Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Lietošanas instrukcija - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTekturna
ATĶ kodsC09XA02
Vielaaliskiren
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

 

Tekturna 150 mg apvalkotās tabletes

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

 

 

 

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

-

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

 

 

 

-

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

 

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceit m.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

tas

1.

Kas ir Tekturna un kādam nolūkam to lieto

 

 

2.

Pirms Tekturna lietošanas

 

 

 

ē

3.

Kā lietot Tekturna

 

 

istr

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

5.

Kā uzglabāt Tekturna

 

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

1.

KAS IR TEKTURNA UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

 

 

nav

re

 

 

Tekturna pieder jaunai zāļu grupai, ko sauc par renīna inhibitoriem. Tekturna palīdz pazemināt augstu

asinsspiedienu. Renīna inhibitori samazina org isma izd lītā angiotenzīna II daudzumu. Angiotenzīns II

Augsts asinsspiediens palielina s ds un a tēriju slodzi. Ja tas turpinās ilgāku laiku, var tikt bojāti smadzeņu, sirds un nieru asinsvadi un attīstīties insults, sirds mazspēja, miokarda infarkts vai nieru mazspēja. Asinsspiediena s m z nāš na līdz normālam līmenim mazina šo traucējumu attīstības risku.

izraisa asinsvadu sašaurināšanos, kas paaugsti a asi sspiedienu. Angiotenzīna II daudzuma samazināšana ļauj asinsvadiem atslābt,vairstādējādi pazeminot a i sspiedienu.

2. PIRMS TEKTURNA LIETOŠANAS Nelietojiet T kturna šādos gadījumos

-ja Jums ir a rģija (paaugstināta jutība) pret aliskirēnu vai kādu citu Tekturna sastāvdaļu. Ja Jūs ādom jat, ka Jums varētu būt alerģija, vaicājiet padomu savam ārstam;

-ja Jums jau kādreiz bijusi angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums) pēc aliskirēna lietošanas;

-pēdējos 6 grūtniecības mēnešos vai ja zīdāt bērnu skatiet „Grūtniecība un zīdīšanas periods”;

-ja lietojat ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā) vai verapamilu (zāles, ko

lieto, lai samazinātu asinspiedienu, uzlabotu sirdsdarbības ritmu vai ārstētu stenokardiju), vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības ritmu).les

Īpaša piesardzība, lietojot Tekturna, nepieciešama šādos gadījumos

-ja Jūs lietojat diurētikas (zāles, ko sauc arī par urīndzenošām tabletēm, kas Jums palielina izdalītā urīna daudzumu);

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

-ja Jums attīstās angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums).

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pastāstiet par to ārstam pirms Tekturna lietošanas.

Tekturna lietošana bērniem un pusaudžiem nav ieteicama.

Pacientiem vecākiem par 65 gadiem nav īpašu ieteikumu par devām.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

tas

 

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus, ja lietojat

kādu no šīm zālēm:

 

 

ē

 

 

 

-

zāles, kas paaugstina kālija līmeni Jūsu asinīs (piemēram, kāliju aizturošas diur ikas, kāliju

 

saturošus preparātus);

 

 

istr

 

 

 

 

-

furosemīdu – zāles, kas pieder diurētiku grupai jeb t.s. urīndzenošiem līdzekļiem, ko Jums lieto

 

urīna daudzuma palielināšanai;

 

 

 

-

ketokonazolu – zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai.

ğ

-

noteikta tipa zāles, ko sauc par nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļ em (NPL).

Tekturna lietošana kopā ar uzturu

re

 

 

 

 

Tekturna ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru

dienu. Jūs nedrīkstat lietot Tekturna kopā ar greipfrūtu sulu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

nav

 

Nelietojiet Tekturna, ja esat grūtniece. Ja Jūs domāj t, ka Jums var būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, svarīgi nekavējoties pastāstīt par to ārst m. Tekturna lietošanas laikā nedrīkst zīdīt bērnu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehāni mu apkalpošana

Pirms jebkuru zāļu lietošanasvairskonsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums var būt reibonis, kas var etekmēt koncentrēšanās spējas. Pirms transportlīdzekļa vadīšanas, mehānismu apkalpošanas v i c tu d rbību, kam nepieciešama uzmanība, veikšanas, Jums jāpārliecinās par savu atbildes reakciju uz Tekturna ied rbību.

3. KĀ LIETOT TEKTURNA

Vienmēr i tojilest T kturna tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.ā

CilvZēki, kam ir augsts asinsspiediens, bieži nepamana nekādas pazīmes. Daudzi var justies pietiekami labi. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Jūs lietotu savas zāles tieši tā, kā Jums to norādījis ārsts, lai gūtu labākos rezultātus un samazinātu blakusparādību risku. Apmeklējiet plānotās ārsta vizītes arī tad, ja jūtaties labi.

Parastā sākumdeva ir viena 150 mg tablete vienu reizi dienā.

Atkarībā no tā, kāda ir Jūsu atbildes reakcija uz terapiju, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums augstāku devu – vienu 300 mg tableti vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var nozīmēt Tekturna kopā ar citām zālēm, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai.

Ievadīšanas veids

Tabletes ieteicams lietot, uzdzerot nedaudz ūdens. Jums jālieto Tekturna vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot Tekturna kopā ar greipfrūtu sulu.

Ja esat lietojis Tekturna vairāk nekā noteikts

Ja esat nejauši lietojis pārāk daudz Tekturna tablešu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot Tekturna

Ja esat aizmirsis lietot Tekturna, izdariet to, tiklīdz atceraties, un tad nākamo devu lietojiet paredzētajā laikā. Taču, ja tuvojas nākamās devas lietošanas laiks, vienkārši lietojiet nākamo devu paredztasētajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

 

ē

 

istr

Tāpat kā citas zāles, Tekturna var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem ās izpaužas.

Bieži (novēro mazāk nekā 1 no 10 pacientiem): caureja.

ğ

Retāk (novēro mazāk nekā 1 no 100 pacientiem): ādas izsitumi.

 

Reti (novēro mazāk nekā 1 no 1 000 pacientiem): angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana,

vai sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums).

re

 

Nav zināmi (blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamaji m datiem): nieru darbības traucējumi.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajnavā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām pastāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.KĀ UZGLABĀT TEKTURNA

Uzglabāt bērniem nepieejamvairsā un ne edzamā vietā.

Nelietot Tekturna pēc derīguma te miņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo d enu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. S rgāt no mitruma.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Tekturna satur

-

Aktīv vi la ir 150 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

-

Z

Citas sastāvdaļas ir krospovidons, hipromeloze, magnija stearāts, makrogols, mikrokristāliska

 

celuloze,lespovidons, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks, titāna dioksīds (E 171), melnais

 

ādzelzs oksīds (E 172), sarkanais dzelzs oksīds (E 172).

Tekturna ārējais izskats un iepakojums

Tekturna 150 mg apvalkotā tabletes ir gaiši rozā, abpusēji izliektas, apaļas tabletes, ar uzdrukātu ‘IL’ uz vienas puses un ‘NVR’ uz otras puses.

Tekturna pieejams iepakojumos, kas satur 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 vai 280 tabletes. Iepakojumi, kas satur 84 (3x28), 98 (2x49) vai 280 (20x14) tabletes ir vairāku kastīšu iepakojumi. Visi iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

Ražotājs

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

 

 

tas

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itālija

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecīb s īp šnieka

vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

istr

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

 

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

 

 

България

 

 

 

ğ

 

 

 

 

Magyarország

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

re

 

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

 

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

 

Česká republika

 

nav

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Novartis s.r.o.

 

No artis Pharma Services Inc.

 

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2298 3217

 

 

 

Danmark

 

 

Nederland

 

 

 

Novartis Healthcare A/S

vairs

Novartis Pharma B.V.

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

 

 

 

Deutschland

 

Norge

 

 

 

 

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Norge AS

 

 

 

Tel: +49 911 273 0

 

Tlf: +47 23 05 20 00

 

 

 

Eesti

les

 

Österreich

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tel: +372 60 62 400

 

Tel: +43 1 86 6570

 

 

 

ā

 

Polska

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

Tel.: +48 22 550 8888

 

 

España

 

 

Portugal

 

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

 

Tel: +351 21 000 8600

 

 

France

 

 

România

 

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

Tel: +40 21 31299 01

 

 

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ Τηλ: +357 22 690 690

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland

 

 

tas

Tel: +46 8 732

32 00

 

 

Novartis Finland Oy

 

 

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

ē

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Sverige AB

istr

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Novartis Pharmaceut cals UK Ltd.

 

Tel: +44 1276 698370

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

 

Tekturna 300 mg apvalkotās tabletes

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

 

 

 

-

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 

-

Šīs zāles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

 

 

 

-

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

 

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceit m.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

tas

1.

Kas ir Tekturna un kādam nolūkam to lieto

 

 

2.

Pirms Tekturna lietošanas

 

 

 

ē

3.

Kā lietot Tekturna

 

 

istr

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

5.

Kā uzglabāt Tekturna

 

 

6.

Sīkāka informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

1.

KAS IR TEKTURNA UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

 

 

 

nav

re

 

 

Tekturna pieder jaunai zāļu grupai, ko sauc par renīna inhibitoriem. Tekturna palīdz pazemināt augstu

asinsspiedienu. Renīna inhibitori samazina org isma izd lītā angiotenzīna II daudzumu. Angiotenzīns II

Augsts asinsspiediens palielina s ds un a tēriju slodzi. Ja tas turpinās ilgāku laiku, var tikt bojāti smadzeņu, sirds un nieru asinsvadi un attīstīties insults, sirds mazspēja, miokarda infarkts vai nieru mazspēja. Asinsspiediena s m z nāš na līdz normālam līmenim mazina šo traucējumu attīstības risku.

izraisa asinsvadu sašaurināšanos, kas paaugsti a asi sspiedienu. Angiotenzīna II daudzuma samazināšana ļauj asinsvadiem atslābt,vairstādējādi pazeminot a i sspiedienu.

2. PIRMS TEKTURNA LIETOŠANAS Nelietojiet T kturna šādos gadījumos

-ja Jums ir a rģija (paaugstināta jutība) pret aliskirēnu vai kādu citu Tekturna sastāvdaļu. Ja Jūs ādom jat, ka Jums varētu būt alerģija, vaicājiet padomu savam ārstam;

-ja Jums jau kādreiz bijusi angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums) pēc aliskirēna lietošanas;

-pēdējos 6 grūtniecības mēnešos vai ja zīdāt bērnu skatiet „Grūtniecība un zīdīšanas periods”;

-ja lietojat ciklosporīnu (zāles, ko lieto transplantoloģijā, lai novērstu orgāna atgrūšanu vai citu slimību, piemēram, reimatoīdā artrīta vai atopiska dermatīta ārstēšanā) vai verapamilu (zāles, ko

lieto, lai samazinātu asinspiedienu, uzlabotu sirdsdarbības ritmu vai ārstētu stenokardiju), vai hinidīnu (zāles, ko lieto, lai uzlabotu sirdsdarbības ritmu).les

Īpaša piesardzība, lietojot Tekturna, nepieciešama šādos gadījumos

-ja Jūs lietojat diurētikas (zāles, ko sauc arī par urīndzenošām tabletēm, kas Jums palielina izdalītā urīna daudzumu);

-ja Jums ir nieru darbības traucējumi;

-ja Jums attīstās angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana, sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums).

Ja kaut kas no iepriekšminētā attiecas uz Jums, pastāstiet par to ārstam pirms Tekturna lietošanas.

Tekturna lietošana bērniem un pusaudžiem nav ieteicama.

Pacientiem vecākiem par 65 gadiem nav īpašu ieteikumu par devām.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot

zāles, ko var iegādāties bez receptes.

tas

 

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus, ja lietojat

kādu no šīm zālēm:

 

 

ē

 

 

 

-

zāles, kas paaugstina kālija līmeni Jūsu asinīs (piemēram, kāliju aizturošas diur ikas, kāliju

 

saturošus preparātus);

 

 

istr

 

 

 

 

-

furosemīdu – zāles, kas pieder diurētiku grupai jeb t.s. urīndzenošiem līdzekļiem, ko Jums lieto

 

urīna daudzuma palielināšanai;

 

 

 

-

ketokonazolu – zāles, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai.

ğ

-

noteikta tipa zāles, ko sauc par nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļ em (NPL).

Tekturna lietošana kopā ar uzturu

re

 

 

 

 

Tekturna ieteicams lietot vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru

dienu. Jūs nedrīkstat lietot Tekturna kopā ar greipfrūtu sulu.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

nav

 

Nelietojiet Tekturna, ja esat grūtniece. Ja Jūs domāj t, ka Jums var būt iestājusies grūtniecība vai plānojat grūtniecību, svarīgi nekavējoties pastāstīt par to ārst m. Tekturna lietošanas laikā nedrīkst zīdīt bērnu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehāni mu apkalpošana

Pirms jebkuru zāļu lietošanasvairskonsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums var būt reibonis, kas var etekmēt koncentrēšanās spējas. Pirms transportlīdzekļa vadīšanas, mehānismu apkalpošanas v i c tu d rbību, kam nepieciešama uzmanība, veikšanas, Jums jāpārliecinās par savu atbildes reakciju uz Tekturna ied rbību.

3. KĀ LIETOT TEKTURNA

Vienmēr i tojilest T kturna tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.ā

CilvZēki, kam ir augsts asinsspiediens, bieži nepamana nekādas pazīmes. Daudzi var justies pietiekami labi. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Jūs lietotu savas zāles tieši tā, kā Jums to norādījis ārsts, lai gūtu labākos rezultātus un samazinātu blakusparādību risku. Apmeklējiet plānotās ārsta vizītes arī tad, ja jūtaties labi.

Parastā sākumdeva ir viena 150 mg tablete vienu reizi dienā.

Atkarībā no tā, kāda ir Jūsu atbildes reakcija uz terapiju, Jūsu ārsts var nozīmēt Jums augstāku devu – vienu 300 mg tableti vienu reizi dienā. Jūsu ārsts var nozīmēt Tekturna kopā ar citām zālēm, ko lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai.

Ievadīšanas veids

Tabletes ieteicams lietot, uzdzerot nedaudz ūdens. Jums jālieto Tekturna vienu reizi dienā kopā ar vieglu maltīti, vēlams vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Jūs nedrīkstat lietot Tekturna kopā ar greipfrūtu sulu.

Ja esat lietojis Tekturna vairāk nekā noteikts

Ja esat nejauši lietojis pārāk daudz Tekturna tablešu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot Tekturna

Ja esat aizmirsis lietot Tekturna, izdariet to, tiklīdz atceraties, un tad nākamo devu lietojiet paredzētajā laikā. Taču, ja tuvojas nākamās devas lietošanas laiks, vienkārši lietojiet nākamo devu paredztasētajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

 

ē

 

istr

Tāpat kā citas zāles, Tekturna var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem ās izpaužas.

Bieži (novēro mazāk nekā 1 no 10 pacientiem): caureja.

ğ

Retāk (novēro mazāk nekā 1 no 100 pacientiem): ādas izsitumi.

 

Reti (novēro mazāk nekā 1 no 1 000 pacientiem): angioneirotiskā tūska (apgrūtināta elpošana vai rīšana,

vai sejas, roku un kāju, acu, lūpu un/vai mēles pietūkums).

re

 

Nav zināmi (blakusparādību biežumu nevar noteikt pēc pieejamaji m datiem): nieru darbības traucējumi.

Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajnavā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām pastāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.KĀ UZGLABĀT TEKTURNA

Uzglabāt bērniem nepieejamvairsā un ne edzamā vietā.

Nelietot Tekturna pēc derīguma te miņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo d enu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. S rgāt no mitruma.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Tekturna satur

-

Aktīv vi la ir 300 mg aliskirēna (hemifumarāta formā).

-

Z

Citas sastāvdaļas ir krospovidons, hipromeloze, magnija stearāts, makrogols, mikrokristāliska

 

celuloze,lespovidons, koloidāls bezūdens silīcija dioksīds, talks, titāna dioksīds (E 171), melnais

 

ādzelzs oksīds (E 172), sarkanais dzelzs oksīds (E 172).

Tekturna ārējais izskats un iepakojums

Tekturna 300 mg apvalkotā tabletes ir gaiši sarkanas, abpusēji izliektas, ovālas formas tabletes, ar uzdrukātu ‘IU’ uz vienas puses un ‘NVR’ uz otras puses.

Tekturna pieejams iepakojumos, kas satur 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 vai 280 tabletes. Iepakojumi, kas satur 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) vai 280 (20x14) tabletes ir vairāku kastīšu iepakojumi. Visi iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Lielbritānija

Ražotājs

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

 

 

tas

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itālija

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecīb s īp šnieka

vietējo pārstāvniecību:

 

 

 

istr

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

 

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

 

 

България

 

 

 

ğ

 

 

 

 

Magyarország

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

re

 

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

 

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

 

Česká republika

 

nav

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Novartis s.r.o.

 

No artis Pharma Services Inc.

 

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2298 3217

 

 

 

Danmark

 

 

Nederland

 

 

 

Novartis Healthcare A/S

vairs

Novartis Pharma B.V.

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

 

 

 

Deutschland

 

Norge

 

 

 

 

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Norge AS

 

 

 

Tel: +49 911 273 0

 

Tlf: +47 23 05 20 00

 

 

 

Eesti

les

 

Österreich

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tel: +372 60 62 400

 

Tel: +43 1 86 6570

 

 

 

ā

 

Polska

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

Tel.: +48 22 550 8888

 

 

España

 

 

Portugal

 

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

 

Tel: +351 21 000 8600

 

 

France

 

 

România

 

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

Tel: +40 21 31299 01

 

 

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ Τηλ: +357 22 690 690

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Šī lietošanas instrukcija akceptēta

 

les

vairs

 

 

ā

 

Z

 

 

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland

 

 

tas

Tel: +46 8 732

32 00

 

 

Novartis Finland Oy

 

 

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

ē

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Sverige AB

istr

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Novartis Pharmaceut cals UK Ltd.

 

Tel: +44 1276 698370

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas