Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stalevo (levodopa / carbidopa / entacapone) – Marķējuma teksts - N04BA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsStalevo
ATĶ kodsN04BA03
Vielalevodopa / carbidopa / entacapone
RažotājsOrion Corporation

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE UZ PUDELĪTES UN TEKSTS UZ KASTĪTES

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg apvalkotās tabletes levodopa/carbidopa/entacapone

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 50 mg levodopas, 12,5 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

130 apvalkotās tabletes

175 apvalkotās tabletes

250 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/260/001 10 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/002 30 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/003 100 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/004 250 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/013 175 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/016 130 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

stalevo 50/12.5/200 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE UZ PUDELĪTES UN TEKSTS UZ KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg apvalkotās tabletes levodopa/carbidopa/entacapone

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 75 mg levodopas, 18,75 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

130 apvalkotās tabletes

175 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/260/024 10 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/025 30 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/026 100 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/027 130 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/028 175 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

stalevo 75/18.75/200 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE UZ PUDELĪTES UN TEKSTS UZ KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg apvalkotās tabletes levodopa/carbidopa/entacapone

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 100 mg levodopas, 25 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

130 apvalkotās tabletes

175 apvalkotās tabletes

250 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/260/005 10 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/006 30 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/007 100 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/008 250 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/014 175 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/017 130 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

stalevo 100/25/200 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE UZ PUDELĪTES UN TEKSTS UZ KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg apvalkotās tabletes levodopa/carbidopa/entacapone

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 125 mg levodopas, 31,25 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

130 apvalkotās tabletes

175 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/260/029 10 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/030 30 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/031 100 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/032 130 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/033 175 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

stalevo 125/31.25/200 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE UZ PUDELĪTES UN TEKSTS UZ KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg apvalkotās tabletes levodopa/carbidopa/entacapone

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg levodopas, 37,5 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

130 apvalkotās tabletes

175 apvalkotās tabletes

250 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/260/009 10 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/010 30 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/011 100 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/012 250 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/015 175 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/018 130 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

stalevo 150/37.5/200 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE UZ PUDELĪTES UN TEKSTS UZ KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg apvalkotās tabletes levodopa/carbidopa/entacapone

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 175 mg levodopas, 43,75 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes.

30 apvalkotās tabletes.

100 apvalkotās tabletes.

130 apvalkotās tabletes.

175 apvalkotās tabletes.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/260/034 10 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/035 30 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/036 100 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/037 130 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/038 175 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

stalevo 175/43.75/200 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE UZ PUDELĪTES UN TEKSTS UZ KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg apvalkotās tabletes levodopa/carbidopa/entacapone

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 200 mg levodopas, 50 mg karbidopas un 200 mg entakapona.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

130 apvalkotās tabletes

175 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Somija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/260/019 10 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/020 30 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/021 100 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/022 130 apvalkotās tabletes

EU/1/03/260/023 175 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

stalevo 200/50/200 mg

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas