Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyrogen (thyrotropin alfa) – Marķējuma teksts - H01AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsThyrogen
ATĶ kodsH01AB01
Vielathyrotropin alfa
RažotājsGenzyme Europe B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE - IEPAKOJUMS AR 1 FLAKONU

KARTONA KASTĪTE - IEPAKOJUMS AR 2 FLAKONIEM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Thyrogen 0,9 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Thyrotropinum alfa

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katrs flakons pēc šķīdināšanas 1,2 ml ūdenī injekcijām satur 0,9 mg/ml alfa tirotropīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

Mannīts

Nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts

Nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrāts

Nātrija hlorīds

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 flakons ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai.

2 flakoni ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai atbilst divām devām, kas jāievada ar 24 stundu starplaiku.

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Tikai intramuskulārai injekcijai.

No flakona jāpaņem tikai 1 ml, kas atbilst 0,9 mg alfa tirotropīna.

Pēc izšķīdināšanas ievadīt 3 stundu laikā.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Tikai vienreizējai lietošanai.

Neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nīderlande

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/99/122/001

EU/1/99/122/002

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ

IEPAKOJUMA

FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Thyrogen 0,9 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Thyrotropinum alfa

Intramuskulārai lietošanai.

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6.CITA

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Genzyme Europe B.V. – NL

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas