Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trazec (nateglinide) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTrazec
ATĶ kodsA10BX03
Vielanateglinide
RažotājsNovartis Europharm Ltd.

A. RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata - Napoli

Itālija

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI

NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, KAS UZLIKTI REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKAM

NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UNēEFEKTĪVU ŠO ZĀĻU LIETOŠANURecepšu zālestas

Nav piemērojama.

 

 

 

istr

 

 

 

 

ğ

 

 

 

nav

re

 

 

 

vairs

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

A. MARĶĒJUMA

 

 

vairs

nav

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

TEKSTS

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Trazec 60 mg apvalkotās tabletes

Nateglinide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 apvalkotā tablete satur 60 mg nateglinīda.

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozes monohidrātu.

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS

 

 

 

 

 

12 apvalkotās tabletes

 

nav

re

 

 

 

 

60 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

les

 

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

ē

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/01/175/001

 

 

 

re

 

 

 

12 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/01/175/004

 

60 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/01/175/005

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

EU/1/01/175/006

 

120 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/01/175/007

 

360 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

16.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Trazec 60 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Trazec 60 mg tabletes

Nateglinide

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Trazec 120 mg apvalkotās tabletes

Nateglinide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I)

 

 

1 apvalkotā tablete satur 120 mg nateglinīda.

ētas

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozes monohidrātu.

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

4.

ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS

 

 

 

12 apvalkotās tabletes

 

nav

re

 

 

60 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

120 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

360 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

Z

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

ē

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/01/175/008

 

 

 

re

 

 

 

12 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/01/175/011

 

60 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/01/175/012

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

EU/1/01/175/013

 

120 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/01/175/014

 

360 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

16.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Trazec 120 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Trazec 120 mg tabletes

Nateglinide

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KĀRBA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Trazec 180 mg apvalkotās tabletes

Nateglinide

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I)

 

 

1 apvalkotā tablete satur 180 mg nateglinīda.

ētas

 

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satur laktozes monohidrātu.

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

4.

ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS

 

 

 

12 apvalkotās tabletes

 

nav

re

 

 

60 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

120 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

360 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

Z

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

 

11.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

ē

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/01/175/015

 

 

 

re

 

 

 

12 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/01/175/018

 

60 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

EU/1/01/175/019

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

EU/1/01/175/020

 

120 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

EU/1/01/175/021

 

360 apvalkotās tabletes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

16.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

Trazec 180 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERI

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Trazec 180 mg tabletes

Nateglinide

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CITA

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas