Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Marķējuma teksts - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTekturna
ATĶ kodsC09XA02
Vielaaliskiren
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tekturna 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

nav

re

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI

BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UNBRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU

NEREDZAMālesĀ VIETĀ

UzglabZt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

 

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

istr

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/001

 

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/002

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/003

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/004

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/005

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/006

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/008

 

90 apvalkotā tabletes

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu z es.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Tekturna 150 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

BLISTERS (KALENDĀRS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tekturna 150 mg apvalkotās tabletes

tas

Aliskiren

 

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Novartis Europharm Limited

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

ğ

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

Pirmdiena

 

 

 

 

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piektdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestdiena

 

 

les

 

 

 

 

 

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tekturna 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

istr

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

nav

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 20 iepakojumus pa 14 tabletēm.

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur

3 iepakojumus pa 28 tabletēm.

 

 

 

 

 

 

49 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur

2 iepakojumus pa 49 tabletēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n s instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

ē

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

istr

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

re

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/07/408/007

 

nav

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/408/009

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

āINFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Tekturna 150 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tekturna 150 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

istr

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

nav

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 3 iepakojumus pa 28 tabletēm.

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 2 iepakojumus pa 49 tabletēm

 

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 20 iepakojumus pa 14 tabletēm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n s instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

ē

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

istr

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

re

 

 

 

 

 

ğ

 

 

EU/1/07/408/007

 

nav

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/408/009

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

āINFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Tekturna 150 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tekturna 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

istr

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 apvalkotās tabletes

 

nav

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietoš n s instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Uzglab t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

ē

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

istr

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

re

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

EU/1/07/408/011

7 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/012

14 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/013

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/014

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/015

50 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/016

56 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANASvairsKĀRTĪBA

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

Sēr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zā s.

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Tekturna 300 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERS

BLISTERS (KALENDĀRS)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tekturna 300 mg apvalkotās tabletes

tas

Aliskiren

 

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Novartis Europharm Limited

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

ğ

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

Pirmdiena

 

 

 

 

 

 

 

Otrdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piektdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestdiena

 

 

les

 

 

 

 

 

Svētdiena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tekturna 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

istr

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 apvalkotās tabletes

 

nav

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 20 iepakojumus pa 14 tabletēm.

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur

3 iepakojumus pa 28 tabletēm.

 

 

 

 

 

 

30 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur

3 iepakojumus pa 30 tabletēm.

 

 

 

 

 

 

49 apvalkotās tabletes

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur

2 iepakojumus pa 49 tabletēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izla iet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

ē

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

istr

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

re

 

 

ğ

 

 

EU/1/07/408/017

nav

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/408/018

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

13.SĒRIJAS NUMURSvairs

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBARecepšu zāles.14.Sēr.

 

 

les

 

 

 

 

15.

ā

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Z

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

Tekturna 300 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tekturna 300 mg apvalkotās tabletes

Aliskiren

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Katra apvalkotā tablete satur 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

ē

 

 

istr

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

nav

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 3 iepakojumus pa 28 tabletēm.

 

 

 

 

 

90 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur

3 iepakojumus pa 30 tabletēm.

 

 

 

 

 

 

 

98 apvalkotās tabletes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 2 iepakojumus pa 49 tabletēm

 

 

 

 

 

 

 

280 apvalkotās tabletes

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepakojums, kas satur 20 iepakojumus pa 14 tabletēm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izla iet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

10.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI

 

 

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA

 

 

PIEMĒROJAMS)

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

ē

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Novartis Europharm Limited

 

istr

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

re

 

 

ğ

 

 

EU/1/07/408/017

nav

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/408/018

90 apvalkotās tabletes (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 apvalkotās tabletes (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 apvalkotās tabletes (20x14)

 

 

 

 

13.SĒRIJAS NUMURSvairs

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBARecepšu zāles.14.Sēr.

 

 

les

 

 

 

 

15.

ā

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Z

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

Tekturna 300 mg

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas