Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tovanor Breezhaler (glycopyrronium bromide) – Marķējuma teksts - R03BB06

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTovanor Breezhaler
ATĶ kodsR03BB06
Vielaglycopyrronium bromide
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE VIENAM IEPAKOJUMAM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Tovanor Breezhaler 44 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Glycopyrronium (Glycopyrronii bromidum)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur 50 mikrogramus glikopironija. Ievadītā glikopironija daudzums ir 44 mikrogrami.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Sastāvā arī: laktoze un magnija stearāts.

Vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietā kapsulā

6 x 1 kapsulas + 1 inhalators

10 x 1 kapsulas + 1 inhalators

12 x 1 kapsulas + 1 inhalators

30 x 1 kapsulas + 1 inhalators

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā.

Kapsulas aizliegts norīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Inhalācijām.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc 30 dienu lietošanas katrs inhalators jāiznīcina.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt kapsulas oriģinālajā blisterī, lai pasargātu no mitruma. Izņemt no blistera tikai pirms lietošanas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/790/001

6 kapsulas + 1 inhalators

 

EU/1/12/790/007

 

10 kapsulas + 1 inhalators

EU/1/12/790/002

 

12 kapsulas + 1 inhalators

EU/1/12/790/003

 

30 kapsulas + 1 inhalators

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Tovanor Breezhaler

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJAIS IEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (AR BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tovanor Breezhaler 44 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Glycopyrronium (Glycopyrronii bromidum)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur 50 mikrogramus glikopironija. Ievadītā glikopironija daudzums ir 44 mikrogrami.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Sastāvā arī: laktoze un magnija stearāts.

Vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietā kapsulā

Vairāku kastīšu iepakojums: 90 (3 iepakojumi pa 30 x 1) kapsulas un 3 inhalatori. Vairāku kastīšu iepakojums: 96 (4 iepakojumi pa 24 x 1) kapsulas un 4 inhalatori. Vairāku kastīšu iepakojums: 150 (15 iepakojumi pa 10 x 1) kapsulas un 15 inhalatori. Vairāku kastīšu iepakojums: 150 (25 iepakojumi pa 6 x 1) kapsulas un 25 inhalatori.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā.

Kapsulas aizliegts norīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Inhalācijām.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc 30 dienu lietošanas katrs inhalators jāiznīcina.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt kapsulas oriģinālajā blisterī, lai pasargātu no mitruma. Izņemt no blistera tikai pirms lietošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

EU/1/12/790/004

Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 3 iepakojumus (katrā pa

 

 

 

 

 

30 kapsulām un 1 inhalatoram).

 

 

 

EU/1/12/790/005

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 4 iepakojumus (katrā pa

 

 

 

 

 

24 kapsulām un 1 inhalatoram).

 

 

 

EU/1/12/790/008

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 15 iepakojumus (katrā pa

 

 

 

 

10 kapsulām un 1 inhalatoram).

 

 

EU/1/12/790/006

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 25 iepakojumus (katrā pa

 

 

 

 

6 kapsulām un 1 inhalatoram).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Tovanor Breezhaler

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tovanor Breezhaler 44 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Glycopyrronium (Glycopyrronii bromidum)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra kapsula satur 50 mikrogramus glikopironija. Ievadītā glikopironija daudzums ir 44 mikrogrami.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Sastāvā arī: laktoze un magnija stearāts.

Vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Inhalācijas pulveris cietā kapsulā

30 x 1 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

24 x 1 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

10 x 1 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

6 x 1 kapsulas un 1 inhalators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa. Nav paredzēts pārdošanai atsevišķi.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Lietošanai tikai ar inhalatoru, kas atrodams iepakojumā.

Kapsulas aizliegts norīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Inhalācijām.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Pēc 30 dienu lietošanas katrs inhalators jāiznīcina.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt kapsulas oriģinālajā blisterī, lai pasargātu no mitruma. Izņemt no blistera tikai pirms lietošanas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

EU/1/12/790/004

Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 3 iepakojumus (katrā pa

 

 

 

 

 

30 kapsulām un 1 inhalatoram).

 

 

 

EU/1/12/790/005

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 4 iepakojumus (katrā pa

 

 

 

 

 

24 kapsulām un 1 inhalatoram).

 

 

 

EU/1/12/790/008

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 15 iepakojumus (katrā pa

 

 

 

 

10 kapsulām un 1 inhalatoram).

 

 

EU/1/12/790/006

 

Vairāku kastīšu iepakojums, kas satur 25 iepakojumus (katrā pa

 

 

 

 

6 kapsulām un 1 inhalatoram).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Tovanor Breezhaler

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

VIENA IEPAKOJUMA KASTĪTES UN STARPIEPAKOJUMA VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMAM IEKŠĒJAIS VĀCIŅŠ

1.CITA

Nespiediet kapsulu caur foliju.

1) noplēsiet gar perforējumu; 2) atlobiet foliju; un 3) izņemiet kapsulu.

Kapsulas aizliegts norīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Tovanor Breezhaler 44 µg inhalācijas pulveris

Glycopyrronium

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Novartis Europharm Limited

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

Tikai inhalācijām.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas