Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyrogen (thyrotropin alfa) – Zāļu apraksts - H01AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsThyrogen
ATĶ kodsH01AB01
Vielathyrotropin alfa
RažotājsGenzyme Europe B.V.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Thyrogen 0,9 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai.

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrs Thyrogen flakons satur 0,9 mg alfa tirotropīna nominālās vērtības (Thyrotropinum alfa). Pēc izšķīdināšanas katrs Thyrogen flakons satur 0,9 mg/ml alfa tirotropīna.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai.

Balts vai pelēkbalts liofilizēts pulveris.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Thyrogen indicēts lietošanai ar seruma tireoglobulīna (Tg) testu, veicot izmeklēšanu ar vai bez radioaktīvā joda, lai atklātu vairogdziedzera audu atliekas un augsti diferencētu vairogdziedzera vēzi pacientiem pēc tireoīdektomijas, kuri saņem hormonus nomācošu terapiju (VHNT).

Zemas riska grupas pacientus ar augsti diferencētu vairogdziedzera vēzi, kuriem ir nenosakāms Tg līmenis VHNT laikā un nav rc (rekombinantas cilvēka) TSH stimulētas seruma Tg līmeņa paaugstināšanās, varētu atkārtoti pārbaudīt, nosakot rcTSH stimulēto Tg līmeni.

Thyrogen kombinācijā ar radioaktīvo jodu diapazonā no 30 mCi (1,1 GBq) līdz 100 mCi (3,7 GBq) ir indicēts pirmsterapeitiskai stimulācijai atlikušo vairogdziedzera audu ablācijai pacientiem ar augsti diferencētu vairogdziedzera vēzi pēc gandrīz pilnīgas vai pilnīgas tireoīdektomijas, un kuriem nav novērojamas attālinātu vairogdziedzera vēža metastāžu pazīmes (skatīt 4.4. apakšunktu).

4.2.Devas un lietošanas veids

Terapija jāuzrauga ārstiem ar pieredzi vairogdziedzera vēža ārstēšanā.

Devas

Ieteicamā devu shēma ir divas 0,9 mg alfa tirotropīna devas, ko ievada ar 24 stundu starplaiku tikai intramuskulāras injekcijas veidā.

Pediatriskā populācija

Datu trūkuma dēļ par Thyrogen lietošanu bērniem Thyrogen drīkst lietot bērniem tikai izņēmuma gadījumos.

Gados vecāki pacienti

Kontrolētu pētījumu rezultāti liecina, ka nav atšķirības starp Thyrogen drošību un efektivitāti pieaugušajiem pacientiem līdz 65 gadu vecumam un pacientiem, kuri vecāki par 65 gadiem, ja Thyrogen lieto diagnostiskos nolūkos.

Gados vecākiem pacientiem nav nepieciešama devas pielāgošana (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacienti ar nieru/aknu darbības traucējumiem

Pēcreģistrācijas uzraudzības dati, kā arī publicētā informācija liecina, ka Thyrogen eliminācija ir ievērojami lēnāka no dialīzes atkarīgiem pacientiem un pacientiem ar nieru slimību beigu stadijā

(ESRD), tādējādi izraisot ilgstošāku tireoīdstimulējošā hormona (TSH) līmeņa

paaugstināšanos vairākas dienas pēc ārstēšanas. Tas var paaugstināt galvassāpju un sliktas dūšas risku. Nav veikti pētījumi alternatīvu Thyrogen devu shēmu noskaidrošanai ESRD pacientiem, lai ieteiktu zāļu devas samazināšanu šai pacientu populācijai.

Pacientiem ar nozīmīgiem nieru darbības traucējumiem radiologam rūpīgi jāizvēlas radioaktīvā joda aktivitāte.

Thyrogen lietošanai pacientiem ar pavājinātu aknu darbību nav nepieciešami īpaši apsvērumi.

Lietošanas veids

Pēc izšķīdināšanas ūdenī injekcijām sēžas muskulī ievada 1,0 ml šķīduma (0,9 mg alfa tirotropīna) intramuskulāras injekcijas veidā. Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt

6.6. apakšpunktā.

Izmeklēšanai ar radioaktīvo jodu vai ablācijai radioaktīvais jods jāievada 24 stundas pēc pēdējās Thyrogen injekcijas. Diagnostiskā scintigrāfija jāveic 48–72 stundas pēc radioaktīvā joda lietošanas, bet scintigrāfiju pēc ablācijas var atlikt par dažām dienām, lai ļautu samazināties fona aktivitātei.

Turpmākai diagnostiskai tireoglobulīna (Tg) koncentrācijas noteikšanai serumā tā paraugs jāņem 72 stundas pēc pēdējās Thyrogen injekcijas. Thyrogen ar Tg testu pacientiem ar augsti diferencētu vairogdziedzera vēzi pēc tireoīdektomijas kontrolei jālieto atbilstoši oficiālajām vadlīnijām.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret vērša vai cilvēka tireoīdstimulējošo hormonu vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Grūtniecība (skatīt 4.6 apakšpunktu).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Thyrogen nedrīkst ievadīt intravenozi.

Lietojot kā alternatīvu līdzekli pēc vairogdziedzera hormona lietošanas atcelšanas, visa ķermeņa scintigrāfija (WBS) un Tg noteikšana pēc Thyrogen lietošanas nodrošina augstāko jutību vairogdziedzera atlieku audu vai vēža noteikšanai. Lietojot Thyrogen, var būt viltus negatīvi rezultāti. Ja ir augsts aizdomu indekss, ka pastāv metastātiska slimība, jāapsver visa ķermeņa scintigrāfija un Tg pārbaude, lai to apstiprinātu.

Tg autoantivielu klātbūtne iespējama 18–40 % pacientu ar diferencētu vairogdziedzera vēzi, un tas var dot viltus negatīvu Tg mērījumu serumā. Tādēļ jāveic gan TgAb, gan Tg testi.

Gados vecākiem augsta riska grupas pacientiem, kuriem ir sirds slimība (piem., sirds vārstuļu slimība, kardiomiopātija, koronāro artēriju slimība, kā arī tahiaritmija anamnēzē vai pašlaik, tostarp priekškambaru fibrilācija) un kuriem nav veikta tireoīdektomija, pirms Thyrogen lietošanas rūpīgi jāizvērtē ieguvuma/riska attiecība.

Zināms, ka Thyrogen izraisa pārejošu, taču ievērojamu vairogdziedzera hormonu koncentrācijas palielināšanos serumā, ja to lieto pacientiem, kuriem in situ joprojām ir būtiska vairogdziedzera audu daļa. Tādēļ pacientiem, kuriem atstāta būtiska vairogdziedzera atlieku audu daļa, rūpīgi jāizvērtē individuālā ieguvuma un riska attiecība.

Ilgtermiņa dati attiecībā uz radioaktīvā joda mazāku devu izmantošanu vēl nav pieejami.

Ietekme uz audzēja augšanu un/vai izmēru

Pacientiem ar vairogdziedzera vēzi vairogdziedzera hormonu lietošanas atcelšanas laikā, lai veiktu diagnostiskas procedūras, vairākos gadījumos ziņots par stimulētu audzēja augšanu, kas ir saistīts ar TSH līmeņa ilgstošu palielināšanos.

Pastāv teorētiska iespēja, ka Thyrogen, tāpat kā vairogdziedzera hormona atcelšana, var izraisīt stimulētu audzēja augšanu. Klīniskos pētījumos, lietojot alfa tirotropīnu, kas izraisa īslaicīgu TSH līmeņa paaugstināšanos serumā, nav ziņots par audzēja augšanas gadījumiem.

TSH līmeņa palielināšanās dēļ pēc Thyrogen ievadīšanas pacientiem ar metastātisku vairogdziedzera vēzi, īpaši norobežotās vietās, piemēram, galvas smadzenēs, muguras smadzenēs un acs orbītā vai ar slimības infiltrāciju kakla apvidū šo metastāžu vietā, var būt lokāla tūska vai asiņošana, kas palielina audzēja izmēru. Tas var izraisīt akūtus simptomus, kas atkarīgi no audu anatomiskā novietojuma, piem, pacientiem ar CNS metastāzēm radās hemiplēģija, hemiparēze, redzes zudums. Pēc Thyrogen ievadīšanas ziņots arī par balsenes tūsku, apgrūtinātu elpošanu, kam nepieciešama traheotomija, un sāpēm metastāzes vietā. Pacientiem, kuriem audzēja vietēja paplašināšanās var apdraudēt vitāli svarīgas anatomiskas struktūras, ieteicams apsvērt iepriekšēju terapiju ar kortikosteroīdiem.

Nātrijs

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) katrā injekcijā - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Formāli mijiedarbības pētījumi starp Thyrogen un citām zālēm nav veikti. Klīniskos pētījumos nenovēroja mijiedarbību starp Thyrogen un vairogdziedzera hormoniem trijodtironīnu (T3) un tiroksīnu (T4), lietojot tos vienlaikus.

Thyrogen lietošanas laikā var veikt izmeklēšanu ar radioaktīvo jodu, kamēr pacients, lietojot vairogdziedzera hormonus nomācošu terapiju, ir eutireoīdā stāvoklī. Dati par radioaktīvā joda kinētiku liecina, ka radioaktīvā joda klīrenss ir aptuveni par 50 % lielāks eutireoīdā stāvoklī, salīdzinot ar hipotireoīdu stāvokli, kad ir pavājināta nieru darbība, tādējādi izraisot mazāku radioaktīvā joda uzkrāšanos organismā izmeklēšanas laikā. Šis faktors ir jāņem vērā, izvēloties radioaktīvā joda aktivitāti attēlu iegūšanai ar radioaktīvā joda palīdzību.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Dzīvnieku reprodukcijas pētījumi ar Thyrogen nav veikti.

Nav zināms, vai Thyrogen var nelabvēlīgi ietekmēt augli, ja to lieto grūtnieces, un vai Thyrogen var ietekmēt reproduktīvo spēju.

Thyrogen kombinācijā ar diagnostisku visa ķermeņa scintigrāfiju ar radioaktīvo jodu grūtniecības laikā ir kontrindicēts (skatīt 4.3. apakšpunktu), jo auglis pēc tam tiek pakļauts lielai radioaktīva materiāla devai.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai alfa tirotropīns/metabolīti izdalās mātes pienā. Nevar izslēgt risku zīdainim. Barojot bērnu ar krūti, Thyrogen nedrīkst lietot.

Fertilitāte

Nav zināms, vai Thyrogen var ietekmēt cilvēku fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Thyrogen var pavājināt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, jo ir bijuši ziņojumi par reiboni un galvassāpēm.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk aprakstītās nevēlamās blakusparādības ir slikta dūša un galvassāpes, kas novērotas attiecīgi

11 % un 6 % pacientu.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā

Tabulā minētās blakusparādības apkopo blakusparādības, kas novērotas sešos prospektīvos klīniskos pētījumos (N = 481), un blakusparādības, par kurām Genzyme tika ziņots pēc Thyrogen reģistrācijas.

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Ziņošanas biežums ir klasificēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (<1/10 000) un nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

MedDRA orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Nav zināms

sistēmu

 

 

 

 

klasifikācija

 

 

 

 

Infekcijas un

 

 

gripa

 

infestācijas

 

 

 

 

Labdabīgi,

 

 

 

audzēja tūska,

ļaundabīgi un

 

 

 

metastāžu

neprecizēti audzēji

 

 

 

izraisītas sāpes

(ieskaitot cistas un

 

 

 

 

polipus)

 

 

 

 

Nervu sistēmas

 

reibonis,

ageizija, disgeizija,

insults, trīce

traucējumi

 

galvassāpes

parestēzijas

 

Sirds funkcijas

 

 

 

sirdsklauves

traucējumi

 

 

 

 

Asinsvadu

 

 

 

pietvīkums

sistēmas

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

Elpošanas sistēmas

 

 

 

dispnoja

traucējumi, krūšu

 

 

 

 

kurvja un videnes

 

 

 

 

slimības

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

slikta dūša

vemšana

caureja

 

traucējumi

 

 

 

 

Ādas un zemādas

 

 

nātrene, izsitumi

nieze, hiperhidroze

audu bojājumi

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu

 

 

kakla sāpes,

artralģija. mialģija

un saistaudu

 

 

muguras sāpes

 

sistēmas bojājumi

 

 

 

 

Vispārēji

 

nespēks, astēnija

gripai līdzīga

diskomforts, sāpes,

traucējumi un

 

 

slimība,

nieze, izsitumi un

reakcijas

 

 

paaugstināta

nātrene injekcijas

ievadīšanas vietā

 

 

ķermeņa

vietā

 

 

 

temperatūra,

 

 

 

 

drebuļi, karstuma

 

 

 

 

sajūta

 

Izmeklējumi

 

 

 

pazemināts

 

 

 

 

TSH līmenis

Izvēlētu nevēlamo blakusparādību apraksts

Ziņots par ļoti retiem hipertireoīdisma vai priekškambaru fibrilācijas gadījumiem, ievadot Thyrogen 0,9 mg pacientiem ar daļēji vai pilnīgi saglabātu vairogdziedzeri.

Ziņots par ļoti retām paaugstinātas jutības izpausmēm klīniskos un pēcreģistrācijas perioda ietvaros. Šīs reakcijas ir, piemēram, nātrene, izsitumi, nieze, hiperēmija un elpošanas sistēmas simptomi.

Klīniskos pētījumos, kuros piedalījās 481 pacients, nevienam pacientam neveidojās antivielas pret alfa tirotropīnu pēc vienreizējas vai atkārtotas ierobežotas (27 pacientiem) šo zāļu lietošanas. Pēc Thyrogen lietošanas nav ieteicams noteikt TSH līmeni. Nevar izslēgt antivielu veidošanos, kas regulārajās novērošanas pārbaudēs varētu ietekmēt endogēnā TSH noteikšanu.

Pēc ārstēšanas ar Thyrogen var novērot vairogdziedzera atlikušo audu vai metastāžu palielināšanos. Tas var izraisīt akūtus simptomus, kas ir atkarīgi no audu anatomiskā novietojuma. Piemēram, pacientiem ar CNS metastāzēm novēroja hemiplēģiju, hemiparēzi vai redzes zudumu. Pēc Thyrogen ievadīšanas ziņots arī par balsenes tūsku, apgrūtinātu elpošanu, kam nepieciešama traheotomija, kā arī par sāpēm metastāzes vietā. Pacientiem, kuriem vietēja audzēja palielināšanās var nelabvēlīgi ietekmēt dzīvībai svarīgas anatomiskās struktūras, apsverama iepriekš veicama ārstēšana ar kortikosteroīdiem.

Vispasaules pēcreģistrācijas pieredze liecina, ka ļoti reti ir ziņots par insulta gadījumiem sievietēm. Naz zināms par saistību ar Thyrogen lietošanu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Klīnisko un īpašas terapijas programmas pētījumu laikā iegūtie dati par preparāta iedarbību, pārsniedzot ieteikto devu, ir ierobežoti. Pēc Thyrogen devām, kuru lielums pārsniedza ieteikto, trim pacientiem klīnisko pētījumu laikā un vienam pacientam īpašas terapijas programmas pētījumu laikā parādījās simptomi. Diviem pacientiem pēc 2,7 mg lielas i/m devas novēroja sliktu dūšu, un vienam no šiem pacientiem novēroja arī nespēku, reiboni un galvassāpes. Trešajam pacientam pēc 3,6 mg lielas i/m devas novēroja sliktu dūšu, vemšanu un karstuma viļņus. Īpašā terapijas programmā 77 gadus vecam pacientam ar metastātisku vairogdziedzera vēzi, kuram vairogdziedzeris nebija izoperēts un kurš 6 dienu laikā saņēma četras 0,9 mg Thyrogen devas, 2 dienas vēlāk attīstījās priekškambaru mirdzēšana, sirds dekompensācija un termināls miokarda infarkts.

Vienam klīniskajā pētījumā papildus iesaistītam pacientam simptomus novēroja pēc Thyrogen intravenozas ievadīšanas. Šim pacientam 15 minūtes pēc intravenozas (i/v) bolus injekcijas veidā ievadītas vienas 0,3 mg Thyrogen devas novēroja izteikti sliktu dūšu, vemšanu, diaforēzi, hipotensiju un tahikardiju.

Ieteicamā ārstēšana pārdozēšanas gadījumā būtu šķidruma līdzsvara atjaunošana, un varētu apsvērt arī pretvemšanas līdzekļa lietošanu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Hipofīzes un hipotalāma hormoni un to analogi, hipofīzes priekšējās daivas hormoni un to analogi, ATĶ kods: H01AB01

Darbības mehānisms

Alfa tirotropīns (rekombinants cilvēka tireoīdstimulējošais hormons - rcTSH) ir heterodimērisks glikoproteīns, ko iegūst ar rekombinantās DNS tehnoloģijas palīdzību. Tas sastāv no divām nekovalenti saistītām apakšvienībām. cDNS satur kodu alfa apkšvienībai, kas sastāv no

92 aminoskābju atliekām un satur divas ar slāpekli saistītas glikozilēšanas vietas, un beta

apakšvienībai, kas sastāv no 118 atliekām un satur vienu ar slāpekli saistītu glikozilēšanas vietu. Tam ir dabiskam cilvēka tireoīdstimulējošam hormonam (TSH) līdzīgas bioķīmiskās īpašības. Alfa tirotropīna saistīšanās ar TSH receptoriem uz vairogdziedzera epitēlijšūnām stimulē joda absorbciju un iekļaušanu organiskos savienojumos, un tireoglobulīna, trijodtironīna (T3) un tiroksīna (T4) sintēzi un atbrīvošanos.

Pacientiem ar augsti diferencētu vairogdziedzera vēzi tiek veikta gandrīz pilnīga vai pilnīga tireoīdektomija. Optimālai vairogdziedzera atlieku audu vai vēža diagnosticēšanai, veicot izmeklēšanu ar radioaktīvo jodu vai tireoglobulīna testu, un vairogdziedzera atlieku ārstēšanai ar radioaktīvo jodu nepieciešams augsts TSH līmenis serumā, lai stimulētu radioaktīvā joda absorbciju un/vai tireoglobulīna izdalīšanos. Standarta pieeja, lai sasniegtu paaugstinātu TSH līmeni, ir vairogdziedzera hormonus nomācošas terapijas (VHNT) atcelšana, kas parasti pacientiem izraisa hipotireoīdisma pazīmes. Lietojot Thyrogen, radioaktīvā joda absorbcijai un tireoglobulīna izdalīšanai nepieciešamo TSH stimulāciju sasniedz, kamēr pacienti ir eutireoīdā stāvoklī, turpinot VHNT, tādējādi izvairoties no saslimstības, kas saistīta ar hipotireoīdismu.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Izmantošana diagnostikā

Thyrogen efektivitāte un drošība, veicot izmeklēšanu ar radioaktīvo jodu vienlaikus ar seruma tireoglobulīna testu vairogdziedzera atlieku audu un vēža diagnosticēšanai, pierādīta divos pētījumos. Vienā no pētījumiem pārbaudīja divus devu režīmus: 0,9 mg intramuskulāri ik pēc 24 stundām divām devām (0,9 mg x 2) un 0,9 mg intramuskulāri ik pēc 72 stundām trim devām (0,9 mg x 3). Abi devu režīmi bija efektīvi, un nebija statistisku atšķirību no vairogdziedzera hormona lietošanas atcelšanas, stimulējot radioaktīvā joda absorbciju diagnostiskiem izmeklējumiem. Abi devu režīmi uzlaboja jutību, precizitāti un negatīvo prognozēto rādītāju, veicot tireoglobulīna stimulēšanu ar Thyrogen vienu pašu vai kombinācijā ar radioaktīvā joda izmeklējumiem, salīdzinot ar testiem, kas veikti pacientiem, kuri turpināja lietot vairogdziedzera hormonus.

Klīniskos pētījumos vairogdziedzera atlieku audu vai vēža konstatēšanai pacientiem, kuriem veikta ablācija, izmantojot tireoglobulīna testu ar zemāko noteikšanas robežu 0,5 ng/ml, ar Thyrogen stimulētais tireoglobulīna līmenis 3 ng/ml, 2 ng/ml un 1 ng/ml atbilda tireoglobulīna līmenim pēc vairogdziedzera hormona lietošanas atcelšanas attiecīgi 10 ng/ml, 5 ng/ml un 2 ng/ml. Šajos pētījumos konstatēja, ka tireoglobulīna tests, lietojot Thyrogen, ir daudz jutīgāks nekā tireoglobulīna tests, veicot VHNT. Specifiski 3. fāzes pētījumā, kurā bija iesaistīti 164 pacienti, vairogdziedzera izcelsmes audu konstatēšanas pakāpe pēc Thyrogen tiroglobulīna testa bija 73–87 %, bet, izmantojot tiroglobulīnu VHNT laikā, 42–62 % tām pašām atskaites vērtībām un salīdzināmiem kontroles standartiem.

Metastātisku slimību apstiprināja 35 pacientiem pēc ārstēšanas, veicot skenēšanu vai limfmezgla biopsiju. Ar Thyrogen stimulētie tireoglobulīna līmeņi visiem 35 pacientiem bija virs 2 ng/ml, bet VHNT laikā tireoglobulīna līmenis virs 2 ng/ml bija 79 % šo pacientu.

Stimulācija pirms terapijas

Salīdzinošā pētījumā, kurā piedalījās 60 vērtējami pacienti, konstatēja, ka veiksmīgas vairogdziedzera atlieku likvidācijas īpatsvars, izmantojot 100 mCi/3,7 GBq (± 10 %) radioaktīvā joda, slimniekiem ar vairogdziedzera vēzi pēc tireoīdektomijas bija salīdzināms ar to, ko konstatēja slimniekiem, kurus ārstēja pēc Thyrogen terapijas atcelšanas, pretstatā pacientiem, kurus ārstēja pēc Thyrogen lietošanas. Pētījumā tika iekļauti pieaugušie (> 18 gadi) ar pirmo reizi diagnosticētu diferencētu papillāru vai folikulāru vairogdziedzera karcinomu, tostarp papillāri-folikulāro veidu, ko galvenokārt raksturoja (54 no 60) kā T1-T2, N0-N1, M0 (TNM klasifikācija). Atlieku ablācijas panākumus novērtēja ar radioaktīvā joda izmeklēšanu un ar seruma tireoglobulīna testu 8 ± 1 mēnešus pēc ārstēšanas. Visiem 28 pacientiem (100 %), kurus ārstēja pēc VHNT atcelšanas, un visiem 32 pacientiem (100 %), kurus ārstēja pēc Thyrogen lietošanas, nebija redzamas radioaktīvā joda absorbcija s vairogdziedzera gultnē, vai, ja tā bija redzama, vairogdziedzera gultnē absorbcija bija < 0,1 % no radioaktīvā joda ievadītās devas. Vairogdziedzera atlieku ablācijas sekmes novērtēja arī ar Tg līmeņa kritēriju Thyrogen stimulētā serumā < 2 ng/ml astoņus mēnešus pēc ablācijas, bet tikai pacientiem, kuriem nenovēroja anti-Tg antivielu iedarbību. Izmantojot šo Tg kritēriju, 18/21 pacientiem (86 %) un 23/24 pacientiem

(96 %) vairogdziedzera atliekas bija veiksmīgi likvidētas attiecīgi VHNT atcelšanas grupā un Thyrogen lietošanas grupā.

Pēc vairogdziedzera hormona lietošanas atcelšanas dzīves kvalitāte ļoti pasliktinājās, bet saglabājās, lietojot abus Thyrogen devu režīmus abu indikāciju gadījumā.

Pacientiem pēc sākotnējā pētījuma pabeigšanas tika veikts kontroles pētījums, un ir pieejami dati par 51 pacientu. Galvenais kontroles pētījuma mērķis bija apstiprināt vairogdziedzera atlieku audu stāvokli pēc atlieku likvidācijas ar radioaktīvo jodu, izmantojot tirogēna stimulētā radioaktīvā joda kakla statiskās vizualizācijas metodi pēc vidējā novērošanas perioda 3,7 gadiem (robežās no 3,4 līdz 4,4 gadiem). Tika veikta arī tirogēna stimulētā tireoglobulīna pārbaude.

Vairogdziedzera ablācija pacientiem joprojām tika uzskatīta par sekmīgu, ja skenējot netika novērota radiofarmaceitiskā preparāta uzkrāšanās vairogdziedzera gultnē, vai arī, ja tika novērota, tad bija mazāka nekā 0,1 %. Visiem pacientiem, kuriem sākotnējā pētījumā tika uzskatīts, ka ablācija veikta, tā tika apstiprināta arī kontroles pētījumā. Bez tam nevienam pacientam 3,7 gadu ilgajā novērošanas perioda laikā netika apstiprināts recidīvs. Kopumā 48/51 pacientiem (94 %) netika konstatētas vēža recidīva pazīmes; 1 pacientam, iespējams, bija vēža recidīvs (lai gan nebija skaidrs, vai šim pacientam tas tiešām bija recidīvs, vai oriģinālpētījuma sākumā konstatētās reģionālas slimīb as persistējošs audzējs), un 2 pacientus nevarēja novērtēt.

Kopumā šajā galvenajā pētījumā un kontroles pētījumā Thyrogen iedarbība nebija sliktāka par vairogdziedzera hormonu atcelšanu TSH koncentrācijas palielināšanai pirmsterapeitiskai vairogdziedzera atlieku audu stimulācijai (pēc ķirurģiskās ablācijas) kombinācijā ar radioaktīvo jodu.

Divos lielos prospektīvos, randomizētos pētījumos — HiLo pētījumā (Mallick) un ESTIMABL pētījumā (Schlumberger) salīdzināja vairogdziedzera atlieku ablācijas metodes pacientiem ar diferenciētu vairogdziedzera vēzi, kuriem vairogdziedzeris bija izoperēts. Abos pētījumos pacienti tika randomizēti vienā (1) no četrām (4) ārstēšanas grupām: Thyrogen + 30 mCi 131-I, Thyrogen

+ 100 mCi 131-I, vairogdziedzera hormona lietošanas atcelšana + 30 mCi 131-I vai vairogdziedzera hormona lietošanas atcelšana + 100 mCi 131-I, un pacienti tika novērtēti pēc aptuveni 8 mēnešiem. HiLo pētījumā randomizēti 438 pacienti (audzēju stadijas T1-T3, Nx, N0 un N1, M0) 29 centros. Kā novērtēts attēlu iegūšanā, izmantojot radioaktīvo jodu, un ar stimulēto Tg līmeni (n = 421), veiksmīgas ablācijas koeficients bija aptuveni 86 % visās četrās ārstēšanas grupās. Visi 95% ticamības intervāli atšķirībām bija ± 10 procentu robežās, īpaši norādot, ka maza radioaktīvā joda deva nav sliktāka par lielu devu. T3 pacientu un N1 pacientu analīzēs konstatēts, ka šīm apakšgrupām bija vienādi labi veiksmīgas ablācijas rādītāji, tādi kā zema riska pacientiem. ESTIMABL pētījumā randomizēti

752 pacienti ar zema riska vairogdziedzera vēzi (audzēju stadijas pT1 < 1 cm un N1 vai Nx, pT1 > 1- 2 cm un jebkura N stadija vai pT2 N0, visu pacientu M0) 24 centros. Pamatojoties uz

684 novērtējamiem pacientiem, kopējais veiksmīgu ablāciju koeficients, kas tika novērtēts ar kakla ultraskaņas izmeklējumiem un stimulētu Tg līmeni, bija 92 % bez statistiski nozīmīgām atšķirībām četru grupu starpā. Ņemot vērā katru no šo divu pētījumu uzstādījumiem, jāpiezīmē, ka ilgtermiņa dati (ārpus aptuveni 9 mēnešu robežām) saistībā ar radioaktīvā joda mazāku devu izmantošanu vēl nav pieejami. Kopumā šie pētījumi liecina, ka radioaktīvais jods mazā devā plus alfa tirotropīns ir efektīva ārstēšanas metode (ar samazinātu pakļaušanu radiācijai), un Thyrogen lietošana nebija sliktāka par vairogdziedzera hormonu atcelšanu pirmsterapeitiskai vairogdziedzera atlieku audu stimulācijai pēc- ķirurģiskai ablācijai kombinācijā ar radioaktīvo jodu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Thyrogen farmakokinētika tika pētīta pacientiem ar augsti diferencētu vairogdziedzera vēzi pēc vienreizējas 0,9 mg intramuskulāras injekcijas. Pēc injekcijas iegūtais vidējais maksimālais (Cmax) līmenis bija 116 ± 38mV/l, un tas tika sasniegts aptuveni 13 ± 8 stundas pēc lietošanas. Eliminācijas pusperiods bija 22 ± 9 stundas. Uzskata, ka alfa tirotropīna galvenais eliminācijas ceļš ir caur nierēm un mazākā mērā caur aknām.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Preklīniskie dati ir ierobežoti, bet neliecina par īpašu risku cilvēkiem, lietojot Thyrogen.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Mannīts

Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts

Nātrija hlorīds

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm vienā injekcijā.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Neatvērti flakoni

3 gadi.

Uzglabāšanas laiks pēc izšķīdināšanas

Thyrogen šķīdumu ieteicams injicēt 3 stundu laikā.

Pagatavoto šķīdumu, sargājot no gaismas un nepieļaujot bakteriālu piesārņojumu, var uzglabāt 24 stundas ledusskapī (2 °C – 8 °C).

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C)

Uzglabāt flakonu kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Izšķīdinātu zāļu uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

I tipa caurspīdīga stikla 5 ml flakoni. Flakona butilkaučuka aizbāznis pārklāts ar silikonu un pret viltojumu drošu noņemamu alumīnija vāciņu. Katrs flakons satur 1,1 mg alfa tireotropīna. Pēc izšķīdināšanas 1,2 ml ūdens injekcijām, 1,0 ml šķīduma (vienāds 0,9 mg Thyrogen) tiek paņemts un ievadīts pacientam.

Lai nodrošinātu pietiekamu tilpumu precīzai dozēšanai, katrā Thyrogen flakonā ir par 0,2 ml šķīduma vairāk.

Iepakojuma lielums: kastītē viens vai divi flakoni.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai jāizšķīdina ūdenī injekcijām. Injekcijai nepieciešams tikai viens Thyrogen flakons. Katrs Thyrogen flakons ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Strādājiet aseptikos apstākļos

Pievienojiet 1,2 ml injekciju ūdens Thyrogen pulverim flakonā. Viegli pavirpiniet flakona saturu, līdz visa viela ir izšķīdusi. Nekratiet šķīdumu. Kad pulveris ir izšķīdis, kopējais tilpums flakonā ir 1,2 ml. Thyrogen šķīduma pH ir aptuveni 7,0.

Apskatiet Thyrogen šķīdumu flakonā, vai nav manāmas svešas daļiņas vai krāsas maiņa. Thyrogen šķīdumam jābūt dzidram un bezkrāsainam. Neizmantojiet flakonus, ja tajos redzamas svešas daļiņas, duļķojums vai ir mainījusies krāsa.

Ievelciet 1,0 ml Thyrogen šķīduma no zāļu flakona. Tas atbilst 0,9 mg alfa tirotropīna, kas jāinjicē.

Thyrogen nesatur konservantus. Nekavējoties likvidējiet neizlietoto šķīdumu. Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

Thyrogen šķīdums jāinjicē 3 stundu laikā, tomēr Thyrogen šķīdums saglabā ķīmisku stabilitāti līdz 24 stundām, ja to uzglabā ledusskapī (2 – 8 °C robežās). Ir svarīgi atzīmēt, ka mikrobioloģiskā drošība ir atkarīga no aseptiskajiem apstākļiem šķīduma pagatavošanas laikā.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Genzyme Europe B.V.,

Gooimeer 10,

1411 DD Naarden,

Nīderlande

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/1/99/122/001

EU/1/99/122/002

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 09/03/2000

Pārreģistrācijas datums: 09/03/2010

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas