarībā no tā, kāda ir Jūsu atbildes reakcija uz terapiju, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums augstāku devu – vienu 300 mg tableti vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var nozīmēt Sprimeo kopā r citām zālēm, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai.

 

 

tas

Ievadīšanas veids

 

ē

 

 

Tabletes ieteicams lietot, uzdzerot nedaudz ūdens. Jums jālieto Sprimeo vienu reizi dienā kopā ar

vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīk tat lietot Sprimeo kopā ar

greipfrūtu sulu.

 

istr

 

 

 

 

ğ

Ja esat lietojis Sprimeo vairāk nekā noteikts

 

Ja esat nejauši lietojis pārāk daudz Sprimeo tablešu, nekareējoties konsultējieties ar ārstu. Jums var būt

nepieciešama medicīniska palīdzība.

nav

 

Ja esat aizmirsis lietot Sprimeo

 

 

 

Ja esat aizmirsis lietot Sprimeo, izdariet to, tiklīdz atceraties, un tad nākamo devu lietojiet paredzētajā

vairs

 

 

laikā. Taču, ja tuvojas nākamās devas l etošanas laiks, vienkārši lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai izvietotu aizmirsto devu.

 

les

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

ā

Tāpat kā citas zāles, Sprimeo var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpauţas.

Z

 

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpauţas smagi, lūdzam par tām pastāstīt ārstam vai farmaceitam. Jums var būt nepieciešams pārtraukt Sprimeo lietošanu.

Bieţi (novēro mazāk nekā 1 no 10 pacientiem): caureja, sāpes locītavās (artralģija), augsts kālija līmenis asinīs, reibonis.

Retāk (novēro mazāk nekā 1 no 100 pacientiem): ādas izsitumi (šie simptomi var liecināt par alerģiskām reakcijām vai angioneirotisko tūsku – skatīt zemāk “Reti” sastopamas blakusparādības), nieru darbības traucējumi, tai skaitā akūta nieru mazspēja (ievērojami mazināta urīna izdalīšanās), roku, potīšu vai pēdu pietūkums (perifēra tūska), smagas ādas reakcijas (toksiska epidermāla nekrolīze un/vai reakcijas mutes dobuma gļotādā - sarkana ādas krāsa, čūlu veidošanās uz lūpām, acīm vai mutē, ādas lobīšanās, drudzis), zems asinsspiediens.

Reti (novēro mazāk nekā 1 no 1 000 pacientiem): alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas un angioneirotiskā tūska (kuras simptomi var būt apgrūtināta elpošana vai rīšana, izsitumi, nieze, nātrene vai sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums, reibonis), kreatinīna koncentrācijas asinīs paaugstināšanās.

5. KĀ UZGLABĀT SPRIMEO

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Sprimeo pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Sprimeo satur

-Aktīvā viela ir 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

-Citas sastāvdaļas ir krospovidons, hipromeloze, magnija stearāts, makrogols, mikrokristāliska celuloze, povidons, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks, titāna dioksīds (E 171), melnais dzelzs oksīds (E 172), sarkanais dzelzs oksīds (E 172).

Sprimeo ārējais izskats un iepakojums

tas

 

Sprimeo 150 mg apvalkotās tabletes ir gaiši rozā, abpusēji izliektas, apaļas bletes, ar uzdrukātu „IL‟

uz vienas puses un „NVR‟ uz otras puses.

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

istr

Sprimeo pieejams iepakojumos, kas satur 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 vai 280 tabletes. Iepakojumi,

 

 

 

 

 

 

ğ

kas satur 84 (3x28), 98 (2x49) vai 280 (20x14) tabletes ir vairāku ka tīšu iepakojumi. Visi iepakojuma

lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

nav

re

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

vairs

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

Raţotājs

 

 

les

 

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

 

 

Itālija

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

 

 

 

 

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

 

 

Malta

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

 

 

 

Nederland

 

Novartis Healthcare A/S

 

 

Novartis Pharma B.V.

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

les

 

Latvija

ā

 

Z

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tel: +31 26 37 82 111

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

 

România

 

 

tas

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Romania SRL

 

 

 

ē

 

Tel: +40 21 31299 01

 

 

Slovenija

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +386 1 300 75 50

 

 

Slovenská republika

 

 

nav

 

 

 

 

No reartis Slovakia s.r.o.

 

Tel: +421 2 5542 5439

 

vairs

Suomi/Finland

 

 

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

Sprimeo 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpauţas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

1.

Kas ir Sprimeo un kādam nolūkam to lieto

 

tas

2.

Pirms Sprimeo lietošanas

 

3.

Kā lietot Sprimeo

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

5.

Kā uzglabāt Sprimeo

 

 

ē

6.

Sīkāka informācija

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

1.

KAS IR SPRIMEO UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

 

re

 

Sprimeo pieder jaunai zāļu grupai, ko sauc parnavrenīna inhibitoriem. Sprimeo palīdz pazemināt augstu asinsspiedienu. Renīna inhibitori samazina org isma izdalītā angiotenzīna II daudzumu. Angiotenzīns II izraisa asinsvadu sašaurināša os, kas paaugstina asinsspiedienu. Angiotenzīna II daudzuma samazināšana ļauj asinsvadiem at lābt, tādējādi pazeminot asinsspiedienu.

Augsts asinsspiediens palielina sirds un

rtēriju slodzi. Ja tas turpinās ilgāku laiku, var tikt bojāti

smadzeņu, sirds un nieru asins adi un

ttīstīties insults, sirds mazspēja, miokarda infarkts vai nieru

mazspēja. Asinsspiediena amazināšana līdz normālam līmenim mazina šo traucējumu attīstības risku.

 

 

vairs

 

 

ā

2.

PIRMS SPRIMEOlesLIETOŠANAS

 

 

Z

Nelietojiet Sprimeo šādos gadījumos

-

ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aliskirēnu vai kādu citu Sprimeo sastāvdaļu. Ja Jūs

 

domājat, ka Jums varētu būt alerģija, vaicājiet padomu savam ārstam;

-

ja Jums kādreiz bijušas sekojošas angioneirotiskās tūskas formas (apgrūtināta elpošana vai

 

rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums):

 

-

angioneirotiskā tūska pēc aliskirēna lietošanas;

 

-

iedzimtā angioneirotiskā tūska;

 

-

angioneirotiskā tūska bez jebkāda zināma iemesla;

-

pēdējos 6 grūtniecības mēnešos vai ja zīdāt bērnu skatiet „Grūtniecība un zīdīšanas periods”;

-

ja lietojat ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu

 

slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā), itrakonazolu (zāles, ko

 

lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai) vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības ritmu).

-

ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar kādām no šo

 

grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

 

-

„angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

 

 

ramiprilu utt.,

 

vai

 

-„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt.,

Īpaša piesardzība, lietojot Sprimeo, nepieciešama šādos gadījumos

-ja Jūs lietojat diurētikas (zāles, ko sauc arī par urīndzenošām tabletēm, kas Jums palielina izdalītā urīna daudzumu);

-ja Jūs lietojat kādas no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

- „angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

ramiprilu utt.,

vai

-„angiotenzīna II receptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt.,

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jūsu ārsts rūpīgi apsvērs, vai Sprimeo Jums ir piemērots, un rūpīgi Jūs uzraudzīs;

-ja Jums attīstās angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums); ja tas notiek, pārtrauciet Sprimeo lietošanu un sazinieties ar savu ārstu.

 

 

 

tas

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pastāstiet par to ārstam pirms Sprimeo lietošanas.

Sprimeo lietošana bērniem un pusaudţiem nav ieteicama.

 

ē

 

istr

 

Pacientiem vecākiem par 65 gadiem parastā Sprimeo deva ir 150 mg.

 

 

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

 

ğ

 

 

 

 

nav

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/ aireievērot citus piesardzības pasākumus, ja

lietojat kādu no šīm zālēm:

 

 

 

-

zāles, kas paaugstina kālija līmeni Jūsu asi

īs (piemēram, kāliju aizturošas diurētikas, kāliju

 

saturošus preparātus);

vairs

 

 

 

 

 

 

 

-

furosemīdu – zāles, kas pieder diu ētiku grupai jeb t.s. urīndzenošiem līdzekļiem, ko Jums lieto

 

urīna daudzuma palielināšana ;

 

 

-

kādas no šo grupu zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

 

-

„angiotenzīnu kon ertējošā enzīma inhibitoriem”, piemēram, enalaprilu, lizinoprilu,

 

 

ramiprilu utt.,

 

 

 

 

vai

 

 

 

 

-„angiotenzīna II r ceptoru blokatoriem”, piemēram, valsartānu, telmisartānu, irbesartānu utt., ā

-ketokonazolu – z les, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai;

-verapamilu – zāles, ko lieto, lai samazinātu asinsspiedienu, koriģētu sirdsdarbības ritmu vai ārstētu stenokardiju;

-noteikta tipa zāles, ko sauc par nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL).les

Sprimeo lietošana kopā ar uzturu

Sprimeo ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot Sprimeo kopā ar greipfrūtu sulu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nelietojiet Sprimeo, ja esat grūtniece. Ja Jūs domājat, ka Jums var būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, svarīgi nekavējoties pastāstīt par to ārstam. Sprimeo lietošanas laikā nedrīkst zīdīt bērnu.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jums var būt reibonis, kas var ietekmēt koncentrēšanās spējas. Pirms transportlīdzekļa vadīšanas, mehānismu apkalpošanas vai citu darbību, kam nepieciešama uzmanība, veikšanas, Jums jāpārliecinās par savu atbildes reakciju uz Sprimeo iedarbību.

3. KĀ LIETOT SPRIMEO

Vienmēr lietojiet Sprimeo tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cilvēki, kam ir augsts asinsspiediens, bieţi nepamana nekādas pazīmes. Daudzi var justies pietiekami labi. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Jūs lietotu savas zāles tieši tā, kā Jums to norādījis ārsts, lai gūtu labākos rezultātus un samazinātu blakusparādību risku. Apmeklējiet plānotās ārsta vizītes arī tad, ja jūtaties labi.

Parastā sākumdeva ir viena 150 mg tablete vienu reizi dienā.

Atkarībā no tā, kāda ir Jūsu atbildes reakcija uz terapiju, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums augstāku devu – vienu 300 mg tableti vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var nozīmēt Sprimeo kopā r citām zālēm, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai.

 

 

tas

Ievadīšanas veids

 

ē

 

 

Tabletes ieteicams lietot, uzdzerot nedaudz ūdens. Jums jālieto Sprimeo vienu reizi dienā kopā ar

vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīk tat lietot Sprimeo kopā ar

greipfrūtu sulu.

 

istr

 

 

 

 

ğ

Ja esat lietojis Sprimeo vairāk nekā noteikts

 

Ja esat nejauši lietojis pārāk daudz Sprimeo tablešu, nekareējoties konsultējieties ar ārstu. Jums var būt

nepieciešama medicīniska palīdzība.

nav

 

Ja esat aizmirsis lietot Sprimeo

 

 

 

Ja esat aizmirsis lietot Sprimeo, izdariet to, tiklīdz atceraties, un tad nākamo devu lietojiet paredzētajā

vairs

 

 

laikā. Taču, ja tuvojas nākamās devas l etošanas laiks, vienkārši lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai izvietotu aizmirsto devu.

 

les

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

ā

Tāpat kā citas zāles, Sprimeo var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpauţas.

Z

 

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpauţas smagi, lūdzam par tām pastāstīt ārstam vai farmaceitam. Jums var būt nepieciešams pārtraukt Sprimeo lietošanu.

Bieţi (novēro mazāk nekā 1 no 10 pacientiem): caureja, sāpes locītavās (artralģija), augsts kālija līmenis asinīs, reibonis.

Retāk (novēro mazāk nekā 1 no 100 pacientiem): ādas izsitumi (šie simptomi var liecināt par alerģiskām reakcijām vai angioneirotisko tūsku – skatīt zemāk “Reti” sastopamas blakusparādības), nieru darbības traucējumi, tai skaitā akūta nieru mazspēja (ievērojami mazināta urīna izdalīšanās), roku, potīšu vai pēdu pietūkums (perifēra tūska), smagas ādas reakcijas (toksiska epidermāla nekrolīze un/vai reakcijas mutes dobuma gļotādā - sarkana ādas krāsa, čūlu veidošanās uz lūpām, acīm vai mutē, ādas lobīšanās, drudzis), zems asinsspiediens.

Reti (novēro mazāk nekā 1 no 1 000 pacientiem): alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas un angioneirotiskā tūska (kuras simptomi var būt apgrūtināta elpošana vai rīšana, izsitumi, nieze, nātrene vai sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums, reibonis), kreatinīna koncentrācijas asinīs paaugstināšanās.

5. KĀ UZGLABĀT SPRIMEO

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Sprimeo pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Sprimeo satur

-Aktīvā viela ir 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

-Citas sastāvdaļas ir krospovidons, hipromeloze, magnija stearāts, makrogols, mikrokristāliska celuloze, povidons, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks, titāna dioksīds (E 171), melnais dzelzs oksīds (E 172), sarkanais dzelzs oksīds (E 172).

Sprimeo ārējais izskats un iepakojums

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

Sprimeo 300 mg apvalkotās tabletes ir gaiši sarkanas, abpusēji izliektas, ovāl s formas tabletes, ar

uzdrukātu „IU‟ uz vienas puses un „NVR‟ uz otras puses.

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

Sprimeo pieejams iepakojumos, kas satur 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 vai 280 tabletes. Iepakojumi,

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

kas satur 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) vai 280 (20x14) tabletes r vairāku kastīšu iepakojumi. Visi

iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

 

re

 

 

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raţotājs

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

 

 

 

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

 

 

 

 

 

Itālija

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka

vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

 

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

 

 

 

 

 

Magyarország

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

Česká republika

 

 

 

 

Malta

 

 

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

 

 

Tel: +356 2298 3217

 

Danmark

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

Novartis Healthcare A/S

 

 

 

Novartis Pharma B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

les

 

Latvija

ā

 

Z

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Tel: +31 26 37 82 111

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

 

România

 

 

tas

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Romania SRL

 

 

 

ē

 

Tel: +40 21 31299 01

 

 

Slovenija

istr

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +386 1 300 75 50

 

 

Slovenská republika

 

 

nav

 

 

 

 

No reartis Slovakia s.r.o.

 

Tel: +421 2 5542 5439

 

vairs

Suomi/Finland

 

 

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas