Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telmisartan Teva (telmisartan) – Marķējuma teksts - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTelmisartan Teva
ATĶ kodsC09CA07
Vielatelmisartan
RažotājsTeva B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte atplēšamiem blisteriem

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva 20 mg tabletes telmisartan

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 20 mg telmisartāna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

1.Uzmanīgi noplēšot pa caurumojuma vietu, atdaliet vienu atsevišķu blistera iedaļu.

2.Rūpīgi noņemiet pārklājošo papīra kārtu.

3.Izspiediet tableti cauri atklātajai folijai.

4.Ielieciet tableti mutē un norijiet to ar ūdeni vai citu šķidrumu.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLESVAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/610/001 14x1 tabletes

EU/1/09/610/002 28x1 tabletes

EU/1/09/610/003 30x1 tabletes

EU/1/09/610/004 40x1 tabletes

EU/1/09/610/005 56x1 tabletes

EU/1/09/610/006 60x1 tabletes

EU/1/09/610/007 84x1 tabletes

EU/1/09/610/008 90x1 tabletes

EU/1/09/610/009 98x1 tabletes

EU/1/09/610/010 100x1 tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva 20 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte blisteriem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva 20 mg tabletes telmisartan

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 20 mg telmisartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/610/031 14x1 tabletes

EU/1/09/610/032 28x1 tabletes

EU/1/09/610/033 30x1 tabletes

EU/1/09/610/034 40x1 tabletes

EU/1/09/610/035 56x1 tabletes

EU/1/09/610/036 60x1 tabletes

EU/1/09/610/037 84x1 tabletes

EU/1/09/610/038 90x1 tabletes

EU/1/09/610/039 98x1 tabletes

EU/1/09/610/040 100x1 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva 20 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte atplēšamiem blisteriem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva 40 mg tabletes telmisartan

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 40 mg telmisartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

1.Uzmanīgi noplēšot pa caurumojuma vietu, atdaliet vienu atsevišķu blistera iedaļu.

2.Rūpīgi noņemiet pārklājošo papīra kārtu.

3.Izspiediet tableti cauri atklātajai folijai.

4.Ielieciet tableti mutē un norijiet to ar ūdeni vai citu šķidrumu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLEM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/610/011 14x1 tabletes

EU/1/09/610/012 28x1 tabletes

EU/1/09/610/013 30x1 tabletes

EU/1/09/610/014 40x1 tabletes

EU/1/09/610/015 56x1 tabletes

EU/1/09/610/016 60x1 tabletes

EU/1/09/610/017 84x1 tabletes

EU/1/09/610/018 90x1 tabletes

EU/1/09/610/019 98x1 tabletes

EU/1/09/610/020 100x1 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva 40 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte blisteriem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva 40 mg tabletes telmisartan

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 40 mg telmisartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

30 tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/610/041 14x1 tabletes

EU/1/09/610/042 28x1 tabletes

EU/1/09/610/043 30x1 tabletes

EU/1/09/610/044 40x1 tabletes

EU/1/09/610/045 56x1 tabletes

EU/1/09/610/046 60x1 tabletes

EU/1/09/610/047 84x1 tabletes

EU/1/09/610/048 90x1 tabletes

EU/1/09/610/049 98x1 tabletes

EU/1/09/610/050 100x1 tabletes

EU/1/09/610/061 30 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva 40 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte atplēšamiem blisteriem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva 80 mg tabletes telmisartan

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 80 mg telmisartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

1.Uzmanīgi noplēšot pa caurumojuma vietu, atdaliet vienu atsevišķu blistera iedaļu.

2.Rūpīgi noņemiet pārklājošo papīra kārtu.

3.Izspiediet tableti cauri atklātajai folijai.

4.Ielieciet tableti mutē un norijiet to ar ūdeni vai citu šķidrumu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/610/021 14x1 tabletes

EU/1/09/610/022 28x1 tabletes

EU/1/09/610/023 30x1 tabletes

EU/1/09/610/024 40x1 tabletes

EU/1/09/610/025 56x1 tabletes

EU/1/09/610/026 60x1 tabletes

EU/1/09/610/027 84x1 tabletes

EU/1/09/610/028 90x1 tabletes

EU/1/09/610/029 98x1 tabletes

EU/1/09/610/030 100x1 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva 80 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte atplēšamiem blisteriem

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva 80 mg tabletes telmisartan

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 80 mg telmisartāna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī sorbītu (E420).

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

14x1 tabletes

28x1 tabletes

30x1 tabletes

40x1 tabletes

56x1 tabletes

60x1 tabletes

84x1 tabletes

90x1 tabletes

98x1 tabletes

100x1 tabletes

30 tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/09/610/051 14x1 tabletes

EU/1/09/610/052 28x1 tabletes

EU/1/09/610/053 30x1 tabletes

EU/1/09/610/054 40x1 tabletes

EU/1/09/610/055 56x1 tabletes

EU/1/09/610/056 60x1 tabletes

EU/1/09/610/057 84x1 tabletes

EU/1/09/610/058 90x1 tabletes

EU/1/09/610/059 98x1 tabletes

EU/1/09/610/060 100x1 tabletes

EU/1/09/610/062 30 tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Telmisartan Teva 80 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva 20 mg tabletes telmisartan

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva B.V.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva 40 mg tabletes telmisartan

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva B.V.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blisteris

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Telmisartan Teva 80 mg tabletes telmisartan

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva B.V.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas