Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taxespira (Docetaxel Hospira UK Limited ) (docetaxel trihydrate) – Zāļu apraksts - L01CD02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTaxespira (Docetaxel Hospira UK Limited )
ATĶ kodsL01CD02
Vieladocetaxel trihydrate
RažotājsHospira UK Limited

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Taxespira 80 mg/4 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Taxespira 120 mg/6 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Taxespira 140 mg/7 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Taxespira 160 mg/8 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs ml koncentrāta satur 20 mg docetaksela (Docetaxelum) (trihidrāta veidā).

20 mg/ 1 ml

Viens flakons ar 1 ml koncentrāta satur 20 mg docetaksela.

80 mg/ 4 ml

Viens flakons ar 4 ml koncentrāta satur 80 mg docetaksela.

120 mg/6 ml

Viens flakons ar 6 ml koncentrāta satur 120 mg docetaksela.

140 mg/7 ml

Viens flakons ar 7 ml koncentrāta satur 140 mg docetaksela.

160mg/8 ml

Viens flakons ar 8 ml koncentrāta satur 160 mg docetaksela.

Palīgviela ar zināmu iedarbību

20 mg/1 ml

Katrs 1 ml flakons ar koncentrātu satur 0,5 ml bezūdens etilspirtu (395 mg).

80 mg/4 ml

Katrs 4 ml flakons ar koncentrātu satur 2 ml bezūdens etilspirtu (1580 mg).

120 mg/6 ml

Katrs 6 ml flakons ar koncentrātu satur 3 ml bezūdens etilspirtu (2370 mg).

140 mg/7 ml

Katrs 7 ml flakons ar koncentrātu satur 3,5 ml bezūdens etilspirtu (2765 mg).

160 mg/8 ml

Katrs 8 ml flakons ar koncentrātu satur 4 ml bezūdens etilspirtu (3160 mg).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

Koncentrāts ir vāji dzeltens līdz brūngani dzeltens šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Krūts dziedzera vēzis

Taxespira kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu ir indicēts adjuvantai terapijai pacientēm ar:

operējamu krūts dziedzera vēzi ar metastāzēm limfmezglos;

operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos.

Adjuvantu terapiju drīkst saņemt tikai tās pacientes ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kurām saskaņā ar starptautiski pieņemtajiem standartiem attiecībā uz agrīna krūts dziedzera vēža primāro terapiju ir piemērotas ķīmijterapija (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Taxespira kombinācijā ar doksorubicīnu ir indicēts pacientu ar lokāli progresējošu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi ārstēšanai, kuras iepriekš nav saņēmušas citotoksisku terapiju šīs slimības ārstēšanai.

Taxespira monoterapijā ir indicēts pacientu ar lokāli progresējošu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi ārstēšanai pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, kurā ir bijuši iekļauti antraciklīna grupas vai alkilējošie līdzekļi.

Taxespira kombinācijā ar trastuzumabu ir indicēts pacientēm ar metastatisku krūts dziedzera vēzi, kurām novēro izteiktu HER2 ekspresiju un kuras iepriekš nav saņēmušas ķīmijterapiju metastatiskas slimības ārstēšanai.

Taxespira kombinācijā ar kapecitabīnu ir indicēts pacienšu ar lokāli progresējošu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi ārstēšanai pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, kurā ir bijuši iekļauti antraciklīna grupas līdzekļi.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Taxespira ir indicēts pacientu ar lokāli progresējošu vai metastatisku nesīkšūnu plaušu vēzi ārstēšanai pēc neveiksmīgas iepriekš saņemtas ķīmijterapijas.

Taxespira kombinācijā ar cisplatīnu ir indicēts nerezecējama, lokāli progresējoša vai metastatiska nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai pacientiem, kuri iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju šīs slimības ārstēšanai.

Priekšdziedzera vēzis

Taxespira kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu ir indicēts pacientu ar hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi ārstēšanai.

Kuņģa adenokarcinoma

Taxespira kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu ir indicēts, lai ārstētu pacientus ar metastatisku kuņģa adenokarcinomu, tajā skaitā kuņģa un barības vada savienojuma daļas adenokarcinomu, kuri iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju metastatiskas slimības ārstēšanai.

Galvas un kakla vēzis

Taxespira kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu ir indicēts indukcijas terapijai pacientiem ar lokāli progresējošu galvas un kakla plakanšūnu vēzi.

4.2.Devas un lietošanas veids

Docetakselu drīkst lietot tikai specializētās ķīmijterapijas nodaļās, un to drīkst ievadīt tikai ārsta, kas specializējies pretvēža ķīmijterapijas lietošanā, uzraudzībā (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Ieteicamā deva

Krūts dziedzera, nesīkšūnu plaušu, kuņģa, galvas un kakla vēža gadījumā, ja vien nav kontrindikāciju, var izmantot premedikāciju ar perorāliem kortikosteroīdiem, piemēram, 16 mg deksametazona dienā (piemēram, 8 mg divreiz dienā) 3 dienas, uzsākot to 1 dienu pirms docetaksela ievadīšanas (skatīt

4.4. apakšpunktu). Lai mazinātu hematoloģiskās toksicitātes risku, profilaktiski var lietot G-KSF.

Ja priekšdziedzera vēža ārstēšanai vienlaicīgi lieto prednizonu vai prednizolonu, ieteicamā premedikācijas shēma ir 8 mg 12 stundas, 3 stundas un 1 stundu pirms docetaksela infūzijas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Docetakselu ievada vienu stundu ilgas infūzijas veidā vienu reizi 3 nedēļās.

Krūts dziedzera vēzis

Operējama krūts dziedzera vēža ar un bez metastāzēm limfmezglos adjuvantai terapijai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2, ko ievada 1 stundu pēc 50 mg/m2 doksorubicīna un 500 mg/m2 ciklofosfamīda ievadīšanas vienu reizi 3 nedēļās 6 ciklu veidā (TAC shēma) (skatīt arī “Devas pielāgošana terapijas laikā”).

Pacientēm ar lokāli progresējošu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi ieteicamā docetaksela deva monoterapijā ir 100 mg/m2. Pirmās izvēles terapijā docetakselu (75 mg/m2) ievada kombinācijā ar doksorubicīnu (50 mg/m2).

Lietojot kombinācijā ar trastuzumabu, ieteicamā docetaksela deva ir 100 mg/m2 ik pēc 3 nedēļām; trastuzumabu ievada reizi nedēļā. Pivotālā pētījumā sākotnējo docetaksela infūziju uzsāka vienu dienu pēc trastuzumaba pirmās devas ievadīšanas. Turpmākās docetaksela devas ievadīja tūlīt pēc trastuzumaba infūzijas pabeigšanas, ja iepriekšējās trastuzumaba devas panesamība bija laba. Informāciju par trastuzumaba devu un lietošanu skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar kapecitabīnu docetaksela ieteicamā deva ir 75 mg/m2 ik pēc trīs nedēļām kopā ar kapecitabīnu 1250 mg/m2 divas reizes dienā (30 minūšu laikā pēc ēšanas), 2 nedēļas ilgi, pēc kā seko nedēļu ilgs pārtraukuma periods. Lai aprēķinātu kapecitabīna devu atbilstoši ķermeņa virsmas laukumam, skatīt kapecitabīna zāļu aprakstu.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Ar ķīmijterapiju iepriekš neārstētiem pacientiem, kuriem ārstē nesīkšūnu plaušu vēzi, ieteicamā devu shēma ir 75 mg/m2 docetaksela, tūlīt pēc tā ievadot 75 mg/m2 cisplatīna 30 60 minūšu laikā. Terapijai pēc neveiksmīgas iepriekšējas ārstēšanas ar platīna grupas preparātiem ieteicamā deva ir 75 mg/m2 monoterapijā.

Priekšdziedzera vēzis

Ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2. Prednizonu vai prednizolonu 5 mg perorāli 2 reizes dienā lieto ilgstoši (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Kuņģa adenokarcinoma

Ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2, ko ievada vienu stundu ilgas infūzijas veidā, kam seko 75 mg/m2 cisplatīna 1 – 3 stundu ilgas infūzijas veidā (abas tikai pirmajā dienā), kam seko 750 mg/m2 5-fluoruracila dienā, ko ievada 24 stundu ilgas nepārtrauktas infūzijas veidā 5 dienas ilgi, sākot no cisplatīna infūzijas beigām. Terapija jāatkārto ik pēc 3 nedēļām. Pacientiem jāsaņem premedikācija ar pretvemšanas līdzekļiem un nepieciešamā atbilstošā hidratācija cisplatīna ievadīšanai. Lai mazinātu hematoloģiskās

toksicitātes risku, profilaktiski jālieto G-KSF (skatīt arī “Devas pielāgošana terapijas laikā”).

Galvas un kakla vēzis

Pacientiem jāsaņem premedikācija ar pretvemšanas līdzekļiem un jānodrošina atbilstoša hidratācija (pirms cisplatīna lietošanas un pēc tās). Lai mazinātu hematoloģiskās toksicitātes risku, profilaktiski var lietot G- KSF. Visi pacienti TAX 323 un TAX 324 pētījumu docetaksela grupās profilaktiski saņēma antibiotikas.

Indukcijas ķīmijterapija, kam seko staru terapija (TAX 323)

Neoperējama, lokāli progresējoša galvas un kakla plakanšūnu vēža (SCCHN) indukcijas terapijai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2 1 stundu ilgas infūzijas veidā, pēc tam cisplatīns 75 mg/m2

1 stundu ilgas infūzijas veidā pirmajā dienā, tad 5-fluoruracils ilgstošas infūzijas veidā pa 750 mg/m2 dienā piecas dienas. Šādu shēmu lieto ik pēc 3 nedēļām 4 ciklu veidā. Pēc ķīmijterapijas pacientiem jāsaņem staru terapija.

Indukcijas ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

Pacientu ar lokāli progresējošu (tehniski nerezecējamu, ar mazu ķirurģiskas izārstēšanas

iespējamību un ar orgāna saglabāšanas mērķi) galvas un kakla plakanšūnu vēzi (SCCHN) indukcijas terapijai ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2 1 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā 1. dienā, pēc tam lietojot cisplatīnu 100 mg/m2 30 minūšu – 3 stundu ilgas infūzijas veidā un pēc tam nepārtrauktas infūzijas veidā laikā no 1. līdz 4. dienai ievadot 5-fluoruracilu pa 1000 mg/m2 dienā. Šo shēmu lieto ik pēc 3 nedēļām 3 ciklu veidā. Pēc ķīmijterapijas pacientiem jāsaņem ķīmijterapija un staru terapija.

Par cisplatīna un 5-fluoruracila devas pielāgošanu lasiet atbilstošos zāļu aprakstos.

Devas pielāgošana terapijas laikā

Vispārēji norādījumi

Docetaksels jāievada, kad neitrofilo leikocītu skaits ir > 1500 šūnām/mm3.

Pacientiem ar febrilu neitropēniju, neitrofilo leikocītu skaitu mazāku par 500 šūnas/mm3 ilgāk par nedēļu, smagām vai kumulējošām ādas reakcijām, kā arī smagu perifēru neiropātiju docetaksela terapijas laikā, docetaksela deva jāsamazina no 100 mg/m2 līdz 75 mg/m2 un/vai no 75 līdz 60 mg/m2. Ja, lietojot 60 mg/m2 devu, pacientam minētās parādības nepāriet, terapija ir jāpārtrauc.

Krūts dziedzera vēža adjuvanta terapija

Pacientēm, kuras adjuvantai krūts dziedzera vēža ārstēšanai saņem docetakselu, doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (TAC), jāapsver primāra profilakse ar G-KSF. Pacientēm, kurām rodas febrila neitropēnija un/vai neitropēniska infekcija, docetaksela deva visos nākamajos ciklos jāsamazina līdz 60 mg/m2 (skatīt

4.4. un 4.8. apakšpunktu). Pacientēm, kurām rodas 3. vai 4. pakāpes stomatīts, deva jāsamazina līdz 60 mg/m2.

Kombinācijā ar cisplatīnu

Pacientiem, kuri sākotnēji saņēmuši 75 mg/m2 docetaksela kombinācijā ar cisplatīnu un kuriem iepriekšējā terapijas ciklā trombocītu mazākais skaits ir mazāks par 25 000 šūnām/mm3, vai pacientiem ar febrilu neitropēniju vai smagu nehematoloģisku toksicitāti nākamajos terapijas ciklos docetaksela deva jāsamazina līdz 65 mg/m2. Par cisplatīna devas pielāgošanu skatīt attiecīgajā zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar kapecitabīnu

Kapecitabīna devas pielāgošanu skatīt kapecitabīna zāļu aprakstā.

Pacientiem, kuriem pirmo reizi attīstās 2. pakāpes toksicitāte, kas saglabājas līdz nākamajam docetaksela/kapecitabīna terapijas kursam, terapiju atliek, līdz tie atlabst līdz 0 vai 1. toksicitātes pakāpei, un pēc tam terapiju atsāk ar 100% sākotnējo devu.

Pacientiem, kuriem jebkurā terapijas cikla laikā 2. pakāpes toksicitāte attīstās otrreiz vai pirmo reizi

novēro 3. pakāpes toksicitāti, terapiju atliek, līdz tie atlabst līdz 0 vai 1. toksicitātes pakāpei un pēc tam terapiju atsāk ar docetakselu 55 mg/m2;

Jebkuru turpmāku toksicitātes vai jebkuras 4. pakāpes toksicitātes izpausmes gadījumā docetaksela lietošana ir jāpārtrauc.

Informāciju par trastuzumaba devas pielāgošanu skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

Kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu

Ja, neraugoties uz G-KSF lietošanu, rodas febrila neitropēnija, ilgstoša neitropēnija vai neitropēniska infekcija, docetaksela deva jāsamazina no 75 līdz 60 mg/m2. Ja turpmāk rodas komplicētas neitropēnijas gadījumi, docetaksela deva jāsamazina no 60 līdz 45 mg/m2. 4. pakāpes trombocitopēnijas gadījumā docetaksela deva jāsamazina no 75 līdz 60 mg/m2. Pacientus nedrīkst atkārtoti ārstēt ar docetakselu turpmākajos ciklos, līdz neitrofilo leikocītu skaits atjaunojas līdz >1500 šūnām/mm3 un trombocītu skaits

– līdz > 100 000 šūnām/mm3. Ja šī toksicitāte saglabājas, pārtrauciet terapiju (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ieteicamās devas pielāgošana toksicitātes gadījumā pacientiem, kuri tiek ārstēti ar docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (5-FU), ir šāda.

Toksicitāte

Devas pielāgošana

3. pakāpes caureja

Pirmā reize: samaziniet 5-FU devu par 20%.

 

Otrā reize: tad maziniet docetaksela devu par 20%.

4. pakāpes caureja

Pirmā reize: samaziniet docetaksela un 5-FU devas par 20%.

 

Otrā reize: pārtrauciet terapiju.

3. pakāpes

Pirmā reize: samaziniet 5-FU devu par 20%.

stomatīts/mukozīts

Otrā reize: pārtrauciet tikai 5-FU lietošanu (visos turpmākajos ciklos).

 

Trešā reize: samaziniet docetaksela devu par 20%.

4. pakāpes

Pirmā reize: pārtrauciet tikai 5-FU lietošanu (visos turpmākajos

stomatīts/mukozīts

ciklos).

 

Otrā reize: samaziniet docetaksela devu par 20%.

Informāciju par cisplatīna un 5-fluoruracila devas pielāgošanu skatīt attiecīgajā zāļu aprakstā.

Centrālos SCCHN pētījumos pacientiem, kuriem radās komplicēta neitropēnija (tajā skaitā ilgstoša neitropēnija, febrila neitropēnija vai infekcija), tika ieteikts lietots G-KSF, lai nodrošinātu profilaktisku aizsardzību (piemēram, 6. – 15. dienā) visos turpmākajos ciklos.

Īpašas pacientu grupas

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pamatojoties uz farmakokinētikas datiem, kas iegūti, lietojot 100 mg/m2 docetaksela monoterapijā, pacientiem, kuriem transamināžu (AlAT un/vai AsAT) līmenis serumā vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedz normas augšējo robežu un sārmainās fosfotāzes līmenis vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedz normas augšējo robežu, ieteicamā docetaksela deva ir 75 mg/m2 (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu). Tiem pacientiem, kuriem bilirubīns pārsniedz normas augšējo robežu un/vai AlAT un AsAT līmenis serumā pārsniedz normas augšējo robežu vairāk nekā 3,5 reizes, kā arī sārmainās fosfotāzes koncentrācija pārsniedz normas augšējo robežu vairāk nekā 6 reizes, devu samazināt neiesaka un docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts.

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu pacientu ar kuņģa adenokarcinomu ārstēšanai, no centrālā klīniskā pētījuma tika izslēgti pacienti, kuriem AlAT un/vai AsAT līmenis vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedza normas augšējo robežu, sārmainās fosfotāzes līmenis vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedza normas augšējo robežu un bilirubīna līmenis > 1 reizi pārsniedza normas augšējo robežu; šiem pacientiem devu samazināt neiesaka, un docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts. Datu par docetaksela lietošanu kombinētā terapijā citām indikācijām pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav.

Pediatriskā populācija

Taxespira lietošanas drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 1 mēneša līdz 18 gadiem nazofaringeālas karcinomas ārstēšanai, līdz šim nav pierādīti.

Izņemot II un III tipa mazāk diferencētu nazofaringeālu karcinomu, Taxespira nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā tādu indikāciju kā krūts dziedzera vēzis, nesīkšūnu plaušu vēzis, priekšdziedzera vēzis, kuņģa karcinoma un galvas un kakla vēzis gadījumā.

Gados vecāki pacienti

Pamatojoties uz populācijas farmakokinētikas analīzi, nav īpašu norādījumu par lietošanu gados vecākiem pacientiem.

Lietojot kombinācijā ar kapecitabīnu, pacientiem vecumā no 60 gadiem, kapecitabīna sākotnējo devu ieteicams samazināt par 75% (skatīt kapecitabīna zāļu aprakstu).

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Pacienti, kuriem jau sākotnēji neitrofilo leikocītu skaits ir mazāks par 1500 šūnas/mm3.

Pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem, jo nav pieejami attiecīgi dati (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Ja kombinācijā ar docetakselu lieto citas zāles, arī to kontrindikācijas ir spēkā.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ārstējot krūts dziedzera un nesīkšūnu plaušu vēzi, ja nav kontrindikāciju, dienu pirms docetaksela ievadīšanas var izmantot premedikāciju ar perorāli lietojamiem kortikosteroīdiem 3 dienas pa 16 mg deksametazona dienā (piemēram, 8 mg divas reizes dienā). Tas var samazināt šķidruma aiztures gadījumu biežumu un smaguma pakāpi, kā arī paaugstinātas jutības reakciju smagumu. Priekšdziedzera vēža gadījumā premedikācija ir perorāla deksametazona 8 mg deva 12 stundas, 3 stundas un 1 stundu pirms docetaksela infūzijas (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Hematoloģija

Neitropēnija ir visbiežāk novērotā docetaksela izraisītā nevēlamā blakusparādība. Viszemākais neitrofilo leikocītu līmenis radās vidēji 7. dienā, tomēr pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši spēcīgu terapiju, tā var iestāties agrāk. Visiem pacientiem, kuri saņem docetakselu, bieži jākontrolē pilna asinsaina. Terapiju ar docetakselu var atsākt, kad neitrofilo leikocītu skaits atjaunojas līdz ≥ 1500 šūnas/mm3 (skatīt

4.2. apakšpunktu).

Ja docetaksela terapijas laikā novēro smagu neitropēniju (mazāk kā 500 šūnas/mm3 septiņas dienas vai ilgāk), nākamajos terapijas ciklos ieteicams samazināt zāļu devu vai veikt attiecīgus simptomātiskas terapijas pasākumus (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (TCF), febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija attīstījās retāk, ja pacienti profilaktiski saņēma G-KSF. Ar TCF ārstētiem pacientiem komplicētas neitropēnijas (febrila neitropēnija, ilgstoša neitropēnija un neitropēniska infekcija) riska mazināšanai profilaktiski jāsaņem G-KSF. Pacienti, kas saņem TCF, rūpīgi jānovēro (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (TAC), febrila

neitropēnija un/vai neitropēniska infekcija radās retāk, ja viņi bija profilaktiski saņēmuši G-KSF. Pacientēm, kuras krūts dziedzera vēža ārstēšanai saņēma adjuvantu TAC terapiju komplicētas neitropēnijas (febrilas neitropēnijas, ilgstošas neitropēnijas vai neitropēniskas infekcijas) riska mazināšanai profilaktiski jāsaņem G-KSF. Pacientes, kuras saņem TAC, rūpīgi jākontrolē (skatīt 4.2. un 4.8. apakšpunktu).

Paaugstinātas jutības reakcijas

Pacienti rūpīgi jānovēro attiecībā uz paaugstinātas jutības reakcijām, īpaši tas nepieciešams pirmās un otrās infūzijas laikā. Pēc docetaksela infūzijas sākuma paaugstinātas jutības reakcijas var parādīties dažu minūšu laikā, tādēļ jābūt iespējai ārstēt hipotensiju un bronhospazmas. Gadījumā, ja paaugstinātas jutības reakcijas ir vieglas, piemēram, apsārtums vai lokālas ādas reakcijas, pārtraukt terapiju nav nepieciešams. Tomēr, ja reakcijas ir smagas, piemēram, smaga hipotensija, bronhospazmas vai ģeneralizēti izsitumi/apsārtums, docetaksela terapija nekavējoties jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša terapija. Pacientiem, kuriem attīstījušās smagas paaugstinātas jutības reakcijas, docetakselu atkārtoti lietot nedrīkst.

Ādas reakcijas

Novērots lokāls ekstremitāšu (delnu un pēdu pamatņu) ādas apsārtums ar tūsku, kam seko ādas lobīšanās. Ziņots arī par tādiem smagiem simptomiem kā izsitumi, kam seko lobīšanās. Rezultātā docetaksela terapija bija jāpārtrauc vai jāatceļ (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Šķidruma aizture

Pacienti ar smagu šķidruma aizturi, piemēram, izsvīdumu pleirā, izsvīdumu perikardā vai ascītu, rūpīgi jānovēro.

Elpošanas traucējumi

Ziņots par akūtu respiratorā distresa sindromu, intersticiālu pneimoniju/pneimonītu, intersticiālu plaušu slimību, plaušu fibrozi un elpošanas mazspēju, kas var būt saistīti ar letālu iznākumu. Ziņots par starojuma izraisītu pneimonītu pacientiem, kuri vienlaicīgi saņem staru terapiju.

Ja rodas jauni vai pastiprinās esošie plaušu simptomi, pacienti rūpīgi jākontrolē, nekavējoties jāizmeklē un atbilstoši jāārstē. Līdz diagnozes noskaidrošanai docetaksela terapiju ieteicams pārtraukt. Agrīni atbalstoši pasākumi var palīdzēt uzlabot stāvokli. Rūpīgi jāvērtē ieguvums no docetaksela terapijas atsākšanas.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem, kuri monoterapijā saņēma 100 mg/m2 docetaksela un kuriem transamināžu (AlAT un/vai AsAT) līmenis serumā vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedz normas augšējo robežu un vienlaicīgi sārmainās fosfotāzes līmenis serumā vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedz normas augšējo robežu, smagu nevēlamu blakusparādību, tādu kā sepse, kuņģa-zarnu trakta asiņošana, kas var būt ar letālu iznākumu, febrila neitropēnija, infekcijas, trombocitopēnija, stomatīts un astēnija, attīstības risks bija lielāks. Tādēļ ieteicamā docetaksela deva šiem pacientiem ar paaugstinātiem aknu darbības rādītājiem ir 75 mg/m2. Aknu darbības rādītāji jānosaka terapijas sākumā un pirms katra terapijas cikla (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem, kuriem serumā bilirubīna līmenis pārsniedz normas augšējo robežu un/vai AlAT un AsAT līmenis pārsniedz normas augšējo robežu vairāk nekā 3,5 reizes un sārmainās fosfotāzes līmenis pārsniedz normas augšējo robežu vairāk nekā 6 reizes, docetaksela devu samazināt neiesaka un docetakselu lietot nedrīkst, ja vien tas nav absolūti indicēts.

Lietojot kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu pacientu ar kuņģa adenokarcinomu ārstēšanai, no centrālā klīniskā pētījuma tika izslēgti pacienti, kuriem AlAT un/vai AsAT līmenis vairāk nekā 1,5 reizes pārsniedza normas augšējo robežu, sārmainās fosfotāzes līmenis vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedza normas augšējo robežu un bilirubīna līmenis > 1 reizi pārsniedza normas augšējo robežu; šiem pacientiem devu samazināt neiesaka, un docetakselu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti indicēts.

Datu par docetaksela lietošanu kombinētā terapijā citu indikāciju gadījumā pacientiem ar aknu darbības

traucējumiem nav.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Dati par docetaksela lietošanu pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem nav pieejami.

Nervu sistēma

Attīstoties smagai perifērai neirotoksicitātei, nepieciešams samazināt zāļu devu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Toksiska ietekme uz sirdi

Sirds mazspēja novērota pacientiem, kuri saņem docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu, īpaši pēc antraciklīnu (doksorubicīnu vai epirubicīnu) saturošas ķīmijterapijas. Tā var būt vidēji smaga vai smaga un ir saistīta ar nāves gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Ja pacienti ir kandidāti ārstēšanai ar docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu, viņiem jāveic sirds pamatfunkciju novērtēšana. Sirdsdarbība jākontrolē arī turpmākā ārstēšanas laikā (piemēram, reizi trijos mēnešos), lai palīdzētu atklāt pacientus, kuriem var attīstīties sirdsdarbības traucējumi. Sīkāku informāciju skatīt trastuzumaba zāļu aprakstā.

Acu bojājumi

Ziņots, ka pacientiem, kuri ārstēti ar docetakselu, radās cistiska makulas tūska (CMT). Pacientiem ar redzes traucējumiem nekavējoties jāveic pilnīga oftalmoloģiska pārbaude. Ja tiek diagnosticēta CMT, ārstēšana ar docetakselu jāpārtrauc un jāsāk atbilstoša ārstēšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Citi norādījumi

Gan vīriešiem, gan sievietēm terapijas laikā un vīriešiem ne mazāk kā 6 mēnešus pēc tās beigām jālieto kontracepcijas līdzekļi (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Jāizvairās no vienlaicīgas docetaksela lietošanas ar spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, ketokonazolu, itrakonazolu, klaritromicīnu, indinavīru, nefazodonu, nelfinavīru, ritonavīru, sakvinavīru, telitromicīnu un vorikonazolu) (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Papildus piesardzība, lietojot zāles krūts dziedzera vēža adjuvantai terapijai

Komplicēta neitropēnija

Pacientēm, kurām rodas komplicēta neitropēnija (ilgstoša neitropēnija, febrila neitropēnija vai infekcija), jāapsver G-KSF lietošana un devas samazināšana (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Kuņģa-zarnu trakta reakcijas

Tādi simptomi kā sāpes un jutīgums vēderā, drudzis, caureja ar neitropēniju vai bez tās var būt agrīnas nozīmīgas kuņģa-zarnu trakta toksicitātes izpausmes un tās nekavējoties jāizvērtē un jāārstē.

Sastrēguma sirds mazspēja (SSM)

Jānovēro, vai pacientiem terapijas laikā un novērošanas periodā neattīstās sastrēguma sirds mazspējas simptomi. Ir novērots, ka pacientēm ar krūts dziedzera vēzi un metastāzēm limfmezglos, kuru ārstēšanai tiek izmantota TAC shēma, pirmajā gadā pēc ārstēšanas SSM risks ir augstāks (skatīt 4.8. un

5.1. apakšpunktu).

Leikoze

Ar docetakselu, doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (TAC) ārstētiem pacientiem vēlīnas mielodisplāzijas un mieloleikozes riska dēļ nepieciešama hematoloģiska novērošana.

Pacientes ar vairāk nekā 4 pozitīviem limfmezgliem

Tā kā ieguvums attiecībā uz dzīvildzi bez slimības simptomiem (DFS – disease free survival) un kopējo dzīvildzi (OS), kas novērots pacientēm ar vairāk nekā 4 pozitīviem limfmezgliem, nebija statistiski ticams,

pozitīva ieguvuma un riska attiecība pacientēm ar vairāk nekā 4 pozitīviem limfmezgliem, kuras saņēma TAC, galīgās analīzes laikā netika pilnībā pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Gados vecāki pacienti

Dati par docetaksela lietošanu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu pacientiem vecākiem par 70 gadiem ir ierobežoti.

Priekšdziedzera vēža pētījumā no 333 pacientiem, kuri tika ārstēti ar docetakselu katru trešo nedēļu, 209 pacienti bija vecumā no 65 gadiem vai vecāki un 68 pacienti bija vecāki par 75 gadiem. Pacientiem, kuri tika ārstēti ar docetakselu katru trešo nedēļu, pacientiem, attiecīgo izmaiņu nagos sastopamība bija ≥10 % pacientiem vecumā no 65 gadiem un vecākiem salīdzinājumā ar gados jaunākiem pacientiem. Pacientiem vecumā no 75 gadiem un vecākiem ar terapiju saistītā drudža, caurejas, anoreksijas un perifēras tūskas sastopamība bija ≥ 10% nekā pacientiem jaunākiem par 65 gadiem.

No 300 pacientiem kuņģa vēža pētījumā (221 pacients III fāzes pētījuma daļā un 79 pacienti II fāzes daļā), kuri tika ārstēti ar docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu, 74 pacienti bija 65 gadus veci vai vecāki un 4 pacienti bija 75 gadus veci vai vecāki. Smagu nevēlamu blakusparādību sastopamība bija lielāka gados vecākiem pacientiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem. Tādu blakusparādību kā miegainība, stomatīts, neitropēniska infekcija sastopamība (visām smaguma pakāpēm) bija par ≥10 % lielāka pacientiem vecumā no 65 gadiem vai vecākiem, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem.

Gados vecāki pacienti, kas tiek ārstēti ar TCF, rūpīgi jānovēro.

Palīgvielas

20 mg/1 ml:

Šīs zāles satur 50% (tilp. %) bezūdens etilspirta (alkohola), t. i., katrā 1 ml flakonā ir līdz 395 mg bezūdens etilspirta. Atbilst 10 ml alus vai 4 ml vīna katrā 1 ml flakonā.

80 mg/4 ml:

Šīs zāles satur 50% (tilp. %) bezūdens etilspirta (alkohola), t. i., katrā 4 ml flakonā ir līdz 1580 mg bezūdens etilspirta. Atbilst 40 ml alus vai 17 ml vīna katrā 4 ml flakonā.

120 mg/6 ml:

Šīs zāles satur 50% (tilp. %) bezūdens etilspirta (alkohola), t. i., katrā 6 ml flakonā ir līdz 2370 mg bezūdens etilspirta. Atbilst 60 ml alus vai 25 ml vīna katrā 6 ml flakonā.

140 mg/7 ml:

Šīs zāles satur 50% (tilp. %) bezūdens etilspirta (alkohola), t. i., katrā 7 ml flakonā ir līdz 2765 mg bezūdens etilspirta. Atbilst 70 ml alus vai 29 ml vīna katrā 7 ml flakonā.

160 mg/8 ml:

Šīs zāles satur 50% (tilp. %) bezūdens etilspirta (alkohola), t. i., katrā 8 ml flakonā ir līdz 3160 mg bezūdens etilspirta. Atbilst 80 ml alus vai 33 ml vīna katrā 8 ml flakonā.

Kaitīgs tiem, kas cieš no alkoholisma.

Jāpievērš uzmanība grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī paaugstināta riska grupām, piemēram, pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

Jāņem vērā iespējamā ietekme uz centrālo nervu sistēmu.

Etilspirta klātbūtne šajās zālēs var mainīt citu zāļu iedarbību.

Etilspirta klātbūtne šajās zālēs var ietekmēt pacientu spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus (skatīt 4.7. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pētījumi in vitro liecina, ka docetaksela metabolismu sakarā ar iespējamu konkurējošu enzīmu inhibīciju var ietekmēt vienlaicīgi lietotas vielas, kas inducē, inhibē vai kuru metabolisma procesos iesaistīts citohroms P450-3A. Šādas vielas ir ciklosporīni, ketokonazols un eritromicīns. Rezultātā, sakarā ar nozīmīgas mijiedarbības iespēju, vienlaicīgi ārstējot pacientu ar iepriekš minētajām zālēm, jāievēro piesardzība.

Lietojot kombinācijā ar CYP3A4 inhibitoriem, var palielināties docetaksela blakusparādību sastopamība pavājināta metabolisma dēļ. Ja nevar izvairīties no spēcīgu CYP3A4 inhibitoru (piemēram, ketokonazola, itrakonazola, klaritromicīna, indinavīra, nefazodona, nelfinavīra, ritonavīra, sakvinavīra, telitromicīna un vorikonazola) vienlaicīgas lietošanas, nepieciešama stingra klīniska uzraudzība, un ārstēšanas laikā ar spēcīgu CYP3A4 inhibitoru var būt lietderīga docetaksela devas pielāgošana (skatīt 4.4. apakšpunktu). Farmakokinētikas pētījumā septiņiem pacientiem docetaksela lietošana kopā ar spēcīgu CYP3A4 inhibitoru ketokonazolu izraisīja nozīmīgu docetaksela klīrensa samazināšanos par 49%.

Docetaksela farmakokinētika prednizona klātbūtnē tika pētīta pacientiem ar metastatisku priekšdziedzera vēzi. Docetakselu metabolizē CYP3A4, bet prednizons, kā zināms, inducē CYP3A4. Statistiski nozīmīgu prednizona ietekmi uz docetaksela farmakokinētiku nenovēroja.

Docetaksels lielā mērā saistās ar olbaltumvielām (> 95%). Lai gan iespējamā docetaksela mijiedarbība ar vienlaicīgi lietotām zālēm in vivo nav formāli pētīta, in vitro mijiedarbība ar zālēm, kas cieši saistās ar olbaltumvielām, piemēram, eritromicīnu, difenhidramīnu, propranololu, propafenonu, fenitoīnu, salicilātiem, sulfametoksazolu un nātrija valproātu, neietekmēja docetaksela saistīšanos ar olbaltumvielām. Turklāt deksametazons neietekmēja docetaksela saistīšanos ar olbaltumvielām. Docetaksels neietekmēja digitoksīna saistīšanos.

Docetaksela, doksorubicīna un ciklofosfamīda vienlaicīga lietošana neietekmēja to farmakokinētiku. Ierobežoti viena nekontrolēta pētījuma dati liecināja par docetaksela un karboplatīna mijiedarbību. Kombinējot ar docetakselu, karboplatīna klīrenss bija aptuveni par 50% lielāks nekā iepriekš ziņotie rādītāji karboplatīna monoterapijas gadījumā.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par docetaksela lietošanu grūtniecēm nav. Docetaksels ir embriotoksisks un fetotoksisks trušiem un žurkām, tas samazina žurku fertilitāti. Līdzīgi kā citu citotoksisku zāļu gadījumā, nozīmējot docetakselu grūtniecēm, tas var kaitēt auglim. Tādēļ docetakselu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams.

Sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras saņem docetakselu, jāiesaka izvairīties no grūtniecības un, ja tas noticis, nekavējoties informēt ārstējošo ārstu.

Barošana ar krūti

Docetaksels ir lipofīla viela, taču nav zināms, vai tas cilvēkam izdalās mātes pienā. Tāpēc iespējamo blakusparādību dēļ ar krūti barotiem zīdaiņiem, docetaksela terapijas laikā bērna barošana ar krūti jāpārtrauc.

Kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Terapijas laikā jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Fertilitāte

Neklīniskos pētījumos docetakselam bijusi genotoksiska ietekme, un tas var ietekmēt vīrieša auglību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tādēļ vīriešiem, kurus ārstē ar docetakselu, ieteicams nekļūt par bērna tēvu ārstēšanas laikā un līdz 6 mēnešiem pēc tās, kā arī pirms ārstēšanas konsultēties par spermas konservēšanu.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, nav veikti. Taxespira sastāvā esošā etilspirta daudzums var ietekmēt pacientu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus (skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.8.Nevēlamas blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums visām indikācijām

Nevēlamās blakusparādības, kas iespējami vai varbūtēji ir saistītas ar docetaksela lietošanu, ir novērotas:

1312 un 121 pacientiem, kuri saņēma attiecīgi 100 mg/m2 un 75 mg/m2 docetaksela monoterapijā;

258 pacientiem, kuri saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu;

406 pacientiem, kuri saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu;

92 pacientiem, kuri ārstēti ar docetaksela un trastuzumaba kombināciju;

255 pacientiem, kuri saņēma docetakselu kombinācijā ar kapecitabīnu;

332 pacientiem, kuri saņēma docetakselu kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu (novērotas klīniski nozīmīgas ar terapiju saistītas blakusparādības);

1276 pacientiem (attiecīgi 744 un 532 TAX 316 un GEICAM 9805), kuri saņēma docetakselu kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu (novērotas klīniski nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības).

300 pacientiem ar kuņģa adenokarcinomu (221 pacientam III fāzes pētījuma daļā un 79 pacientiem II fāzes daļā), kuri saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības).

174 un 251 pacientiem ar galvas un kakla vēzi, kuri saņēma docetakselu kombinācijā ar cisplatīnu un 5-fluoruracilu (novērotas klīniski nozīmīgas terapijas izraisītas nevēlamās blakusparādības).

Šīs reakcijas ir aprakstītas, izmantojot NCI (Nacionālais Vēža institūts) vispārējos toksicitātes kritērijus (3. pakāpe = G3, 3. līdz 4. pakāpe = G3/4, 4. pakāpe = G4), COSTART un MedDRA terminoloģiju. Blakusparādību biežums ir definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Biežāk ziņotās docetaksela monoterapijas nevēlamās blakusparādības ir neitropēnija (kas bija atgriezeniska un nekumulējoša; vidējais dienu skaits līdz zemākajam neitrofilo leikocītu skaitam bija 7 dienas, un smagas neitropēnijas (mazāk par 500 šūnām/mm3) ilguma mediāna bija 7 dienas), anēmija, matu izkrišana, slikta dūša, vemšana, stomatīts, caureja un astēnija. Docetaksela nevēlamo blakusparādību smaguma pakāpe var palielināties, ja to lieto kombinācijā ar citiem ķīmijterapeitiskiem līdzekļiem.

Lietošanai kombinācijā ar trastuzumabu norādītas blakusparādības (visas pakāpes), par kurām ziņots vairāk nekā 10% gadījumu. Trastuzumaba kombinācijas grupā, salīdzinot ar docetaksela monoterapiju, bija palielināta nozīmīgu nevēlamu blakusparādību (40%, salīdzinot ar 31%) un 4. pakāpes nevēlamu blakusparādību (34%, salīdzinot ar 23%) sastopamība.

Lietošanai kombinācijā ar kapecitabīnu norādītas biežāk novērotās ar ārstēšanu saistītās blakusparādības (5% vai vairāk), par kurām ziņots 3. fāzes pētījumā pacientēm ar krūts dziedzera vēzi, kurām bijusi neveiksmīga ārstēšana ar antraciklīnu (skatīt kapecitabīna zāļu aprakstu).

Lietojot docetakselu, turpmāk minētās blakusparādības novērotas bieži.

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas parasti sākas dažu minūšu laikā pēc docetaksela infūzijas sākuma, un to smaguma pakāpe parasti ir viegla vai vidēja. Visbiežāk aprakstītie simptomi ir pietvīkums, izsitumi ar niezi vai bez tās, spiedoša sajūta krūšu kurvī, sāpes mugurā, elpas trūkums, drudzis vai drebuļi. Smagām reakcijām bija raksturīga hipotensija un/vai bronhu spazmas vai vispārēji izsitumi/apsārtums (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Nervu sistēmas traucējumi

Attīstoties smagām perifēras neirotoksicitātes izpausmēm, zāļu devu nepieciešams samazināt (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Viegliem vai vidēji smagiem neirosensoriem simptomiem ir raksturīga parestēzija, dizestēzija vai sāpes, tajā skaitā dedzinoša sajūta. Neiromotorās izpausmes galvenokārt raksturojas ar vājumu.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Novērotas pārejošas ādas reakcijas, parasti tās bijušas vieglas vai vidēji smagas. Reakcijas raksturojamas ar izsitumiem, tajā skaitā lokalizētiem izsitumiem, galvenokārt uz pēdām un plaukstām (tajā skaitā smags plaukstu un pēdu sindroms), bet arī uz rokām, sejas un krūtīm. Izsitumi bieži saistīti ar niezi. Izsitumi parasti radās nedēļu pēc docetaksela infūzijas. Retāk aprakstīti arī tādi smagi simptomi kā izsitumi, kam seko ādas lobīšanās, kā dēļ atsevišķos gadījumos docetaksela terapiju ir bijis jāpārtrauc vai jāatceļ (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Smagi nagu bojājumi raksturojas ar hipo- vai hiperpigmentāciju un dažkārt – ar sāpēm un oniholīzi.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Reakcijas infūzijas vietā parasti ir vieglas un izpaužas kā hiperpigmentācija, iekaisums, ādas apsārtums vai sausums, kā arī flebīts, ekstravazācija vai vēnas tūska.

Šķidruma aizture ietver šādas parādības: perifēra tūska un, retāk, izsvīdums pleirā, izsvīdums perikardā, ascīts un ķermeņa masas palielināšanās. Perifēra tūska parasti sākas apakšējās ekstremitātēs un var kļūt vispārēja ar ķermeņa masas palielināšanos par 3 kg vai vairāk. Šķidruma aiztures gadījumu biežums un smaguma pakāpe kumulē (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot Taxespira 100 mg/m2 monoterapijā krūts dziedzera vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

Ļoti biežas

Biežas

Retākas

sistēmu klasifikācija

blakusparādības

blakusparādības

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

Infekcijas (G3/4: 5,7%;

Ar G4 neitropēniju

 

 

tajā skaitā sepse un

saistīta infekcija (G3/4:

 

 

pneimonija, letāla 1,7%

4,6%)

 

 

gadījumu)

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

Neitropēnija (G4: 76,4%);

Trombocitopēnija (G4:

 

sistēmas traucējumi

anēmija (G3/4: 8,9%);

0,2%)

 

 

febrila neitropēnija

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

Paaugstināta jutība (G3/4:

 

 

traucējumi

5,3%)

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztures

Anoreksija

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

Perifēra sensora

 

 

traucējumi

neiropātija (G3: 4,l%);

 

 

 

perifēra motora

 

 

 

neiropātija (G3/4: 4%);

 

 

 

garšas sajūtas izmaiņas

 

 

 

(smagas 0,07%)

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas

 

Aritmija (G3/4: 0,7%)

Sirds mazspēja

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

Hipotensija;

 

traucējumi

 

hipertensija;

 

 

 

hemorāģija

 

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas

Aizdusa (smaga: 2,7%)

 

 

traucējumi, krūšu kurvja

 

 

 

un videnes slimības

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Stomatīts (G3/4: 5,3%);

Aizcietējums (smags

Ezofagīts (smags:

traucējumi

caureja (G3/4: 4%);

0,2%);

0,4%)

 

slikta dūša (G3/4: 4%);

sāpes vēderā (smagas

 

 

vemšana (G3/4: 3%)

1%);

 

 

 

kuņģa-zarnu trakta

 

 

 

asiņošana (smaga 0,3%)

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

Alopēcija;

 

 

bojājumi

ādas reakcijas (G3/4:

 

 

 

5,9%);

 

 

 

nagu bojājumi (smagi

 

 

 

2,6%)

 

 

Skeleta-muskuļu un

Mialģija (smaga: 1,4%)

Artralģija

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

bojājumi

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Šķidruma aizture (smaga:

Reakcija infūzijas vietā;

 

reakcijas ievadīšanas vietā

6,5%);

nekardiālas izcelsmes

 

 

astēnija (smaga: 11,2%);

sāpes krūšu kurvī

 

 

sāpes

(smagas: 0,4%)

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

G3/4 paaugstināts

 

 

 

bilirubīna līmenis asinīs

 

 

 

(<5%);

 

 

 

G3/4 paaugstināts

 

 

 

sārmainās fosfotāzes

 

 

 

līmenis asinīs (<4%);

 

 

 

G3/4 paaugstināts AsAT

 

 

 

līmenis (<3%);

 

 

 

G3/4 paaugstināts AlAT

 

 

 

līmenis (<2%)

 

 

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts, lietojot Taxespira 100 mg/m2 monoterapijā krūts dziedzera vēža ārstēšanai

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Reti: asiņošanas gadījumi, kas saistīti ar 3./4. pakāpes trombocitopēniju.

Nervu sistēmas traucējumi

Dati par parādību atgriezeniskumu pieejami 35,3% pacientu, kuriem neirotoksiskas dabas simptomi attīstījās pēc terapijas ar docetakselu 100 mg/m2 monoterapijā. Parādības spontāni izzuda 3 mēnešu laikā.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti reti: viens neatgriezeniskas alopēcijas gadījums pētījuma beigās. 73 % ādas reakciju bija atgriezeniskas 21 dienas laikā.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Vidējā kumulatīvā deva līdz terapijas beigām pārsniedza l 000 mg/m2 un vidējais laiks līdz šķidruma aiztures izzušanai bija 16,4 nedēļas (robežās no 0 līdz 42 nedēļām). Vidēja un smaga šķidruma aizture pacientiem (vidējā kumulatīvā deva: 818,9 mg/m2), kuri saņēmuši premedikāciju, salīdzinot ar pacientiem, kuri nav saņēmuši premedikāciju (vidējā kumulatīvā deva: 489,7 mg/m2), attīstās vēlāk. Tomēr dažiem pacientiem parādība ir novērota agrīnā terapijas stadijā.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot Taxespira 75 mg/m2 monoterapijā nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu sistēmu

Ļoti biežas

Biežas

klasifikācija

blakusparādības

blakusparādības

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

Infekcijas (G3/4: 5%)

 

Asins un limfātiskās sistēmas

Neitropēnija (G4: 54,2%);

Febrila neitropēnija

traucējumi

anēmija (G3/4: 10,8%);

 

 

trombocitopēnija (G4: 1,7%)

 

 

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

 

Paaugstināta jutība (ne smaga)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija

 

Nervu sistēmas traucējumi

Perifēra sensora

Perifēra motora neiropātija

 

neiropātija (G3/4: 0,8%)

(G3/4: 2,5%)

Sirds funkcijas traucējumi

 

Aritmija (ne smaga)

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

Hipotensija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 3,3%);

Aizcietējums

 

stomatīts (G3/4: 1,7%);

 

 

vemšana (G3/4: 0,8%);

 

 

caureja (G3/4: 1,7%)

 

 

 

 

Adas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija;

Nagu bojājumi (smagi: 0,8%)

 

ādas reakcijas (G3/4: 0,8%)

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

Mialģija

sistēmas bojājumi

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Astēnija (smaga: 12,4%);

 

ievadīšanas vietā

šķidruma aizture (smaga: 0,8%);

 

 

sāpes

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

G3/4 Bilirubīna līmeņa

 

 

paaugstināšanās asinīs (<2%)

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot Taxespira 75 mg/m2 kombinācijā ar doksorubicīnu krūts dziedzera vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

Ļoti biežas

Biežas

Retākas

sistēmu

blakusparādības

blakusparādības

blakusparādības

klasifikācija

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 7,8%)

 

 

Asins un limfātiskās

Neitropēnija (G4:

 

 

sistēmas traucējumi

91,7%);

 

 

 

anēmija (G3/4: 9,4%);

 

 

 

febrila neitropēnija;

 

 

 

trombocitopēnija (G4:

 

 

 

0,8%)

 

 

Imūnās sistēmas

 

Paaugstināta jutība

 

traucējumi

 

(G3/4: 1,2%)

 

Vielmaiņas un uztures

 

Anoreksija

 

traucējumi

 

 

 

Nervu

Perifēra sensora

Perifēra motora

 

sistēmas

neiropātija (G3: 0,4%)

neiropātija (G3/4: 0,4%)

 

traucējumi

 

 

 

Sirds funkcijas

 

Sirds mazspēja; aritmija

 

traucējumi

 

(ne smaga)

 

Asinsvadu

 

 

Hipotensija

sistēmas

 

 

 

traucējumi

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Slikta dūša (G3/4: 5%);

 

 

traucējumi

stomatīts (G3/4: 7,8%);

 

 

 

caureja (G3/4: 6,2%)

 

 

 

vemšana (G3/4: 5%);

 

 

 

aizcietējums

 

 

Adas un zemādas audu

Alopēcija;

 

 

bojājumi

nagu bojājumi (smagi:

 

 

 

0,4%);

 

 

 

ādas reakcijas (ne

 

 

 

smagas)

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

Mialģija

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

bojājumi

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Astēnija (smaga: 8,1%);

Reakcija infūzijas vietā

 

reakcijas ievadīšanas

šķidruma aizture

 

 

vietā

(smaga: 1,2%);

 

 

 

sāpes

 

 

Izmeklējumi

 

G3/4 bilirubīna līmeņa

G3/4 AsAT līmeņa

 

 

paaugstināšanās asinīs

paaugstināšanās (<1%);

 

 

(<2,5%);

G3/4 AlAT līmeņa

 

 

G3/4 sārmainās

paaugstināšanās (<1%)

 

 

fosfotāzes līmeņa

 

 

 

paaugstināšanās asinīs

 

 

 

(<2,5%)

 

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot Taxespira 75 mg/m2 kombinācijā ar cisplatīnu nesīkšūnu plaušu vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

Ļoti biežas

Biežas

Retākas

sistēmu klasifikācija

blakusparādības

blakusparādības

blakusparādības

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 5,7%)

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

Neitropēnija (G4: 51,5%);

Febrila neitropēnija

 

sistēmas traucējumi

anēmija (G3/4: 6,9%);

 

 

 

trombocitopēnija (G4:

 

 

 

0,5%)

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

Paaugstināta jutība

 

 

traucējumi

(G3/4: 2,5%)

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztures

Anoreksija

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

Perifēra sensora

 

 

traucējumi

neiropātija (G3/4: 3,7%);

 

 

 

perifēra motora

 

 

 

neiropātija (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas

 

Aritmija (G3/4: 0,7%)

Sirds mazspēja

traucējumi

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

Hipotensija (G3/4: 0,7%)

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Slikta dūša (G3/4: 9,6%);

Aizcietējums

 

traucējumi

vemšana (G3/4: 7,6%);

 

 

 

caureja (G3/4: 6,4%);

 

 

 

stomatīts (G3/4: 2%)

 

 

 

 

 

 

Adas un zemādas audu

Alopēcija;

 

 

bojājumi

nagu bojājumi (smagi

 

 

 

0,7%);

 

 

 

ādas reakcijas (G3/4:

 

 

 

0,2%)

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

Mialģija (smaga: 0,5%)

 

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

bojājumi

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Astēnija (smaga: 9,9%);

Reakcija infūzijas vietā;

 

reakcijas ievadīšanas

šķidruma aizture (smaga

sāpes

 

vietā

0,7%);

 

 

 

drudzis (G3/4: 1,2%)

 

 

Izmeklējumi

 

G3/4 Bilirubīna līmeņa

G3/4 AsAT līmeņa

 

 

paaugstināšanās asinīs

paaugstināšanās (0,5%);

 

 

(2,1%);

G3/4 sārmainās

 

 

G3/4 AlAT līmeņa

fosfotāzes līmeņa

 

 

paaugstināšanās (1,3%)

paaugstināšanās asinīs

 

 

 

(0,3%)

 

 

 

 

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 100 mg/m2 kombinācijā ar trastuzumabu krūts dziedzera vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu sistēmu

Ļoti biežas blakusparādības

Biežas blakusparādības

klasifikācija

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

Neitropēnija (G4: 32%);

 

traucējumi

febrila neitropēnija (tajā skaitā ar

 

 

drudzi un antibiotisko līdzekļu

 

 

lietošanu saistīta neitropēnija) vai

 

 

neitropēniska sepse

 

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Parestēzija, galvassāpes, garšas

 

 

sajūtas izmaiņas, samazināta

 

 

jutība

 

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana,

 

 

konjunktivīts

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

Sirds mazspēja

 

 

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Limfātiskā tūska

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas traucējumi,

Deguna asiņošana, sāpes rīklē un

 

krūšu kurvja un videnes slimības

balsenē, nazofaringīts, aizdusa,

 

 

klepus, iesnas

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša, caureja, vemšana,

 

 

aizcietējums, stomatīts,

 

 

dispepsija, sāpes vēderā

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija, eritēma, izsitumi, nagu

 

 

bojājumi

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Mialģija, artralģija, sāpes

 

sistēmas bojājumi

ekstremitātēs, kaulu sāpes, sāpes

 

 

mugurā

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Astēnija, perifēra tūska,

Letarģija

ievadīšanas vietā

paaugstināta temperatūra,

 

 

nogurums, gļotādas iekaisums,

 

 

sāpes, gripai līdzīga saslimšana,

 

 

sāpes krūtīs, drebuļi

 

Izmeklējumi

Ķermeņa masas palielināšanās

 

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts, lietojot docetakselu 100 mg/m2 kombinācijā ar trastuzumabu krūts dziedzera vēža ārstēšanai

Sirds funkcijas traucējumi

Par simptomātisku sirds mazspēju ziņots 2,2 % pacientu, kuri saņēma docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu, salīdzinot ar 0 % pacientu, kuriem lietoja tikai docetakselu. Docetaksela un trastuzumaba kombinācijas grupā 64 % pacientu iepriekš bija saņēmuši antraciklīna preparātu adjuvantas terapijas veidā, salīdzinot ar 55 % docetaksela monoterapijas grupā.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži: pacientiem, kuri saņēma trastuzumabu un docetakselu, salīdzinot ar docetaksela monoterapiju, bija palielināta hematoloģiskā toksicitāte (32 % 3./4. pakāpes neitropēnija, salīdzinot ar 22 %, izmantojot NCI-CTC kritērijus). Jāņem vērā, ka šie skaitļi, iespējams, ir pārāk mazi, jo zināms, ka docetaksels monoterapijā, lietojot pa 100 mg/m2, izraisa neitropēniju 97 % pacientu, 76 % pacientu 4. pakāpes neitropēniju, vērtējot pēc asins analīzes maksimālo izmaiņu brīdī. Pacientiem, kuri tika ārstēti ar Herceptin un docetakselu, arī bija palielināta febrilas neitropēnijas/neitropēniskas sepses sastopamība (23 %, salīdzinot ar 17 % ar docetaksela monoterapiju ārstētiem pacientiem).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot Taxespira 75 mg/m2 kombinācijā ar kapecitabīnu krūts dziedzera vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

Ļoti biežas blakusparādības

Biežas blakusparādības

sistēmu klasifikācija

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

 

Mutes dobuma kandidoze (G3/4:

 

 

<1%)

Asins un limfātiskās sistēmas

Neitropēnija (G4: 63%);

Trombocitopēnija (G4: 3%)

traucējumi

anēmija (G3/4: 10%);

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 1%);

Dehidratācija (G3/4: 2%)

 

samazināta ēstgriba

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Garšas sajūtas izmaiņas (G3/4:

Reibonis;

 

<1%);

galvassāpes (G3/4: < 1%);

 

parestēzija (G3/4: < 1%)

perifēra neiropātija

 

 

 

Acu bojājumi

Pastiprināta asarošana

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas traucējumi,

Sāpes rīklē un balsenē (G3/4: 2%)

Aizdusa (G3/4: 1%);

krūšu kurvja un videnes slimības

 

klepus (G3/4: < 1%);

 

 

deguna asiņošana (G3/4: < 1%)

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Stomatīts (G3/4: 18%);

Sāpes vēdera augšējā daļā;

 

caureja (G3/4: 14%);

sausa mute

 

slikta dūša (G3/4: 6%);

 

 

vemšana (G3/4: 4%);

 

 

aizcietējums (G3/4: 1%);

 

 

sāpes vēderā (G3/4: 2%);

 

 

dispepsija

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Plaukstu un pēdu sindroms (G3/4:

Dermatīts;

 

24%);

eritematozi izsitumi (G3/4< 1%);

 

alopēcija (G3/4: 6%);

nagu krāsas izmaiņas;

 

nagu bojājumi (G3/4: 2%)

oniholīze (G3/4: 1%)

 

 

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Mialģija(G3/4:2%);

Sāpes ekstremitātēs (G3/4:

sistēmas bojājumi

artralģija (G3/4: 1%)

<1%);

 

 

muguras sāpes (G3/4: 1%)

 

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Astēnija (G3/4: 3%);

Letarģija;

ievadīšanas vietā

paaugstināta temperatūra (G3/4:

sāpes

 

1%);

 

 

nogurums/vājums (G3/4: 5%);

 

 

perifēra tūska (G3/4: 1%)

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

Ķermeņa masas samazināšanās;

 

 

G3/4 bilirubīna līmeņa

 

 

paaugstināšanās asinīs (9%)

 

 

 

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot Taxespira 75 mg/m2 kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu priekšdziedzera vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

Ļoti biežas blakusparādības

Biežas blakusparādības

sistēmu klasifikācija

 

 

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 3,3%)

 

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

Neitropēnija (G4: 32%);

Trombocitopēnija (G4: 0,6%);

traucējumi

anēmija (G3/4: 4,9%);

febrila neitropēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

 

Paaugstināta jutība (G3/4:

 

 

0,6%)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Perifēra sensora neiropātija

Perifēra motora neiropātija

 

(G3/4: 1,2%);

(G3/4: 0%)

 

garšas sajūtas izmaiņas (G3/4:

 

 

0%)

 

Acu bojājumi

 

Pastiprināta asarošana (G3/4:

 

 

0,6%)

Sirds funkcijas traucējumi

 

Sirds kreisā kambara darbības

 

 

pavājināšanās (G3/4: 0,3%)

Elpošanas sistēmas traucējumi,

 

Deguna asiņošana (G3/4: 0%);

krūšu kurvja un videnes slimības

 

aizdusa (G3/4: 0,6%);

 

 

klepus (G3/4: 0%)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša (G3/4: 2,4%);

 

 

caureja (G3/4: 1,2%);

 

 

stomatīts/faringīts (G3/4: 0,9%);

 

 

vemšana (G3/4: 1,2%)

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija;

Eksfoliatīvi izsitumi (G3/4:

 

nagu bojājumi (ne smagi)

0,3%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu

 

Artralģija (G3/4: 0,3%);

sistēmas bojājumi

 

mialģija(G3/4:0,3%)

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Nogurums (G3/4: 3,9%);

 

ievadīšanas vietā

šķidruma aizture (smaga 0,6%)

 

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā – apvienotie dati par adjuvantu terapiju ar Taxespira 75 mg/m2 kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu pacientēm ar metastāzēm limfmezglos (TAX 316) un bez metastāzēm limfmezglos (GEICAM 9805) krūts dziedzera vēža ārstēšanai

MedDRA orgānu

Ļoti biežas

Biežas

Retākas

sistēmu klasifikācija

blakusparādības

blakusparādības

blakusparādības

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 2,4%);

 

 

 

neitropēniska infekcija

 

 

 

(G3/4: 2,6%)

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

Anēmija (G3/4: 3%);

 

 

sistēmas traucējumi

neitropēnija (G3/4: 59,2%);

 

 

 

trombocitopēnija (G3/4:

 

 

 

1,6%);

 

 

 

febrila neitropēnija

 

 

 

(G3/4: NP)

 

 

Imūnās sistēmas

 

Paaugstināta jutība

 

traucējumi

 

(G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztures

Anoreksija (G3/4: 1,5%)

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

Garšas sajūtas izmaiņas

Perifēra motora

Sinkope (G3/4: 0%);

traucējumi

(G3/4: 0,6%);

neiropātija (G3/4: 0%)

neirotoksicitāte

 

perifēra sensora neiropātija

 

(G3/4:0%);

 

(G3/4: <0,1%)

 

miegainība (G3/4: 0%)

 

 

 

 

Acu bojājumi

Konjunktivīts (G3/4:

Pastiprināta asarošana

 

 

<0,1%)

(G3/4: <0,1%)

 

Sirds funkcijas

 

Aritmija (G3/4: 0,2%)

 

traucējumi

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

Karstuma viļņi (G3/4:

Hipotensija (G3/4:

Limfātiska tūska (G3/4:

traucējumi

0,5%)

0%);

0%)

 

 

flebīts (G3/4: 0%)

 

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas

 

Klepus (G3/4: 0%)

 

traucējumi, krūšu kurvja

 

 

 

un videnes slimības

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Slikta dūša (G3/4: 5,0%);

Sāpes vēderā (G3/4:

 

traucējumi

stomatīts (G3/4: 6,0%);

0,4%)

 

 

vemšana (G3/4: 4,2%);

 

 

 

caureja (G3/4: 3,4%);

 

 

 

aizcietējums (G3/4: 0,5%)

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu

Alopēcija (paliekoša: <3%);

 

 

bojājumi

ādas bojājumi (G3/4: 0,6%);

 

 

 

nagu bojājumi (G3/4: 0,4%)

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

Mialģija (G3/4: 0,7%);

 

 

saistaudu sistēmas

artralģija (G3/4: 0,2%)

 

 

bojājumi

 

 

 

Reproduktīvās sistēmas

Amenoreja (G3/4: NP)

 

 

traucējumi un krūts

 

 

 

slimības

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Astēnija (G3/4: 10,0%);

 

 

reakcijas ievadīšanas

drudzis (G3/4: NP);

 

 

vietā

perifēra tūska (G3/4: 0,2%);

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

Ķermeņa masas

 

 

 

palielināšanās (G3/4:

 

 

 

0%);

 

 

 

ķermeņa masas

 

 

 

samazināšanās (G3/4:

 

 

 

0,2%)

 

 

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts – apvienotie dati par adjuvantu terapiju ar Taxespira

75 mg/m2 kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu pacientēm ar metastāzēm limfmezglos (TAX 316) un bez metastāzēm limfmezglos (GEICAM 9805) krūts dziedzera vēža ārstēšanai

Nervu sistēmas traucējumi

Krūts dziedzera vēža ar metastāzēm limfmezglos pētījumā (TAX316) tika konstatēts, ka 10 no 84 pacientēm, kurām ķīmijterapijas kursa beigās bija perifēra sensora neiropātija, tā turpinājās arī novērošanas periodā.

Sirds funkcijas traucējumi

TAX316 pētījumā 26 pacientēm (3,5 %) TAC grupā un 17 pacientēm (2,3 %) FAC grupā bija sastrēguma sirds mazspēja. Abās grupās visām pacientēm (izņemot vienu katrā grupā) SSM tika diagnosticēta vairāk nekā 30 dienas pēc ārstēšanas perioda. Sirds mazspējas dēļ mira divas pacientes TAC grupā un četras pacientes FAC grupā.

GEICAM 9805 pētījumā 3 pacientēm (0,6 %) TAC grupā un 3 pacientēm (0,6 %) FAC grupā novērošanas periodā attīstījās sastrēguma sirds mazspēja. Viena paciente TAC grupā mira dilatācijas kardiomiopātijas dēļ.

Ādas un zemādas audu bojājumi

TAX316 pētījumā alopēcija, kas radās pēc ķīmijterapijas beigām, novērošanas periodā saglabājās 687 no 744 pacientēm TAC grupā un 645 no 736 pacientēm FAC grupā.

Novērošanas perioda beigās (faktiskā novērošanas ilguma mediāna 96 mēneši) alopēcija turpinājās 29 pacientēm (3,9 %) TAC grupā un 16 pacientēm (2,2 %) FAC grupā.

GEICAM 9805 pētījumā alopēcija turpinājās novērošanas periodā (novērošanas ilguma mediāna 10 gadi un 5 mēneši) 49 pacientēm (9,2 %) TAC grupā un 35 pacientēm (6,7 %) FAC grupā. Ar pētījuma zāļu lietošanu saistīta alopēcija novērošanas periodā sākās vai paasinājās 42 pacientēm (7,9 %) TAC grupā un 30 pacientēm (5,8 %) FAC grupā.

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

TAX316 pētījuma novērošanas periodā nepārejošu amenoreju novēroja 121 pacientei no 202 pacientēm ar amenoreju pēc ķīmijterapijas.

GEICAM 9805 pētījumā amenoreja saglabājās novērošanas periodā (novērošanas ilguma mediāna 10 gadi un 5 mēneši) un turpinājās 18 pacientēm (3,4 %) TAC grupā un 5 pacientēm (1,0 %) FAC grupā.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

TAX316 pētījumā tika novērots, ka perifēra tūska turpinās 19 no 119 TAC grupas pacientēm ar perifēru tūsku un 4 no 23 FAC grupas pacientēm ar perifēru tūsku.

GEICAM 9805 pētījumā tika novērots, ka limfātiska tūska, kas pēc ķīmijterapijas beigām TAC grupā turpinājās 4 no 5 pacientēm, bet FAC grupā turpinājās 1 no 2 pacientēm, un neizzuda novērošanas periodā (novērošanas ilguma mediāna 10 gadi un 5 mēneši). Astēnija saglabājās novērošanas periodā (novērošanas ilguma mediāna 10 gadi un 5 mēneši) un turpinājās 12 pacientēm (2,3 %) TAC grupā un 4 pacientēm

(0,8 %) FAC grupā.

Akūta leikoze/mielodisplastiskais sindroms

TAX316 pētījumā pēc 10 gadus ilga novērošanas perioda par akūtu leikozi ziņoja 4 no 744 TAC grupas pacientēm un 1 no 736 FAC grupas pacientēm. Par mielodisplastisko sindromu ziņoja divām no

744 TAC grupas pacientēm un vienai no 736 FAC grupas pacientēm.

GEICAM 9805 pētījuma laikā pēc 10 gadus ilgas novērošanas akūta leikoze radās 1 no 532 pacientēm (0,2 %) TAC grupā. FAC grupā netika ziņots par šādiem gadījumiem. Mielodisplastiskais sindroms netika diagnosticēts nevienai pacientei nevienā no ārstēšanas grupām.

Ar neitropēniju saistītas komplikācijas

Tabulā zemāk redzams, ka 4. pakāpes neitropēnijas, febrilas neitropēnijas un neitropēniskas infekcijas sastopamība samazinājās pacientēm, kuras saņēma primāro profilaksi ar G-KSF pēc tam, kad tā bija noteikta kā obligāta GEICAM pētījuma TAC grupā.

Neitropēniskās komplikācijas pacientēm, kuras saņēma TAC ar primāru G-KSF profilaksi un bez tās (GEICAM 9805)

 

 

 

 

Bez primāras

 

Ar primāru

 

 

 

profilakses ar G-KSF

 

profilaksi ar G-KSF

 

 

 

 

(n = 111)

 

(n = 421)

 

 

 

 

n (%)

 

n (%)

 

Neitropēnija (4. pakāpe)

 

 

104 (93,7)

 

135 (32,1)

 

Febrila neitropēnija

 

 

28 (25,2)

 

23 (5,5)

 

Neitropēniska infekcija

 

 

14 (12,6)

 

21 (5,0)

 

Neitropēniska infekcija (3.–4. pakāpe)

 

2 (1,8)

 

5 (1,2)

 

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot Taxespira 75 mg/m2

kombinācijā ar cisplatīnu un 5-

 

fluoruracilu kuņģa adenokarcinomas gadījumā

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA orgānu

Ļoti biežas blakusparādības

Biežas blakusparādības

 

sistēmu klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

Neitropēniska infekcija;

 

 

 

 

infekcija (G3/4: 11,7%)

 

 

 

Asins un limfātiskās sistēmas

Anēmija (G3/4: 20,9%);

 

 

 

traucējumi

neitropēnija (G4: 83,2%);

 

 

 

 

trombocitopēnija (G4: 8,8%);

 

 

 

 

febrila neitropēnija

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstināta jutība (G3/4: 1,7%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija (G3/4: 11,7%)

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Perifēra sensora neiropātija

Reibonis (G3/4: 2,3%);

 

 

(G3/4: 8,7%)

 

perifēra motora neiropātija

 

 

 

 

 

(G3/4: 1,3%)

 

Acu bojājumi

 

 

 

Pastiprināta asarošana (G3/4:

 

 

 

 

 

0%)

 

Ausu un labirinta bojājumi

 

 

 

Dzirdes traucējumi (G3/4: 0%)

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas traucējumi

 

 

 

Aritmija (G3/4: 1,0%)

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja (G3/4: 19,7%);

Aizcietējums (G3/4: 1,0%);

 

 

slikta dūša (G3/4: 16%);

sāpes kuņģa-zarnu traktā (G3/4:

 

 

stomatīts (G3/4: 23,7%);

1,0%);

 

 

vemšana (G3/4: 14,3%)

ezofagīts/rīšanas

 

 

 

 

 

traucējumi/sāpes rīšanas laikā

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija (G3/4: 4,0%);

Niezoši izsitumi (G3/4: 0,7%);

 

 

 

 

 

nagu bojājumi (G3/4: 0,7%);

 

 

 

 

 

ādas lobīšanās (G3/4: 0%)

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Letarģija (G3/4: 19,0%);

 

 

 

ievadīšanas vietā

drudzis (G3/4: 2,3%);

 

 

 

 

šķidruma aizture (smaga/dzīvībai

 

 

 

 

bīstama: 1%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts, lietojot Taxespira 75 mg/m2 kombinācijā ar cisplatīnu un 5- fluoruracilu

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija radās attiecīgi 17,2 % un 13,5 % pacientu, neatkarīgi no G-KSF lietošanas. G-KSF tika lietots sekundārai profilaksei 19,3 % pacientu (10,7 % no cikliem). Febrila neitropēnija un neitropēniska infekcija radās attiecīgi 12,1 % un 3,4 % pacientu, ja pacienti profilaktiski saņēma G-KSF, un 15,6 % un 12,9 % pacientu bez profilaktiskas G-KSF lietošanas (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā, lietojot docetakselu 75 mg/m2 kombinācijā ar cisplatīnu un 5- fluoruracilu galvas un kakla vēža gadījumā

Indukcijas ķīmijterapija, kam seko staru terapija (TAX 323)

MedDRA orgānu

Ļoti biežas

Biežas

Retākas

sistēmu

blakusparādības

blakusparādības

blakusparādības

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

Infekcija (G3/4: 6,3%);

 

 

 

neitropēniska infekcija

 

 

 

 

 

 

Labdabīgi, ļaundabīgi

 

Vēža izraisītas sāpes

 

un neprecizēti audzēji

 

(G3/4: 0,6%)

 

(ieskaitot citas un

 

 

 

polipus)

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

Neitropēnija

Febrila neitropēnija

 

sistēmas traucējumi

(03/4:76,3%);

 

 

 

anēmija (03/4:9,2%);

 

 

 

trombocitopēnija (03/4:5,2%)

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

Paaugstināta jutība (ne

 

traucējumi

 

smaga)

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un uztures

Anoreksija (G3/4: 0,6%)

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

Garšas sajūtas izmaiņas/ožas

Reibonis

 

traucējumi

traucējumi; perifēra sensora

 

 

 

neiropātija (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

Pastiprināta asarošana;

 

 

 

konjunktivīts

 

Ausu un labirinta

 

Dzirdes traucējumi

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas

 

Miokarda išēmija

Aritmija

traucējumi

 

(G3/4:l,7%)

(G3/4:0,6%)

Asinsvadu sistēmas

 

Venozās asinsrites

 

traucējumi

 

traucējumi (G3/4: 0,6%)

 

Kuņģa-zarnu trakta

Slikta dūša (G3/4: 0,6%);

Aizcietējums;

 

traucējumi

stomatīts (G3/4: 4,0%); caureja

ezofagīts/ rīšanas

 

 

(G3/4: 2,9%); vemšana (G3/4:

traucējumi/sāpes rīšanas

 

 

0,6%)

laikā (G3/4: 0,6%);

 

 

 

sāpes vēderā;

 

 

 

dispepsija;

 

 

 

kuņģa-zarnu trakta

 

 

 

asiņošana (G3/4: 0,6%)

 

 

 

 

 

Adas un zemādas audu

Alopēcija (G3/4: 10,9%)

Niezoši izsitumi;

 

bojājumi

 

sausa āda;

 

 

 

ādas lobīšanās (G3/4:

 

 

 

0,6%)

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

Mialģija (G3/4: 0,6%)

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Letarģija (G3/4: 3,4%); pireksija

 

 

reakcijas ievadīšanas

(G3/4: 0,6%); šķidruma aizture;

 

 

vietā

tūska

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

 

Ķermeņa masas

 

 

 

palielināšanās

 

 

 

 

 

Indukcijas ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

MedDRA

Ļoti biežas

Biežas

Retākas

orgānu sistēmu

blakusparādības

blakusparādības

blakusparādības

klasifikācija

 

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un

Infekcija (G3/4: 3,6%)

Neitropēniska infekcija

 

infestācijas

 

 

 

 

 

 

 

Labdabīgi,

 

Vēža izraisītas sāpes

 

ļaundabīgi un

 

(G3/4: 1,2%)

 

neprecizēti audzēji

 

 

 

(ieskaitot cistas un

 

 

 

polipus)

 

 

 

 

 

 

 

Asins un limfātiskās

Neitropēnija (G3/4: 83,5 %);

 

 

sistēmas traucējumi

anēmija (G3/4: 12,4%);

 

 

 

trombocitopēnija (G3/4: 4,0%);

 

 

 

febrila neitropēnija

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

Paaugstināta jutība

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Vielmaiņas un

Anoreksija (G3/4: 12,0%)

 

 

uztures traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas

Garšas sajūtas izmaiņas/ožas

Reibonis (G3/4:

 

traucējumi

traucējumi (G3/4: 0,4%);

2,0%); perifēra motora

 

 

perifēra sensora neiropātija (G3/4:

neiropātija (G3/4:

 

 

1,2%)

0,4%)

 

 

 

 

 

Acu bojājumi

 

Pastiprināta asarošana

Konjunktivīts

 

 

 

 

Ausu un labirinta

Dzirdes traucējumi (G3/4: 1,2%)

 

 

bojājumi

 

 

 

Sirds funkcijas

 

Aritmija (G3/4: 2,0%)

Miokarda išēmija

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

 

Venozās asinsrites

traucējumi

 

 

traucējumi

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Slikta dūša (G3/4: 13,9%); stomatīts

Dispepsija (G3/4:

 

traucējumi

(G3/4: 20,7%); vemšana (G3/4: 8,4%);

0,8%);

 

 

caureja (G3/4: 6,8%); ezofagīts/rīšanas

sāpes kuņģa-zarnu

 

 

traucējumi /sāpes rīšanas laikā (G3/4:

traktā (G3/4: 1,2%);

 

 

12,0%);

kuņģa-zarnu trakta

 

 

aizcietējums (G3/4: 0,4%)

asiņošana (G3/4:

 

 

 

0,4%)

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas

Alopēcija (G3/4: 4,0%); niezoši

Sausa āda;

 

audu bojājumi

izsitumi

ādas lobīšanās

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu un

 

Mialģija (G3/4: 0,4%)

 

saistaudu sistēmas

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi

Letarģija (G3/4: 4,0%); pireksija

 

 

un reakcijas

(G3/4: 3,6%); šķidruma aizture (G3/4:

 

 

ievadīšanas vietā

1,2%);

 

 

 

tūska (G3/4: 1,2%)

 

 

 

 

 

 

Izmeklējumi

Ķermeņa masas samazināšanās

 

Ķermeņa masas

 

 

 

palielināšanās

 

 

 

 

Pēcreģistrācijas pieredze

 

 

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

Saistībā ar docetaksela lietošanu kombinācijā ar citiem ķīmijterapijas līdzekļiem un/vai staru terapiju ziņots par akūtu mieloleikozi un mielodisplastisku sindromu.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ir aprakstīts kaulu smadzeņu darbības nomākums un citas hematoloģiskas dabas nevēlamas blakusparādības. Ziņots par diseminētu intravazālu koagulopātiju (DDC), bieži saistībā ar sepsi vai vairāku orgānu mazspēju.

Imūnās sistēmas traucējumi

Ziņots par dažiem anafilaktiskā šoka gadījumiem, dažreiz ar letālu iznākumu.

Nervu sistēmas traucējumi

Retos gadījumos novēroti ar docetaksela ievadīšanu saistīti krampji vai pārejošs samaņas zudums. Šīs reakcijas dažkārt novēro zāļu infūzijas laikā.

Acu bojājumi

Ļoti reti ir aprakstīti pārejoši redzes traucējumi (fotopsijas, mirgošana, skotomas), kas parasti radās zāļu infūzijas laikā un bija saistīti ar paaugstinātas jutības reakcijām. Tie bija atgriezeniski un pārgāja pēc infūzijas pārtraukšanas. Ļoti reti ir aprakstīta acu asarošana kopā ar konjunktivītu vai bez tā asaru kanāla aizsprostojuma dēļ, kā rezultātā ir bijusi pārlieka asarošana. Ziņots par cistiskas makulas tūskas (CMT) gadījumiem ar docetakselu ārstētiem pacientiem.

Ausu un labirinta bojājumi

Retos gadījumos ziņots par ototoksicitāti, dzirdes traucējumiem un/vai dzirdes zudumu.

Sirds funkcijas traucējumi

Retos gadījumos ziņots par miokarda infarktu.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Reti ziņots par vēnu trombemboliju.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti ir aprakstīti akūta respiratorā distresa sindroma, intersticiālas pneimonijas/pneimonīta, intersticiālas plaušu slimības, plaušu fibrozes un elpošanas mazspējas (dažreiz ar letālu iznākumu) gadījumi. Pacientiem, kuri vienlaikus saņem staru terapiju, retos gadījumos ziņots par staru terapijas izraisītu pneimonītu.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retos gadījumos aprakstīta dehidratācija kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu rezultātā, kuņģa-zarnu trakta perforācija, išēmisks kolīts, kolīts un neitropēnisks enterokolīts. Reti aprakstīts ileuss un zarnu nosprostojums.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti ir aprakstīts hepatīts, dažreiz letāls, galvenokārt pacientiem ar esošiem aknu darbības traucējumiem.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti retos gadījumos aprakstīta ādas sarkanā vilkēde un bullozi izsitumi, piemēram, erythema multiforme, Stīvensa-Džonsona sindroms, toksiska epidermas nekrolīze, kas saistīta ar docetaksela lietošanu. Dažos gadījumos ar šādu parādību attīstību var būt saistīti citi blakusapstākļi. Saistībā ar docetaksela lietošanu ir aprakstītas sklerodermijai līdzīgas izmaiņas, pirms kurām parādās perifēriska limfātiskā tūska. Ziņots par paliekošas alopēcijas gadījumiem.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ziņots par nieru darbības traucējumiem un nieru mazspēju. Apmēram 20 % šo gadījumu nebija akūtas nieru mazspējas riska faktoru, piemēram, vienlaicīgi netika lietotas nefrotoksiskas zāles un nebija kuņģa- zarnu trakta traucējumu.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retos gadījumos ir aprakstīts starojuma atkārtotas iedarbības fenomens.

Šķidruma aizture nebija saistīta ar akūtas oligūrijas vai hipotensijas epizodēm. Retos gadījumos novērota dehidratācija un plaušu tūska.

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ziņots par hiponatriēmijas gadījumiem, kas galvenokārt saistīti ar dehidratāciju, vemšanu un pneimoniju.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ir aprakstīti daži pārdozēšanas gadījumi. Antidots docetaksela pārdozēšanas gadījumam nav zināms. Pārdozēšanas gadījumā pacientam jāatrodas specializētā nodaļā, rūpīgi jākontrolē tā dzīvībai svarīgās funkcijas. Pārdozēšanas gadījumā var sagaidīt nevēlamo blakusparādību pastiprināšanos. Pārdozēšanas primārās paredzamās komplikācijas varētu izpausties kā kaulu smadzeņu darbības nomākums, perifēras neirotoksicitātes izpausmes un gļotādu iekaisums. Konstatējot pārdozēšanu, pacientam iespējami drīz jāsaņem G-KSF terapija. Ja nepieciešams, var veikt citus piemērotus simptomātiskus pasākumus.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi, taksāni, ATĶ kods: L0lCD02

Darbības mehānisms

Docetaksels ir pretaudzēju līdzeklis, kas veicina tubulīna apvienošanos stabilos mikrokanālos un inhibē to šķelšanos, kā rezultātā izteikti samazinās brīvā tubulīna daudzums. Docetaksela saistība ar mikrokanāliem protošķiedru daudzumu neietekmē.

In vitro docetaksels pārtrauc mikrotubulu tīklu šūnās, kas ir būtiski šūnu vitālajām mitotiskajām un starpfāzes funkcijām.

Farmakodinamiskā iedarbība

Klonogēnās analīzēs konstatēts, ka docetaksels in vitro ir citotoksisks pret dažādām peļu un cilvēka audzēju šūnu līnijām, kā arī tikko izoperētām cilvēka audzēja šūnām. Docetaksels sasniedz augstu koncentrāciju šūnās un ilgi uzturas tajās. Turklāt docetaksels ir aktīvs pret dažām (bet ne visām) šūnu līnijām, ko iespējams noteikt ar p-glikoproteīnu, kas kodēts ar multizāļu rezistento gēnu. In vivo docetaksela iedarbība nav atkarīga no ievadīšanas grafika un tam ir plaša spektra pretaudzēju aktivitāte pret eksperimentāliem progresējošiem peļu un cilvēka audzēju transplantātiem.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Krūts dziedzera vēzis

Taxespira kombinācijā ar doksorubicīnu un ciklofosfamīdu: adjuvanta terapija

Pacientes ar operējamu krūts dziedzera vēzi ar metastāzēm limfmezglos (TAX 316)

Daudzcentru, atklāta, randomizēta pētījuma dati apstiprina docetaksela lietošanu adjuvantai terapijai pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi ar metastāzēm limfmezglos un KPS > 80 % vai vairāk 18- 70 gadu vecumā. Pēc stratifikācijas atbilstoši pozitīvo limfmezglu skaitam (l - 3,4+), 1491 pacienti randomizēja docetaksela 75 mg/m2 lietošanai l stundu pēc 50 mg/m2 doksorubicīna un 500 mg/m2

ciklofosfamīda ievadīšanas (TAC grupa) vai 50 mg/m2 doksorubicīna ievadīšanai, kam seko 500 mg/m2 fluoruracila un 500 mg/m2 ciklofosfamīda ievadīšana (FAC grupa). Abas shēmas lietoja ik pēc 3 nedēļām 6 ciklu veidā. Docetakselu ievadīja l stundu ilgas infūzijas veidā, visas citas zāles ievadīja intravenozas bolus injekcijas veidā pirmajā dienā. G-KSF lietoja kā sekundārās profilakses līdzekli pacientēm, kurām radās komplicēta neitropēnija (febrila neitropēnija, ilgstoša neitropēnija vai infekcija). TAC grupas pacientes saņēma antibakteriālu terapiju profilaksei, lietojot 500 mg ciprofloksacīna iekšķīgi divreiz dienā 10 dienas, sākot katra cikla 5. dienā, vai līdzvērtīgu preparātu. Abās grupās pēc pēdējā ķīmijterapijas cikla pacientes ar pozitīviem estrogēnu un/vai progesterona receptoriem saņēma 20 mg tamoksifēna dienā līdz 5 gadiem ilgi. Adjuvantu staru terapiju nozīmēja atbilstoši pētījumā iesaistītās iestādes vadlīnijām, un to veica 69 % pacienšu, kuras saņēma TAC, un 72 % pacienšu, kuras saņēma FAC.

Tika veiktas divas starpposma analīzes un viena galīgā analīze. Pirmā starpposma analīze bija plānota trīs gadus pēc datuma, kad pētījumā būs iesaistīta puse nepieciešamā pacienšu skaita. Otrā starpposma analīze tika veikta pēc kopumā 400 gadījumiem, kad novērota dzīvildze bez slimības progresēšanas. Līdz ar to novērošanas ilguma mediāna bija 55 mēneši. Galīgā analīze tika veikta, kad visas pacientes bija ieradušās savā 10. gada novērošanas vizītē (ja vien viņām nebija ar dzīvildzi bez slimības pazīmēm saistīts notikums vai ja viņu novērošana agrāk nebija pārtraukta). Primārais efektivitātes mērķa kritērijs bija dzīvildze bez slimības pazīmēm (DFS), bet sekundārais efektivitātes mērķa kritērijs bija kopējā dzīvildze (OS).

Galīgā analīze tika veikta pēc vidēji 96 mēnešus ilga faktiskā novērošanas perioda. Tika pierādīts, ka salīdzinājumā ar FAC grupu TAC grupā dzīvildze bez slimības pazīmēm ir ievērojami labāka. Pēc

10 gadiem pacientēm, kuras saņēma TAC salīdzinājumā ar pacientēm, kuras saņēma FAC, samazinājās recidīvu sastopamība (attiecīgi 39 %, salīdzinot ar 45 % gadījumu), t.i., par 6 % samazinājās absolūtais risks (p = 0,0043). Lietojot TAC, pēc 10 gadiem ievērojami uzlabojās arī kopējā dzīvildze (salīdzinājumā ar FAC, attiecīgi 76 %, salīdzinot ar 69 % gadījumu), t.i., par 7 % samazinājās absolūtais nāves risks (p=0,002). Tā kā ieguvums, kas novērots pacientēm ar 4+ limfmezgliem, attiecībā uz dzīvildzi bez slimības pazīmēm un kopējo dzīvildzi nebija statistiski ticams, pozitīva ieguvuma un riska attiecība pacientēm ar 4 pozitīviem limfmezgliem, kuras saņēma TAC, galīgās analīzes laikā netika pilnībā pierādīta.

Kopumā pētījuma rezultāti apliecināja pozitīvu ieguvuma un riska attiecību, lietojot TAC salīdzinājumā ar FAC.

Ar TAC ārstēto pacienšu apakšgrupas analizēja atbilstoši prospektīvi noteiktiem galvenajiem prognostiskajiem faktoriem:

 

 

 

Dzīvildze bez slimības

 

Kopējā dzīvildze

Pacienšu

Pacienšu

Riska

 

95% TI

P =

Riska

 

95% TI

P =

apakšgrupa

skaits

attiecība*

 

 

attiecība*

 

 

Pozitīvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limfmezglu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

0,80

 

0,68-0,93

0,0043

0,74

 

0,61-0,90

0,0020

0,72

 

0,58-0,91

0,0047

0,62

 

0,46-0,82

0,0008

4+

0,87

 

0,70 - 1,09

0,2290

0,87

 

0,67-1,12

0,2746

*riska attiecība mazāka par l liecina, ka TAC ir saistīts ar ilgāku dzīvildzi bez slimības pazīmēm un ilgāku kopējo dzīvildzi, salīdzinot ar FAC.

Pacientes ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kurām ir piemērota ķīmijterapijas lietošana (GEICAM 9805)

Atklāta, daudzcentru pētījuma dati atbalsta docetaksela lietošanu adjuvantā terapijā pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos, kurām ir piemērota ķīmijterapijas lietošana.

1060 pacientes tika randomizētas, lai saņemtu vai nu docetakselu 75 mg/m2, ko lietoja 1 stundu pēc doksorubicīna 50 mg/m2 un ciklofosfamīda 500 mg/m2 (539 pacientes TAC grupā), vai doksorubicīnu 50 mg/m2, pēc kura lietoja fluoruracilu 500 mg/m2 un ciklofosfamīdu 500 mg/m2 (521 paciente FAC grupā) kā adjuvanto terapiju pacientēm ar operējamu krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos,

kurām bija augsts recidīva risks atbilstoši 1998. gadā izstrādātajiem St. Gallen kritērijiem (audzēja lielums > 2 cm un/vai negatīvs ER un PR statuss, un/vai augsta histoloģiskā/nukleārā pakāpe (2. līdz 3. pakāpe), un/vai vecums < 35 gadiem). Abas shēmas lietoja reizi 3 nedēļās 6 ciklu garumā. Docetakselu ievadīja

1 stundu ilgā infūzijā, bet visas citas zāles lietoja intravenozi 1. dienā ik pēc trim nedēļām. Pēc tam, kad tika randomizētas 230 pacientes, TAC grupā tika noteikta obligāta primārā profilakse ar G-KSF. Pacientēm, kuras saņēma primāro profilaksi ar G-KSF, samazinājās 4. pakāpes neitropēnijas, febrilas neitropēnijas un neitropēniskas infekcijas sastopamība (skatīt 4.8. apakšpunktu). Abās grupās pēc pēdējā ķīmijterapijas kursa pacientes ar ER+ un/vai PgR+ audzējiem līdz pieciem gadiem saņēma tamoksifēnu 20 mg vienu reizi dienā. Saskaņā ar iestādēs, kas piedalījās pētījumā, spēkā esošajām vadlīnijām tika ordinēta adjuvanta staru terapija, un to veica 57,3 % pacienšu, kuras saņēma TAC, un 51,2 % pacienšu, kuras saņēma FAC.

Tika veikta viena primārā analīze un viena atjauninātā analīze. Primārā analīze tika veikta, kad visas pacientes bija novērotas ilgāk par 5 gadiem (vidējais novērošanas laiks 77 mēneši). Atjaunotā analīze tika veikta, kad visas pacientes bija piedalījušās 10 gadu (vidējais novērošanas laiks 10 gadi un 5 mēneši) novērošanas vizītē (ja vien nebija dzīvildzes bez slimības notikums vai novērošana iepriekš netika pārtraukta). Dzīvildze bez slimības (DFS) bija primārais mērķa kritērijs un kopējā dzīvildze (OS - overall survival) bija sekundārais mērķa kritērijs.

Vidējā novērošanas laikā – 77 mēnešos – tika pierādīts, ka salīdzinājumā ar FAC grupu TAC grupā dzīvildze bez slimības pazīmēm ir ievērojami garāka. Ar TAC ārstētajām pacientēm bija par 32 % mazāks recidīva risks, salīdzinot ar pacientēm, kuras tika ārstētas ar FAC (riska attiecība = 0,68; 95 % TI (0,49– 0,93), p = 0,01). Vidējā novērošanas laikā – 10 gados un 5 mēnešos – ar TAC ārstētām pacientēm par 16,5 % samazinājās recidīva risks, salīdzinot ar pacientēm, kas ārstētas ar FAC (riska attiecība = 0,84,

95 % TI (0,65-1,08), p=0,1646). DFS dati nebija statistiski nozīmīgi, bet joprojām saglabājās pozitīva tendence par labu TAC terapijai.

Vidējā novērošanas laikā – 77 mēnešos – TAC grupā bija arī garāka kopējā dzīvildze (OS – overall survival): ar TAC ārstētajām pacientēm bija par 24 % mazāks letalitātes risks, salīdzinot ar FAC (riska attiecība = 0,76; 95 % TI (0,46–1,26; p = 0,29). Tomēr OS abās grupās nozīmīgi neatšķīrās.

Vidējā novērošanas laikā – 10 gados un 5 mēnešos – ar TAC ārstētām pacientēm par 9% samazinājās mirstība, salīdzinot ar pacientēm, ko ārstēja ar FAC (riska attiecība = 0,91, 95 % TI (0,63-1,32)). Dzīvildze bija 93,7 % TAC grupā un 91,4 % FAC grupā novērošanas brīdī pēc 8 gadiem un 91,3 % TAC grupā un 89 % FAC grupā novērošanas brīdī pēc 10 gadiem.

Pozitīva ieguvuma un riska attiecība TAC grupā, salīdzinot ar FAC grupu, palika nemainīga.

Ar TAC ārstēto pacienšu apakšgrupa tika primāri analizēta (vidējais novērošanas laiks 77 mēneši) saskaņā ar prospektīvi definētiem galvenajiem prognostiskajiem faktoriem (skatīt tabulu tālāk).

Apakšgrupu analīze – adjuvantā terapija pacientēm ar krūts dziedzera vēzi bez metastāzēm limfmezglos (analīze pēc ārstēt paredzēto pacienšu skaita)

Pacienšu apakšgrupa

Pacienšu skaits

Dzīvildze bez slimības pazīmēm

 

TAC grupā

Riska attiecība*

95 % TI

Kopā

0,68

0,49–0,93

1. vecuma grupa

 

 

 

< 50 gadiem

0,67

0,43–1,05

≥ 50 gadiem

0,67

0,43–1,05

2. vecuma grupa

 

 

 

< 35 gadiem

0,31

0,11–0,89

≥ 35 gadiem

0,73

0,52–1,01

Hormonu receptoru

 

 

 

statuss

 

 

 

Negatīvs

0,7

0,45–1,1

Pozitīvs

0,62

0,4–0,97

Audzēja lielums

 

 

 

≤ 2 cm

0,69

0,43-1,1

> 2 cm

0,68

0,45-1,04

Histoloģiskā pakāpe

 

 

 

1. pakāpe (tajā skaitā arī

0,79

0,24–2,6

nevērtētās pakāpes)

 

 

 

2. pakāpe

0,77

0,46–1,3

3. pakāpe

0,59

0,39–0,9

Menopauzes statuss

 

 

 

Pirms menopauzes

0,64

0,40–1

Pēc menopauzes

0,72

0,47–1,12

*riska attiecība (TAC/FAC), kas mazāka par 1 liecina, ka TAC ir saistīta ar ilgāku dzīvildzi bez slimības pazīmēm nekā FAC.

Tika veikta un tālāk tabulā norādīta pētnieciskā apakšgrupu analīze par dzīvildzi bez slimības pazīmēm pacientēm (ITT populācijā), kuras atbilda 2009. gada St. Gallen kritērijiem ķīmijterapijas saņemšanai

 

 

 

Riska attiecība

 

 

TAC

FAC

(TAC/FAC)

 

Apakšgrupas

(n=539)

(n=521)

(95 % TI)

P vērtība

Atbilst relatīvajām

 

 

 

 

ķīmijterapijas indikācijāma

 

 

 

 

18/214

26/227

0,796

0,4593

 

(8,4 %)

(11,5 %)

(0,434–1,459)

 

48/325

69/294

0,606

0,0072

 

(14,8 %)

(23,5 %)

(0,42–0,877)

 

TAC = docetaksels, doksorubicīns un ciklofosfamīds. FAC = 5-fluoruracils, doksorubicīns un ciklofosfamīds. TI = ticamības intervāls; ER = estrogēnu receptors.

PR = progesterona receptors.

a ER/PR negatīvs audzējs vai 3. pakāpe, vai audzēja lielums > 5 cm.

Aprēķinot riska attiecību, tika izmantots Koksa (Cox) proporcionālā riska modelis ar terapijas grupu kā faktoru.

Taxespira monoterapijā

Ir veikti divi randomizēti, III fāzes, salīdzinoši docetaksela pētījumi, iesaistot 326 un 392 pacientes ar

metastātisku krūts dziedzera vēzi, kuras bija neveiksmīgi ārstētas attiecīgi ar alkilējošajiem un antraciklīna grupas preparātiem. Pacientes ar trīs nedēļu intervālu saņēma ieteicamo docetaksela devu – 100 mg/m2.

Pacientēm, kuras bija neveiksmīgi ārstētas ar alkilējošajiem preparātiem, docetakselu salīdzināja ar doksorubicīnu (75 mg/m2 ik pēc 3 nedēļām). Neietekmējot kopējo dzīvildzi (15 mēneši docetaksela gadījumā, salīdzinot ar 14 mēnešiem doksorubicīna gadījumā, p=0,38) vai laiku līdz slimības progresēšanai (27 nedēļas docetaksela gadījumā, salīdzinot ar 23 nedēļām doksorubicīna gadījumā, p=0,54), docetaksela lietošana palielināja atbildes reakcijas rādītāju (52 %, salīdzinot ar 37 %, p=0,01) un saīsināja laiku līdz atbildes reakcijai (12 nedēļas, salīdzinot ar 23 nedēļām, p=0,007). Trim pacientēm (2 %), kuras saņēma docetakselu, terapiju pārtrauca sakarā ar šķidruma aizturi, turpretim 15 pacientēm (9 %), kuras saņēma doksorubicīnu, terapiju pārtrauca sakarā ar kardiotoksicitāti (trīs letāli sirds mazspējas gadījumi).

Pacientēm, kuras bija neveiksmīgi ārstētas ar antraciklīna grupas preparātiem, docetakselu salīdzināja ar mitomicīna C un vinblastīna kombināciju (12 mg/m2 ik pēc 6 nedēļām un 6 mg/m2 ik pēc 3 nedēļām). Docetaksela lietošana palielināja atbildes reakcijas rādītāju (33 %, salīdzinot ar 12 %, p<0,0001), pagarināja laiku līdz slimības progresēšanai (19 nedēļas, salīdzinot ar 11 nedēļām, p=0,0004) un palielināja kopējo dzīvildzi (11 mēneši, salīdzinot ar 9 mēnešiem, p=0,01).

Šo divu III fāzes pētījumu laikā novērotais docetaksela drošuma profils atbilst II fāzes pētījumu laikā novērotajam drošuma profilam (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Atklātu, daudzcentru, randomizētu, III fāzes pētījumu veica, lai salīdzinātu docetaksela monoterapiju un paklitakselu progresējoša krūts dziedzera vēža ārstēšanai pacientēm, kurām iepriekšējā terapijā tika izmantots antraciklīns. Kopumā tika randomizētas 449 pacientes, lai saņemtu docetaksela monoterapiju 100 mg/m2

1 stundu ilgas infūzijas veidā vai paklitakselu 175 mg/m2 3 stundu ilgas infūzijas veidā. Abas ievadīšanas shēmas izmantoja ik pēc 3 nedēļām.

Neietekmējot primāro mērķa kritēriju – kopējās atbildes reakcijas rādītāju (32 %, salīdzinot ar 25 %, p=0,10), docetaksela lietošana pagarināja vidējo laiku līdz slimības progresēšanai (24,6 nedēļas, salīdzinot ar 15,6 nedēļām; p<0,01) un vidējo dzīvildzi (15,3 mēneši, salīdzinot ar 12,7 mēnešiem; p=0,03).

3./4. pakāpes blakusparādības biežāk novēroja, lietojot docetaksela monoterapiju (55,4 %), salīdzinot ar paklitakselu (23,0 %).

Taxespira kombinācijā ar doksorubicīnu

Lai salīdzinātu doksorubicīnu (50 mg/m²) kombinācijā ar docetakselu (75 mg/m²) (AT grupa) un doksorubicīnu kombinācijā ar ciklofosfamīdu (600 mg/m²) (AC grupa), ir veikts viens plašs, randomizēts, III fāzes pētījums, iekļaujot 429 iepriekš neārstētas pacientes ar metastātisku audzēju. Abas ievadīšanas shēmas izmantoja ik pēc trīs nedēļām izmantoja ik pēc trīs nedēļām.

AT grupā, salīdzinot ar AC grupu, laika periods līdz slimības progresēšanai (TTP – time to progression) bija ievērojami ilgāks, p=0,0138. Vidējais laiks līdz slimības progresēšanai bija 37,3 nedēļas (95 % TI: 33,4-42,1) AT grupā un 31,9 nedēļas (95 % TI: 27,4-36,0) – AC grupā.

Kopējais atbildes reakcijas rādītājs (ORR – overall response rate) bija ievērojami augstāks AT grupā, salīdzinot ar AC grupu, , p=0,009. Kopējais atbildes reakcijas rādītājs AT grupā bija 59,3 % (95 % TI: 52,8-65,9), salīdzinot ar AC grupu, kur kopējais atbildes reakcijas rādītājs bija 46,5 % (95 % TI:

39,8-53,2).

Šajā pētījumā AT grupā, salīdzinot ar AC grupu, novēroja lielāku smagas neitropēnijas (90 %, salīdzinot ar 68,6 %), febrilas neitropēnijas (33,3 %, salīdzinot ar 10 %), infekciju (8 %, salīdzinot ar 2,4 %), caurejas (7,5 %, salīdzinot ar 1,4 %), astēnijas (8,5 %, salīdzinot ar 2,4 %) un sāpju (2,8 %, salīdzinot ar 0 %) sastopamību. No otras puses, AC grupā, salīdzinot ar AT grupu, novēroja lielāku smagas anēmijas (15,8 %,

salīdzinot ar 8,5 %) sastopamību un, turklāt, lielāku smagas kardiotoksicitātes sastopamību: sastrēguma sirds mazspēju (3,8 %, salīdzinot ar 2,8 %), absolūtu KKIF (kreisā kambara izsviedes frakcijas) samazināšanos par ≥ 20% (13,1 %, salīdzinot ar 6,1 %), absolūtu KKIF samazināšanos par ≥ 30% (6,2%, salīdzinot ar 1,1%).

Toksicitātes izraisītus nāves gadījumus novēroja l pacientei AT grupā (sastrēguma sirds mazspēja) un 4 pacientēm AC grupā (1 – sakarā ar septisku šoku un 3 – sakarā ar sastrēguma sirds mazspēju).

Abos gadījumos dzīves kvalitātes, ko vērtēja pēc EORTC anketas, rādītāji ir salīdzināmi un stabili gan terapijas, gan novērošanas laikā.

Taxespira kombinācijā ar trastuzumabu

Docetakselu kombinācijā ar trastuzumabu pētīja pacientēm ar metastatisku krūts dziedzera vēzi, kurām novēro izteiktu HER2 ekspresiju un kuras iepriekš nav saņēmušas ķīmijterapiju metastatiskas slimības ārstēšanai. 186 pacientes randomizēja docetaksela (100 mg/m2) lietošanai kombinācijā ar trastuzumabu vai bez tā; 60 % pacienšu iepriekš bija saņēmušas antraciklīna preparātu saturošu adjuvantu ķīmijterapiju. Docetaksela un trastuzumaba kombinācija bija efektīva pacientēm neatkarīgi no tā, vai viņas iepriekš bija saņēmušas adjuvantu antraciklīnu terapiju. Galvenais tests, ko šajā pivotālajā pētījumā izmantoja HER2 statusa noteikšanai, bija imūnhistoķīmija (IHC). Nelielu daļu pacienšu pārbaudīja, izmantojot fluorescences in situ hibridizāciju (FISH). Šajā pētījumā 87 % pacienšu bija IHC 3+ slimība, un 95 % iesaistīto pacienšu bija IHC 3+ un/vai FISH pozitīva slimība. Efektivitātes rezultāti apkopoti tālāk tabulā.

Rādītājs

Docetaksels kombinācijā ar

Docetaksels1

 

trastuzumabu1

n=94

 

n=92

 

Atbildes reakcijas rādītājs

61 %

34 %

(95 % TI)

(50-71)

(25-45)

Vidējais atbildes reakcijas ilgums

11,4

5,1

(mēneši)

(95 % TI)

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Vidējais TTP (mēneši)

10,6

5,7

(95 % TI)

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Vidējā dzīvildze (mēneši)

30,52

22,12

(95 % TI)

(26,8-ne)

(17,6-28,9)

TTP = (time to progression) laiks līdz slimības progresēšanai; "ne" nozīmē, ka to nevar aprēķināt vai tas vēl nebija sasniegts.

1Pilna analīzes grupa (intent-to-treat, pacienti, kuriem nozīmēta ārstēšana).

2Aprēķinātā vidējā dzīvildze.

Taxespira kombinācijā ar kapecitabīnu

Viena randomizēta, kontrolēta, daudzcentru, III fāzes pētījuma dati apstiprina, ka docetakselu kombinācijā ar kapecitabīnu ir lietderīgi izmantot, lai ārstētu pacientes ar lokāli progresējošu vai metastatisku krūts dziedzera vēzi pēc neveiksmīgas citotoksiskas ķīmijterapijas, tai skaitā ar antraciklīniem. Šajā pētījumā 255 pacientes tika randomizētas ārstēšanai ar docetakselu (75 mg/m2 l stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām) un kapecitabīnu (1250 mg/m2 divas reizes dienā 2 nedēļas ilgi, pēc kā seko l nedēļu ilgs pārtraukuma periods). 256 pacientes tika randomizētas ārstēšanai ar docetakselu monoterapijā (100 mg/m2 l stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām). Grupā, kas saņēma docetakselu kopā ar kapecitabīnu, dzīvildze bija lielāka (p=0,0126). Vidējā dzīvildze grupā, kas saņēma docetakselu kombinācijā ar kapecitabīnu, bija 442 dienas, salīdzinot ar 352 dienām grupā, kas saņēma tikai docetakselu. Kopējais objektīvā atbildes reakcijas rādītājs visā randomizētajā pacienšu grupā (pētnieka vērtējums) bija 41,6 % grupā, kas saņēma docetakselu kopā ar kapecitabīnu, salīdzinot ar 29,7 % grupā, kas saņēma docetaksela monoterapiju (p=0,0058). Laika posms līdz slimības progresēšanai grupā, kas saņēma docetaksela un kapecitabīna kombināciju, bija ilgāks (p<0,0001). Vidējais laiks līdz slimības

progresēšanai bija 186 dienas grupā, kas saņēma docetaksela un kapecitabīna kombināciju, salīdzinot ar 128 dienām grupā, kas saņēma docetaksela monoterapiju.

Nesīkšūnu plaušu vēzis

Pacienti, kuri iepriekš saņēmuši ķīmijterapiju kopā ar staru terapiju vai bez tās

III fāzes pētījumā pacientiem, kuri agrāk saņēmuši ārstēšanu, salīdzinot ar uzturošo aprūpi, laiks līdz slimības progresēšanai (12,3 nedēļas, salīdzinot ar 7 nedēļām) un kopējā dzīvildze bija ievērojami ilgāka grupā, kas saņēma 75 mg/m2 docetaksela. l gada dzīvildze docetaksela gadījumā, salīdzinot ar uzturošo aprūpi (16 %), bija ievērojami ilgāka (40 %).

Pacientiem, kurus ārstēja ar docetakselu (75 mg/m2), salīdzinot ar uzturošo aprūpi, novēroja mazāku nepieciešamību pēc morfīna grupas analgētiskajiem līdzekļiem (p<0,01), ne-morfīna grupas analgētiskajiem līdzekļiem (p<0,01), kā arī citām ar slimību saistītajām zālēm (p=0,06) vai pēc staru terapijas (p<0,01).

Kopējais atbildes reakcijas rādītājs vērtētajiem pacientiem bija 6,8 %, bet vidējais atbildes reakcijas laiks - 26,1 nedēļa.

Taxespira kombinācijā ar platīna grupas līdzekļiem pacientiem, kuri ķīmijterapiju iepriekš nav saņēmuši

III fāzes klīniskā pētījumā 1218 pacienti ar nerezecējamu IIIB vai IV stadijas nesīkšūnu plaušu vēzi (KPS = 70 % vai vairāk), kuri agrāk šī stāvokļa terapijai ķīmijterapiju nav saņēmuši, tika randomizēti vienai no šādām terapijas shēmām: docetaksels (T) 75 mg/m2 1 stundu ilgas infūzijas veidā, pēc kā tūlīt ievada cisplatīnu (Cis) 75 mg/m2 30 līdz 60 minūšu ilgas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām (TCis); docetaksels 75 mg/m2 1 stundu ilgas infūzijas veidā kombinācijā ar karboplatīnu (AUC 6 mg/ml-min) 30 līdz

60 minūšu ilgas infūzijas veidā ik pēc 3 nedēļām; vai 4 nedēļu cikls, kura laikā 1., 8., 15. un 22. dienā 6 līdz 10 minūšu laikā ievada vinorelbīnu (V) 25 mg/m2, pirmajā dienā pēc vinorelbīna (V) ievadīšanas nozīmējot 100 mg/m2 cisplatīna (VCis).

Dati par dzīvildzi, vidējo laiku līdz slimības progresēšanai un atbildes reakcijas rādītāju divās pētījuma grupās ir norādīti tabulā zemāk.

 

TCis

VCis

Statistiskā analīze

 

n=408

n=404

 

Kopējā dzīvildze

 

 

 

(primārais mērķa kritērijs):

 

 

 

Vidējā dzīvildze (mēneši)

11,3

10,1

Riska attiecība: 1,122

 

 

 

[97,2% TI: 0,937; 1,342]*

1 gada dzīvildze (%)

Terapijas atšķirība: 5,4%

 

 

 

[95% TI: -1,1; 12,0]

2 gadu dzīvildze (%)

Terapijas atšķirība: 6,2%

 

 

 

[95% TI: 0,2; 12,3]

Vidējais laiks līdz slimības

22,0

23,0

Riska attiecība: 1,032

progresēšanai (nedēļas):

 

 

[95% TI: 0,876; 1,216]

 

 

 

 

Kopējais atbildes reakcijas rādītājs

31,6

24,5

Terapijas atšķirība: 7,1%

(%):

 

 

[95% TI: 0,7; 13,5]

*: Koriģēts daudzkārtējiem salīdzinājumiem un pielāgots stratifikācijas faktoriem (slimības stadija un terapijas veikšanas reģions), pamatojoties uz vērtējamo pacientu grupu.

Sekundārie mērķa kritēriji ietver sāpju izmaiņas, kopējo dzīves kvalitātes vērtējumu pēc EuroQoL-5D, plaušu vēža simptomu skalas un vispārējā stāvokļa novērtējuma pēc Karnovska (Karnosfky performance status) pārmaiņas. Šo mērķa kritēriju rezultāti apstiprina primāro mērķa kritēriju rezultātus. Docetaksela/karboplatīna kombinācijas gadījumā, salīdzinot ar references terapijas shēmu ar VCis, ne līdzvērtīga, ne arī zemāka efektivitāte nav pierādīta.

Priekšdziedzera vēzis

Docetaksela drošums un efektivitāte kombinācijā ar prednizonu vai prednizolonu pacientiem ar hormonrefraktāru metastatisku priekšdziedzera vēzi tika izvērtēta randomizētā, daudzcentru III fāzes pētījumā. Kopumā 1006 pacienti ar KPS ≥ 60 tika randomizēti šādās terapijas grupās:

docetaksels 75 mg/m2 katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā;

docetaksels 30 mg/m2 vienreiz nedēļā pirmās 5 nedēļas 5 ciklu veidā, kur viens cikls ir 6 nedēļas;

mitoksantrons 12 mg/m2 katru trešo nedēļu 10 ciklu veidā.

Visās trīs grupās ilgstoši lietoja kombināciju ar prednizonu vai prednizolonu pa 5 mg divreiz dienā.

Pacientiem, kuri terapijā saņēma docetakselu katru trešo nedēļu, tika pierādīta būtiski garāka kopējā dzīvildze salīdzinājumā ar pacientiem, kuri terapijā saņēma mitoksantronu. Dzīvildzes pagarināšanās docetaksela iknedēļas grupā nebija statistiski nozīmīga salīdzinājumā ar mitoksantrona kontroles grupu. Efektivitātes galarezultāti docetaksela grupā salīdzinājumā ar kontroles grupu ir apkopoti tabulā.

Mērķa kritērijs

Docetaksels

Docetaksels

Mitoksantrons

 

katru trešo nedēļu

katru nedēļu

katru trešo nedēļu

Pacientu skaits

Vidējā dzīvildze (mēneši)

18,9

17,4

16,5

95 % TI

(17,0-21,2)

(15,7-19,0)

(14,4-18,6)

Riska attiecība

0,761

0,912

--

95 % TI

(0,619-0,936)

(0,747-1,113)

--

p - vērtība*

0,0094

0,3624

--

Pacientu skaits

PSA** atbildes reakcijas rādītājs (%)

45,4

47,9

31,7

95 % TI

(39,5-51,3)

(41,9-53,9)

(26,4-37,3)

p-vērtība*

0,0005

<0,0001

--

 

 

 

 

Pacientu skaits

Sāpju atbildes reakcijas rādītājs (%)

34,6

31,2

21,7

95 % TI

(27,1-42,7)

(24,0-39,1)

(15,5-28,9)

p-vērtība*

0,0107

0,0798

--

 

 

 

 

Pacientu skaits

Audzēja atbildes reakcijas rādītājs (%)

12,1

8,2

6,6

95 % TI

(7,2-18,6)

(4,2-14,2)

(3,0-12,1)

p-vērtība*

0,1112

0,5853

--

stratificēts log rank tests.

*statistiskās ticamības robežvērtība = 0,0175. **PSA: priekšdziedzera specifiskais antigēns.

Ņemot vērā, ka lietojot docetakselu katru nedēļu, drošuma profils ir nedaudz labāks nekā lietojot docetakselu ik pēc 3 nedēļām, iespējams, ka noteiktam skaitam pacientu docetaksela lietošana katru nedēļu var būt lietderīga.

Attiecībā uz vispārējo dzīves kvalitāti statistiski nozīmīgas atšķirības pētījuma grupās netika novērotas.

Kuņģa adenokarcinoma

Tika veikts daudzcentru, atklāts, randomizēts pētījums, lai novērtētu docetaksela drošumu un efektivitāti, ārstējot pacientus ar metastatisku kuņģa adenokarcinomu, tajā skaitā kuņģa un barības vada savienojuma vietas adenokarcinomu, kuri iepriekš nav saņēmuši ķīmijterapiju metastatiskas slimības ārstēšanai. Kopumā

445 pacienti ar KPS > 70 tika ārstēti vai nu ar docetakselu (T) (75 mg/m2 1. dienā) kombinācijā ar cisplatīnu

(C) (75 mg/m2 1. dienā) un 5-fluoruracilu (F) (750 mg/m2 dienā 5 dienas ilgi), vai cisplatīnu (100 mg/m2

1. dienā) un 5-fluoruracilu (1000 mg/m2 dienā 5 dienas ilgi). Terapijas cikla ilgums bija 3 nedēļas TCF grupā un 4 nedēļas CF grupā. Vidējais vienam pacientam nozīmēto ciklu skaits bija 6 cikli (robežās no l līdz 16) TCF grupā, salīdzinot ar 4 cikliem (robežās no l līdz 12) CF grupā. Primārais mērķa kritērijs bija laiks līdz slimības progresēšanai (TTP). Slimības progresēšanas riska samazināšanās bija 32,1 %, un tas tika saistīts ar daudz ilgāku TTP (p=0,0004) par labu TCF grupai. Kopējā dzīvildze arī bija nozīmīgi ilgāka (p=0,0201) TCF grupā ar mirstības riska mazināšanos par 22,7 %. Efektivitātes rezultāti ir apkopoti turpmāk redzamā tabulā.

Docetaksela efektivitāte pacientu ar kuņģa adenokarcinomu ārstēšanā

Mērķa kritērijs

TCF

 

CF

 

n=221

 

n=224

Vidējais TTP (mēneši)

5,6

 

3,7

(95% TI)

(4,86-5,91)

 

(3,45-4,47)

Riska attiecība

 

1,473

(95% TI)

 

(1,189-1,825)

*p-vērtība

 

0,0004

Vidējā dzīvildze (mēneši)

9,2

 

8,6

(95% TI)

(8,38-10,58)

 

(7,16-9,46)

2 gadu vērtējums (%)

18,4

 

8,8

Riska attiecība

 

1,293

(95% TI)

 

(1,041-1,606)

*p-vērtība

 

0,0201

Kopējās atbildes reakcijas rādītājs

36,7

 

25,4

(CR+PR) (%)

 

 

 

p-vērtība

 

0,0106

Progresējoša slimība kā labākā kopējā

16,7

 

25,9

atbildes reakcija (%)

 

 

 

*Nestratificēts log-rank tests.

 

 

 

Apakšgrupu (pēc vecuma, dzimuma un rases) analīze konsekventi liecināja par labu TCF grupai, salīdzinot ar CF grupu.

Aktualizēta dzīvildzes analīze, ko veica ar vidējo novērošanas periodu 41,6 mēneši, vairs neatklāja statistiski nozīmīgas atšķirības, tomēr vienmēr liecināja par TCF shēmas pārākumu un pierādīja, ka 18-30 mēnešu novērošanas laikā ir skaidri redzams TCF pārākums pār CF.

Kopumā dzīves kvalitātes (QoL – quality of life) un klīniskā ieguvuma rezultāti liecināja par izteiktāku uzlabošanos TCF grupā. Pacientiem, kuri tika ārstēti ar TCF, bija ilgāks laiks līdz galējas vispārējā veselības stāvokļa pasliktināšanās brīdim par 5% atbilstoši QLQ-C30 anketai (p=0,0121) un ilgāks laiks līdz galējas Karnovska funkcionālā stāvokļa (Karnofsky performance status) pasliktināšanās (p=0,0088) brīdim, salīdzinot ar CF ārstētiem pacientiem.

Galvas un kakla vēzis

Indukcijas ķīmijterapija, kam seko staru terapija (TAX 323)

Docetaksela lietošanas drošumu un efektivitāti indukcijas terapijā pacientiem ar galvas un kakla plakanšūnu vēzi (SCCHN) vērtēja III fāzes, daudzcentru, atklātā, randomizētā pētījumā (TAX 323). Šajā pētījumā 358 pacienti ar neoperējamu lokāli progresējošu SCCHN un vispārējo stāvokli atbilstoši PVO klasifikācijai 0 vai l tika randomizēti vienā no divām terapijas grupām. Pacienti docetaksela grupā saņēma docetakselu (T) 75 mg/m2 un pēc tam cisplatīnu (P) 75 mg/m2, un pēc tam 5-fluoruracilu (F) 750 mg/m2 dienā ilgstošas infūzijas veidā 5 dienas. Šo shēmu lietoja ik pēc trīs nedēļām 4 ciklu veidā, ja novēroja kaut nelielu atbildes reakciju (audzēju divdimensiju izmēra samazināšanās par ≥ 25 %) pēc 2 cikliem. Ķīmijterapijas beigās ar minimālo intervālu 4 nedēļas un maksimālo intervālu 7 nedēļas, pacienti, kuriem slimība neprogresēja, saņēma staru terapiju (RT) atbilstoši iestādes vadlīnijām 7 nedēļas (TPF/RT). Pacienti salīdzinošajā grupā saņēma cisplatīnu (P) 100 mg/m2 un pēc tam 5-fluoruracilu (F) 1000 mg/m2 dienā 5 dienas. Šādu shēmu ievadīja ik pēc trim nedēļām 4 ciklu veidā, ja tika novērota vismaz minimāla atbildes reakcija (par 25 % vai vairāk divdimensionāli mērīta audzēja lieluma samazināšanās) pēc 2 cikliem. Ķīmijterapijas beigās ar vismaz 4 nedēļu starplaiku, bet ne vairāk kā 7 nedēļas, pacienti, kuru slimība neprogresēja, saņēma staru terapiju (RT) atbilstoši iestādes vadlīnijām 7 nedēļas (PF/RT). Lokāli- reģionālo terapiju ar apstarošanu veica vai nu ar standarta frakciju (1,8 Gy - 2,0 Gy reizi dienā 5 dienas nedēļā, kopējā deva 66-70 Gy), vai paātrinātās/hiperfrakcionētās staru terapijas shēmās (divreiz dienā ar minimālo starpfrakciju intervālu 6 stundas, 5 dienas nedēļā). Kopumā paātrinātajām shēmām tika ieteikts 70 Gy un hiperfrakcionētajām shēmām 74 Gy. Pēc ķīmijterapijas bija atļauta ķirurģiska rezekcija – pirms vai pēc staru terapijas. Pacienti, kuri saņēma TPF, saņēma arī profilaktisku ārstēšanu ar antibiotiskiem preparātiem – ciprofloksacīnu 500 mg iekšķīgi divreiz dienā 10 dienas, sākot katra cikla 5. dienā, vai līdzvērtīgu terapiju. Šī pētījuma primārais mērķa kritērijs – dzīvildze bez slimības progresēšanas (PFS) – TPF grupā bija nozīmīgi ilgāka nekā PF grupā – p=0,0042 (vidējais PFS: attiecīgi 11,4, salīdzinot ar 8,3 mēnešiem) ar vidējo novērošanas laiku 33,7 mēneši. Vidējā kopējā dzīvildze TPF grupā arī bija nozīmīgi labāka nekā PF grupā (vidējā OS: attiecīgi 18,6, salīdzinot ar 14,5 mēnešiem) ar 28 % mirstības riska samazināšanos, p=0,0128. Efektivitātes rezultāti parādīti tālāk tabulā.

Docetaksela efektivitāte indukcijas terapijā pacientiem ar neoperējamu lokāli progresējošu SCCHN (ārstēt paredzēto pacientu populācijas analīze)

Mērķa kritērijs

Docetaksels+Cis+5-FU

 

Cis+5-FU

 

n=177

 

n=181

Vidējā dzīvildze bez slimības progresēšanas

11,4

 

8,3

(mēneši)

(10,1-14,0)

 

(7,4-9,1)

(95 % TI)

 

 

 

Koriģētā riska attiecība

0,7

 

 

(95 % TI)

(0,55-0,89)

 

*p-vērtība

0,0042

 

Vidējā dzīvildze (mēneši)

18,6

 

14,5

(95 % TI)

(15,7-24,0)

 

(11,6-18,7)

Riska attiecība

0,72

 

(95 % TI)

(0,56-0,93)

 

**p- vērtība

0,0128

 

Labākā vispārējā atbildes reakcija uz

 

 

 

ķīmijterapiju (%)

67,8

 

53,6

(95 % TI)

(60,4-74,6)

 

(46,0-61,0)

***p- vērtība

0,006

 

Labākā vispārējā atbildes reakcija uz pētāmo

 

 

 

ārstēšanu [ķīmijterapija +/- staru terapija] (%)

72,3

 

58,6

(95 % TI)

(65,1-78,8)

 

(51,0-65,8)

***p- vērtība

0,006

 

Vidējais atbildes reakcijas ilgums uz

n=128

 

n=106

ķīmijterapiju +/- staru terapiju (mēneši)

15,7

 

11,7

(95 % TI)

(13,4-24,6)

 

(10,2-17,4)

Riska attiecība

0,72

(95 % TI)

(0,52-0,99)

**p- vērtība

0,0457

Riska attiecība mazāka par l par labu docetaksels + cisplatīns + 5-FU.

*Cox modelis (koriģējot attiecībā uz primāro audzēja lokalizāciju, T un N klīnisko stadiju un PSWHO). **Log-rank tests.

*** Hī-kvadrāta tests.

Dzīves kvalitāti raksturojošie rādītāji

TPF ārstētajiem pacientiem novēroja nozīmīgi mazāku vispārējā veselības stāvokļa novērtējuma punktu skaita samazinājumu nekā tiem, kurus ārstēja ar PF (p=0,01, izmantojot EORTC QLQ-C30 skalu).

Klīnisko ieguvumu raksturojošie rādītāji

Vispārējā stāvokļa skalas galvas un kakla (PSS-HN) apakšskalas, kas izstrādāta, lai noteiktu runas saprotamību, spēju ēst publiskā vietā un diētas atbilstību normai, rezultāti TPF grupā bija daudz labāki nekā PF grupā.

Vidējais laiks līdz pirmajam vispārējā stāvokļa pasliktināšanās brīdim pēc PVO novērtējuma TPF grupā bija daudz lielāks nekā PF grupā. Sāpju intensitātes punktu skaits ārstēšanas laikā uzlabojās abās grupās, kas liecina par adekvātu pretsāpju terapiju.

Indukcijas ķīmijterapija, kam seko ķīmijterapija un staru terapija (TAX 324)

Docetaksela drošums un efektivitāte pacientu ar lokāli progresējošu galvas un kakla plakanšūnu vēzi (SCCHN) indukcijas terapijā tika vērtēta randomizētā, daudzcentru, atklātā, III fāzes pētījumā (TAX 324). Šajā pētījumā 501 pacients ar lokāli progresējošu SCCHN un vispārējo stāvokli atbilstoši WHO klasifikācijai 0 vai l tika randomizēts vienā no divām grupām. Pētījuma populācija ietvēra pacientus ar tehniski nerezecējamu audzēju, pacientus ar mazu ķirurģiskas izārstēšanas iespējamību un pacientus, kuru terapijas mērķis bija orgāna saglabāšana. Efektivitātes un drošuma vērtējums ietvēra tikai dzīvildzes rezultātus, un orgāna saglabāšanas izdošanās netika oficiāli vērtēta. Pacienti docetaksela grupā saņēma docetakselu (T) 75 mg/m2 intravenozas infūzijas veidā 1. dienā, pēc tam ievadīja cisplatīnu (P) 100 mg/m2 30 minūšu – 3 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā, bet pēc tam veica nepārtrauktu intravenozu 5- fluoruracila (F) 1000 mg/m2 dienā infūziju no 1. līdz 4. dienai. Ciklus atkārtoja ik pēc 3 nedēļām, kopumā veicot 3 ciklus. Visi pacienti, kuriem slimība neprogresēja, saņēma ķīmijterapiju un staru terapiju (CRT- chemoradiotherapy) atbilstoši protokolam (TPF/CRT). Pacienti salīdzinošajā grupā saņēma cisplatīnu (P) 100 mg/m2 30 minūšu – 3 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā 1. dienā un pēc tam nepārtrauktu intravenozu 5-fluoruracila (F) 1000 mg/m2 dienā infūziju no 1. līdz 5. dienai. Ciklus atkārtoja ik pēc 3 nedēļām, kopumā veicot 3 ciklus. Visi pacienti, kuriem slimība neprogresēja, saņēma CRT atbilstoši protokolam (PF/CRT).

Pacienti abās terapijas grupās pēc indukcijas ķīmijterapijas 7 nedēļas saņēma CRT ar minimālo intervālu 3 nedēļas un ne vēlāk kā 8 nedēļas pēc pēdējā cikla uzsākšanas (22.-56. pēdējā cikla diena). Staru terapijas laikā karboplatīnu (AUC 1,5) ievadīja reizi nedēļā vienu stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā, maksimāli 7 devas. Apstarošanu veica ar megavoltāžas aprīkojumu, izmantojot frakcionēšanu reizi dienā (2 Gy dienā, 5 dienas nedēļā 7 nedēļas, kopējā deva 70 Gy -72 Gy). Primārās slimības lokalizācijas un/vai kakla operāciju varēja apsvērt jebkurā laikā pēc CRT pabeigšanas. Visi pacienti pētījuma docetaksela grupā profilaktiski saņēma antibiotikas. Lietojot docetakselu saturošu shēmu, šī pētījuma primārais mērķa kritērijs, kopējā dzīvildze (OS), bija nozīmīgi ilgāka (log-rank tests, p=0,0058), nekā lietojot PF (vidējā OS: 70,6, salīdzinot ar 30,1 mēneši), mirstības risks samazinājās par 30 %, salīdzinot ar PF (riska attiecība (RA)=0,70, 95 % ticamības intervāls (TI)=0,54-0,90), vidējais kopējais novērošanas laiks 41,9 mēneši. Sekundārais rezultāts, PFS, liecināja par slimības progresēšanas vai nāves riska samazināšanos par 29 % un vidējās PFS uzlabošanos par 22 mēnešiem (35,5 mēneši TPF un 13,1 mēneši PF). Tas bija arī statistiski nozīmīgi, RA bija 0,71; 95 % TI 0,56-0,90; log-rank tests p=0,004. Efektivitātes rezultāti apkopoti tālāk tabulā.

Docetaksela efektivitāte indukcijas terapijā pacientiem ar lokāli progresējošu SCCHN (ārstēt paredzēto pacientu populācijas)

Mērķa kritērijs

Docetaksels + Cis+5-FU

 

Cis+5-FU

 

n = 255

 

n = 246

Vidējā kopējā dzīvildze (mēneši) (95%

70,6

 

30,1

TI)

(49,0-NP)

 

(20,9-51,5)

Riska attiecība

0,7

 

 

(95% TI)

(0,54-0,9)

 

*p-vērtība

0,0058

 

Vidējā PFS (mēneši)

35,5

 

13,1

(95% TI)

(19,3-NP)

 

(10,6-20,2)

Riska attiecība

0,71

 

 

(95% TI)

(0,56-0,9)

 

**p- vērtība

0,004

 

Labākā vispārējā atbildes reakcija (CR +

71,8

 

64,2

PR) uz ķīmijterapiju (%)

(65,8-77,2)

 

(57,9-70,2)

(95% TI)

 

 

 

***p- vērtība

0,070

 

Labākā vispārējā atbildes reakcija (CR +

 

 

 

PR) uz pētāmo ārstēšanu [ķīmijterapija

76,5

 

71,5

+/-ķīmijterapija un staru terapija] (%)

(70,8-81,5)

 

(65,5-77,1)

(95% TI)

 

 

 

***p- vērtība

0,209

 

Riska attiecība mazāka par l par labu docetaksels + cisplatīns + fluoruracils. *nekoriģēts log-rank tests.

**nekoriģēts log-rank tests, nekoriģēts attiecībā uz vairākiem salīdzinājumiem.

*** Hī-kvadrāta tests, nekoriģēts attiecībā uz vairākiem salīdzinājumiem. NP - nav piemērojams.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt Taxespira pētījumu rezultātus visās pediatriskās populācijas apakšgrupās, ārstējot krūts dziedzera vēzi, prostatas vēzi, kuņģa karcinomu un galvas un kakla vēzi, izņemot II un III tipa mazāk diferencētu nazofaringeālu karcinomu (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Docetaksela farmakokinētika ir vērtēta, I fāzes pētījumu laikā vēža slimniekiem ievadot 20-115 mg/m2 devas. Docetaksela farmakokinētikas profils nav atkarīgs no devas lieluma un atbilst trīs nodalījumu farmakokinētikas modelim. Eliminācijas pusperiods α, β un γ fāzēs ir attiecīgi 4 minūtes, 36 minūtes un 11,1 stunda. Vēlīnā fāze ir daļēji saistīta ar relatīvi lēnu docetaksela izvadi no organisma perifērijas.

Izkliede

Pēc 100 mg/m2 devas ievadīšanas vienu stundu ilgas infūzijas veidā, tika panākta 3,7 μg/ml maksimālā koncentrācija plazmā, kam atbilstošā AUC vērtība ir 4,6 h.μg/ml. Vidējais kopējais klīrenss un izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijas apstākļos attiecīgi ir 21 /h/m2 un 113 1. Kopējā organisma klīrensa mainība atsevišķiem indivīdiem ir aptuveni 50 %. Vairāk nekā 95 % docetaksela saistās ar plazmas olbaltumvielām.

Eliminācija

Ar 14C iezīmēta docetaksela pētījumi ir veikti ar trim vēža slimniekiem. Docetaksels pēc oksidatīviem tā struktūrā ietilpstošās terciārās butilēstera grupas vielmaiņas procesiem, kuros iesaistīts citohroms P450, septiņu dienu laikā no organisma izdalās gan ar urīnu, gan ar fēcēm. Aprēķināts, ka ar urīnu un fēcēm izdalās attiecīgi 6 % un 75 % ievadītā radioaktīvā izotopa daudzuma. Aptuveni 80 % radioaktīvā izotopa, kas izdalīts no fēcēm, ir izvadīti pirmo 48 stundu laikā kā viens galvenais, neaktīvais metabolīts un trīs neaktīvi metabolīti nelielā daudzumā, kā arī ļoti mazs daudzums zāļu neizmainītā veidā.

Īpašas pacientu grupas

Vecums un dzimums

Docetaksela populācijas farmakokinētikas ir pētīta, iesaistot 577 pacientus. Paredzamie farmakokinētikas rādītāji bija ļoti tuvi tiem, kas bija noteikti I fāzes pētījumu laikā. Docetaksela farmakokinētiku neietekmē pacienta vecums vai dzimums.

Aknu darbības traucējumi

Nelielam skaitam pacientu (n=23), kuriem klīnisko bioķīmisko analīžu rezultāti liecināja par viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (AlAT un AsAT pārsniedz normas augšējo robežu 1,5 reizes vai vairāk, turklāt sārmainās fosfotāzes normas augšējā robeža ir pārsniegta 2,5 reizes vai vairāk), kopējais organisma klīrenss samazinās vidēji par 27 % (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Šķidruma aizture

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu šķidruma aizturi docetaksela klīrenss nemainās. Par pacientiem ar smagu šķidruma aizturi dati nav pieejami.

Kombinēta terapija

Doksorubicīns

Lietojot kombinētā terapijā, docetaksels neietekmē doksorubicīna klīrensu un doksorubicinola (doksorubicīna metabolīta) koncentrāciju plazmā. Vienlaicīga lietošana neietekmēja docetaksela, doksorubicīna un ciklofosfamīda farmakokinētiku.

Kapecitabīns

I fāzes pētījumā, kurā vērtēja kapecitabīna ietekmi uz docetaksela farmakokinētiku un docetaksela ietekmi uz kapecitabīna farmakokinētiku, tika novērots, ka kapecitabīns neietekmē docetaksela farmakokinētiku (Cmax un AUC), un ka docetaksels neietekmē kapecitabīna attiecīgā metabolīta 5’-DFUR farmakokinētiku.

Cisplatīns

Docetaksela klīrenss, to lietojot kombinācijā ar cisplatīnu, ir līdzīgs klīrensam docetaksela monoterapijas gadījumā. Cisplatīna, kas ievadīts drīz pēc docetaksela infūzijas, farmakokinētiskās īpašības ir līdzīgas tām, kas novērotas cisplatīna monoterapijas gadījumā.

Cisplatīns un 5-fluoruracils

Kombinēta docetaksela, cisplatīna un 5-fluoruracila lietošana 12 pacientiem ar norobežotiem audzējiem neietekmēja katra atsevišķa zāļu farmakokinētiku.

Prednizons un deksametazons

Prednizona ietekme uz docetaksela farmakokinētiku, lietojot standarta deksametazona premedikāciju, tika pētīta 42 pacientiem.

Prednizons

Nekāda prednizona ietekme uz docetaksela farmakokinētiku netika novērota.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Docetaksela kancerogēnais potenciāls nav pētīts.

Docetaksels uzrāda mutagēnas īpašības in vitro mikrokodolu un hromosomu aberācijas testos ar CHO-K1 šūnām, kā arī in vivo mikrokodolu testos ar pelēm. Tomēr tas neinducē mutagenitāti Ames testā vai CHO/HGPRT gēnu mutācijas testā. Šie rezultāti atbilst docetaksela farmakoloģiskajai aktivitātei.

Nevēlamās blakusparādības sēkliniekos, kas novērotas toksicitātes pētījumos ar grauzējiem, liecina, ka docetaksels var negatīvi ietekmēt vīriešu fertilitāti.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Polisorbāts 80

Etilspirts (bezūdens)

Citronskābes monohidrāts

6.2.Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

6.3.Uzglabāšanas laiks

Neatvērts flakons 24 mēneši.

Pēc pirmās atvēršanas

Katrs flakons ir paredzēts vienreizējai lietošanai un pēc atvēršanas tas jāizlieto nekavējoties. Ja tas netiek izlietots uzreiz, tad par uzglabāšanas laiku un apstākļiem atbildīgs ir lietotājs.

Pēc pievienošanas infūzijas maisā

No mikrobioloģiskā viedokļa sagatavošana/atšķaidīšana jāveic kontrolētos un aseptiskos apstākļos un zāles jāizlieto nekavējoties. Ja tās netiek lietotas nekavējoties, par uzglabāšanas ilgumu un apstākļiem ir atbildīgs lietotājs.

Pēc ievadīšanas infūziju maisā atbilstoši ieteikumiem docetaksela šķīdums infūzijām ir stabils 6 stundas, uzglabājot temperatūrā līdz 25°C. Tas jāizlieto 6 stundu laikā (ieskaitot vienu stundu ilgo i.v. infūziju).

Turklāt infūziju šķīduma, kas ir pagatavots izmantojot 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda vai 5% glikozes šķīdumu infūzijām fizikālā un ķīmiskā stabilitāte ir pierādīta līdz 48 stundām, uzglabājot no 2°C līdz 8°C un līdz 6 stundām, uzglabājot līdz 25°C, uzglabājot ne-PVH maisos vai stikla pudelēs.

Docetaksela šķīdums infūzijām ir pārsātināts, tādēļ tas pēc kāda laika var kristalizēties. Ja rodas kristāli, šķīdumu vairs nedrīkst lietot, un tas jāiznīcina.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu atvēršanas un atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Bezkrāsaina (1. klase) stikla flakons ar hlorbutila gumijas aizbāzni ar alumīnija aizzīmogojumu un noņemamu vāciņu.

20 mg/1 ml satur 1 ml koncentrāta.

80 mg/4 ml satur 4 ml koncentrāta.

120 mg/6 ml satur 6 ml koncentrāta.

140 mg/7 ml satur 7 ml koncentrāta.

160 mg/8 ml satur 8 ml koncentrāta.

Iepakojuma lielumi:

Katra kaste satur 1 flakonu.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Taxespira ir pretaudzēju līdzeklis un, līdzīgi citām potenciāli toksiskām vielām, rīkojoties ar Taxespira un pagatavojot tā šķīdumus, ir jāievēro piesardzība. Ieteicams lietot cimdus.

Ja Taxespira koncentrāts vai infūzijas šķīdums nonāk uz ādas, tas nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja Taxespira koncentrāts vai infūzijas šķīdums nonāk saskarē ar gļotādām, tas nekavējoties rūpīgi jānomazgā ar ūdeni.

Šķīduma intravenozai ievadīšanai pagatavošana

Infūziju šķīduma pagatavošana

NELIETOJIET citas docetakselu saturošas zāles, kas sastāv no 2 flakoniem (koncentrāts un šķīdinātājs) kopā ar šīm zālēm (Taxespira 20 mg/1 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, kam iepakojumā ir tikai 1 flakons).

NELIETOJIET citas docetakselu saturošas zāles, kas sastāv no 2 flakoniem (koncentrāts un šķīdinātājs) kopā ar šīm zālēm (Taxespira 80 mg/4 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, kam iepakojumā ir tikai 1 flakons).

NELIETOJIET citas docetakselu saturošas zāles, kas sastāv no 2 flakoniem (koncentrāts un šķīdinātājs) kopā ar šīm zālēm (Taxespira 120 mg/6 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, kam iepakojumā ir tikai 1 flakons).

NELIETOJIET citas docetakselu saturošas zāles, kas sastāv no 2 flakoniem (koncentrāts un šķīdinātājs) kopā ar šīm zālēm (Taxespira 140 mg/7 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, kam iepakojumā ir tikai 1 flakons).

NELIETOJIET citas docetakselu saturošas zāles, kas sastāv no 2 flakoniem (koncentrāts un šķīdinātājs) kopā ar šīm zālēm (Taxespira 160 mg/8 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, kam iepakojumā ir tikai 1 flakons).

Taxespira koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai NAV NEPIECIEŠAMS atšķaidīt ar šķīdinātāju un tas ir gatavs pievienošanai infūziju šķīdumam.

Katrs flakons paredzēts vienreizējai lietošanai un tā saturu jāizlieto nekavējoties.

Ja flakoni ir uzglabāti ledusskapī, nepieciešamais Taxespira koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai iepakojumu skaits pirms lietošanas uz 5 minūtēm jāatstāj istabas temperatūrā (līdz 25°C).

Lai sagatavotu pacientam nepieciešamo devu, var būt nepieciešams vairāk nekā viens Taxespira koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai flakons. Nepieciešamo Taxespira daudzumu paņem aseptiski, izmantojot graduētu šļirci, kurai pievienota 21. izmēra adata.

Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml un 160 mg/8 ml flakonā docetaksela koncentrācija ir 20 mg/ml.

Nepieciešamo Taxespira koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai tilpumu ar vienu injekciju (vienu paņēmienu) ievada 250 ml tilpuma infūziju maisā vai pudelē ar vai nu 5% glikozes šķīdumu vai 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu injekcijām.

Ja nepieciešamās docetaksela devas lielums pārsniedz 190 mg docetaksela, infūziju nesējšķīduma tilpums ir jāpalielina, lai nepārsniegtu docetaksela koncentrāciju 0,74 mg/ml.

Šūpojot infūziju maisu vai pudeli, samaisa tā saturu.

Infūziju maisā esošais šķīdums jāizlieto 6 stundu laikā, ieskaitot vienu stundu ilgu infūziju pacientam, temperatūrā līdz 25°C.

Līdzīgi kā ar visiem parenterāli ievadāmiem preparātiem, Taxespira infūziju šķīdumi pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda un šķīdumi ar nogulsnēm ir jāiznīcina.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/15/1017/001

EU/1/15/1017/002

EU/1/15/1017/003

EU/1/15/1017/004

EU/1/15/1017/005

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

28 augusts 2015

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas