Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tobi Podhaler (tobramycin) – Marķējuma teksts - J01GB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTobi Podhaler
ATĶ kodsJ01GB01
Vielatobramycin
RažotājsNovartis Europharm Ltd  

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

TOBI Podhaler 28 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Tobramycinum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 28 mg tobramicīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfoholīnu (DSFH), kalcija hlorīdu un sērskābi (pH pielāgošanai).

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

56 kapsulas + 1 inhalators

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai tikai ar iepakojumā esošo inhalatoru. Vienmēr uzglabājiet inhalatoru tā futrālī. Kapsulas nedrīkst norīt.

4 kapsulas = 1 deva.

Pacelt šeit, lai atvērtu.

(Jānorāda tikai uz kastītes vienam iepakojumam iekšējā vāka)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4 kapsulas = 1 deva

Neizspiediet kapsulu cauri alumīnija folijai.

Noplēsiet pa perforēto līniju gareniski un tad šķērsām: skatīt (a) un (b) attēlu.

Tad atdaliet foliju, atvelkot to no blistera, lai atklātu pa vienai kapsulai, skatīt (c) un (d) attēlu. Turiet foliju tuvu vietai, kur to atvelkat no blistera.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/652/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

TOBI Podhaler

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

NEDĒĻAS STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TOBI Podhaler 28 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Tobramycinum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 28 mg tobramicīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfoholīnu (DSFH), kalcija hlorīdu un sērskābi (pH pielāgošanai).

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

56 kapsulas + 1 inhalators

Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai tikai ar iepakojumā esošo inhalatoru. Vienmēr uzglabājiet inhalatoru tā futrālī. Kapsulas nedrīkst norīt.

4 kapsulas = 1 deva.

Pacelt šeit, lai atvērtu.

(Jānorāda tikai uz vairāku kastīšu starpiepakojuma iekšējā vāka)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

4 kapsulas = 1 deva

Neizspiediet kapsulu cauri alumīnija folijai.

Noplēsiet pa perforēto līniju gareniski un tad šķērsām: skatīt (a) un (b) attēlu.

Tad atdaliet foliju, atvelkot to no blistera, lai atklātu pa vienai kapsulai, skatīt (c) un (d) attēlu. Turiet foliju tuvu vietai, kur to atvelkat no blistera.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/652/002

mēneša vairāku kastīšu iepakojums

 

EU/1/10/652/003

 

2 x mēneša vairāku kastīšu iepakojumi ietīti folijā

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

TOBI Podhaler

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TOBI Podhaler 28 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Tobramycinum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 28 mg tobramicīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfoholīnu (DSFH), kalcija hlorīdu un sērskābi (pH pielāgošanai).

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Vairāku kastīšu iepakojums: 224 kapsulas (4 iepakojumi pa 56 + 1 inhalators) +rezerves inhalators

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai tikai ar iepakojumā esošo inhalatoru. Vienmēr uzglabājiet inhalatoru tā futrālī. Kapsulas nedrīkst norīt.

Pacelt šeit, lai atvērtu.

1 rezerves inhalators. Izmantojiet šo, ja Jūsu nedēļas inhalators nedarbojas pareizi, ir slapjš vai ir ticis nomests zemē.

(Jānorāda tikai uz vairāku kastīšu ārējā iepakojuma iekšējā vāka)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Nelietojiet inhalatoru un tā futrāli ilgāk par 1 nedēļu.

Lūdzu, iznīciniet inhalatoru un tā futrāli pēc 1 nedēļu ilgas lietošanas. Lai inhalētu VIENU pilnu devu, nepieciešamas ČETRAS kapsulas.

4 kapsulas = 1 deva.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/652/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

TOBI Podhaler

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

MĒNEŠA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM, KO VEIDO

2 MĒNEŠA IEPAKOJUMI, KATRS NO TIEM SATUR 4 NEDĒĻAS IEPAKOJUMUS (BEZ

BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TOBI Podhaler 28 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Tobramycinum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 28 mg tobramicīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfoholīnu (DSFH), kalcija hlorīdu un sērskābi (pH pielāgošanai).

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

224 kapsulas + 5 inhalatori

Mēneša iepakojums. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nedrīkst pārdot atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai tikai ar iepakojumā esošo inhalatoru. Vienmēr uzglabājiet inhalatoru tā futrālī. Kapsulas nedrīkst norīt.

Pacelt šeit, lai atvērtu.

1 rezerves inhalators. Izmantojiet šo, ja Jūsu nedēļas inhalators nedarbojas pareizi, ir slapjš vai ir ticis nomests zemē.

(Jānorāda tikai uz vairāku kastīšu ārējā iepakojuma iekšējā vāka)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Nelietojiet inhalatoru un tā futrāli ilgāk par 1 nedēļu.

Lūdzu, iznīciniet inhalatoru un tā futrāli pēc 1 nedēļu ilgas lietošanas. Lai inhalētu VIENU pilnu devu, nepieciešamas ČETRAS kapsulas.

4 kapsulas = 1 deva.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/652/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

TOBI Podhaler

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE PLĒVĒ IETĪTAM VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM, KO VEIDO

2 MĒNEŠA IEPAKOJUMI, KATRS NO TIEM SATUR 4 NEDĒĻAS IEPAKOJUMUS (AR

BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TOBI Podhaler 28 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Tobramycinum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra cietā kapsula satur 28 mg tobramicīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfoholīnu (DSFH), kalcija hlorīdu un sērskābi (pH pielāgošanai).

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Vairāku kastīšu iepakojums: 448 kapsulas (2 iepakojumi pa 224 + 5 inhalatori)

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai ar iepakojumā esošo inhalatoru.

Vienmēr uzglabājiet inhalatoru tā futrālī.

Kapsulas nedrīkst norīt.

Pacelt šeit, lai atvērtu.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no mitruma. Izņemt tikai tieši pirms lietošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/10/652/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

TOBI Podhaler

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

TOBI Podhaler 28 mg inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Tobramycinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Tikai inhalācijām. Nenorīt.

Izlietojiet kapsulu tūlīt pēc izņemšanas no blistera.

Nespiediet kapsulu caur foliju. 4 kapsulas = 1 deva.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas