Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taxotere (docetaxel) – Marķējuma teksts - L01CD02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTaxotere
ATĶ kodsL01CD02
Vieladocetaxel
RažotājsAventis Pharma S.A.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KASTĪTE/TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai

docetaxelum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 flakons TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai

20 mg docetaksela 0,5 ml polisorbātā 80 (40 mg/ml) Tilpums: 24,4 mg/0,61 ml

1 flakons TAXOTERE šķīdinātāja

95% etilspirta šķīdums injekciju ūdenī 13% Tilpums: 1,98 ml

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

TAXOTERE flakons: polisorbāts 80, citronskābe.

Šķīdinātāja flakons: 95% etilspirts (sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā), ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrāta un šķīdinātāja infūziju šķīduma pagatavošanai blisteru iepakojums satur:

vienu vienas devas koncentrāta flakonu,

vienu vienas devas šķīdinātāja flakonu.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

BRĪDINĀJUMS: Atšķaidīšanai nepieciešams viss šķīdinātāja flakona saturs. Skatīt pievienoto pagatavošanas pamācību.

Intravenozai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

CITOTOKSISKS

Ievadīt tikai ķīmijterapeita uzraudzībā.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt par 25 C augstākā vai par 2 C zemākā temperatūrā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietota vienreizējas devas flakona saturs jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/95/002/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KONCENTRĀTS un ŠĶĪDINĀTĀJS/TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai

docetaxelum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Aventis Pharma S.A.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.CITA

TAXOTERE koncentrāts

TAXOTERE ŠĶĪDINĀTĀJS

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS/TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai docetaxelum

intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

0,5 ml (pildījums 0,61 ml)

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS/TAXOTERE 20 mg/0,5 ml ŠĶĪDINĀTĀJS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml ŠĶĪDINĀTĀJS

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

13% (masas %) 95% etilspirta šķīdums injekciju ūdenī

1,5 ml (pildījums 1,98 ml)

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

KASTĪTE/TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai docetaxelum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 flakons TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai

80 mg docetaksela 2 ml polisorbātā 80 (40 mg/ml) Tilpums: 94,4 mg/2,36 ml

1 flakons TAXOTERE šķīdinātāja

95% etilspirta šķīdums injekciju ūdenī 13%

Tilpums: 7,33 ml

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

TAXOTERE flakons: polisorbāts 80, citronskābe.

Šķīdinātāja flakons: 95% etilspirts (sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā), ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Katrs TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrāta un šķīdinātāja infūziju šķīduma pagatavošanai blisteru iepakojums satur:

vienu vienas devas koncentrāta flakonu,

vienu vienas devas šķīdinātāja flakonu.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

BRĪDINĀJUMS: Atšķaidīšanai nepieciešams viss šķīdinātāja flakona saturs. Skatīt pievienoto pagatavošanas pamācību.

Intravenozai lietošanai

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

CITOTOKSISKS

Ievadīt tikai ķīmijterapeita uzraudzībā.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt par 25 C augstākā vai par 2 C zemākā temperatūrā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietota vienreizējas devas flakona saturs jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/95/002/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES KONCENTRĀTS un ŠĶĪDINĀTĀJS/TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai

docetaxelum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Aventis Pharma S.A.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. CITA

TAXOTERE koncentrāts

TAXOTERE ŠĶĪDINĀTĀJS

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS/TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai docetaxelum

intravenozai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 ml (pildījums 2,36 ml)

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS/TAXOTERE 80 mg/2 ml ŠĶĪDINĀTĀJS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

TAXOTERE 80 mg/2 ml ŠĶĪDINĀTĀJS

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

13% (masas %) 95% etilspirta šķīdums injekciju ūdenī

6 ml (pildījums 7,33 ml)

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE / TAXOTERE 20 mg/1 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TAXOTERE 20 mg/1 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

docetaxelum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml koncentrāta satur 20 mg docetaksela trihidrāta veidā.

Viens flakons ar 1 ml koncentrāta satur 20 mg docetaksela.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: polisorbāts 80, bezūdens etilspirts (sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā) un citronskābe.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

1 flakons

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Gatavs pievienošanai infūziju šķīdumam.

BRĪDINĀJUMS: Nepieciešamo daudzumu šā docetaksela koncentrāta (20 mg/ml) paņem no flakona un ievada tieši infūziju šķīdumā. Skatīt pievienoto pagatavošanas pamācību.

Vienreizējas lietošanas flakons.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

CITOTOKSISKS

Ievadīt tikai ķīmijterapeita uzraudzībā.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Uzglabāšanas laiks infūzijas maisā: skatīt lietošanas instrukciju.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU1/95/002/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE / TAXOTERE 20 mg/1 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

TAXOTERE 20 mg/1 ml sterils koncentrāts docetaxelum

Intravenozai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE / TAXOTERE 80 mg/4 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TAXOTERE 80 mg/4 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai docetaxelum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml koncentrāta satur 20 mg docetaksela trihidrāta veidā.

Viens flakons ar 4 ml koncentrāta satur 80 mg docetaksela.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: polisorbāts 80, bezūdens etilspirts (sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā) un citronskābe.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Koncentrāts infūzju šķīduma pagatavošanai

1 flakons

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Gatavs pievienošanai infūziju šķīdumam.

BRĪDINĀJUMS: Nepieciešamo daudzumu šā docetaksela koncentrāta (20 mg/ml) paņem no flakona un ievada tieši infūziju šķīdumā. Skatīt pievienoto pagatavošanas pamācību.

Vienreizējas lietošanas flakons.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

CITOTOKSISKS

Ievadīt tikai ķīmijterapeita uzraudzībā.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Uzglabāšanas laiks infūzijas maisā: skatīt lietošanas instrukciju.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C .

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotas zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/95/002/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE / TAXOTERE 80 mg/4 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

TAXOTERE 80 mg/4 ml sterils koncentrāts docetaxelum

Intravenozai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE / TAXOTERE 160 mg/8 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TAXOTERE 160 mg/8 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai docetaxelum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml koncentrāta satur 20 mg docetaksela trihidrāta veidā.

Viens flakons ar 8 ml koncentrāta satur 160 mg docetaksela.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: polisorbāts 80, bezūdens etilspirts (sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā) un citronskābe.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Koncentrāts infūzju šķīduma pagatavošanai

1 flakons

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Gatavs pievienošanai infūziju šķīdumam.

BRĪDINĀJUMS: Nepieciešamo daudzumu šā docetaksela koncentrāta (20 mg/ml) paņem no flakona un ievada tieši infūziju šķīdumā. Skatīt pievienoto pagatavošanas pamācību.

Vienreizējas lietošanas flakons.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

CITOTOKSISKS

Ievadīt tikai ķīmijterapeita uzraudzībā.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

Uzglabāšanas laiks infūzijas maisā: skatīt lietošanas instrukciju.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C .

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotas zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/1/95/002/005

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE / TAXOTERE 160 mg/8 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

TAXOTERE 160 mg/8 ml sterils koncentrāts docetaxelum

Intravenozai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas