Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stayveer (bosentan monohydrate) – Marķējuma teksts - C02KX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsStayveer
ATĶ kodsC02KX01
Vielabosentan monohydrate
RažotājsMarklas Nederlands BV   

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTES AR 56 UN 112 TABLETĒM

KASTĪTE/BLISTERI

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

STAYVEER 62,5 mg apvalkotās tabletes

bosentan

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 62,5 mg bosentāna (monohidrāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

56 apvalkotās tabletes

112 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/832/001

EU/1/13/832/003

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

STAYVEER 62,5 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTES AR 56 UN 112 TABLETĒM

KASTĪTE/BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

STAYVEER 125 mg apvalkotās tabletes

bosentan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 125 mg bosentāna (monohidrāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

56 apvalkotās tabletes

112 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/832/002

EU/1/13/832/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

STAYVEER 125 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 56 TABLETĒM

MARĶĒJUMS UZ KASTĪTES UN PUDELES /PUDELĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

STAYVEER 62,5 mg apvalkotās tabletes

bosentan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 62,5 mg bosentāna (monohidrāta veidā)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

56 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nenorīt desikantu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

Izlietot 30 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas

Atvēršanas datums:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/832/005

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

STAYVEER 62,5 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR 56 TABLETĒM

MARĶĒJUMS UZ KASTĪTES UN PUDELES/PUDELĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

STAYVEER 125 mg apvalkotās tabletes

bosentan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur 125 mg bosentāna (monohidrāta veidā)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

56 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nenorīt desikantu.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {MM/GGGG}

Izlietot 30 dienu laikā pēc pirmās atvēršanas

Atvēršanas datums:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/832/006

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

STAYVEER 125 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

STAYVEER 62,5 mg apvalkotās tabletes

bosentan

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Marklas Nederland BV

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

STAYVEER 125 mg apvalkotās tabletes

bosentan

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Marklas Nederland BV

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {MM/GGGG}

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

BRĪDINĀJUMU KARTE

PACIENTAM

((Pirmais vāks))

((Aizmugures vāks))

 

Svarīgi drošuma brīdinājumi pacientiem, kas lieto STAYVEER (bosentānu)

Kontracepcija

 

 

Šī karte satur svarīgu informāciju par STAYVEER. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo karti pirms

Vai Jūs pašlaik lietojat kontracepcijas līdzekļus?

 

 

ārstēšanas uzsākšanas ar STAYVEER.

 

 

 

 

Jūsu vārds: __________________________________________________

Ja „Jā”, tad uzrakstiet šo kontracepcijas līdzekļu nosaukumus:

 

 

 

Ārsts, kas izrakstījis zāles: ________________________________________

 

_____________________________________

 

 

 

Ja rodas jautājumi par STAYVEER, vaicājiet ārstam.

 

______________________________________

 

 

 

Marklas Nederland BV

Parādiet šo karti savam ārstam vai ginekologam nākamā apmeklējumā laikā, un viņš/viņa

Jūs informēs, vai nav nepieciešams izmantot papildu vai alternatīvas kontracepcijas

 

 

metodes.

 

 

 

 

 

((1. iekšējā lappuse))

((2. iekšējā lappuse))

 

Rūpīgi izlasiet šo lappusi, ja esat sieviete reproduktīvā vecumā

Asins analīze aknu funkciju pārbaudei

 

Grūtniecība

Dažiem pacientiem, kas saņēma STAYVEER, tika konstatētas novirzes aknu funkciju

STAYVEER var nodarīt kaitējumu augļa attīstībai. Tādēļ STAYVEER nedrīkst lietot

testos. Ārstēšanas laikā ar STAYVEER, ārsts nozīmēs Jums regulāras asins analīzes, lai

grūtniecības laikā, un Jūs nedrīkstat palikt stāvoklī STAYVEER lietošanas laikā.

pārbaudītu izmaiņas Jūsu aknu darbībā.

 

Turklāt, ja, izmantojot STAYVEER, Jums tiek ārstēta plaušu hipertensijas slimība,

Neaizmirstiet katru mēnesi veikt asins analīzi aknu funkcijas pārbaudei.

grūtniecība var ievērojami pasliktināt Jūsu slimības simptomus. Ja Jums liekas, ka

Papildu tests tiks veikts 2 nedēļas pēc devas palielināšanas.

iestājusies grūtniecība, pastāstiet par to savam ārstam vai ginekologam.

Pirmās ikmēneša pārbaudes datums: _________________________________

Kontracepcija

 

Aknu asins analīzes ikmēneša pārbaudes grafiks

Hormonālie kontracepcijas līdzekļi, piemēram, perorālie vai kontracepcijas tabletes,

 

 

 

 

injekciju preparāti, implanti vai plāksteri nespēj droši aizsargāt no grūtniecības iestāšanās

Jan. ______

Maijs ______

Sept. _____

ārstēšanas laikā ar STAYVEER. Jums nepieciešams izmantot barjerveida kontracepciju –

 

 

 

prezervatīvu, diafragmu vai vaginālo sūkli papildus jebkurai hormonālās kontracepcijas

Feb. ______

Jūn. ______

Okt. _____

metodei. Noteikti apspriediet ar savu ārstu vai ginekologu visus nepieciešamos

 

 

 

jautājumus – aizpildiet šīs kartes aizmugurējo daļu un aiznesiet to savam ārstam vai

Mar. ______

Jūl. ______

Nov. _____

ginekologam nākamā apmeklējuma laikā.

 

 

 

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar STAYVEER un tās laikā ik mēnesi nepieciešams veikt

Apr. ______

Aug. ______

Dec. _____

grūtniecības testu, pat ja Jūs uzskatāt, ka Jums nav iestājusies grūtniecība.

 

 

 

Pirmā ikmēneša grūtniecības testa datums: _________________________________

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas