Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Zāļu apraksts - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTaltz
ATĶ kodsL04
Vielaixekizumab
RažotājsEli Lilly Nederland B.V.

Raksts satur

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Taltz 80 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē.

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā pilnšļircē ir 80 mg iksekizumaba (ixekizumabum)/1 ml.

Iksekizumabs ir rekombinanta humanizēta monoklonāla antiviela, kas iegūta CHO (Ķīnas kāmju olnīcu) šūnās.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām pilnšļircē (injekcijām).

Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains līdz gaiši dzeltens.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Taltz ir indicēts vidēji smagas un smagas perēkļainās psoriāzes ārstēšanai pieaugušajiem, kuri ir kandidāti sistēmiskai terapijai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Taltz ir paredzēts lietošanai psoriāzes diagnostikā un ārstēšanā pieredzējuša ārsta vadībā un uzraudzībā.

Devas

Ieteicamā deva ir 160 mg zemādas injekcijas veidā (divas 80 mg injekcijas) 0. nedēļā, tad 80 mg (viena injekcija) 2., 4., 6., 8., 10. un 12. nedēļā un pēc tam balstdeva 80 mg (viena injekcija) ik pēc četrām nedēļām.

Ārstēšanas pārtraukšana jāapsver pacientiem, kuriem pēc 16 - 20 ārstēšanas nedēļām nenovēro atbildes reakciju. Dažiem pacientiem, kuriem sākotnēji ir daļēja atbildes reakcija, turpinot ārstēšanu ilgāk par 20 nedēļām, stāvoklis var uzlaboties.

Gados vecāki cilvēki (≥ 65 g.v.)

Deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Informācija par ≥ 75 gadus vecām personām ir ierobežota.

Nieru vai aknu darbības traucējumi

Taltz nav pētīts šajās pacientu populācijās. Ieteikumus par devu nav iespējams sniegt.

Pediatriskā populācija

Taltz drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Taltz nav piemērots lietošanai bērniem līdz 6 gadu vecumam vidēji smagas vai smagas perēkļainās psoriāzes ārstēšanai.

Lietošanas veids

Subkutānai lietošanai.

Taltz ir paredzēts injicēšanai zemādā. Injekcijas vietas var mainīt. Ja iespējams, jāizvairās no injekciju veikšanas psoriāzes skartajos ādas apvidos. Šķīdumu/šļirci nedrīkst kratīt.

Pēc pilnvērtīgas zemādas injekciju veikšanas apmācības pacienti var injicēt Taltz sev paši, ja veselības aprūpes speciālists uzskata, ka tas ir pieņemami. Tomēr ārstam jānodrošina atbilstoša pacientu novērošana. Visaptveroši norādījumi par zāļu ievadīšanu ir sniegti lietošanas instrukcijā.

4.3.Kontrindikācijas

Nopietna paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Klīniski nozīmīgas aktīvas infekcijas (piemēram, aktīva tuberkuloze, skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Infekcijas

Ārstēšana ar Taltz ir saistīta ar palielinātu infekciju, piemēram, augšējo elpceļu infekcijas, mutes dobuma kandidozes, konjunktivīta un tinea infekciju, rādītāju (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Taltz piesardzīgi jālieto pacientiem ar klīniski nozīmīgu hronisku infekciju. Ja šāda infekcija rodas, pacients rūpīgi jākontrolē un, ja pacientam nav atbildes reakcijas pret standarta terapiju vai infekcija kļūst nopietna, Taltz lietošana ir jāpārtrauc. Taltz lietošanu nedrīkst atsākt, kamēr infekcija nav izzudusi.

Taltz nedrīkst lietot pacientiem ar aktīvu tuberkulozi (TB). Pirms Taltz lietošanas uzsākšanas pacientiem ar latentu TB jāizvērtē prettuberkulozes terapijas nepieciešamība.

Paaugstināta jutība

Ir ziņots par nopietnām paaugstinātas jutības reakcijām, tajā skaitā dažiem angioneirotiskas tūskas, nātrenes gadījumiem, kā arī retiem vēlīnas (10–14 dienas pēc injekcijas) nopietnas paaugstinātas jutības reakciju gadījumiem, kad ziņots par ģeneralizētu nātreni, aizdusu un augstu antivielu titru. Ja rodas nopietna paaugstinātas jutības reakcija, ārstēšana ar Taltz nekavējoties jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša terapija.

Iekaisīga zarnu slimība

Ziņots par pirmreizējiem Krona slimības un čūlainā kolīta gadījumiem vai šo slimību paasinājumiem. Parakstot Taltz pacientiem, kuriem ir iekaisīga zarnu slimība, tajā skaitā Krona slimība un čūlainais kolīts, jāievēro piesardzība, un pacienti rūpīgi jākontrolē.

Imunizācija

Taltz nedrīkst lietot vienlaikus ar dzīvām vakcīnām. Dati par atbildes reakciju uz dzīvām vakcīnām nav pieejami; dati par atbildreakciju uz inaktivētām vakcīnām nav pietiekami (skatīt

5.1. apakšpunktu).

Palīgvielas

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) 80 mg devā, t.i., tās ir nātriju nesaturošas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Taltz drošums kombinācijā ar citiem imūnmodulējošiem līdzekļiem vai fototerapiju nav novērtēts.

Oficiāli zāļu mijiedarbības pētījumi in vivo nav veikti. Par IL-17 lomu CYP450 enzīmu regulēšanā ziņojumi nav saņemti. Tomēr hroniska iekaisuma gadījumā paaugstinātais citokīnu līmenis nomāc dažu CYP450 enzīmu veidošanos. Tādēļ pretiekaisuma līdzekļi, piemēram, IL-17A inhibitors iksekizumabs, var izraisīt CYP450 līmeņa normalizēšanos, ko pavada CYP450 metabolizēto vienlaicīgi lietoto zāļu vājāka iedarbība. Tādēļ nevar izslēgt klīniski nozīmīgu ietekmi uz CYP450 substrātiem ar šauru terapeitisko indeksu, kuru devu pielāgo individuāli (piemēram, varfarīns). Uzsākot ārstēšanu ar iksekizumabu pacientiem, kurus ārstē ar šāda veida zālēm, jāapsver terapeitiska kontrole.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Reproduktīvā vecuma sievietes

Reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas laikā un vismaz 10 nedēļas pēc ārstēšanas jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Grūtniecība

Dati par iksekizumaba lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām vai attīstību pēc dzimšanas (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkā grūtniecības laikā vēlams izvairīties no Taltz lietošanas.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai iksekizumabs izdalās mātes pienā vai uzsūcas sistēmiski pēc norīšanas. Tomēr iksekizumabs nelielā daudzumā izdalās makaka sugas mērkaķu pienā. Lēmums pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai pārtraukt terapiju ar Taltz jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Iksekizumaba ietekme uz cilvēka fertilitāti nav novērtēta. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Taltz neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Biežāk ziņotās zāļu nevēlamās blakusparādības (NBP) bija reakcijas injekcijas vietā un augšējo elpceļu infekcijas (visbiežāk nazofaringīts).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā

Klīniskos pētījumos novērotās NBP (1. tabula) ir uzskaitītas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai. Katrā orgānu sistēmas grupā NPB ir sarindotas atbilstoši sastopamības biežumam, biežāk sastopamās reakcijas norādot pirmās. Katrā sastopamības biežuma grupā zāļu nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Turklāt atbilstošā sastopamības biežuma kategorija katrai NBP ir noteikta, pamatojoties uz šādu klasifikāciju: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti

(< 1/10 000).

Klīniskās izstrādes pētījumos perēkļainā psoriāze tika ārstēta kopumā 4204 pacientiem. No tiem 2190 psoriāzes pacienti lietoja Taltz vismaz vienu gadu, kas veido 3531 iedarbības pacientgadu. Trīs placebo kontrolētus 3. fāzes pētījumus perēkļainās psoriāzes gadījumā apvienoja, lai novērtētu Taltz drošumu salīdzinājumā ar placebo līdz 12 nedēļām ilgi pēc ārstēšanas uzsākšanas. Kopumā tika izvērtēti 3119 pacienti (1161 pacients lietoja 80 mg ik pēc 4 nedēļām, 1167 pacienti lietoja 80 mg ik pēc 2 nedēļām un 791 pacients lietoja placebo).

1. tabula. Klīniskos pētījumos novēroto nevēlamo blakusparādību sarakstsa

Orgānu sistēmu klasifikācija

 

 

 

Taltz

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik pēc 4

 

Ik pēc 2

 

 

 

 

nedēļām

 

nedēļām

(N = 791)

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

n (%)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

 

Infekcijas un infestācijas

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

Augšējo elpceļu

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

infekcijab

 

 

 

 

 

 

Bieži

Tinea infekcija

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

Retāk

Gripa

 

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Rinīts

 

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Mutes

dobuma

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

kandidozec

 

 

 

 

 

 

Konjunktivīts

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Celulītsd

 

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Retāk

Neitropēnijaf

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Trombocitopēnijaf

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

 

Bieži

Sāpes

mutes

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

dobumā un rīklē

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

 

Bieži

Slikta dūša

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

 

 

 

 

Retāk

Nātrene

 

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

 

Ļoti bieži

Reakcijas

 

(12,9)

 

196 (16,8)

26 (3,3)

 

injekcijas vietā e

 

 

 

 

 

aPlacebo kontrolēti klīniskie pētījumi (3. fāze) vidēji smagas vai smagas perēkļainās psoriāzes pacientiem, kuri lietojuši 80 mg iksekizumaba ik pēc 2 nedēļām, 80 mg iksekizumaba ik pēc 4 nedēļām vai placebo līdz 12 nedēļām ilgi.

bAugšējo elpceļu infekcija ietver nazofaringītu un augšējo elpceļu infekciju.

cMutes dobuma kandidoze definēta kā gadījumi, kuru raksturošanai izmantoti ieteicamie termini "mutes dobuma kandidoze" un "mutes dobuma sēnīšu infekcija".

dCelulīts ietver stafilokoku un ārējās auss celulītu un rozi.

eReakcijas injekcijas vietā bija biežāk pētāmām personām ar ķermeņa masu < 60 kg salīdzinājumā ar grupu, kurā bija iekļautas pētāmās personas ar ķermeņa masu ≥ 60 kg (25%, salīdzinot ar 14% grupām, kurās kombinēta lietošana ik pēc 2 nedēļām un ik pēc 4 nedēļām).

fPamatojoties uz ziņotajām blakusparādībām.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Reakcijas injekcijas vietā

Biežākās injekcijas vietā novērotās reakcijas bija apsārtums un sāpes. Šīs reakcijas bija galvenokārt vieglas un vidēji smagas un to dēļ Taltz lietošana nebija jāpārtrauc.

Infekcijas

Trešās fāzes perēkļainās psoriāzes klīnisko pētījumu placebo kontrolētā periodā par infekcijām ziņots 27,2% pacientu, kas ārstēti ar Taltz līdz 12 nedēļām ilgi, salīdzinot ar 22,9% ar placebo ārstēto pacientu.

Vairumā gadījumu infekcijas bija nebūtiskas un vieglas vai vidēji smagas, un vairumā gadījumu terapija nebija jāpārtrauc. Smagas infekcijas radās 13 (0,6%) ar Taltz ārstēto pacientu un trijiem (0,4%) placebo saņēmušajiem pacientiem (skatīt 4.4. apakšpunktu). Visā terapijas periodā par infekcijām ziņoja 52,8% ar Taltz ārstēto pacientu (46,9 gadījumi 100 pacientgados). Par nopietnām infekcijām ziņoja 1,6% ar Taltz ārstēto pacientu (1,5 gadījumi 100 pacientgados).

Neitropēnijas un trombocitopēnijas laboratoriska novērtēšana

9% pacientu, kas saņēma Taltz, attīstījās neitropēnija. Vairumā gadījumu neitrofilo leikocītu skaits asinīs bija ≥ 1000 šūnām/mm3. Šāds neitropēnijas līmenis var būt stabils, svārstīgs vai pārejošs. 0,1% pacientu, kas saņēma Taltz, neitrofilo leikocītu skaits samazinājās līdz < 1000 šūnām/mm3. Kopumā neitropēnijas dēļ nebija jāpārtrauc Taltz lietošana.

3% pacientu, kas bija pakļauti Taltz iedarbībai, sākotnējais normālais trombocītu līmenis pazeminājās līdz < 150 000–≥ 75 000 šūnām/mm3. Trombocitopēnija var būt stabila, svārstīga vai pārejoša.

Imūngenitāte

Aptuveni 9 - 17% pacientu, kurus ārstēja ar Taltz pēc ieteicamās dozēšanas shēmas, izveidojās antivielas pret zālēm. Vairumā gadījumu titri bija zemi un nebija saistīti ar pavājinātu klīnisko atbildes reakciju līdz 60. terapijas nedēļai. Tomēr aptuveni 1% ar Taltz ārstēto pacientu apstiprināja neitralizējošas antivielas, kas saistītas ar zemu zāļu koncentrāciju un pavājinātu klīnisko atbildes reakciju. Saistība starp imūngenitāti un ārstēšanas izraisītām nevēlamām blakusparādībām nav skaidri pierādīta.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Klīniskos pētījumos bez devu ierobežojošas toksicitātes zemādā tika ievadītas līdz 180 mg lielas devas. Ziņots, ka pārdozēšana, klīniskajos pētījumos zemādā vienreizēji ievadot līdz 240 mg devas, neradīja nopietnas nevēlamās blakusparādības. Pārdozēšanas gadījumā ieteicams kontrolēt, vai

pacientam nerodas kādas nevēlamu blakusparādību pazīmes vai simptomi, un nekavējoties uzsākt piemērotu simptomātisku ārstēšanu.

5.FARMAKOLOĢISKAS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: imūnsupresanti, interleikīna inhibitori, ATĶ kods: L04AC13

Darbības mehānisms

Iksekizumabs ir IgG4 grupas monoklonāla antiviela, kas ar augstu afinitāti (< 3 pM) un specifiskumu saistās pie interleikīna 17A (gan IL-17A, gan IL-17A/F). Psoriāzes patoģenēzē nozīme ir paaugstinātai IL-17A koncentrācijai, kas veicina keratinocītu proliferāciju un aktivizāciju. Iksekizumabs neitralizē IL-17A un tādējādi inhibē šo iedarbību. Iksekizumabs nesaistās pie IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E vai IL-17F ligandiem.

In vitro saistīšanās testos apstiprināts, ka iksekizumabs nesaistās pie cilvēka I, IIa un IIIa Fcγ receptoriem vai pie komplementa sastāvdaļas C1q.

Farmakodinamiskā iedarbība

Iksekizumabs modulē IL-17A inducētās vai regulētās bioloģiskās atbildes reakcijas. Pamatojoties uz psoriātiskās ādas biopsijas datiem, kas iegūti I fāzes pētījumā, no pētījuma sākuma līdz 43. dienai konstatēja no devas atkarīgu noslieci uz samazinātu epidermas biezumu, samazinātu proliferējošo keratinocītu, T šūnu un dendrītisko šūnu skaitu, kā arī vietējo iekaisuma marķieru daudzuma samazināšanos. Ārstēšana ar iksekizumabu tiešā veidā mazina apsārtumu, sacietējumu un ādas lobīšanos, kas vērojama perēkļainās psoriāzes bojājumu gadījumā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Taltz efektivitāti un drošumu vērtēja trīs randomizētos, dubultmaskētos, placebo kontrolētos III fāzes pētījumos pieaugušiem pacientiem ar vidēji smagu un smagu perēkļaino psoriāzi, kuriem bija paredzēta fototerapija vai sistēmiska terapija (UNCOVER-1, UNCOVER-2 un UNCOVER-3). Taltz efektivitāti un drošumu vērtēja arī salīdzinājumā ar etanerceptu (UNCOVER-2 un UNCOVER-3). Ārstēšanai ar Taltz randomizētos pacientus, kuriem 12. nedēļā bija sPGA (0,1) atbildes reakcija, atkārtoti randomizēja placebo vai Taltz lietošanai vēl 48 nedēļas (UNCOVER-1 un UNCOVER-2); placebo, etanercepta vai Taltz lietošanai randomizētie pacienti bez sPGA (0,1) atbildes reakcijas saņēma Taltz līdz 48 nedēļām ilgi.

No 3866 šajos placebo kontrolētajos pētījumos iesaistītajiem pacientiem 64% iepriekš bija saņēmuši sistēmisku terapiju (bioloģisku, tradicionālu sistēmisku terapiju vai psoralēnu un ultravioleto A (PUVA) starojumu), 43,5% iepriekš saņēma fototerapiju, 49,3% iepriekš bija saņēmuši tradicionālu sistēmisku terapiju un 26,4% iepriekš bija saņēmuši bioloģisku terapiju psoriāzes ārstēšanai. No visiem pacientiem 14,9% bija saņēmuši vismaz vienu antiTNFalfa līdzekli un 8,7% bija saņēmuši antiIL-12/IL-23 līdzekli. 23,4% pacientu pētījuma sākumā anamnēzē bija psoriātisks artrīts.

Visos trijos pētījumos vienlaikus vērtētie primārie mērķa kritēriji bija tādu pacientu īpatsvars, kuri

12. nedēļā salīdzinājumā ar placebo sasniedza PASI 75 atbildes reakciju un sPGA atbildes reakciju 0 ("nav") vai 1 ("minimāli"). Visās terapijas grupās iekļautajiem pacientiem mediānais sākotnējais PASI punktu skaits bija robežās no 17,4 līdz 18,3; 48,3 - 51,2% pacientu sākotnējais sPGA punktu skaits atbilda smagam vai ļoti smagam stāvoklim, un vidējais sākotnējais niezes Skaitliskās vērtēšanas skalas (Numeric Rating Scale - NRS) punktu skaits bija no 6,3 līdz 7,1.

Klīniskā atbildes reakcija pēc 12 nedēļām

UNCOVER-1 bija iesaistīti 1296 pacienti. Pacientus randomizēja (1:1:1) placebo vai Taltz lietošanai (80 mg ik pēc divām vai ik pēc četrām nedēļām, lietošanu uzsākot pēc 160 mg sākumdevas ievadīšanas) 12 nedēļas.

2. tabula. Efektivitātes rezultāti 12. nedēļā UNCOVER-1 pētījumā

 

 

Pacientu skaits (%)

 

Atbildes reakcijas rādītāja atšķirība,

Mērķa kritēriji

 

 

 

salīdzinot ar placebo (95% TI)

 

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

Placebo

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

 

(N = 431)

nedēļām

nedēļām

nedēļām

nedēļām

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

sPGA “0” (nav)

 

330 (76,4)a

354 (81,8)a

 

 

vai “1”

14 (3,2)

73,1 (68,8; 77,5)

78,5 (74,5; 82,5)

(minimāli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0” (nav)

149 (34,5)a

160 (37,0)a

34,5 (30,0; 39,0)

37,0 (32,4; 41,5)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

357 (82,6)a

386 (89,1)a

78,7 (74,7; 82,7)

85,2 (81,7; 88,7)

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

279 (64,6)a

307 (70,9)a

64,1 (59,6; 68,7)

70,4 (66,1; 74,8)

 

 

 

 

 

 

PASI 100

145 (33,6)a

153 (35,3)a

33,6 (29,1; 38,0)

35,3 (30,8; 39,8)

 

 

 

 

 

 

Niezes NRS

 

305 (80,5)a

336 (85,9)a

 

 

samazināšanās

58 (15,5)

65,0 (59,5; 70,4)

70,4 (65,4; 75,5)

par ≥ 4b

 

 

 

 

 

Saīsinājumi: N = pacientu skaits ārstēt paredzētajā populācijā.

Piezīme: uzskatīja, ka pacientiem, par kuriem nebija datu, atbildes reakcijas nebija.

ap < 0,001, salīdzinot ar placebo.

bPacienti ar niezes NRS >= 4 pētījuma sākumā: placebo N = 374, Taltz 80 mg ik pēc 4 nedēļām N = 379, Taltz 80 mg ik pēc 2 nedēļām N = 391.

UNCOVER-2 bija iesaistīti 1224 pacienti. Pacientus randomizēja (1:2:2:2) placebo, Taltz (80 mg ik pēc divām vai ik pēc četrām nedēļām, lietošanu uzsākot pēc 160 mg sākumdevas ievadīšanas) vai 50 mg etanercepta lietošanai divreiz nedēļā 12 nedēļas.

3. tabula.

Efektivitātes rezultāti 12. nedēļā UNCOVER-2 pētījumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildes reakcijas rādītāja

 

 

 

Pacientu skaits (%)

 

 

 

atšķirība, salīdzinot ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placebo (95% TI)

Mērķa

 

 

Taltz

 

Taltz

 

Etanercepts

Taltz

Taltz

kritēriji

 

 

 

 

80 mg ik

Placebo

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

50 mg divreiz

80 mg ik pēc

 

pēc 4

 

(N = 168)

nedēļām

 

nedēļām

 

nedēļā

 

2 nedēļām

 

 

 

 

nedēļām

 

 

 

(N = 347)

(N = 351)

(N = 358)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

 

253 (72,9)a

292 (83,2)a

 

 

70,5 (65,3;

80,8 (76,3;

(nav) vai “1”

(2,4)

129 (36,0)

(minimāli)

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

 

31,7 (26,6;

41,3 (36,0;

(nav)

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2;

87,4 (83,4;

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8;

70,1 (65,2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

 

30,2 (25,2;

39,9 (34,6;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Niezes NRS

 

 

 

 

 

 

 

 

62,7 (55,1;

71,1 (64,0;

samazināšan

(14,1)

225 (76,8)

a,b

258 (85,1)

a,b

177 (57,8)

a

ās par ≥ 4d

 

 

 

70,3)

78,2)

Saīsinājumi: N = pacientu skaits ārstēt paredzētajā populācijā.

Piezīme: uzskatīja, ka pacientiem, par kuriem nebija datu, atbildes reakcijas nebija.

ap < 0,001, salīdzinot ar placebo.

bp < 0,001, salīdzinot ar etanerceptu.

cp < 0,01, salīdzinot ar placebo.

dPacienti ar niezes NRS >= 4 pētījuma sākumā: placebo N = 135, Taltz 80 mg ik pēc 4 nedēļām N = 293, Taltz 80 mg ik pēc 2 nedēļām N = 303, etanercepts N = 306.

UNCOVER-3 bija iesaistīti 1346 pacienti. Pacientus randomizēja (1:2:2:2) placebo, Taltz (80 mg ik pēc divām vai ik pēc četrām nedēļām, lietošanu uzsākot pēc 160 mg sākumdevas ievadīšanas) vai 50 mg etanercepta lietošanai divreiz nedēļā 12 nedēļas.

4. tabula.

Efektivitātes rezultāti 12. nedēļā UNCOVER-3 pētījumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildes reakcijas rādītāja

 

 

Pacientu skaits (%)

 

atšķirība, salīdzinot ar placebo

 

 

 

(95% TI)

 

 

 

 

 

Mērķa

 

 

 

 

 

 

kritēriji

 

Taltz

Taltz

Etanercepts

 

 

 

 

50 mg

Taltz

Taltz

 

Placebo

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

 

divreiz

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc

 

(N = 193)

nedēļām

nedēļām

 

nedēļā

nedēļām

2 nedēļām

 

 

(N = 386)

(N = 385)

 

 

(N = 382)

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1;

73,8 (68,5;

(nav) vai “1”

13 (6,7)

(minimāli)

 

 

 

 

74,2)

79,1)

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2;

40,3 (35,4;

(nav)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8;

80,0 (75,1;

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8;

64,9 (59,7;

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2; 39,7)

37,7 (32,8;

 

 

 

 

 

 

42,5)

Niezes NRS

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2;

61,6 (54,0;

samazināšan

33 (20,9)

ās par ≥ 4c

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Saīsinājumi: N = pacientu skaits ārstēt paredzētajā populācijā.

Piezīme: uzskatīja, ka pacientiem, par kuriem nebija datu, atbildes reakcijas nebija.

ap < 0,001, salīdzinot ar placebo.

bp < 0,001, salīdzinot ar etanerceptu.

cPacienti ar niezes NRS >= 4 pētījuma sākumā: placebo N = 158, Taltz 80 mg ik pēc 4 nedēļām N = 313, Taltz 80 mg ik pēc 2 nedēļām N = 320, etanercepts N = 312.

Taltz bija saistīts ar ātru iedarbības sākumu, vidējam PASI 2. nedēļā samazinoties par > 50%

(1. attēls). Tādu pacientu procentuālais īpatsvars, kas sasniedz PASI 75, Taltz lietotāju vidū jau 1. nedēļā bija nozīmīgi lielāks nekā placebo un etanercepta lietotāju vidū. Aptuveni 25% ar Taltz ārstēto pacientu 2. nedēļā sasniedza PASI punktu skaitu < 5, vairāk nekā 55% 4. nedēļā PASI punktu skaits bija < 5, un līdz 12. nedēļai šādu pacientu procentuālais īpatsvars palielinājās līdz 85% (salīdzinot ar 3%, 14% un 50% etanercepta lietošanas gadījumā). Ar Taltz ārstētajiem pacientiem 1. nedēļā novēroja nozīmīgu niezes smaguma pakāpes samazināšanos.

1. attēls. PASI punktu skaits, procentuālā uzlabošanās katrā apmeklējumā pēc sākotnējās vizītes (mBOCF) ārstēt paredzēto pacientu populācijā indukcijas devas lietošanas periodā -

UNCOVER-2 un UNCOVER-3

Terapijas nedēļa

ar sākotnējo stāvokli

PASI procentuālā uzlabošanās salīdzinājumā PASI

Taltz efektivitāte un drošums bija pierādīts neatkarīgi no vecuma, dzimuma, rases, ķermeņa masas, sākotnējā smaguma atbilstoši PASI rādītājam, perēkļu lokalizācijas, psoriātiskā artrīta vienlaikus esamības un iepriekšējas ārstēšanas ar bioloģisku līdzekli. Taltz bija efektīvs sistēmisku terapiju iepriekš nesaņēmušiem, bioloģisku līdzekli iepriekš nelietojušiem, bioloģisku līdzekli/antiTNF līdzekli lietojušiem pacientiem un pacientiem, kuriem ārstēšana ar bioloģisku/antiTNF līdzekli bijusi neveiksmīga.

Efektivitāte pacientiem bez atbildes reakcijas uz etanerceptu: no pacientiem, kuriem UNCOVER-2

(N = 200) pētījuma 12. nedēļā netika konstatēta sPGA (0,1) atbildes reakcija uz etanerceptu un kuriem pēc 4 nedēļas ilga zāļu izvadīšanas perioda no organisma terapiju nomainīja uz 80 mg Taltz ik pēc 4 nedēļām, 73% un 83,5% pacientu pēc 12 nedēļas ilgas ārstēšanas ar Taltz spēja sasniegt attiecīgi sPGA (0,1) un PASI 75.

Divos klīniskajos pētījumos, kuros izmantoja aktīvu salīdzinošu līdzekli (UNCOVER-2 un UNCOVER-3), nopietnu nevēlamu blakusparādību rādītājs bija 1,9% gan etanercepta, gan Taltz lietošanas gadījumā, un terapijas pārtraukšanas rādītājs nevēlamu blakusparādību dēļ bija 1,2% etanercepta lietošanas gadījumā un 2,0% Taltz lietošanas gadījumā. Infekciju rādītāji bija 21,5%, lietojot etanerceptu, un 26,0%, lietojot Taltz, lielākajā daļā gadījumu tie bija viegli vai vidēji smagi.

Nopietnu infekciju rādītājs bija 0,4%, lietojot etanerceptu, un 0,5%, lietojot Taltz.

Atbildes reakcijas saglabāšanās 60. nedēļā

Pacientus, kuri sākotnēji bija randomizēti Taltz lietošanai un kuriem 12. nedēļā bija atbildes reakcija (t.i., sPGA punktu skaits 0,1), UNCOVER-1 un UNCOVER-2 pētījumā atkārtoti randomizēja vēl papildus 48 nedēļas izmantot vienu no šīm terapijas shēmām: placebo vai Taltz (80 mg ik pēc 4 vai 12 nedēļām).

5. tabula. Atbildes reakcijas un efektivitātes saglabāšanās 60. nedēļā

(UNCOVER-1 un UNCOVER-2 pētījums)

 

 

 

 

 

Atbildes reakcijas rādītāja

 

 

Pacientu skaits (%)

 

atšķirība, salīdzinot ar placebo

 

 

 

(95% TI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

Mērķa

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

nedēļām

nedēļām

nedēļām

nedēļām

kritēriji

nedēļām

nedēļām

(indukcijas

(indukcijas

(indukcijas

(indukcijas

 

(indukcijas

(indukcijas

terapija)/80 m

terapija)/80 m

terapija) /

terapija) /

 

terapija)/Place

terapija)/Place

g ik pēc 4

g ik pēc 4

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 4

 

bo (uzturošā

bo (uzturošā

nedēļām

nedēļām

nedēļām

nedēļām

 

terapija) (N =

terapija) (N =

(uzturošā

(uzturošā

(uzturošā

(uzturošā

 

191)

211)

terapija) (N =

terapija) (N =

terapija)

terapija)

195)221)

Saglabājas

 

 

 

 

62,4 (55,1;

70,7 (64,2;

sPGA “0”

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a

173 (78,3)a

69,8)

77,2)

(nav) vai “1”

 

 

 

 

 

 

(minimāli)

 

 

 

 

 

 

Saglabājas

 

 

 

 

47,7 (40,4;

56,0 (49,1;

vai tiek

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

54,9)

62,8)

sasniegts

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (nav)

 

 

 

 

 

 

Saglabājas

 

 

 

 

66,5 (59,3;

74,3 (68,0;

vai tiek

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)a

184 (83,3)a

73,7)

80,5)

sasniegts

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

 

 

 

 

 

Saglabājas

 

 

 

 

62,0 (54,7;

71,7 (65,4;

vai tiek

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)a

169 (76,5)a

69,2)

78,0)

sasniegts

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

 

 

 

 

 

Saglabājas

 

 

 

 

48,2 (40,9;

54,6 (47,7;

vai tiek

3 (1,6)

6 (2,8)

97 (49,7)a

127 (57,5)a

55,4)

61,5)

sasniegts

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

 

 

 

 

 

Saīsinājumi: N = pacientu skaits analizētajā populācijā.

Piezīme: uzskatīja, ka pacientiem, par kuriem nebija datu, atbildes reakcijas nebija. a p < 0,001, salīdzinot ar placebo.

Taltz bija efektīvs atbildes reakcijas saglabāšanā ar sistēmisku terapiju iepriekš neārstētiem, bioloģisku līdzekli nelietojušiem, bioloģisku līdzekli/antiTNF līdzekli lietojušiem pacientiem un pacientiem, kuriem ārstēšana ar bioloģisku līdzekli/antiTNF līdzekli bijusi neveiksmīga.

Pacientiem ar sPGA (0,1) atbildes reakciju 12. nedēļā, kuri atkārtoti tika randomizēti ārstēšanas pārtraukšanai (t.i., placebo lietošanai), mediānais laiks līdz recidīvam (sPGA ≥ 3) integrētos UNCOVER-1 un UNCOVER-2 pētījumos bija 164 dienas. Šo pacientu vidū 12 nedēļu laikā pēc ārstēšanas ar Taltz atsākšanas, lietojot 80 mg ik pēc 4 nedēļām, 71,5% pacientu atkal sasniedza vismaz sPGA (0,1) atbildes reakciju.

Salīdzinot ar sākotnējo stāvokli, nozīmīgi lielāku uzlabošanos 12. nedēļā, salīdzinājumā ar placebo un etanerceptu, pierādīja nagu psoriāzes (mērot pēc Nagu psoriāzes smaguma pakāpes indeksa [Nail Psoriasis Severity Index - NAPSI]), galvas matainās daļas psoriāzes (mērot pēc Galvas matainās daļas psoriāzes smaguma pakāpes indeksa [Psoriasis Scalp Severity Index - PSSI]) un palmāriplantārās psoriāzes gadījumā (mērot pēc Palmāriplantārās psoriāzes smaguma pakāpes indeksa [Psoriasis Palmoplantar Severity Index - PPASI]). Ar Taltz ārstētiem pacientiem, kuriem 12. nedēļā bija sPGA (0,1) atbildes reakcija, 60. nedēļā saglabājās šī nagu, galvas matainās daļas un palmāriplantārās psoriāzes uzlabošanās.

Dzīves kvalitāte/pacientu ziņotie iznākumi

Visu pētījumu 12. nedēļā Taltz lietošana bija izraisījusi statistiski nozīmīgu ar veselības stāvokli saistītās dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas tika vērtēta pēc dzīves kvalitātes indeksa pacientiem ar ādas slimībām (DLQI) (pēc Taltz lietošanas 80 mg ik pēc divās nedēļās vērtējumpunktu skaits bija samazinājies par 10,2–11,1, pēc Taltz lietošanas 80 mg ik pēc četrās nedēļās vērtējumpunktu skaits bija samazinājies par 9,4–10,7, pēc etanercepta lietošanas vērtējumpunktu skaits bija samazinājies par 7,7–8,0, un pēc placebo lietošanas vērtējumpunktu skaits bija samazinājies par 1,0–2,0). Pēc ārstēšanas ar Taltz ievērojami lielāka pacientu daļa bija sasniegusi 0 vai 1 vērtējumpunktu pēc

DLQI skalas. Visos pētījumos Taltz lietošana bija saistīta ar statistiski nozīmīgu pēc Itch NRS skalas vērtētās niezes mazināšanos. Ievērojami lielākai ar Taltz ārstēto pacientu daļai 12. nedēļā bija sasniegta pēc Itch NRS skalas iegūto vērtējumpunktu skaita samazināšanās par ≥ 4, pēc Taltz lietošanas ik pēc divās nedēļās, pēc Taltz lietošanas ik pēc četrās nedēļās un pēc placebo lietošanas bija attiecīgi: 84,6, 79,2 un 16,5%, un šis ieguvums ar Taltz ārstētajiem pacientiem, kuriem 12. nedēļā saskaņā ar sPGA skalu bija atbildes reakcija uz terapiju (ieguvuši 0 vai 1 vērtējumpunktu), saglabājās līdz 60. nedēļai. Vērtējot pēc Depresijas simptomu ātrās pašvērtējuma skalas (Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report), līdz pat Taltz terapijas 60. nedēļai netika novēroti nekādi depresijas pastiprināšanās simptomi.

Imunizācija

Veselu brīvprātīgo pētījumā neatklāja ar drošumu saistītas problēmas attiecībā uz divām inaktivētām vakcīnām (tetāna un pneimokoku), kas ievadītas pēc divu iksekizumaba devu lietošanas (vienas

160 mg lielas devas un pēc divām nedēļām ievadītas 80 mg devas), tomēr dati par imunizāciju nebija pietiekami, lai izdarītu secinājumus par pietiekamu imūno atbildes reakciju uz šīm vakcīnām pēc Taltz lietošanas.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Taltz vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās perēkļainās psoriāzes ārstēšanā (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc vienreizējas subkutānas iksekizumaba devas ievadīšanas psoriāzes pacientiem, lietojot 5 - 160 mg devu, vidējā maksimālā koncentrācija tika sasniegta 4 - 7 dienu laikā. Iksekizumaba vidējā (SN) maksimālā koncentrācija plazmā (Cmax) pēc 160 mg sākumdevas lietošanas bija 19,9 (8,15) µg/ml.

Pēc 160 mg sākumdevas lietošanas, izmantojot dozēšanas shēmu pa 80 mg ik pēc 2 nedēļām, līdzsvara

stāvoklis tika sasniegts līdz 8. nedēļai. Aprēķinātā vidējā (SN) Cmax,ss, un C trough,ss ir 21,5 (9,16) µg/ml un 5,23 (3,19) µg/ml.

Pēc pārejas no lietošanas shēmas 80 mg ik pēc 2 nedēļām uz lietošanas shēmu 80 mg ik pēc 4 nedēļām

12. nedēļā līdzsvara stāvoklis tiktu sasniegts pēc aptuveni 10 nedēļām. Aprēķinātā vidējā (SN) Cmax,ss, un Ctrough,ss ir 14,6 (6,04) µg/ml un 1,87 (1,30) µg/ml.

Visās analīzēs iksekizumaba vidējā bioloģiskā pieejamība pēc subkutānas ievadīšanas bija 54 - 90%.

Izkliede

Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzēm, vidējais kopējais izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī bija 7,11 l.

Biotransformācija

Iksekizumabs ir monoklonāla antiviela un, paredzams, ka tā katabolisma rezultātā sadalīsies par nelieliem peptīdiem un aminoskābēm tāpat kā endogēnie imūnglobulīni.

Eliminācija

Populācijas FK analīzē vidējais seruma klīrenss bija 0,0161 l/h. Klīrenss nav atkarīgs no devas. Pēc populācijas farmakokinētikas analīzes datiem aprēķinātais vidējais eliminācijas pusperiods pacientiem ar perēkļaino psoriāzi ir 13 dienas.

Linearitāte/nelinearitāte

Zemādas injekcijas veidā ievadīto 5 - 160 mg devu diapazonā iedarbība (AUC) palielinājās proporcionāli.

Gados vecāki cilvēki

No 4204 perēkļainās psoriāzes pacientiem, kuri klīniskajos pētījumos lietojuši Taltz, kopumā 301 bija 65 gadus vecs vai vecāks un 36 pacienti bija 75 gadus veci vai vecāki. Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzi ierobežotam skaitam gados vecāku pacientu (n = 94 ≥ 65 gadus veciem cilvēkiem un n = 12 ≥ 75 gadus veciem cilvēkiem), klīrenss gados vecākiem pacientiem un pacientiem līdz 65 gadu vecumam bija līdzīgs.

Nieru vai aknu darbības traucējumi

Specifiski klīniski farmakoloģiski pētījumi nieru un aknu darbības traucējumu ietekmes uz iksekizumaba FK novērtēšanai nav veikti. Paredzams, ka caur nierēm izvadītais nemainīta iksekizumaba, IgG grupas monoklonālas antivielas, daudzums būs mazs un maznozīmīgs; tāpat IgG grupas monoklonālās antivielas tiek izvadītas galvenokārt intracelulāra katabolisma ceļā, tādēļ nav paredzams, ka aknu darbības traucējumi ietekmēs iksekizumaba klīrensu.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos ar makaka sugas mērkaķiem iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti, farmakoloģisko drošumu, toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Iksekizumaba ievadīšana subkutāni makaka sugas mērkaķiem 39 nedēļas devā līdz 50 mg/kg nedēļā neizraisīja toksisku ietekmi uz orgāniem vai nevēlamu ietekmi uz imūno funkciju (piemēram, no T- šūnām atkarīga antivielu atbildes reakcija un dabīgo galētājšūnu aktivitāte). Mērkaķiem vienu reizi nedēļā ievadītā 50 mg/kg deva aptuveni 19 reižu pārsniedz Taltz 160 mg sākumdevu un mērkaķiem izraisa iedarbību (AUC), kas vismaz 61 reizi pārsniedz prognozēto vidējo iedarbību cilvēkiem līdzsvara koncentrācijā, lietojot ieteicamo dozēšanas shēmu.

Neklīniskie pētījumi iksekizumaba kancerogēno vai mutagēno īpašību novērtēšanai nav veikti.

Dzimumnobriedušiem makaka sugas mērkaķiem, kuriem 13 nedēļas vienu reizi nedēļā zemādā ievadīja 50 mg/kg iksekizumaba, nenovēroja ietekmi uz reproduktīviem orgāniem, menstruālo ciklu vai spermu.

Toksiskas ietekmes uz attīstību pētījumi pierādīja, ka iksekizumabs šķērso placentu un ir konstatējams pēcnācēju asinīs līdz 6 mēnešu vecumam. Mērkaķu, kuriem ievadīja iksekizumabu, pēcnācējiem postnatālā mirstība bija lielāka nekā kontroles grupas dzīvniekiem. Tas bija saistīts galvenokārt ar agrīnu atnešanos vai mātītes nevērību pret pēcnācējiem, kas ir bieža atrade ar citiem primātiem veiktajos pētījumos un tiek uzskatīta par klīniski nenozīmīgu.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija citrāts Citronskābe, bezūdens Nātrija hlorīds Polisorbāts 80

Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 ºC – 8 ºC).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Talz var uzglabāt ārpus ledusskapja līdz 5 dienām ilgi, temperatūrā līdz 30 ºC.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

1 ml šķīduma 1. hidrolītiskās klases caurspīdīga stikla šļircē. Iepakojumā ir 1, 2 vai 3 pilnšļirces. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Norādījumi par lietošanu

Rūpīgi jāievēro lietošanas instrukcijā iekļautie norādījumi par pilnšļirces lietošanu.

Pilnšļirce ir paredzēta vienreizējai lietošanai.

Taltz nedrīkst lietot, ja ir redzamas sīkas daļiņas vai ja šķīdums ir duļķains un/vai pārliecinoši brūns.

Ja Taltz ir bijis sasalis, to nedrīkst lietot.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande.

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1085/004

EU/1/15/1085/005

EU/1/15/1085/006

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums:

10.TEKSTA PARSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Taltz 80 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā pildspalvveida pilnšļircē ir 80 mg iksekizumaba (ixekizumabum)/1 ml.

Iksekizumabs ir rekombinanta humanizēta monoklonāla antiviela, kas iegūta CHO (Ķīnas kāmju olnīcu) šūnās.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē.

Šķīdums ir dzidrs un bezkrāsains līdz gaiši dzeltens.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Taltz ir indicēts vidēji smagas un smagas perēkļainās psoriāzes ārstēšanai pieaugušajiem, kuri ir kandidāti sistēmiskai terapijai.

4.2. Devas un lietošanas veids

Taltz ir paredzēts lietošanai psoriāzes diagnostikā un ārstēšanā pieredzējuša ārsta vadībā un uzraudzībā.

Devas

Ieteicamā deva ir 160 mg zemādas injekcijas veidā (divas 80 mg injekcijas) 0. nedēļā, tad 80 mg (viena injekcija) 2., 4., 6., 8., 10. un 12. nedēļā un pēc tam balstdeva 80 mg (viena injekcija) ik pēc četrām nedēļām.

Ārstēšanas pārtraukšana jāapsver pacientiem, kuriem pēc 16 - 20 ārstēšanas nedēļām nenovēro atbildes reakciju. Dažiem pacientiem, kuriem sākotnēji ir daļēja atbildes reakcija, turpinot ārstēšanu ilgāk par 20 nedēļām, stāvoklis var uzlaboties.

Gados vecāki cilvēki (≥ 65 g.v.)

Deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Informācija par ≥ 75 gadus vecām personām ir ierobežota.

Nieru vai aknu darbības traucējumi

Taltz nav pētīts šajās pacientu populācijās. Ieteikumus par devu nav iespējams sniegt.

Pediatriskā populācija

Taltz drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Taltz nav piemērots lietošanai bērniem līdz 6 gadu vecumam vidēji smagas vai smagas perēkļainās psoriāzes ārstēšanai.

Lietošanas veids

Subkutānai lietošanai.

Taltz ir paredzēts injicēšanai zemādā. Injekcijas vietas var mainīt. Ja iespējams, jāizvairās no injekciju veikšanas psoriāzes skartajos ādas apvidos. Šķīdumu/šļirci nedrīkst kratīt.

Pēc pilnvērtīgas zemādas injekciju veikšanas apmācības pacienti var injicēt Taltz sev paši, ja veselības aprūpes speciālists uzskata, ka tas ir pieņemami. Tomēr ārstam jānodrošina atbilstoša pacientu novērošana. Visaptveroši norādījumi par zāļu ievadīšanu ir sniegti lietošanas instrukcijā.

4.3.Kontrindikācijas

Nopietna paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Klīniski nozīmīgas aktīvas infekcijas (piemēram, aktīva tuberkuloze, skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Infekcijas

Ārstēšana ar Taltz ir saistīta ar palielinātu infekciju, piemēram, augšējo elpceļu infekcijas, mutes dobuma kandidozes, konjunktivīta un tinea infekciju, rādītāju (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Taltz piesardzīgi jālieto pacientiem ar klīniski nozīmīgu hronisku infekciju. Ja šāda infekcija rodas, pacients rūpīgi jākontrolē un, ja pacientam nav atbildes reakcijas pret standarta terapiju vai infekcija kļūst nopietna, Taltz lietošana ir jāpārtrauc. Taltz lietošanu nedrīkst atsākt, kamēr infekcija nav izzudusi.

Taltz nedrīkst lietot pacientiem ar aktīvu tuberkulozi (TB). Pirms Taltz lietošanas uzsākšanas pacientiem ar latentu TB jāizvērtē prettuberkulozes terapijas nepieciešamība.

Paaugstināta jutība

Ir ziņots par nopietnām paaugstinātas jutības reakcijām, tajā skaitā dažiem angioneirotiskas tūskas, nātrenes gadījumiem, kā arī retiem vēlīnas (10–14 dienas pēc injekcijas) nopietnas paaugstinātas jutības reakciju gadījumiem, kad ziņots par ģeneralizētu nātreni, aizdusu un augstu antivielu titru. Ja rodas nopietna paaugstinātas jutības reakcija, ārstēšana ar Taltz nekavējoties jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša terapija.

Iekaisīga zarnu slimība

Ziņots par pirmreizējiem Krona slimības un čūlainā kolīta gadījumiem vai šo slimību paasinājumiem. Parakstot Taltz pacientiem, kuriem ir iekaisīga zarnu slimība, tajā skaitā Krona slimība un čūlainais kolīts, jāievēro piesardzība, un pacienti rūpīgi jākontrolē.

Imunizācija

Taltz nedrīkst lietot vienlaikus ar dzīvām vakcīnām. Dati par atbildes reakciju uz dzīvām vakcīnām nav pieejami; dati par atbildreakciju uz inaktivētām vakcīnām nav pietiekami (skatīt

5.1. apakšpunktu).

Palīgvielas

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) 80 mg devā, t.i., tās ir nātriju nesaturošas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Taltz drošums kombinācijā ar citiem imūnmodulējošiem līdzekļiem vai fototerapiju nav novērtēts.

Oficiāli zāļu mijiedarbības pētījumi in vivo nav veikti. Par IL-17 lomu CYP450 enzīmu regulēšanā ziņojumi nav saņemti. Tomēr hroniska iekaisuma gadījumā paaugstinātais citokīnu līmenis nomāc dažu CYP450 enzīmu veidošanos. Tādēļ pretiekaisuma līdzekļi, piemēram, IL-17A inhibitors iksekizumabs, var izraisīt CYP450 līmeņa normalizēšanos, ko pavada CYP450 metabolizēto vienlaicīgi lietoto zāļu vājāka iedarbība. Tādēļ nevar izslēgt klīniski nozīmīgu ietekmi uz CYP450 substrātiem ar šauru terapeitisko indeksu, kuru devu pielāgo individuāli (piemēram, varfarīns). Uzsākot ārstēšanu ar iksekizumabu pacientiem, kurus ārstē ar šāda veida zālēm, jāapsver terapeitiska kontrole.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Reproduktīvā vecuma sievietes

Reproduktīvā vecuma sievietēm ārstēšanas laikā un vismaz 10 nedēļas pēc ārstēšanas jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Grūtniecība

Dati par iksekizumaba lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām vai attīstību pēc dzimšanas (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkā grūtniecības laikā vēlams izvairīties no Taltz lietošanas.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai iksekizumabs izdalās mātes pienā vai uzsūcas sistēmiski pēc norīšanas. Tomēr iksekizumabs nelielā daudzumā izdalās makaka sugas mērkaķu pienā. Lēmums pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai pārtraukt terapiju ar Taltz jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Iksekizumaba ietekme uz cilvēka fertilitāti nav novērtēta. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Taltz neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Biežāk ziņotās zāļu nevēlamās blakusparādības (NBP) bija reakcijas injekcijas vietā un augšējo elpceļu infekcijas (visbiežāk nazofaringīts).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā

Klīniskos pētījumos novērotās NBP (1. tabula) ir uzskaitītas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai. Katrā orgānu sistēmas grupā NPB ir sarindotas atbilstoši sastopamības biežumam, biežāk sastopamās reakcijas norādot pirmās. Katrā sastopamības biežuma grupā zāļu nevēlamās blakusparādības ir sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Turklāt atbilstošā sastopamības biežuma kategorija katrai NBP ir noteikta, pamatojoties uz šādu klasifikāciju: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži

(≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000); ļoti reti

(< 1/10 000).

Klīniskās izstrādes pētījumos perēkļainā psoriāze tika ārstēta kopumā 4204 pacientiem. No tiem 2190 psoriāzes pacienti lietoja Taltz vismaz vienu gadu, kas veido 3531 iedarbības pacientgadu. Trīs placebo kontrolētus 3. fāzes pētījumus perēkļainās psoriāzes gadījumā apvienoja, lai novērtētu Taltz drošumu salīdzinājumā ar placebo līdz 12 nedēļām ilgi pēc ārstēšanas uzsākšanas. Kopumā tika izvērtēti 3119 pacienti (1161 pacients lietoja 80 mg ik pēc 4 nedēļām, 1167 pacienti lietoja 80 mg ik pēc 2 nedēļām un 791 pacients lietoja placebo).

1. tabula. Klīniskos pētījumos novēroto nevēlamo blakusparādību sarakstsa

Orgānu sistēmu klasifikācija

 

 

 

Taltz

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik pēc 4

 

Ik pēc 2

 

 

 

 

nedēļām

 

nedēļām

(N = 791)

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

n (%)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

 

Infekcijas un infestācijas

 

 

 

 

 

 

Ļoti bieži

Augšējo elpceļu

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

infekcijab

 

 

 

 

 

 

Bieži

Tinea infekcija

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

Retāk

Gripa

 

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Rinīts

 

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Mutes

dobuma

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

kandidozec

 

 

 

 

 

 

Konjunktivīts

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Celulītsd

 

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Retāk

Neitropēnijaf

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Trombocitopēnijaf

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

 

Bieži

Sāpes

mutes

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

dobumā un rīklē

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

 

Bieži

Slikta dūša

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

 

 

 

 

Retāk

Nātrene

 

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

 

Ļoti bieži

Reakcijas

 

(12,9)

 

196 (16,8)

26 (3,3)

 

injekcijas vietā e

 

 

 

 

 

aPlacebo kontrolēti klīniskie pētījumi (3. fāze) vidēji smagas vai smagas perēkļainās psoriāzes pacientiem, kuri lietojuši 80 mg iksekizumaba ik pēc 2 nedēļām, 80 mg iksekizumaba ik pēc 4 nedēļām vai placebo līdz 12 nedēļām ilgi.

bAugšējo elpceļu infekcija ietver nazofaringītu un augšējo elpceļu infekciju.

cMutes dobuma kandidoze definēta kā gadījumi, kuru raksturošanai izmantoti ieteicamie termini "mutes dobuma kandidoze" un "mutes dobuma sēnīšu infekcija".

dCelulīts ietver stafilokoku un ārējās auss celulītu un rozi.

eReakcijas injekcijas vietā bija biežāk pētāmām personām ar ķermeņa masu < 60 kg salīdzinājumā ar grupu, kurā bija iekļautas pētāmās personas ar ķermeņa masu ≥ 60 kg (25%, salīdzinot ar 14% grupām, kurās kombinēta lietošana ik pēc 2 nedēļām un ik pēc 4 nedēļām).

fPamatojoties uz ziņotajām blakusparādībām.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Reakcijas injekcijas vietā

Biežākās injekcijas vietā novērotās reakcijas bija apsārtums un sāpes. Šīs reakcijas bija galvenokārt vieglas un vidēji smagas un to dēļ Taltz lietošana nebija jāpārtrauc.

Infekcijas

Trešās fāzes perēkļainās psoriāzes klīnisko pētījumu placebo kontrolētā periodā par infekcijām ziņots 27,2% pacientu, kas ārstēti ar Taltz līdz 12 nedēļām ilgi, salīdzinot ar 22,9% ar placebo ārstēto pacientu.

Vairumā gadījumu infekcijas bija nebūtiskas un vieglas vai vidēji smagas, un vairumā gadījumu terapija nebija jāpārtrauc. Smagas infekcijas radās 13 (0,6%) ar Taltz ārstēto pacientu un trijiem (0,4%) placebo saņēmušajiem pacientiem (skatīt 4.4. apakšpunktu). Visā terapijas periodā par infekcijām ziņoja 52,8% ar Taltz ārstēto pacientu (46,9 gadījumi 100 pacientgados). Par nopietnām infekcijām ziņoja 1,6% ar Taltz ārstēto pacientu (1,5 gadījumi 100 pacientgados).

Neitropēnijas un trombocitopēnijas laboratoriska novērtēšana

9% pacientu, kas saņēma Taltz, attīstījās neitropēnija. Vairumā gadījumu neitrofilo leikocītu skaits asinīs bija ≥ 1000 šūnām/mm3. Šāds neitropēnijas līmenis var būt stabils, svārstīgs vai pārejošs. 0,1% pacientu, kas saņēma Taltz, neitrofilo leikocītu skaits samazinājās līdz < 1000 šūnām/mm3. Kopumā neitropēnijas dēļ nebija jāpārtrauc Taltz lietošana.

3% pacientu, kas bija pakļauti Taltz iedarbībai, sākotnējais normālais trombocītu līmenis pazeminājās līdz < 150 000–≥ 75 000 šūnām/mm3. Trombocitopēnija var būt stabila, svārstīga vai pārejoša.

Imūngenitāte

Aptuveni 9 - 17% pacientu, kurus ārstēja ar Taltz pēc ieteicamās dozēšanas shēmas, izveidojās antivielas pret zālēm. Vairumā gadījumu titri bija zemi un nebija saistīti ar pavājinātu klīnisko atbildes reakciju līdz 60. terapijas nedēļai. Tomēr aptuveni 1% ar Taltz ārstēto pacientu apstiprināja neitralizējošas antivielas, kas saistītas ar zemu zāļu koncentrāciju un pavājinātu klīnisko atbildes reakciju. Saistība starp imūngenitāti un ārstēšanas izraisītām nevēlamām blakusparādībām nav skaidri pierādīta.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Klīniskos pētījumos bez devu ierobežojošas toksicitātes zemādā tika ievadītas līdz 180 mg lielas devas. Ziņots, ka pārdozēšana, klīniskajos pētījumos zemādā vienreizēji ievadot līdz 240 mg devas, neradīja nopietnas nevēlamās blakusparādības. Pārdozēšanas gadījumā ieteicams kontrolēt, vai

pacientam nerodas kādas nevēlamu blakusparādību pazīmes vai simptomi, un nekavējoties uzsākt piemērotu simptomātisku ārstēšanu.

5. FARMAKOLOĢISKAS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: imūnsupresanti, interleikīna inhibitori, ATĶ kods: L04AC13

Darbības mehānisms

Iksekizumabs ir IgG4 grupas monoklonāla antiviela, kas ar augstu afinitāti (< 3 pM) un specifiskumu saistās pie interleikīna 17A (gan IL-17A, gan IL-17A/F). Psoriāzes patoģenēzē nozīme ir paaugstinātai IL-17A koncentrācijai, kas veicina keratinocītu proliferāciju un aktivizāciju. Iksekizumabs neitralizē IL-17A un tādējādi inhibē šo iedarbību. Iksekizumabs nesaistās pie IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E vai IL-17F ligandiem.

In vitro saistīšanās testos apstiprināts, ka iksekizumabs nesaistās pie cilvēka I, IIa un IIIa Fcγ receptoriem vai pie komplementa sastāvdaļas C1q.

Farmakodinamiskā iedarbība

Iksekizumabs modulē IL-17A inducētās vai regulētās bioloģiskās atbildes reakcijas. Pamatojoties uz psoriātiskās ādas biopsijas datiem, kas iegūti I fāzes pētījumā, no pētījuma sākuma līdz 43. dienai konstatēja no devas atkarīgu noslieci uz samazinātu epidermas biezumu, samazinātu proliferējošo keratinocītu, T šūnu un dendrītisko šūnu skaitu, kā arī vietējo iekaisuma marķieru daudzuma samazināšanos. Ārstēšana ar iksekizumabu tiešā veidā mazina apsārtumu, sacietējumu un ādas lobīšanos, kas vērojama perēkļainās psoriāzes bojājumu gadījumā.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Taltz efektivitāti un drošumu vērtēja trīs randomizētos, dubultmaskētos, placebo kontrolētos III fāzes pētījumos pieaugušiem pacientiem ar vidēji smagu un smagu perēkļaino psoriāzi, kuriem bija paredzēta fototerapija vai sistēmiska terapija (UNCOVER-1, UNCOVER-2 un UNCOVER-3). Taltz efektivitāti un drošumu vērtēja arī salīdzinājumā ar etanerceptu (UNCOVER-2 un UNCOVER-3). Ārstēšanai ar Taltz randomizētos pacientus, kuriem 12. nedēļā bija sPGA (0,1) atbildes reakcija, atkārtoti randomizēja placebo vai Taltz lietošanai vēl 48 nedēļas (UNCOVER-1 un UNCOVER-2); placebo, etanercepta vai Taltz lietošanai randomizētie pacienti bez sPGA (0,1) atbildes reakcijas saņēma Taltz līdz 48 nedēļām ilgi.

No 3866 šajos placebo kontrolētajos pētījumos iesaistītajiem pacientiem 64% iepriekš bija saņēmuši sistēmisku terapiju (bioloģisku, tradicionālu sistēmisku terapiju vai psoralēnu un ultravioleto A (PUVA) starojumu), 43,5% iepriekš saņēma fototerapiju, 49,3% iepriekš bija saņēmuši tradicionālu sistēmisku terapiju un 26,4% iepriekš bija saņēmuši bioloģisku terapiju psoriāzes ārstēšanai. No visiem pacientiem 14,9% bija saņēmuši vismaz vienu antiTNFalfa līdzekli un 8,7% bija saņēmuši antiIL-12/IL-23 līdzekli. 23,4% pacientu pētījuma sākumā anamnēzē bija psoriātisks artrīts.

Visos trijos pētījumos vienlaikus vērtētie primārie mērķa kritēriji bija tādu pacientu īpatsvars, kuri

12. nedēļā salīdzinājumā ar placebo sasniedza PASI 75 atbildes reakciju un sPGA atbildes reakciju 0

("nav") vai 1 ("minimāli"). Visās terapijas grupās iekļautajiem pacientiem mediānais sākotnējais PASI punktu skaits bija robežās no 17,4 līdz 18,3; 48,3 - 51,2% pacientu sākotnējais sPGA punktu skaits atbilda smagam vai ļoti smagam stāvoklim, un vidējais sākotnējais niezes Skaitliskās vērtēšanas skalas (Numeric Rating Scale - NRS) punktu skaits bija no 6,3 līdz 7,1.

Klīniskā atbildes reakcija pēc 12 nedēļām

UNCOVER-1 bija iesaistīti 1296 pacienti. Pacientus randomizēja (1:1:1) placebo vai Taltz lietošanai (80 mg ik pēc divām vai ik pēc četrām nedēļām, lietošanu uzsākot pēc 160 mg sākumdevas ievadīšanas) 12 nedēļas.

2. tabula. Efektivitātes rezultāti 12. nedēļā UNCOVER-1 pētījumā

 

 

Pacientu skaits (%)

 

Atbildes reakcijas rādītāja atšķirība,

Mērķa kritēriji

 

 

 

salīdzinot ar placebo (95% TI)

 

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

Placebo

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

 

(N = 431)

nedēļām

nedēļām

nedēļām

nedēļām

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

sPGA “0” (nav)

 

330 (76,4)a

354 (81,8)a

 

 

vai “1”

14 (3,2)

73,1 (68,8; 77,5)

78,5 (74,5; 82,5)

(minimāli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0” (nav)

149 (34,5)a

160 (37,0)a

34,5 (30,0; 39,0)

37,0 (32,4; 41,5)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

357 (82,6)a

386 (89,1)a

78,7 (74,7; 82,7)

85,2 (81,7; 88,7)

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

279 (64,6)a

307 (70,9)a

64,1 (59,6; 68,7)

70,4 (66,1; 74,8)

 

 

 

 

 

 

PASI 100

145 (33,6)a

153 (35,3)a

33,6 (29,1; 38,0)

35,3 (30,8; 39,8)

 

 

 

 

 

 

Niezes NRS

 

305 (80,5)a

336 (85,9)a

 

 

samazināšanās

58 (15,5)

65,0 (59,5; 70,4)

70,4 (65,4; 75,5)

par ≥ 4b

 

 

 

 

 

Saīsinājumi: N = pacientu skaits ārstēt paredzētajā populācijā.

Piezīme: uzskatīja, ka pacientiem, par kuriem nebija datu, atbildes reakcijas nebija.

ap < 0,001, salīdzinot ar placebo.

bPacienti ar niezes NRS >= 4 pētījuma sākumā: placebo N = 374, Taltz 80 mg ik pēc 4 nedēļām

N = 379, Taltz 80 mg ik pēc 2 nedēļām N = 391.

UNCOVER-2 bija iesaistīti 1224 pacienti. Pacientus randomizēja (1:2:2:2) placebo, Taltz (80 mg ik pēc divām vai ik pēc četrām nedēļām, lietošanu uzsākot pēc 160 mg sākumdevas ievadīšanas) vai 50 mg etanercepta lietošanai divreiz nedēļā 12 nedēļas.

3. tabula.

Efektivitātes rezultāti 12. nedēļā UNCOVER-2 pētījumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildes reakcijas rādītāja

 

 

 

Pacientu skaits (%)

 

 

 

atšķirība, salīdzinot ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placebo (95% TI)

Mērķa

 

 

Taltz

 

Taltz

 

Etanercepts

Taltz

Taltz

kritēriji

 

 

 

 

80 mg ik

Placebo

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

50 mg divreiz

80 mg ik pēc

 

pēc 4

 

(N = 168)

nedēļām

 

nedēļām

 

nedēļā

 

2 nedēļām

 

 

 

 

nedēļām

 

 

 

(N = 347)

(N = 351)

(N = 358)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

 

253 (72,9)a

292 (83,2)a

 

 

70,5 (65,3;

80,8 (76,3;

(nav) vai “1”

(2,4)

129 (36,0)

(minimāli)

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

 

31,7 (26,6;

41,3 (36,0;

(nav)

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2;

87,4 (83,4;

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8;

70,1 (65,2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

 

30,2 (25,2;

39,9 (34,6;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Niezes NRS

 

 

 

 

 

 

 

 

62,7 (55,1;

71,1 (64,0;

samazināšan

(14,1)

225 (76,8)

a,b

258 (85,1)

a,b

177 (57,8)

a

ās par ≥ 4d

 

 

 

70,3)

78,2)

Saīsinājumi: N = pacientu skaits ārstēt paredzētajā populācijā.

Piezīme: uzskatīja, ka pacientiem, par kuriem nebija datu, atbildes reakcijas nebija.

ap < 0,001, salīdzinot ar placebo.

bp < 0,001, salīdzinot ar etanerceptu.

cp < 0,01, salīdzinot ar placebo.

dPacienti ar niezes NRS >= 4 pētījuma sākumā: placebo N = 135, Taltz 80 mg ik pēc 4 nedēļām

N = 293, Taltz 80 mg ik pēc 2 nedēļām N = 303, etanercepts N = 306.

UNCOVER-3 bija iesaistīti 1346 pacienti. Pacientus randomizēja (1:2:2:2) placebo, Taltz (80 mg ik pēc divām vai ik pēc četrām nedēļām, lietošanu uzsākot pēc 160 mg sākumdevas ievadīšanas) vai 50 mg etanercepta lietošanai divreiz nedēļā 12 nedēļas.

4. tabula.

Efektivitātes rezultāti 12. nedēļā UNCOVER-3 pētījumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildes reakcijas rādītāja

 

 

Pacientu skaits (%)

 

atšķirība, salīdzinot ar placebo

 

 

 

(95% TI)

 

 

 

 

 

Mērķa

 

 

 

 

 

 

kritēriji

 

Taltz

Taltz

Etanercepts

 

 

 

 

50 mg

Taltz

Taltz

 

Placebo

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

 

divreiz

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc

 

(N = 193)

nedēļām

nedēļām

 

nedēļā

nedēļām

2 nedēļām

 

 

(N = 386)

(N = 385)

 

 

(N = 382)

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1;

73,8 (68,5;

(nav) vai “1”

13 (6,7)

(minimāli)

 

 

 

 

74,2)

79,1)

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2;

40,3 (35,4;

(nav)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8;

80,0 (75,1;

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8;

64,9 (59,7;

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2; 39,7)

37,7 (32,8;

 

 

 

 

 

 

42,5)

Niezes NRS

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2;

61,6 (54,0;

samazināšan

33 (20,9)

ās par ≥ 4c

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Saīsinājumi: N = pacientu skaits ārstēt paredzētajā populācijā.

Piezīme: uzskatīja, ka pacientiem, par kuriem nebija datu, atbildes reakcijas nebija.

ap < 0,001, salīdzinot ar placebo.

bp < 0,001, salīdzinot ar etanerceptu.

cPacienti ar niezes NRS >= 4 pētījuma sākumā: placebo N = 158, Taltz 80 mg ik pēc 4 nedēļām

N = 313, Taltz 80 mg ik pēc 2 nedēļām N = 320, etanercepts N = 312.

Taltz bija saistīts ar ātru iedarbības sākumu, vidējam PASI 2. nedēļā samazinoties par > 50%

(1. attēls). Tādu pacientu procentuālais īpatsvars, kas sasniedz PASI 75, Taltz lietotāju vidū jau 1. nedēļā bija nozīmīgi lielāks nekā placebo un etanercepta lietotāju vidū. Aptuveni 25% ar Taltz ārstēto pacientu 2. nedēļā sasniedza PASI punktu skaitu < 5, vairāk nekā 55% 4. nedēļā PASI punktu skaits bija < 5, un līdz 12. nedēļai šādu pacientu procentuālais īpatsvars palielinājās līdz 85% (salīdzinot ar 3%, 14% un 50% etanercepta lietošanas gadījumā). Ar Taltz ārstētajiem pacientiem 1. nedēļā novēroja nozīmīgu niezes smaguma pakāpes samazināšanos.

1. attēls. PASI punktu skaits, procentuālā uzlabošanās katrā apmeklējumā pēc sākotnējās vizītes (mBOCF) ārstēt paredzēto pacientu populācijā indukcijas devas lietošanas periodā -

UNCOVER-2 un UNCOVER-3

Terapijas nedēļa

ar sākotnējo stāvokli

PASI procentuālā uzlabošanās salīdzinājumā PASI

Taltz efektivitāte un drošums bija pierādīts neatkarīgi no vecuma, dzimuma, rases, ķermeņa masas, sākotnējā smaguma atbilstoši PASI rādītājam, perēkļu lokalizācijas, psoriātiskā artrīta vienlaikus esamības un iepriekšējas ārstēšanas ar bioloģisku līdzekli. Taltz bija efektīvs sistēmisku terapiju iepriekš nesaņēmušiem, bioloģisku līdzekli iepriekš nelietojušiem, bioloģisku līdzekli/antiTNF līdzekli lietojušiem pacientiem un pacientiem, kuriem ārstēšana ar bioloģisku/antiTNF līdzekli bijusi neveiksmīga.

Efektivitāte pacientiem bez atbildes reakcijas uz etanerceptu: no pacientiem, kuriem UNCOVER-2

(N = 200) pētījuma 12. nedēļā netika konstatēta sPGA (0,1) atbildes reakcija uz etanerceptu un kuriem pēc 4 nedēļas ilga zāļu izvadīšanas perioda no organisma terapiju nomainīja uz 80 mg Taltz ik pēc 4 nedēļām, 73% un 83,5% pacientu pēc 12 nedēļas ilgas ārstēšanas ar Taltz spēja sasniegt attiecīgi sPGA (0,1) un PASI 75.

Divos klīniskajos pētījumos, kuros izmantoja aktīvu salīdzinošu līdzekli (UNCOVER-2 un UNCOVER-3), nopietnu nevēlamu blakusparādību rādītājs bija 1,9% gan etanercepta, gan Taltz lietošanas gadījumā, un terapijas pārtraukšanas rādītājs nevēlamu blakusparādību dēļ bija 1,2% etanercepta lietošanas gadījumā un 2,0% Taltz lietošanas gadījumā. Infekciju rādītāji bija 21,5%, lietojot etanerceptu, un 26,0%, lietojot Taltz, lielākajā daļā gadījumu tie bija viegli vai vidēji smagi.

Nopietnu infekciju rādītājs bija 0,4%, lietojot etanerceptu, un 0,5%, lietojot Taltz.

Atbildes reakcijas saglabāšanās 60. nedēļā

Pacientus, kuri sākotnēji bija randomizēti Taltz lietošanai un kuriem 12. nedēļā bija atbildes reakcija (t.i., sPGA punktu skaits 0,1), UNCOVER-1 un UNCOVER-2 pētījumā atkārtoti randomizēja vēl papildus 48 nedēļas izmantot vienu no šīm terapijas shēmām: placebo vai Taltz (80 mg ik pēc 4 vai 12 nedēļām).

5. tabula. Atbildes reakcijas un efektivitātes saglabāšanās 60. nedēļā

(UNCOVER-1 un UNCOVER-2 pētījums)

 

 

 

 

 

Atbildes reakcijas rādītāja

 

 

Pacientu skaits (%)

 

atšķirība, salīdzinot ar placebo

 

 

 

(95% TI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

Mērķa

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 2

nedēļām

nedēļām

nedēļām

nedēļām

kritēriji

nedēļām

nedēļām

(indukcijas

(indukcijas

(indukcijas

(indukcijas

 

(indukcijas

(indukcijas

terapija)/80 m

terapija)/80 m

terapija) /

terapija) /

 

terapija)/Place

terapija)/Place

g ik pēc 4

g ik pēc 4

80 mg ik pēc 4

80 mg ik pēc 4

 

bo (uzturošā

bo (uzturošā

nedēļām

nedēļām

nedēļām

nedēļām

 

terapija) (N =

terapija) (N =

(uzturošā

(uzturošā

(uzturošā

(uzturošā

 

191)

211)

terapija) (N =

terapija) (N =

terapija)

terapija)

 

 

 

195)

221)

 

 

Saglabājas

 

 

 

 

62,4 (55,1;

70,7 (64,2;

sPGA “0”

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a

173 (78,3)a

69,8)

77,2)

(nav) vai “1”

 

 

 

 

 

 

(minimāli)

 

 

 

 

 

 

Saglabājas

 

 

 

 

47,7 (40,4;

56,0 (49,1;

vai tiek

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

54,9)

62,8)

sasniegts

 

 

 

 

 

 

sPGA 0 (nav)

 

 

 

 

 

 

Saglabājas

 

 

 

 

66,5 (59,3;

74,3 (68,0;

vai tiek

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)a

184 (83,3)a

73,7)

80,5)

sasniegts

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

 

 

 

 

 

Saglabājas

 

 

 

 

62,0 (54,7;

71,7 (65,4;

vai tiek

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)a

169 (76,5)a

69,2)

78,0)

sasniegts

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

 

 

 

 

 

Saglabājas

 

 

 

 

48,2 (40,9;

54,6 (47,7;

vai tiek

3 (1,6)

6 (2,8)

97 (49,7)a

127 (57,5)a

55,4)

61,5)

sasniegts

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

 

 

 

 

 

Saīsinājumi: N = pacientu skaits analizētajā populācijā.

Piezīme: uzskatīja, ka pacientiem, par kuriem nebija datu, atbildes reakcijas nebija. a p < 0,001, salīdzinot ar placebo.

Taltz bija efektīvs atbildes reakcijas saglabāšanā ar sistēmisku terapiju iepriekš neārstētiem, bioloģisku līdzekli nelietojušiem, bioloģisku līdzekli/antiTNF līdzekli lietojušiem pacientiem un pacientiem, kuriem ārstēšana ar bioloģisku līdzekli/antiTNF līdzekli bijusi neveiksmīga.

Pacientiem ar sPGA (0,1) atbildes reakciju 12. nedēļā, kuri atkārtoti tika randomizēti ārstēšanas pārtraukšanai (t.i., placebo lietošanai), mediānais laiks līdz recidīvam (sPGA ≥ 3) integrētos UNCOVER-1 un UNCOVER-2 pētījumos bija 164 dienas. Šo pacientu vidū 12 nedēļu laikā pēc ārstēšanas ar Taltz atsākšanas, lietojot 80 mg ik pēc 4 nedēļām, 71,5% pacientu atkal sasniedza vismaz sPGA (0,1) atbildes reakciju.

Salīdzinot ar sākotnējo stāvokli, nozīmīgi lielāku uzlabošanos 12. nedēļā, salīdzinājumā ar placebo un etanerceptu, pierādīja nagu psoriāzes (mērot pēc Nagu psoriāzes smaguma pakāpes indeksa [Nail Psoriasis Severity Index - NAPSI]), galvas matainās daļas psoriāzes (mērot pēc Galvas matainās daļas psoriāzes smaguma pakāpes indeksa [Psoriasis Scalp Severity Index - PSSI]) un palmāriplantārās psoriāzes gadījumā (mērot pēc Palmāriplantārās psoriāzes smaguma pakāpes indeksa [Psoriasis Palmoplantar Severity Index - PPASI]). Ar Taltz ārstētiem pacientiem, kuriem 12. nedēļā bija sPGA (0,1) atbildes reakcija, 60. nedēļā saglabājās šī nagu, galvas matainās daļas un palmāriplantārās psoriāzes uzlabošanās.

Dzīves kvalitāte/pacientu ziņotie iznākumi

Visu pētījumu 12. nedēļā Taltz lietošana bija izraisījusi statistiski nozīmīgu ar veselības stāvokli saistītās dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas tika vērtēta pēc dzīves kvalitātes indeksa pacientiem ar ādas slimībām (DLQI) (pēc Taltz lietošanas 80 mg ik pēc divās nedēļās vērtējumpunktu skaits bija samazinājies par 10,2–11,1, pēc Taltz lietošanas 80 mg ik pēc četrās nedēļās vērtējumpunktu skaits bija samazinājies par 9,4–10,7, pēc etanercepta lietošanas vērtējumpunktu skaits bija samazinājies par 7,7–8,0, un pēc placebo lietošanas vērtējumpunktu skaits bija samazinājies par 1,0–2,0). Pēc ārstēšanas ar Taltz ievērojami lielāka pacientu daļa bija sasniegusi 0 vai 1 vērtējumpunktu pēc

DLQI skalas. Visos pētījumos Taltz lietošana bija saistīta ar statistiski nozīmīgu pēc Itch NRS skalas vērtētās niezes mazināšanos. Ievērojami lielākai ar Taltz ārstēto pacientu daļai 12. nedēļā bija sasniegta pēc Itch NRS skalas iegūto vērtējumpunktu skaita samazināšanās par ≥ 4, pēc Taltz lietošanas ik pēc divās nedēļās, pēc Taltz lietošanas ik pēc četrās nedēļās un pēc placebo lietošanas bija attiecīgi: 84,6, 79,2 un 16,5%, un šis ieguvums ar Taltz ārstētajiem pacientiem, kuriem 12. nedēļā saskaņā ar sPGA skalu bija atbildes reakcija uz terapiju (ieguvuši 0 vai 1 vērtējumpunktu), saglabājās līdz 60. nedēļai. Vērtējot pēc Depresijas simptomu ātrās pašvērtējuma skalas (Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report), līdz pat Taltz terapijas 60. nedēļai netika novēroti nekādi depresijas pastiprināšanās simptomi.

Imunizācija

Veselu brīvprātīgo pētījumā neatklāja ar drošumu saistītas problēmas attiecībā uz divām inaktivētām vakcīnām (tetāna un pneimokoku), kas ievadītas pēc divu iksekizumaba devu lietošanas (vienas

160 mg lielas devas un pēc divām nedēļām ievadītas 80 mg devas), tomēr dati par imunizāciju nebija pietiekami, lai izdarītu secinājumus par pietiekamu imūno atbildes reakciju uz šīm vakcīnām pēc Taltz lietošanas.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Taltz vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās perēkļainās psoriāzes ārstēšanā (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc vienreizējas subkutānas iksekizumaba devas ievadīšanas psoriāzes pacientiem, lietojot 5 - 160 mg devu, vidējā maksimālā koncentrācija tika sasniegta 4 - 7 dienu laikā. Iksekizumaba vidējā (SN) maksimālā koncentrācija plazmā (Cmax) pēc 160 mg sākumdevas lietošanas bija 19,9 (8,15) µg/ml.

Pēc 160 mg sākumdevas lietošanas, izmantojot dozēšanas shēmu pa 80 mg ik pēc 2 nedēļām, līdzsvara

stāvoklis tika sasniegts līdz 8. nedēļai. Aprēķinātā vidējā (SN) Cmax,ss, un C trough,ss ir 21,5 (9,16) µg/ml un 5,23 (3,19) µg/ml.

Pēc pārejas no lietošanas shēmas 80 mg ik pēc 2 nedēļām uz lietošanas shēmu 80 mg ik pēc 4 nedēļām

12. nedēļā līdzsvara stāvoklis tiktu sasniegts pēc aptuveni 10 nedēļām. Aprēķinātā vidējā (SN) Cmax,ss, un Ctrough,ss ir 14,6 (6,04) µg/ml un 1,87 (1,30) µg/ml.

Visās analīzēs iksekizumaba vidējā bioloģiskā pieejamība pēc subkutānas ievadīšanas bija 54 - 90%.

Izkliede

Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzēm, vidējais kopējais izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī bija 7,11 l.

Biotransformācija

Iksekizumabs ir monoklonāla antiviela un, paredzams, ka tā katabolisma rezultātā sadalīsies par nelieliem peptīdiem un aminoskābēm tāpat kā endogēnie imūnglobulīni.

Eliminācija

Populācijas FK analīzē vidējais seruma klīrenss bija 0,0161 l/h. Klīrenss nav atkarīgs no devas. Pēc populācijas farmakokinētikas analīzes datiem aprēķinātais vidējais eliminācijas pusperiods pacientiem ar perēkļaino psoriāzi ir 13 dienas.

Linearitāte/nelinearitāte

Zemādas injekcijas veidā ievadīto 5 - 160 mg devu diapazonā iedarbība (AUC) palielinājās proporcionāli.

Gados vecāki cilvēki

No 4204 perēkļainās psoriāzes pacientiem, kuri klīniskajos pētījumos lietojuši Taltz, kopumā 301 bija 65 gadus vecs vai vecāks un 36 pacienti bija 75 gadus veci vai vecāki. Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzi ierobežotam skaitam gados vecāku pacientu (n = 94 ≥ 65 gadus veciem cilvēkiem un n = 12 ≥ 75 gadus veciem cilvēkiem), klīrenss gados vecākiem pacientiem un pacientiem līdz 65 gadu vecumam bija līdzīgs.

Nieru vai aknu darbības traucējumi

Specifiski klīniski farmakoloģiski pētījumi nieru un aknu darbības traucējumu ietekmes uz iksekizumaba FK novērtēšanai nav veikti. Paredzams, ka caur nierēm izvadītais nemainīta iksekizumaba, IgG grupas monoklonālas antivielas, daudzums būs mazs un maznozīmīgs; tāpat IgG grupas monoklonālās antivielas tiek izvadītas galvenokārt intracelulāra katabolisma ceļā, tādēļ nav paredzams, ka aknu darbības traucējumi ietekmēs iksekizumaba klīrensu.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos ar makaka sugas mērkaķiem iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti, farmakoloģisko drošumu, toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Iksekizumaba ievadīšana subkutāni makaka sugas mērkaķiem 39 nedēļas devā līdz 50 mg/kg nedēļā neizraisīja toksisku ietekmi uz orgāniem vai nevēlamu ietekmi uz imūno funkciju (piemēram, no T- šūnām atkarīga antivielu atbildes reakcija un dabīgo galētājšūnu aktivitāte). Mērkaķiem vienu reizi nedēļā ievadītā 50 mg/kg deva aptuveni 19 reižu pārsniedz Taltz 160 mg sākumdevu un mērkaķiem izraisa iedarbību (AUC), kas vismaz 61 reizi pārsniedz prognozēto vidējo iedarbību cilvēkiem līdzsvara koncentrācijā, lietojot ieteicamo dozēšanas shēmu.

Neklīniskie pētījumi iksekizumaba kancerogēno vai mutagēno īpašību novērtēšanai nav veikti.

Dzimumnobriedušiem makaka sugas mērkaķiem, kuriem 13 nedēļas vienu reizi nedēļā zemādā ievadīja 50 mg/kg iksekizumaba, nenovēroja ietekmi uz reproduktīviem orgāniem, menstruālo ciklu vai spermu.

Toksiskas ietekmes uz attīstību pētījumi pierādīja, ka iksekizumabs šķērso placentu un ir konstatējams pēcnācēju asinīs līdz 6 mēnešu vecumam. Mērkaķu, kuriem ievadīja iksekizumabu, pēcnācējiem postnatālā mirstība bija lielāka nekā kontroles grupas dzīvniekiem. Tas bija saistīts galvenokārt ar agrīnu atnešanos vai mātītes nevērību pret pēcnācējiem, kas ir bieža atrade ar citiem primātiem veiktajos pētījumos un tiek uzskatīta par klīniski nenozīmīgu.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija citrāts Citronskābe, bezūdens Nātrija hlorīds Polisorbāts 80

Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 ºC – 8 ºC).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Talz var uzglabāt ārpus ledusskapja līdz 5 dienām ilgi, temperatūrā līdz 30 ºC.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

1 ml šķīduma 1. hidrolītiskās klases caurspīdīga stikla šļircē. Šļirce ir ievietota vienreiz lietojamā vienas devas pildspalvveida injektorā. Iepakojumā ir 1, 2 vai 3 pildspalvveida pilnšļirces. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Norādījumi par lietošanu

Rūpīgi jāievēro lietošanas instrukcijā iekļautie norādījumi par pildspalvveida pilnšļirces lietošanu.

Pildspalvveida pilnšļirce ir paredzēta vienreizējai lietošanai.

Taltz nedrīkst lietot, ja ir redzamas sīkas daļiņas vai ja šķīdums ir duļķains un/vai pārliecinoši brūns.

Ja Taltz ir bijis sasalis, to nedrīkst lietot.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande.

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1085/001

EU/1/15/1085/002

EU/1/15/1085/003

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums:

10. TEKSTA PARSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas