Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tivicay (dolutegravir) – Lietošanas instrukcija - J05AX12

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTivicay
ATĶ kodsJ05AX12
Vieladolutegravir
RažotājsViiV Healthcare

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Tivicay 10 mg apvalkotās tabletes

Tivicay 25 mg apvalkotās tabletes

Tivicay 50 mg apvalkotās tabletes

dolutegravirum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Tivicay un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Tivicay lietošanas

3.Kā lietot Tivicay

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Tivicay

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Tivicay un kādam nolūkam to lieto

Tivicay satur aktīvo vielu dolutegravīru. Dolutegravīrs pieder pie pretretrovīrusu zāļu grupas, ko dēvē par integrāzes inhibitoriem (INI).

Tivicay lieto HIV (cilvēka imūndeficīta vīrusa) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem no 6 gadu vecuma, kas sver vismaz 15 kg.

Tivicay neizārstē HIV infekciju; tas samazina vīrusu daudzumu organismā un neļauj tam palielināties. Rezultātā tas palielina arī CD4 šūnu skaitu asinīs. CD4 šūnas ir leikocītu veids, kam ir svarīga loma, palīdzot Jūsu organismam cīnīties ar infekciju.

Visi cilvēki uz ārstēšanu ar Tivicay nereaģē vienādi. Jūsu ārsts sekos līdzi ārstēšanas efektivitātei.

Tivicay vienmēr lieto kombinācijā ar citiem pretretrovīrusu līdzekļiem (kombinētā terapija). Lai kontrolētu HIV infekciju un apturētu slimības paasinājumu, Jums jāturpina lietot visas Jums parakstītās zāles.

2. Kas Jums jāzina pirms Tivicay lietošanas

Nelietojiet Tivicay šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret dolutegravīru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs lietojat citas zāles, kuru nosaukums ir dofetilīds (sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai).

Ja domājat, ka kaut kas no tā ir attiecināms uz Jums, informējiet savu ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Uzmanieties no nopietniem simptomiem

Dažiem cilvēkiem, kuri lieto zāles HIV infekcijas ārstēšanai, var rasties citi nopietni traucējumi. Pie tiem pieder:

infekciju un iekaisuma simptomi;

sāpes locītavās, stīvums un ar kauliem saistītas problēmas.

Jums jāzina par svarīgām pazīmēm un simptomiem, no kā jāuzmanās, lietojot Tivicay.

→ Izlasiet informāciju, kas sniegta šīs lietošanas instrukcijas 4. punktā "Citas iespējamās blakusparādības”.

Sargiet citus cilvēkus

HIV infekcija izplatās seksuālu kontaktu ceļā, stājoties dzimumattiecībās ar inficējušos personu, vai pārnesot inficētas asinis (piemēram, lietojot vienu injekciju adatu). Lai gan efektīvas pretretrovīrusu terapijas rezultātā risks mazinās, tomēr Jūs varat turpināt izplatīt HIV arī šo zāļu lietošanas laikā. Pārrunājiet ar savu ārstu nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no citu cilvēku inficēšanas.

Bērni

Nelietojiet šīs zāles bērniem līdz 6 gadu vecumam, bērniem ar ķermeņa masu līdz 15 kg vai ja HIV infekcija ir rezistenta pret citām Tivicay līdzīgām zālēm. Tivicay lietošana bērniem līdz 6 gadu vecumam un tiem, kas sver mazāk nekā 15 kg, vēl nav pētīta.

Citas zāles un Tivicay

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai plānojat lietot. Nelietojiet Tivicay kopā ar šādām zālēm:

dofetilīds, ko lieto sirdsdarbības traucējumu ārstēšanai.

Dažas zāles var ietekmēt Tivicay darbību vai palielināt blakusparādību risku. Arī Tivicay var ietekmēt dažu zāļu darbību.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

metformīns cukura diabēta ārstēšanai;

zāles, ko sauc par antacīdiem, gremošanas traucējumu un grēmu ārstēšanai. Nelietojiet antacīdus 6 stundu laikā pirms Tivicay lietošanas vai vismaz 2 stundas pēc Tivicay lietošanas (skatīt arī 3. punktu);

kalciju saturoši uztura bagātinātāji, dzelzi saturoši uztura bagātinātāji un multivitamīni. Nelietojiet kalciju saturošus uztura bagātinātājus, dzelzi saturošus uztura bagātinātājus vai multivitamīnus 6 stundu laikā pirms Tivicay lietošanas vai vismaz 2 stundas pēc Tivicay lietošanas

(skatīt arī 3. punktu);

etravirīns, efavirenzs, fosamprenavīrs/ritonavīrs, nevirapīns vai tipranavīrs/ritonavīrs HIV infekcijas ārstēšanai;

rifampicīns tuberkulozes (TB) un citu bakteriālu infekciju ārstēšanai;

fenitoīns vai fenobarbitāls, ko izmanto epilepsijas ārstēšanai;

okskarbazepīns un karbamazepīns epilepsijas vai bipolāru traucējumu ārstēšanai;

asinszāle (Hypericum perforatum), augu valsts līdzeklis, ko lieto depresijas ārstēšanai.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no šīm zālēm. Jūsu ārsts var izlemt pielāgot devu vai ka nepieciešamas papildu pārbaudes.

Grūtniecība

Ja Jūs esat grūtniece, ja Jums iestājas grūtniecība, vai plānojat grūtniecību,

→ pārrunājiet ar ārstu ar Tivicay lietošanu saistīto risku un ieguvumu.

Barošana ar krūti

HIV pozitīvas sievietes nedrīkst barot bērnu ar krūti, jo HIV infekcija ar mātes piena starpniecību var nonākt bērna organismā.

Nav zināms, vai Tivicay sastāvdaļas var nonākt mātes pienā.

Ja barojat bērnu ar krūti vai domājat to darīt,

→ nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Tivicay var izraisīt reiboni un citas blakusparādības, kas mazina modrību.

Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja vien neesat pilnīgi drošs, ka Jums nav šādu traucējumu.

3.Kā lietot Tivicay

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parastā deva ir viena 50 mg tablete vienu reizi dienā; ja Jūs lietojat dažas citas zāles (skatīt iepriekš, instrukcijas 2. punktā), deva ir viena 50 mg tablete divas reizes dienā, vai

ārstējot HIV infekciju, kas ir rezistenta pret citām Tivicay līdzīgām zālēm, parastā Tivicay deva ir viena 50 mg tablete divas reizes dienā.

Lēmumu par Jūsu gadījumā atbilstošāko Tivicay devu pieņems ārsts.

Norijiet tableti, uzdzerot nedaudz šķidruma. Tivicay var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm. Ja Tivicay lieto divas reizes dienā, Jūsu ārsts var ieteikt lietot to ēdienreižu laikā.

50 mg deva jālieto vienas 50 mg tabletes veidā. Nedrīkst lietot piecas 10 mg tabletes.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Bērni un pusaudži, kuru ķermeņa masa ir vismaz 40 kg, var lietot pieaugušajiem paredzēto devu, proti, vienu tableti (50 mg) vienu reizi dienā. Tivicay nedrīkst lietot bērni un pusaudži, kuriem ir HIV infekcija, kas ir rezistenta pret citām Tivicay līdzīgām zālēm.

Bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem par pareizu Tivicay devu lems ārsts, ņemot vērā bērna ķermeņa masu.

Antacīdi

Antacīdi, kurus lieto gremošanas traucējumu un grēmu ārstēšanai, var kavēt Tivicay uzsūkšanos organismā un mazināt tā efektivitāti.

Nelietojiet antacīdus 6 stundu laikā pirms Tivicay lietošanas vai vismaz 2 stundas pēc Tivicay lietošanas. Citas skābes līmeni pazeminošas zāles, piemēram, ranitidīnu un omeprazolu, var lietot vienlaicīgi ar Tivicay.

Lai saņemtu papildu ieteikumus par skābes līmeni pazeminošu zāļu lietošanu kopā ar Tivicay, konsultējieties ar ārstu.

Kalciju saturoši uztura bagātinātāji, dzelzi saturoši uztura bagātinātāji vai multivitamīni

Kalciju saturoši uztura bagātinātāji, dzelzi saturoši uztura bagātinātāji vai multivitamīni var kavēt Tivicay uzsūkšanos organismā un padarīt to mazāk efektīvu.

Nelietojiet kalciju vai dzelzi saturošus uztura bagātinātājus vai multivitamīnus 6 stundu laikā pirms Tivicay lietošanas vai vismaz 2 stundas pēc Tivicay lietošanas.

Konsultējieties ar ārstu, lai saņemtu papildu ieteikumus par kalciju saturošu uztura bagātinātāju, dzelzi saturošu uztura bagātinātāju vai multivitamīnu lietošanu kopā ar Tivicay.

Ja esat lietojis Tivicay vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz Tivicay tablešu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu ieteikumus. Ja iespējams, parādiet viņiem Tivicay iepakojumu.

Ja esat aizmirsis lietot Tivicay

Ja esat aizmirsis vienu devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Tomēr, ja 4 stundu laikā jālieto nākamā deva, izlaidiet aizmirsto devu un lietojiet nākamo devu ierastajā laikā. Pēc tam turpiniet ārstēšanu, kā iepriekš.

→ Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Nepārtrauciet lietot Tivicay bez ārsta ieteikuma

Lietojiet Tivicay tik ilgi, cik iesaka ārsts. Nepārtrauciet lietot zāles, ja vien to neiesaka darīt ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums tiek ārstēta HIV infekcija, var būt grūti noteikt, vai attiecīgais simptoms ir Tivicay vai citu lietoto zāļu blakusparādība vai HIV slimības izpausme. Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi pārrunāt ar savu ārstu visas

Jūsu veselības stāvokļa izmaiņas.

Alerģiskas reakcijas

Tās cilvēkiem, kuri lieto Tivicay, rodas retāk. Pazīmes var būt šādas:

izsitumi uz ādas;

augsta ķermeņa temperatūra (drudzis);

enerģijas trūkums (nogurums);

tūska, dažkārt sejas vai mutes tūska (angioedēma), kas apgrūtina elpošanu;

muskuļu vai locītavu sāpes.

→ Nekavējoties vērsieties pie ārsta. Jūsu ārsts var izlemt pārbaudīt Jūsu aknu vai nieru darbību un veikt asinsanalīzes, un viņš var likt Jums pārtraukt lietot Tivicay.

Ļoti biežas blakusparādības

Tās var rasties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem:

galvassāpes;

caureja;

slikta dūša (nelabums).

Biežas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem:

izsitumi;

nieze;

vemšana;

sāpes vēderā;

diskomforta sajūta vēderā;

bezmiegs;

reibonis;

patoloģiski sapņi;

depresija (dziļu skumju un bezvērtības sajūta);

enerģijas trūkums (nogurums);

vēdera piepūšanās (meteorisms);

paaugstināts aknu enzīmu līmenis;

paaugstināts muskuļos veidojošos enzīmu (kreatīna fosfokināzes) līmenis.

Retākas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem:

aknu iekaisums (hepatīts);

pašnāvnieciskas domas un uzvedība (īpaši pacientiem, kuriem jau iepriekš bijusi depresija vai garīgās veselības problēmas).

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības,

→ konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Citas iespējamās blakusparādības

Cilvēkiem, kuri lieto kombinēto terapiju HIV ārstēšanai, var rasties citas blakusparādības.

Infekciju un iekaisuma simptomi

Cilvēkiem ar progresējošu HIV infekciju (AIDS) ir novājināta imūnsistēma, un viņiem ir lielāka nopietnu infekciju (oportūnistisku infekciju) rašanās iespējamība. Pirms ārstēšanas sākuma šādas infekcijas var būt “apslēptas”, un novājinātā imūnsistēma tās var neatpazīt. Pēc ārstēšanas uzsākšanas imūnsistēma kļūst spēcīgāka un var vērsties pret infekcijām, izraisot infekcijas vai iekaisuma simptomus. Simptomi parasti ietver drudzi un kādu no šādiem simptomiem:

galvassāpes;

sāpes vēderā;

apgrūtināta elpošana.

Retos gadījumos imūnsistēma, kļūstot spēcīgāka, var vērsties arī pret veselajiem organisma audiem (autoimūni traucējumi). Autoimūno traucējumu simptomi var rasties daudzus mēnešus pēc tam, kad sākta zāļu lietošana HIV infekcijas ārstēšanai. Simptomi var būt šādi:

sirdsklauves (paātrināta vai neregulāra sirdsdarbība) vai trīce;

hiperaktivitāte (pārmērīgs nemierīgums un kustīgums);

vājums, kas sākas plaukstās un pēdās un izplatās uz augšu ķermeņa virzienā.

Ja Jums rodas jebkādas infekcijas un iekaisuma pazīmes vai ja Jūs pamanāt jebkuru no iepriekš minētajiem simptomiem:

→ nekavējoties informējiet par to ārstu. Nelietojiet citas zāles infekcijas ārstēšanai, nekonsultējoties ar ārstu.

Sāpes locītavās, stīvums un ar kauliem saistītas problēmas

Dažiem cilvēkiem, kas lieto kombinētu terapiju HIV ārstēšanai, rodas stāvoklis, ko dēvē par osteonekrozi. Tā gadījumā atmirst kaulaudu daļas nepietiekamas asinsapgādes dēļ. Lielāka šī stāvokļa rašanās iespējamība ir cilvēkiem:

kuri kombinēto terapiju lietojuši ilgstoši;

kuri vienlaikus lieto kortikosteroīdu grupas pretiekaisuma līdzekļus;

kuri lieto alkoholu;

kuriem ir ļoti novājināta imūnsistēma;

kuriem ir liekais svars.

Osteonekrozes pazīmes ir šādas:

stīvums locītavās;

sāpes un smelgšana locītavās (īpaši gūžās, ceļgalos vai plecos);

apgrūtinātas kustības.

Ja konstatējat kādu no šiem simptomiem,

→ ziņojiet par to savam ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši,

izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par

blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Tivicay

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudeles pēc “Derīgs līdz”/”EXP”.

Tivicay 10 mg apvalkotās tabletes

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Pudelīti uzglabāt cieši noslēgtu. Neizņemt mitruma saistītāju. Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

Tivicay 25 mg un 50 mg apvalkotās tabletes

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tivicay satur

-Aktīvā viela ir dolutegravīrs. Katra tablete satur dolutegravīra nātrija sāli, kas atbilst 10 mg, 25 mg vai 50 mg dolutegravīra.

-Citas sastāvdaļas ir mannīts (E421), mikrokristāliskā celuloze, povidons, nātrija cietes glikolāts, nātrija stearilfumarāts, daļēji hidrolizēts polivinilspirts, titāna dioksīds (E171), makrogols, talks un 25 un

50 mg tabletēs – dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Tivicay ārējais izskats un iepakojums

Tivicay 10 mg apvalkotās tabletes ir baltas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes, kas marķētas ar kodu "SV 572" vienā pusē un ar "10" otrā pusē. Pudelē ir mitruma saistītājs, lai mazinātu mitrumu. Kad pudele atvērta, turiet mitruma saistītāju pudelē, neizmetiet to.

Tivicay 25 mg apvalkotās tabletes ir gaiši dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes, kas marķētas ar kodu "SV 572" vienā pusē un ar "25" otrā pusē.

Tivicay 50 mg apvalkotās tabletes ir dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes, kas marķētas ar kodu "SV 572" vienā pusē un ar "50" otrā pusē.

Apvalkotās tabletes ir pieejamas pudelēs, kas satur 30 vai 90 tabletes. Visi iepakojuma lielumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford, Middlesex

TW8 9GS

Lielbritānija

Ražotājs

Glaxo Wellcome, S.A.

Avda. Extremadura 3

09400 Aranda De Duero

Burgos, Spānija

VAI

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul., Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polija.

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

ViiV Healthcare sprl/bvba

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

ViiV Healthcare sprl/bvba

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline, s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

ViiV Healthcare GmbH

ViiV Healthcare BV

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

Tel: + 31 (0)30 6986060

viiv.med.info@viivhealthcare.com

contact-nl@viivhealthcare.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 051 260

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@viivhealthcare.com

 

France

Portugal

ViiV Healthcare SAS

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

Tél.: + 33 (0)1 39 17 69 69

Tel: + 351 21 094 08 01

Infomed@viivhealthcare.com

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

ViiV Healthcare S.r.l

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9212611

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas