Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telmisartan Teva Pharma (telmisartan) – Marķējuma teksts - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTelmisartan Teva Pharma
ATĶ kodsC09CA07
Vielatelmisartan
RažotājsTeva B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte atplēšamiem blisteriem

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletes telmisartan

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 20 mg telmisartāna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

1.Uzmanīgi noplēšot pa caurumojuma vietu, atdaliet vienu atsevišķu blistera iedaļu

2.Rūpīgi noņemiet pārklājošo papīra kārtu.

3.Izspiediet tableti cauri atklātajai folijai.

4.Ielieciet taleti mutē un norijiet to ar ūdeni vai citu piemērotu šķidrumu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/719/001

14x1 tabletes

EU/1/11/719/002

28x1 tabletes

EU/1/11/719/003

30x1 tabletes

EU/1/11/719/004

40x1 tabletes

EU/1/11/719/005

56x1 tabletes

EU/1/11/719/006

60x1 tabletes

EU/1/11/719/007

84x1 tabletes

EU/1/11/719/008

90x1 tabletes

EU/1/11/719/009

98x1 tabletes

EU/1/11/719/010

100x1 tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva Pharma 20 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte blisteriem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletes telmisartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 20 mg telmisartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

28 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS APIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/719/011

14x1 tablete

EU/1/11/719/012

28x1 tablete

EU/1/11/719/013

30x1 tablete

EU/1/11/719/014

40x1 tablete

EU/1/11/719/015

56x1 tablete

EU/1/11/719/016

60x1 tablete

EU/1/11/719/017

84x1 tablete

EU/1/11/719/018

90x1 tablete

EU/1/11/719/019

98x1 tablete

EU/1/11/719/020

100x1 tablete

EU/1/11/719/063

28 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva Pharma 20 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte atplēšamiem blisteriem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletes telmisartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 40 mg telmisartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

1.Uzmanīgi noplēšot pa caurumojuma vietu, atdaliet vienu atsevišķu blistera iedaļu

2.Rūpīgi noņemiet pārklājošo papīra kārtu.

3.Izspiediet tableti cauri atklātajai folijai.

4.Ielieciet taleti mutē un norijiet to ar ūdeni vai citu piemērotu šķidrumu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/719/021

14x1 tabletes

EU/1/11/719/022

28x1 tabletes

EU/1/11/719/023

30x1 tabletes

EU/1/11/719/024

40x1 tabletes

EU/1/11/719/025

56x1 tabletes

EU/1/11/719/026

60x1 tabletes

EU/1/11/719/027

84x1 tabletes

EU/1/11/719/028

90x1 tabletes

EU/1/11/719/029

98x1 tabletes

EU/1/11/719/030

100x1 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva Pharma 40 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte blisteriem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletes telmisartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 40 mg telmisartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

30 tabletes

28 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/719/031

14x1 tabletes

EU/1/11/719/032

28x1 tabletes

EU/1/11/719/033

30x1 tabletes

EU/1/11/719/034

40x1 tabletes

EU/1/11/719/035

56x1 tabletes

EU/1/11/719/036

60x1 tabletes

EU/1/11/719/037

84x1 tabletes

EU/1/11/719/038

90x1 tabletes

EU/1/11/719/039

98x1 tabletes

EU/1/11/719/040

100x1 tabletes

EU/1/11/719/061

30 tabletes

EU/1/11/719/064

28 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva Pharma 40 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte atplēšamiem blisteriem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletes telmisartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 80 mg telmisartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

1.Uzmanīgi noplēšot pa caurumojuma vietu, atdaliet vienu atsevišķu blistera iedaļu

2.Rūpīgi noņemiet pārklājošo papīra kārtu.

3.Izspiediet tableti cauri atklātajai folijai.

4.Ielieciet taleti mutē un norijiet to ar ūdeni vai citu piemērotu šķidrumu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/719/041

14x1 tabletes

EU/1/11/719/042

28x1 tabletes

EU/1/11/719/043

30x1 tabletes

EU/1/11/719/044

40x1 tabletes

EU/1/11/719/045

56x1 tabletes

EU/1/11/719/046

60x1 tabletes

EU/1/11/719/047

84x1 tabletes

EU/1/11/719/048

90x1 tabletes

EU/1/11/719/049

98x1 tabletes

EU/1/11/719/050

100x1 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva Pharma 80 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte blisteriem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletes telmisartan

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 80 mg telmisartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

30 tabletes

28 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/719/051

14x1 tabletes

EU/1/11/719/052

28x1 tabletes

EU/1/11/719/053

30x1 tabletes

EU/1/11/719/054

40x1 tabletes

EU/1/11/719/055

56x1 tabletes

EU/1/11/719/056

60x1 tabletes

EU/1/11/719/057

84x1 tabletes

EU/1/11/719/058

90x1 tabletes

EU/1/11/719/059

98x1 tabletes

EU/1/11/719/060

100x1 tabletes

EU/1/11/719/062

30 tabletes

EU/1/11/719/065

28 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva Pharma 80 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletes telmisartan

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva B.V.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletes telmisartan

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva B.V.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletes telmisartan

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva B.V.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJA

Lot

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas