Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tybost (cobicistat on silicon dioxide) – Zāļu apraksts - V03AX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTybost
ATĶ kodsV03AX03
Vielacobicistat on silicon dioxide
RažotājsGilead Sciences International Ltd

Raksts satur

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Tybost 150 mg apvalkotās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg kobicistata (cobicistatum).

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību

Katra tablete satur 59 mikrogramus saulrieta dzeltenā FCF (E110).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete).

Oranža, apaļa, abpusēji izliekta apvalkotā tablete; tās diametrs ir 10,3 mm, ar iegravētu uzrakstu „GSI” vienā pusē un gludu otru pusi.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Tybost ir paredzēts lietošanai kā atazanavīra 300 mg vienreizējas devas un darunavīra 800 mg vienreizējas devas, kas ietilpst pretretrovīrusu terapijas kombinācijā, farmakokinētisks pastiprinātājs pieaugušajiem ar cilvēka imūndeficīta vīrusu-1 (HIV- 1). Skatīt 4.2., 4.4., 5.1. un 5.2. apakšpunktu.

4.2.Devas un lietošanas veids

Terapija jāuzsāk HIV infekcijas ārstēšanā pieredzējušam ārstam.

Devas

Tybost tiek izmantots kombinācijā ar atazanavīru vai darunavīru, tādēļ jāskata atazanavīra vai darunavīra zāļu aprakstu.

Tybost jālieto vienlaicīgi ar atazanavīru vai darunavīru, reizi dienā, perorāli, kopā ar uzturu.

Tybost un vienlaicīgi lietotā proteāzes inhibitora atazanavīra vai darunavīra devas ir norādītas 1. tabulā.

1. tabula. Devu shēma

Tybost deva

HIV-1 proteāzes inhibitora deva

 

Atazanavīrs 300 mg reizi dienā

150 mg vienreiz dienā

 

Darunavīrs 800 mg reizi dienā

 

 

 

Ja pacients izlaidis Tybost devas lietošanu 12 stundu laikā kopš paredzētā lietošanas laika, pacientam jālieto Tybost deva, cik ātri vien iespējams kopā ar uzturu, un tad jāatsāk nākamo devu lietošana kopā ar atazanavīru vai darunavīru atbilstoši parastajam plānam. Ja pacients izlaidis Tybost devas lietošanu un ir pagājušas vairāk nekā 12 stundas, pacientam deva ir jāizlaiž un jāatsāk nākamo devu lietošana atbilstoši parastajam plānam.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Nav pieejami dati, balstoties uz kuriem varētu sniegt ieteikumus par devām pacientiem, kuri vecāki par 65 gadiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Nav nepieciešama Tybost devas pielāgošana pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, tostarp pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem. Kobicistata lietošana nav pētīta pacientiem, kuriem veic dialīzi, un tādēļ šiem pacientiem ieteikumus nevar sniegt.

Ir pierādīts, ka kobicistats samazina aprēķināto kreatinīna klīrensu, inhibējot kreatinīna tubulāro sekrēciju. Tybost lietošanu nedrīkst uzsākt pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir mazāks nekā

70 ml/min, vienlaicīgi lietojot līdzekļus (piemēram, emtricitabīnu, lamivudīnu, tenofovīra disoproksila fumarātu vai adefovīru), kuriem nepieciešama devas pielāgošana, pamatojoties uz kreatinīna klīrensu. Skatīt 4.4., 4.8. un 5.2. apakšpunktu.

Aknu darbības traucējumi

Nav nepieciešama Tybost devas pielāgošana pacientiem ar viegliem (A klase pēc Child-Pugh klasifikācijas) vai vidējiem (B klase pēc Child-Pugh klasifikācijas) aknu darbības traucējumiem. Kobicistata lietošana nav pētīta pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase pēc Child-Pugh klasifikācijas). Tādēļ šiem pacientiem Tybost lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Kobicistata drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem nav pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu). Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Tybost tabletes jālieto reizi dienā, perorāli, kopā ar uzturu (skatīt 5.2. apakšpunktu). Apvalkoto tableti nedrīkst sakošļāt vai sasmalcināt.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Vienlaicīga lietošana ar šādām zālēm, jo iespējamas nopietnas un/vai dzīvībai bīstamas reakcijas vai terapeitiskās iedarbības zudums (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu):

alfa 1-adrenoreceptoru antagonisti: alfuzosīns;

antiaritmiskie līdzekļi: amiodarons, hinidīns;

antikonvulsanti: karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns;

antimikobakteriāli līdzekļi: rifampicīns;

melno rudzu graudu alkaloīdu atvasinājumi: dihidroergotamīns, ergometrīns, ergotamīns;

kuņģa-zarnu trakta motoriku veicinoši līdzekļi: cisaprīds;

augu izcelsmes zāles: asinszāle (hypericum perforatum);

HMG Co-A reduktāzes inhibitori: lovastatīns, simvastatīns;

neiroleptiskie līdzekļi: pimozīds;

PDE-5 inhibitori: sildenafils plaušu hipertensijas ārstēšanai;

nomierinošie/miega līdzekļi: midazolāms (lietots perorāli), triazolāms.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vienlaicīga lietošana ar citām zālēm

Kobicistats ir uz mehānismu balstīts spēcīgs CYP3A inhibitors un CYP3A substrāts.

Kobicistatu lietojot vienlaicīgi ar zālēm, kas metabolizējas ar CYP3A starpniecību (tostarp atazanavīrs un darunavīrs), ir novērotas paaugstinātas šo zāļu koncentrācijas plazmā. Vienlaicīgi lietoto zāļu koncentrācijas palielināšanās plazmā var pastiprināt vai paildzināt to terapeitisko iedarbību vai blakusparādības. Palielinātas zāļu, kas metabolizējas ar CYP3A, koncentrācijas plazmā potenciāli var izraisīt nopietnas, dzīvībai bīstamas reakcijas vai nāvi (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Tybost vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas inducē CYP3A, ir kontrindicēta vai nav ieteicama (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu), jo samazināta kobicistata koncentrācija plazmā var nebūt pietiekama, lai sasniegtu adekvātu atazanavīra vai darunavīra farmakoloģiskās iedarbības pastiprinājumu.

Tybost vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas inhibē CYP3A, var samazināt kobicistata klīrensu, izraisot palielinātas kobicistata koncentrācijas plazmā (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Kobicistats ir vājš CYP2D6 inhibitors, un tā metabolizēšanās nelielā apjomā norit ar CYP2D6 starpniecību. Vienlaicīga lietošana ar kobicistatu var palielināt koncentrāciju plazmā zālēm, kuras metabolizē CYP2D6 (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu).

Kobicistats inhibē transportierus p-glikoproteīnu (P-gp), BCRP, MATE1, OATP1B1 un OATP1B3. Tybost lietošana pacientiem vienlaicīgi ar zālēm, kas ir šo transportieru substrāti, var izraisīt šo zāļu koncentrācijas palielināšanos plazmā (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pretēji ritonavīram kobicistats nav CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 vai UGT1A1 induktors. Mainot farmakoloģiskās iedarbības pastiprinātāju no ritonavīra uz kobicistatu, pirmajās divās Tybost terapijas nedēļās jāievēro piesardzība, it īpaši, ja ritonavīra kā farmakoloģiskās iedarbības pastiprinātāja izmantošanas laikā jebkādu vienlaicīgi lietoto zāļu deva ir tikusi titrēta vai pielāgota (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Kontracepcijas prasības

Ieteikumus par Tybost devu, zāles lietojot kopā ar perorālās kontracepcijas līdzekļiem, nevar sniegt. Jāapsver alternatīvas kontracepcijas metodes lietošana (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Vienlaicīga Tybost un pretretrovīrusu zāļu lietošana

Tybost jālieto vienlaicīgi vai nu ar 300 mg atazanavīra vienreiz dienā, vai ar 800 mg darunavīra vienreiz dienā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Tybost lietošanas kopā vai nu ar atazanavīru, vai darunavīru drošums un efektivitāte, lietojot citā devu shēmā, nav apstiprināti. Randomizētu kontrolētu pētījumu dati par pretvīrusu iedarbību ir pieejami ar kobicistatu papildinātam atazanavīram, bet nav datu par darunavīru, kas papildināts ar kobicistatu (skatīt 5.1. un 5.2. apakšpunktu).

Tybost nedrīkst lietot kā farmakokinētisko pastiprinātāju citiem HIV-1 proteāzes inhibitoriem vai citām pretretrovīrusu zālēm, kurām nepieciešama iedarbības pastiprināšana, jo ieteikumi par devām, lietojot vienlaicīgi, nav noteikti, un tas var izraisīt nepietiekamu pretretrovīrusu zāļu līmeni plazmā, izraisot terapeitiskās iedarbības zudumu un rezistences attīstību (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Tybost vienlaicīgi lietojot ar atazanavīru vai darunavīru, nedrīkst lietot citus pretretrovīrusu līdzekļus, kuriem nepieciešama farmakoloģiskās iedarbības pastiprināšana ar vienlaicīgu CYP3A4 inhibitora lietošanu (proti, citu proteāzes inhibitoru vai elvitegravīru), lai sasniegtu vajadzīgo terapeitisko koncentrāciju plazmā. Ieteikumi par devām šādās kombinācijās nav noteikti un vienlaicīga zāļu lietošana var samazināt atazanavīra, darunavīra un/vai citu pretretrovīrusu līdzekļu, kuriem ir nepieciešama farmakoloģiskās iedarbības pastiprināšana, koncentrāciju plazmā, izraisot pretvīrusu aktivitātes zudumu un rezistences attīstību.

Tybost nedrīkst lietot kopā ar citām zālēm, kas satur kobicistatu, vai ar ritonavīru, jo kobicistatam un ritonavīram ir līdzīga iedarbība uz CYP3A.

Iedarbība uz aprēķinātā kreatinīna klīrensu

Ir pierādīts, ka kobicistats samazina aprēķināto kreatinīna klīrensu, inhibējot kreatinīna tubulāro sekrēciju. Šī iedarbība uz seruma kreatinīnu, kas izraisa aprēķināto kreatinīna klīrensa samazinājumu, ir jāņem vērā, ja Tybost tiek lietots pacientiem, kuriem aprēķinātais kreatinīna klīrenss tiek izmantots, lai noteiktu to klīniskās ārstēšanas aspektus, tostarp vienlaicīgi lietoto zāļu devas pielāgošanu.

Tybost lietošanu nedrīkst uzsākt pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir mazāks nekā 70 ml/min, ja vienam vai vairākiem vienlaicīgi lietotajiem līdzekļiem (piemēram, emtricitabīnam, lamivudīnam, tenofovīra disoproksila fumarātam vai adefovīram) ir nepieciešama devas pielāgošana, pamatojoties uz kreatinīna klīrensu. Skatīt 4.2., 4.8. un 5.2. apakšpunktu.

Šobrīd nav pietiekamu datu, lai noteiktu, vai tenofovīra disoproksila fumarāta un kobicistata vienlaicīga lietošana ir saistīta ar lielāku nieru blakusparādību risku, salīdzinot ar shēmām, kurās tenofovīra disoproksila fumarāts tiek lietots bez kobicistata.

Aknu slimība

Kobicistata lietošana nav pētīta pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase pēc Child-Pugh klasifikācijas). Tādēļ šiem pacientiem Tybost lietošana nav ieteicama (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

Palīgvielas

Tybost satur azo grupas krāsvielu saulrieta dzelteno FCF (E110), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Kobicistats ir spēcīgs, uz mehānismu balstīts CYP3A inhibitors un CYP3A substrāts. Kobicistatu lietojot vienlaicīgi ar zālēm, kas metabolizējas ar CYP3A starpniecību (tostarp atazanavīrs un darunavīrs), ir novērotas paaugstinātas šo zāļu koncentrācijas plazmā.

Kobicistats ir vājš CYP2D6 inhibitors, un tā metabolizēšanās nelielā apjomā norit ar CYP2D6 starpniecību. Vienlaicīga lietošana ar kobicistatu var palielināt koncentrāciju plazmā zālēm, kuras metabolizē CYP2D6 (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Kobicistats inhibē transportierus p-glikoproteīnu (P-gp), BCRP, MATE1, OATP1B1 un OATP1B3. Vienlaicīga Tybost lietošana ar zālēm, kas ir šo transportieru substrāti, var izraisīt šo zāļu koncentrācijas palielināšanos plazmā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nav sagaidāms, ka kobicistats inhibēs CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 vai CYP2C19.

Nav sagaidāms, ka kobicistats inducētu CYP3A4 vai P-gp (MDR1).

Pretēji ritonavīram kobicistats nav CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 vai UGT1A1 induktors. Mainot farmakoloģiskās iedarbības pastiprinātāju no ritonavīra uz kobicistatu, pirmajās divās Tybost terapijas nedēļās jāievēro piesardzība, it īpaši, ja ritonavīra kā farmakoloģiskās iedarbības pastiprinātāja izmantošanas laikā jebkādu vienlaicīgi lietoto zāļu deva ir tikusi titrēta vai pielāgota (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana kontrindicēta

Zāles, kas tiek plaši metabolizētas ar CYP3A starpniecību un kurām ir augsts pirmā loka metabolisms, ir visjutīgākās pret būtisku iedarbības palielināšanos, vienlaicīgi lietojot ar kobicistatu. Tybost vienlaicīga lietošana ir kontrindicēta ar tādām zālēm kā dihidroergotamīns, ergotamīns, ergometrīns, midazolāms (lietots perorāli), triazolāms, amiodarons, hinidīns, cisaprīds, pimozīds, alfuzosīns, simvastatīns, lovastatīns un sildenafils; šo zāļu klīrenss ir galvenokārt atkarīgs no CYP3A un to

paaugstināta koncentrācija plazmā tiek saistīta ar nopietnām un/vai dzīvībai bīstamām reakcijām (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Tybost vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas ir spēcīgi CYP3A induktori (piemēram, asinszāle (hypericum perforatum), rifampicīns, karbamazepīns, fenobarbitāls un fenitoīns), var samazināt kobicistata un tādējādi arī pastiprināmā atazanavīra vai darunavīra koncentrāciju plazmā, izraisot terapeitiskās iedarbības zudumu un iespējamu rezistences attīstību (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

Tybost vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas ir vidēji vai vāji CYP3A induktori, var samazināt kobicistata un tādējādi arī papildināmā atazanavīra vai darunavīra koncentrāciju plazmā, izraisot terapeitiskās iedarbības zudumu un iespējamu rezistences attīstību. Uzskaitītas dažas no zālēm, bet ne visas: etravirīns, efavirenzs, nevirapīns, boceprevīrs un bosentāns (skatīt 2. tabulu).

Tybost vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas inhibē CYP3A, var palielināt kobicistata koncentrāciju plazmā. Uzskaitītas dažas no zālēm, bet ne visas: itrakonazols, ketokonazols un vorikonazols (skatīt

2. tabulu).

Tybost vienlaicīgi lietojot ar atazanavīru vai darunavīru, nedrīkst lietot citus pretretrovīrusu līdzekļus, kuriem nepieciešama farmakoloģiskās iedarbības pastiprināšana ar vienlaicīgu CYP3A4 inhibitora lietošanu (proti, citu proteāzes inhibitoru vai elvitegravīru), lai sasniegtu vajadzīgo terapeitisko koncentrāciju plazmā. Ieteikumi par devām šādās kombinācijās nav noteikti, un vienlaicīga zāļu lietošana var samazināt atazanavīra, darunavīra un/vai citu pretretrovīrusu līdzekļu, kuriem ir nepieciešama farmakoloģiskās iedarbības pastiprināšana, koncentrāciju plazmā, izraisot pretvīrusu aktivitātes zudumu un rezistences attīstību.

Citas mijiedarbības

Mijiedarbības starp kobicistatu un iespējami vienlaicīgi lietotām zālēm norādītas tālāk 2. tabulā (darbības pastiprināšanās apzīmēta ar „↑”, samazināšanās ar „↓”, bez izmaiņām ar „↔”). Šīs mijiedarbības ir pamatotas vai nu ar zāļu mijiedarbības pētījumiem, vai prognozētajām mijiedarbībām, kuras izraisa paredzētās mijiedarbības apjoms un iespējamās nopietnās reakcijas vai iedarbības zudums.

Plašāku informāciju par savstarpējo zāļu mijiedarbību ar atazanavīru vai darunavīru, lietojot Tybost, skatīt atbilstošos šo zāļu aprakstos.

2. tabula. Kobicistata un citu zāļu mijiedarbība

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

Ieteikumi lietošanai kopā ar 150 mg

grupām

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

kobicistata un atazanavīru vai

 

izmaiņas procentos

darunavīru

PRETRETROVĪRUSU LĪDZEKĻI

 

Nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitori (NRTI)

 

Tenofovīra disoproksila

Ir paredzams, ka tenofovīra

Pieaugums netiek atzīts par klīniski

fumarāts

disoproksila fumarāta un

nozīmīgu un neizraisa nepieciešamību

 

kobicistata vienlaicīga lietošana

palielināt tenofovīra disoproksila fumarāta

 

palielinās tenofovīra

devu.

 

koncentrāciju plazmā.

 

 

Tenofovīrs:

 

 

AUC: ↑ 23%

 

 

Cmax: ↑ 55%

 

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

Ieteikumi lietošanai kopā ar 150 mg

grupām

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

kobicistata un atazanavīru vai

 

izmaiņas procentos

darunavīru

Nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitori (NNRTI)

 

Efavirenzs (600 mg

Ir paredzams, ka efavirenza un

Samazinoties kobicistata koncentrācijai

vienreizējā deva)

kobicistata vienlaicīga lietošana

plazmā, var samazināties arī atazanavīra

 

samazinās kobicistata

vai darunavīra koncentrācija plazmā, kas

 

koncentrāciju plazmā.

var izraisīt terapeitiskās iedarbības zudumu

 

 

un rezistences attīstību. Vienlaicīga

 

Efavirenzs:

lietošana nav ieteicama (skatīt

 

AUC: ↔

4.4. apakšpunktu).

 

Cmax: ↓ 13%

 

 

Cmin: nav noteikts

 

Etravirīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Samazinoties kobicistata koncentrācijai

 

 

plazmā, var samazināties arī atazanavīra

 

Ir paredzams, ka etravirīna un

vai darunavīra koncentrācija plazmā, kas

 

kobicistata vienlaicīga lietošana

var izraisīt terapeitiskās iedarbības zudumu

 

samazinās kobicistata

un rezistences attīstību. Vienlaicīga

 

koncentrāciju plazmā.

lietošana nav ieteicama (skatīt

 

 

4.4. apakšpunktu).

Nevirapīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Samazinoties kobicistata koncentrācijai

 

 

plazmā, var samazināties arī atazanavīra

 

Ir paredzams, ka nevirapīna un

vai darunavīra koncentrācija plazmā, kas

 

kobicistata vienlaicīga lietošana

var izraisīt terapeitiskās iedarbības zudumu

 

samazinās kobicistata

un rezistences attīstību. Vienlaicīga

 

koncentrāciju plazmā.

lietošana nav ieteicama (skatīt

 

 

4.4. apakšpunktu).

 

Vienlaicīga lietošana ar

 

 

kobicistatu var palielināt

 

 

nevirapīna koncentrāciju

 

 

plazmā.

 

Rilpivirīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Rilpivirīna devas pielāgošana nav

 

 

nepieciešama, rilpivirīnu lietojot

 

Ir paredzams, ka rilpivirīna un

vienlaicīgi ar atazanavīru/kobicistatu vai

 

kobicistata vienlaicīga lietošana

darunavīru/kobicistatu.

 

palielinās rilpivirīna

 

 

koncentrāciju plazmā.

 

 

Nav paredzams, ka rilpivirīns

 

 

varētu ietekmēt kobicistata

 

 

koncentrāciju plazmā.

 

CCR5 antagonisti

 

 

Maraviroks

Nav pētīta mijiedarbība.

Lietojot vienlaicīgi maraviroku un Tybost,

 

 

pacientiem 150 mg maraviroka jālieto

 

Maraviroks ir CYP3A substrāts,

divreiz dienā. Plašāku informāciju skatīt

 

un, to lietojot vienlaicīgi ar

maraviroka zāļu aprakstā.

 

spēcīgiem CYP3A inhibitoriem,

 

 

maraviroka koncentrācija

 

 

plazmā palielinās.

 

PRETINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

 

Pretsēnīšu līdzekļi

 

 

Ketokonazols

Nav pētīta mijiedarbība.

Ketokonazolu lietojot kopā ar Tybost,

 

 

ketokonazola maksimālā dienas deva

 

Lietojot vienlaicīgi ar

nedrīkst pārsniegt 200 mg dienā.

 

kobicistatu, ketokonazola un/vai

Vienlaicīgas lietošanas gadījumā

 

kobicistata koncentrācija var

nepieciešama piesardzība un ieteicama

 

palielināties.

klīniskā uzraudzība.

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

Ieteikumi lietošanai kopā ar 150 mg

grupām

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

kobicistata un atazanavīru vai

 

izmaiņas procentos

darunavīru

Itrakonazols

Lietojot vienlaicīgi ar

Lietojot vienlaicīgi ar Tybost, ir ieteicama

Vorikonazols

kobicistatu, itrakonazola,

klīniskā uzraudzība.

Pozakonazols

flukonazola un pozakonazola

 

Flukonazols

koncentrācija var palielināties.

Lietojot kopā ar Tybost, itrakonazola

 

 

maksimālā dienas deva nedrīkst pārsniegt

 

Lietojot vienlaicīgi ar

200 mg dienā.

 

kobicistatu, vorikonazola

 

 

koncentrācija var palielināties

Vorikonazolu lietot nedrīkst, ja vien netiek

 

vai samazināties.

uzskatīts, ka iespējamais ieguvums atsver

 

 

risku, ko rada neparedzama iedarbība uz

 

 

koncentrāciju plazmā.

HCV proteāzes inhibitori

 

 

Telaprevīrs (750 mg trīs

Telaprevīrs:

Lietojot Tybost vienlaicīgi ar telaprevīru,

reizes dienā)/

AUC: ↔

devas pielāgošana nav nepieciešama.

Elvitegravīrs (150 mg reizi

Cmax: ↔

 

dienā)/kobicistats (150 mg

Cmin: ↔

 

reizi dienā)1

 

 

 

Kobicistats:

 

 

AUC: ↔

 

 

Cmax: ↔

 

 

Cmin: ↑ 232%

 

Boceprevīrs

Nav pētīta mijiedarbība.

Lietojot vienlaicīgi, atazanavīra,

 

 

darunavīra vai boceprevīra koncentrācija

 

 

plazmā var samazināties.

 

 

Vienlaicīga lietošana ar Tybost nav

 

 

ieteicama.

Antimikobakteriālie līdzekļi

 

 

Rifabutīns (150 mg katru

Vienlaicīga lietošana ar

Tybost un rifabutīna vienlaicīga lietošana

otro dienu)/elvitegravīrs

rifabutīnu – spēcīgu CYP3A

nav ieteicama. Ja tomēr šāda kombinācija

(150 mg reizi

induktoru, var ievērojami

ir nepieciešama, ieteicamā rifabutīna deva

dienā)/kobicistats (150 mg

samazināt kobicistata

ir 150 mg 3 reizes nedēļā noteiktās dienās

reizi dienā)

koncentrāciju plazmā.

(piemēram, pirmdien-trešdien-piektdien).

 

 

Pastiprināti jāuzrauga ar rifabutīna

 

Kobicistats:

lietošanu saistītās blakusparādības, tostarp

 

AUC: ↔

neitropēnija un uveīts, jo ir paredzama

 

Cmax: ↔

dezacetil-rifabutīna iedarbības

 

Cmin: ↓ 66%

palielināšanās. Vēl lielāka rifabutīna devas

 

 

samazināšana nav pētīta. Jāņem vērā, ka

 

Rifabutīns:

150 mg deva divreiz nedēļā var nesniegt

 

AUC: ↔

optimālo rifabutīna iedarbības efektu,

 

Cmax: ↔

tādējādi radot rifabutīna rezistences un

 

Cmin: ↔

ārstēšanas neveiksmes risku.

 

25-O-dezacetil-rifabutīns:

 

 

AUC: ↑ 525%

 

 

Cmax: ↑ 384%

 

 

Cmin: ↑ 394%

 

Makrolīdu grupas antibakteriālie līdzekļi

 

Klaritromicīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Vienlaicīga lietošana ar Tybost var

 

 

palielināt klaritromicīna koncentrāciju.

 

Vienlaicīga lietošana ar

Vienlaicīgai lietošanai ar

 

kobicistatu var palielināt

atazanavīru/kobicistatu jāizvēlas citi

 

klaritromicīna koncentrāciju.

antibakteriālie līdzekļi. Ieteikumus par

 

 

devām skatīt atazanavīra zāļu aprakstā.

 

 

Klaritromicīnu vienlaicīgi lietojot ar

 

 

darunavīru/kobicistatu, ieteikumus par

 

 

devām skatīt darunavīra zāļu aprakstā.

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

Ieteikumi lietošanai kopā ar 150 mg

grupām

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

kobicistata un atazanavīru vai

 

izmaiņas procentos

darunavīru

PRETVĒŽA LĪDZEKĻI

 

 

Dasatinībs

Nav pētīta mijiedarbība.

Vienlaicīga lietošana ar Tybost var

Nilotinībs

 

palielināt šo zāļu koncentrāciju, palielinot

Vinblastīns

Vienlaicīga lietošana ar

blakusparādību iespējamību, ko parasti

Vinkristīns

kobicistatu var palielināt šo zāļu

izraisa šīs pretvēša zāles.

 

koncentrāciju.

 

KORTIKOSTEROĪDI

 

 

Visi kortikosteroīdi, izņemot uz ādas lietojamie

 

Kortikosteroīdi, ko primāri

Nav pētīta mijiedarbība.

Tybost un kortikosteroīdu, ko metabolizē

metabolizē CYP3A

 

CYP3A (piem., flutikazona propionāts vai

(ieskaitot betametazonu,

Vienlaicīgi lietojot ar

citi inhalējamie vai nazālie kortikosteroīdi)

budezonīdu, flutikazonu,

kobicistatu, šo zāļu

vienlaicīga lietošana, var palielināt

mometazonu, prednizonu,

koncentrācija plazmā var

kortikosteroīdu sistēmiskās iedarbības

triamcinolonu).

palielināties, izraisot kortizola

attīstības risku, tostarp Kušinga sindromu

 

koncentrācijas samazināšanos

un virsnieru nomākumu.

 

serumā.

 

 

 

Vienlaicīga CYP3A metabolizētu

 

 

kortikosteroīdu lietošana nav ieteicama, ja

 

 

vien potenciālais ieguvums pacientam

 

 

neatsver risku, šādā gadījumā pacientiem

 

 

nepieciešama kortikosteroīdu sistēmiskās

 

 

iedarbības novērošana. Jāapsver alternatīvu

 

 

kortikosteroīdu lietošana, kas ir mazāk

 

 

atkarīgi no CYP3A metabolisma,

 

 

piemēram, beklometazona intranazālās vai

 

 

inhalējamās zāļu formas, jo īpaši lietojot

 

 

ilgstoši.

PERORĀLIE PRETDIABĒTA LĪDZEKĻI

 

Metformīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Pacientiem, kuri lieto Tybost,

 

 

nepieciešama rūpīga uzraudzība un

 

Lietojot vienlaicīgi ar

metformīna devu pielāgošana.

 

kobicistatu, kobicistats

 

 

atgriezeniski inhibē MATE1 un

 

 

var pieaugt metformīna

 

 

koncentrācija.

 

NARKOTISKIE ANALGĒTIĶI

 

Metadons

Metadons:

Metadona devas pielāgošana nav

 

AUC: ↔

nepieciešama.

 

Cmax: ↔

 

 

Cmin: ↔

 

Buprenorfīns/naloksons

Buprenorfīns:

Tybost devas pielāgošana nav

 

AUC: ↑ 35%

nepieciešama.

 

Cmax: ↑ 12%

 

 

Cmin: ↑ 66%

 

 

Naloksons:

 

 

AUC: ↓ 28%

 

 

Cmax: ↓ 28%

 

PERORĀLIE KONTRACEPCIJAS LĪDZEKĻI

 

Norgestimāts/etinilestradiols

Nav pētīta mijiedarbība.

Nav pieejami dati, lai sniegtu ieteikumus

 

 

par atazanavīra/kobicistata vai

 

Lietojot vienlaicīgi ar

darunavīra/kobicistata lietošanu kopā ar

 

kobicistatu, var mainīties

kombinētajiem vai tikai progestagēnajiem

 

kontracepcijas līdzekļu

perorālajiem vai implantētajiem

 

sastāvdaļu koncentrācija.

kontracepcijas līdzekļiem. Jāizmanto arī

 

 

citas kontracepcijas metodes.

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

Ieteikumi lietošanai kopā ar 150 mg

grupām

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

kobicistata un atazanavīru vai

 

izmaiņas procentos

darunavīru

ANTIARITMISKIE LĪDZEKĻI

 

Dizopiramīds

Nav pētīta mijiedarbība.

Lietojot šīs antiaritmiskās zāles vienlaicīgi

Flekainīds

 

ar Tybost, nepieciešama piesardzība un

Sistēmisks lidokaīns

Lietojot vienlaicīgi ar

ieteicams nodrošināt klīnisko uzraudzību.

Meksiletīns

kobicistatu, var pieaugt šo

 

Propafenons

antiaritmisko zāļu koncentrācija.

 

Digoksīns (0,5 mg

Vienlaicīga lietošana ar

Lietojot vienlaicīgi ar Tybost, digoksīna

vienreizējā deva)/kobicistats

kobicistatu var palielināt

maksimālā koncentrācija palielinās.

(150 mg vairākkārtējas

digoksīna koncentrāciju plazmā.

Sākumā jāizraksta zemākā digoksīna deva.

devas)

 

Digoksīna koncentrācija serumā ir

 

Digoksīns:

jāuzrauga un jāizmanto digoksīna devas

 

AUC: ↔

titrēšana, lai iegūtu vēlamo klīnisko

 

Cmax: ↑ 41%

iedarbību.

 

Cmin: nav noteikts

 

ANTIHIPERTENSĪVIE LĪDZEKĻI

 

Metoprolols

Nav pētīta mijiedarbība.

Lietojot bēta-blokatorus vienlaicīgi ar

Timolols

 

Tybost, ieteicama klīniskā uzraudzība un

 

Lietojot vienlaicīgi ar

var būt nepieciešama devas samazināšana.

 

kobicistatu, var pieaugt bēta-

 

 

blokatoru koncentrācija.

 

Amlodipīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Lietojot šīs zāles vienlaicīgi ar Tybost,

Diltiazēms

 

ieteicama terapeitiskās iedarbības un

Felodipīns

Lietojot vienlaicīgi ar

nevēlamo blakusparādību klīniskā

Nikardipīns

kobicistatu, var pieaugt kalcija

uzraudzība.

Nifedipīns

kanālu blokatoru koncentrācija.

 

Verapamils

 

 

ENDOTELĪNA RECEPTORU ANTAGONISTI

 

Bosentāns

Nav pētīta mijiedarbība.

Samazinoties kobicistata koncentrācijai

 

 

plazmā, var samazināties arī atazanavīra

 

Bosentāna un kobicistata

vai darunavīra koncentrācija plazmā, kas

 

vienlaicīga lietošana var

var izraisīt terapeitiskās iedarbības zudumu

 

samazināt kobicistata

un rezistences attīstību.

 

koncentrāciju plazmā.

 

 

 

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama (skatīt

 

 

4.4. apakšpunktu).

ANTIKOAGULANTI

 

 

Rivaroksabāns

Nav pētīta mijiedarbība.

CYP3A inhibīcija un zarnu P-gp inhibitors

 

 

var palielināt rivaroksabāna līmeni plazmā

 

Lietojot vienlaicīgi ar

un farmakodinamisko iedarbību, kas var

 

kobicistatu, var mainīties

izraisīt paaugstinātas asiņošanas risku.

 

rivaroksabāna koncentrācija.

 

 

 

Rivaroksabāna un Tybost vienlaicīga

 

 

lietošana nav ieteicama.

Varfarīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Lietojot vienlaicīgi ar Tybost, ieteicams

 

 

uzraudzīt starptautisko standartizēto

 

Lietojot vienlaicīgi ar

koeficientu (international normalised

 

kobicistatu, var mainīties

ratio, INR).

 

varfarīna koncentrācija.

 

Dabigatrāns

Nav pētīta mijiedarbība.

Lietojot dabigatrānu vienlaicīgi ar P-gp

 

 

inhibitoriem, ieteicama klīniskā

 

Lietojot vienlaicīgi ar

uzraudzība. Koagulācijas analīzes palīdz

 

kobicistatu, var mainīties

identificēt pacientus, kuriem ir

 

dabigatrāna koncentrācija.

paaugstināts asiņošanas risks pastiprinātās

 

 

dabigatrāna iedarbības dēļ.

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

Ieteikumi lietošanai kopā ar 150 mg

grupām

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

kobicistata un atazanavīru vai

 

izmaiņas procentos

darunavīru

ANTIKONVULSANTI

 

 

Karbamazepīns (200 mg

Vienlaicīga lietošana ar

Karbamazepīns – spēcīgs CYP3A

divreiz dienā)/elvitegravīrs

karbamazepīnu – spēcīgu

induktors samazina kobicistata, kā arī

(150 mg reizi

CYP3A induktoru, var

atazanavīra vai darunavīra koncentrāciju

dienā)/kobicistats (150 mg

ievērojami samazināt kobicistata

plazmā, kas var izraisīt terapeitiskās

reizi dienā)

koncentrāciju plazmā.

iedarbības zudumu un rezistences attīstību.

 

 

Tybost lietošana vienlaicīgi ar

 

Kobicistats:

karbamazepīnu ir kontrindicēta (skatīt

 

AUC: ↓ 84%

4.3. apakšpunktu).

 

Cmax: ↓ 72%

 

 

Cmin: ↓ 90%

 

 

Karbamazepīns:

 

 

AUC: ↑ 43%

 

 

Cmax: ↑ 40%

 

 

Cmin: ↑ 51%

 

 

Karbamazepīna-10,11-epoksīds:

 

 

AUC: ↓ 35%

 

 

Cmax: ↓ 27%

 

 

Cmin: ↓ 41%

 

INHALĒJAMIE BETA-AGONISTI

 

Salmeterols

Nav pētīta mijiedarbība.

Palielināta salmeterola koncentrācija

 

 

plazmā tiek saistīta ar nopietnu un/vai

 

Salmeterola un kobicistata

dzīvībai bīstamu reakciju risku.

 

vienlaicīga lietošana var

 

 

palielināt salmeterola

Salmeterola un Tybost vienlaicīga

 

koncentrāciju plazmā.

lietošana nav ieteicama (skatīt

 

 

4.4. apakšpunktu).

HMG Co-A REDUKTĀZES INHIBITORI

 

Atorvastatīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Lietojot vienlaicīgi ar

Fluvastatīns

 

atazanavīru/kobicistatu vai

Pitavastatīns

Lietojot vienlaicīgi ar

darunavīru/kobicistatu, ir paredzama

Pravastatīns

kobicistatu, var palielināties

atorvastatīna, pitavastatīna, fluvastatīna,

 

HMG Co-A reduktāzes

pravastatīna vai rosuvastatīna

 

inhibitoru koncentrācija plazmā.

koncentrācijas plazmā palielināšanās.

Rosuvastatīns (10 mg

Rosuvastatīns:

 

vienreizējā

AUC: ↑ 38%

Atorvastatīna un Tybost vienlaicīga

deva)/elvitegravīrs (150 mg

Cmax: ↑ 89%

lietošana nav ieteicama. Ja atorvastatīna

reizi dienā)/kobicistats

Cmin: ↑ 43%

lietošana ir absolūti nepieciešama, jālieto

(150 mg reizi dienā)

 

mazāko iespējamo atorvastatīna devu un

 

Kobicistats:

jāveic rūpīga uzraudzība.

 

AUC: ↔

 

 

Cmax: ↔

Lietojot Tybost vienlaicīgi ar pitavastatīnu,

 

Cmin: ↔

nepieciešams ievērot piesardzību.

 

 

Plašāku informāciju par izmantošanu kopā

 

 

ar šīm zālēm skatīt atazanavīra vai

 

 

darunavīra zāļu aprakstā.

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

Ieteikumi lietošanai kopā ar 150 mg

grupām

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

kobicistata un atazanavīru vai

 

izmaiņas procentos

darunavīru

FOSFODIESTERĀZES-5 (PDE-5) INHIBITORI

Sildenafils

Nav pētīta mijiedarbība.

Tadalafils

 

Vardenafils

PDE-5 inhibitori galvenokārt

 

metabolizējas ar CYP3A

 

starpniecību. Lietojot vienlaicīgi

 

ar kobicistatu, var pieaugt

 

sildenafila, tadalafila un

 

vardenafila koncentrācija

 

plazmā, tādējādi palielinot PDE-

 

5 inhibitoru izraisīto

 

blakusparādību risku.

 

 

Tybost lietošana vienlaicīgi ar sildenafilu plaušu hipertensijas ārstēšanai ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Lietojot Tybost vienlaicīgi ar tadalafilu plaušu hipertensijas ārstēšanai, nepieciešams ievērot piesardzību un var rasties nepieciešamība apsvērt devas samazināšanu.

Lietojot šīs zāles vienlaicīgi ar Tybost erektilās disfunkcijas ārstēšanai, ieteicamā vienreizējā deva ir ne vairāk kā 25 mg sildenafila 48 stundu laikā, ne vairāk kā

2,5 mg vardenafila 72 stundu laikā vai ne vairāk kā 10 mg tadalafila 72 stundu laikā.

ANTIDEPRESANTI

Selektīvie serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitori (SSRI)

Trazodons

Nav pētīta mijiedarbība.

Lietojot vienlaicīgi ar Tybost, lielākajai

 

 

daļai SSRI grupas zālēm var būt

 

Lietojot vienlaicīgi ar

nepieciešama devas titrēšana.

 

kobicistatu, var pieaugt

 

 

trazodona koncentrācija plazmā.

 

 

 

 

IMŪNSUPRESANTI

 

 

Ciklosporīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Lietojot vienlaicīgi ar Tybost, ieteicama

Sirolīms

 

terapeitiskās iedarbības uzraudzība.

Takrolīms

Lietojot vienlaicīgi ar

 

 

kobicistatu, var pieaugt šo

 

 

imūnsupresantu koncentrācija.

 

NEIROLEPTISKIE LĪDZEKĻI

Perfenazīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Risperidons

 

Tioridazīns

Neiroleptisko līdzekļu un

 

kobicistata vienlaicīga lietošana

 

var palielināt neiroleptisko

 

līdzekļu koncentrāciju plazmā.

Šos neiroleptiskos līdzekļus lietojot vienlaicīgi ar Tybost, apsveriet neiroleptisko līdzekļu devas samazināšanu.

NOMIERINOŠIE/MIEGA LĪDZEKĻI

Buspirons

Nav pētīta mijiedarbība.

Šo nomierinošo/miega līdzekļu lietošanas

Klorazepāts

 

gadījumā var būt nepieciešama devas

Diazepāms

Lietojot vienlaicīgi ar

samazināšana un ir ieteicama zāļu

Estazolāms

kobicistatu, var pieaugt

koncentrācijas uzraudzība.

Flurazepāms

nomierinošo/miega līdzekļu

 

Zolpidēms

koncentrācija.

 

PRETPODAGRAS LĪDZEKĻI

 

Kolhicīns

Nav pētīta mijiedarbība.

Var būt nepieciešama kolhicīna devas

 

 

samazināšana. Nav ieteicama vienlaicīga

 

Lietojot vienlaicīgi ar

Tybost un kolhicīna lietošana pacientiem

 

kobicistatu, var pieaugt

ar nieru vai aknu darbības traucējumiem.

 

kolhicīna koncentrācija plazmā.

 

1Šis pētījums tika veikts, izmantojot fiksētās devas kombinācijas tableti, kas satur elvitegravīru/kobicistatu/emtricitabīnu/tenofovīra disoproksilu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Klīniskie dati par kobicistata lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami.

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kobicistata kaitīgu ietekmi saistītu ar reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Tybost grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien sievietes klīniskā stāvokļa dēļ nav nepieciešama ārstēšana ar kobicistatu, to vienlaicīgi lietojot ar atazanavīru vai darunavīru.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai kobicistats/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Pieejamie farmakodinamiskie/toksikoloģiskie dati dzīvniekiem liecina par kobicistata/metabolītu izdalīšanos pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Tādēļ Tybost lietošana nav ieteicama barojot bērnu ar krūti.

Lai izvairītos no HIV pārnešanas zīdaiņiem, HIV inficētām sievietēm nekādā gadījumā nav ieteicams barot zīdaiņus ar krūti.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par kobicistata iedarbību uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda kaitīgu kobicistata ietekmi uz fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu kobicistata ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Ar kobicistatu papildinātā atazanavīra izraisītās blakusparādības atbilda ar ritonavīru papildinātā atazanavīra drošuma profilam. Visbiežāk ziņotās ar kobicistatu papildinātā atazanavīra blakusparādības bija saistītas ar paaugstinātu bilirubīna līmeni (skatīt 3. tabulu).

Blakusparādību apkopojums tabulas veidā

Kobicistata drošuma novērtējums ir balstīts uz datiem, kas iegūti 144 nedēļu ilgā 3. fāzes, randomizētā, aktīvi kontrolētā klīniskajā pētījumā (GS-US-216-0114), kurā 692 iepriekš ar šo terapiju neārstēti pacienti, saņēma vismaz vienu ar kobicistatu papildinātu atazanavīra (n = 344) vai ar ritonavīru papildinātu atazanavīra (n = 348) devu, to lietojot kopā ar emtricitabīnu un tenofovīra disoproksila fumarātu fiksētas devas kombinācijā. No šiem 692 pacientiem ārstēšanu saņēma 613 pacienti (300 lietoja ataznavīru/kobicitatu un 313 lietoja atzanavīru/ritonavīru) un 496 pacienti

(250 lietoja ataznavīru/kobicitatu un 246 – atzanavīru/ritonavīru) attiecīgi vismaz 48 un 144 nedēļas.

Klīniskajā pētījumā GS-US-216-0114, kas ilga 144 nedēļas, konstatētās ar kobicistatu papildinātā atazanavīra izraisītās blakusparādības ir norādītas tālāk 3. tabulā atbilstoši ķermeņa orgānu sistēmu klasifikācijai un lielākajam sastopamības biežumam. Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Biežums definēts kā ļoti bieži

(≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10) un retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100).

3. tabula. Ar kobicistatu papildinātā atazanavīra lietošanu saistīto blakusparādību apkopojums tabulas veidā, pamatojoties uz 3. fāzes klīniskajā pētījumā GS-US-216-0114 gūto pieredzi

144 nedēļu laikā

Sastopamības

Blakusparādība

biežums

 

Vielmaiņas un uztures traucējumi:

Bieži:

hiperglikēmija, palielināta ēstgriba

Psihiskie traucējumi:

Bieži:

bezmiegs, neparasti sapņi

Retāk:

depresija, miega traucējumi

 

Sastopamības

Blakusparādība

biežums

 

Nervu sistēmas traucējumi:

Bieži:

galvassāpes, reibonis, miegainība, garšas sajūtas traucējumi

Acu bojājumi:

 

Ļoti bieži:

acu dzelte

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:

Ļoti bieži:

slikta dūša

Bieži:

vemšana, caureja, dispepsija, sāpes vēderā, vēdera pūšanās, gāzu uzkrāšanās,

sausa mute

 

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Ļoti bieži:

dzelte

Bieži:

hiperbilirubinēmija

Ādas un zemādas audu bojājumi:

Bieži:

izsitumi

Retāk:

nieze

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi:

Retāk:

mialģija

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi:

Retāk:

nierakmeņi, hematūrija, proteīnūrija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā:

Bieži:

nespēks

Retāk:

pireksija, astēnija

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Nieru darbības traucējumi

Ir pierādīts, ka kobicistats samazina aprēķināto kreatinīna klīrensu, inhibējot kreatinīna tubulāro sekrēciju. Tikai kreatinīna līmeņa palielināšanās serumā no sākotnējās vērtības kobicistata inhibitorās iedarbības dēļ parasti nepārsniedz 0,4 mg/dl.

Pētījumā GS-US-216-0114 aprēķinātā kreatinīna klīrensa vērtības samazināšanās, ārstēšanā lietojot kobicistatu, tika konstatēta agrīnā fāzē; pēc tam šī vērtība stabilizējās. Vidējās (± SD) aprēķinātās glomerulārās filtrācijas ātruma (eGFR) izmaiņas, izmantojot Kokrofta-Golta metodi, pēc 144 nedēļu ārstēšanas ar kobicistatu papildinātā atazanavīra plus emtricitabīna un tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas grupā bija -15,1 ± 16,5 ml/min un -8,0 ± 16,8 ml/min ar ritonavīru papildinātā atazanavīra plus emtricitabīna un tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas kombinācijas grupā.

Iedarbība uz aknām

Pētījumā GS-US-216-0114 hiperbilirubinēmija (> 1 x ULN) bija bieža blakusparādība: 97,7% ar kobicistatu papildinātā atazanavīra plus emtricitabīna un tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas kombinācijas grupā un 97,4% ar ritonavīru papildinātā atazanavīra plus emtricitabīna un tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas kombinācijas grupā 144 ārstēšanas nedēļu laikā. Tomēr procentuāli vairāk pacientiem ar kobicistatu papildinātās devas grupā kopējais bilirubīna līmenis paaugstinājās par > 2 x ULN salīdzinājumā ar pacientiem ar ritonavīru papildinātās devas grupā (88,0% salīdzinājumā ar 80,9%). Vērtības, pārtraucot pētījuma zāļu lietošanu, bija zemas bilirubīna izraisītu blakusparādību dēļ, un šīs vērtības abās grupās bija līdzīgas (4,9% ar kobicistatu papildinātās devas grupā un 4,0% ar ritonavīru papildinātās devas grupā). Alanīna aminotransferāzes vai aspartāta aminotransferāzes pieaugums > 3 x ULN pacientiem ar kobicistatu papildinātās devas grupā bija 12,8% un 9,0% – ar ritonavīr papildinātās devas grupā.

Pediatriskā populācija

Bērniem līdz 18 gadu vecumam dati nav pieejami. Šai populācijai Tybost lietošana nav ieteicama (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Citas īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Kobicistats nav pētīts pacientiem vecākiem par 65 gadiem.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Tybost drošumu 73 HIV-1 inficētiem terapiju saņēmušiem pacientiem ar viegliem līdz vidējiem nieru darbības traucējumiem (eGFR, izmantojot Kokrofta-Golta metodi 50-89 ml/min), kuri mainīja farmakokinētikas pastiprinātāju no ritonavīra uz kobicistatu, izvērtēja ar kobicistatu papildinātā atazanavīra vai darunavīra ar diviem NRTI atklātā klīniskā pētījumā (GS-US-236-0118). 96. nedēļā vidējās kreatinīna līmeņa izmaiņas serumā bija 0,07 ± 0,15 mg/dl un vidējās eGFR izmaiņas, izmantojot Kokrofta-Golta metodi, bija -6,2 ± 9,07 ml/min. Kobicistata iedarbība uz seruma kreatinīnu un eGFR pacientiem, kuri mainīja terapiju no ritonavīra uz kobicistatu pētījumā GS-US-236-0118, saskanēja ar šīs terapijas iedarbību neārstētiem pacientiem pētījumā GS-US-216-0114.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ja notiek Tybost pārdozēšana, jāuzrauga, vai pacientam nerodas toksicitātes pazīmes. Kobicistata pārdozēšanas gadījumā ārstēšanā jāveic vispārēji atbalsta pasākumi, tostarp dzīvībai svarīgo pazīmju, kā arī pacienta klīniskā stāvokļa uzraudzība.

Nav noteikts specifisks antidots kobicistata pārdozēšanas gadījumā. Tā kā kobicistats izteikti saistās ar plazmas proteīniem, nepastāv liela iespēja, ka kobicistatu lielā apmērā izdalīs ar hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citas terapeitiskās zāles, ATĶ kods: V03AX03

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Kobicistats ir selektīvs, uz mehānismu balstīts CYP3A apakšgrupas citohroma P450 inhibitors. Kobicistats inhibē CYP3A mediēto metabolismu un palielina CYP3A substrātu (piemēram, atazanavīra vai darunavīra), kuriem CYP3A atkarīga metabolisma dēļ ir ierobežota perorālā biopieejamība un īss eliminācijas pusperiods, sistēmisko iedarbību.

Kobicistata iedarbība uz atazanavīra farmakokinētiku tika pierādīta 3. fāzes pētījuma GS-US-216-0114 farmakokinētikas apakšpētījumā (n = 48), kurā HIV-1 inficēti pacienti saņēma 300 mg atazanavīra + 150 mg kobicistata vai 300 mg atazanavīra + 100 mg ritonavīra; abas terapijas tika lietotas kombinācijā ar emtricitabīna un tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas kombināciju. Atazanavīra farmakokinētikas parametri līdzsvara stāvoklī bija salīdzināmi, zāles papildinot ar kobicistatu vai ar ritonavīru (skatīt 4. tabulu).

4. tabula. Atazanavīra farmakokinētikas parametru [vidējā ± SD (%CV)] 3. fāzes pētījuma GS-US-216-0114 farmakokinētikas apakšpētījumā

Atazanavīra

 

 

 

 

farmakokinētikas

Atazanavīrs + kobicistatsa

Atazanavīrs + ritonavīrsa

parametri

 

(n = 22)

 

(n = 26)

AUCtau (µg•h/ml)

46,13

± 26,18 (56,8)

47,59

± 24,39 (51,2)

Cmax (µg/ml)

3,91

± 1,94 (49,6)

4,76

± 1,94 (40,8)

Ctau (µg/ml)

0,80

± 0,72 (90,3)

0,85

± 0,72 (84,7)

a200 mg emtricitabīna un 300 mg tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas kombinācijas papildinātā fona shēma

Kobicistata farmakokinētikas uzlabošanas iedarbība uz darunavīru tika novērtēta 1. fāzes klīniskajā pētījumā GS-US-216-0115 31 veselam indivīdam, kas lietoja 800 mg darunavīra kombinācijā ar 150 mg kobicistata vai 100 mg ritonavīra, reizi dienā, 10 dienas. Darunavīra farmakokinētikas parametri līdzsvara stāvoklī bija salīdzināmi, zāles papildinot ar kobicistatu vai ritonavīru (skatīt

5. tabulu).

5. tabula. 800 mg darunavīra farmakokinētikas parametru [vidējā ± SD (%CV)], reizi dienā lietojot vienlaicīgi ar 150 mg kobicistata vai 100 mg ritonavīra

 

800 mg darunavīra +

800 mg darunavīra +

Darunavīra

150 mg kobicistata, lietojot

100 mg ritonavīra, lietojot reizi

farmakokinētikas

reizi dienā

 

dienā

parametri

 

(n = 31)

 

(n = 31)

AUCtau (µg•h/ml)

81,08

± 25,15 (31,0)

79,99

± 27,20 (34,0)

Cmax (µg/ml)

7,74

± 1,69 (21,8)

7,46

± 1,52 (20,3)

C0h (µg/ml)

2,40

± 1,22 (50,7)

2,48

± 0,85 (34,3)

Pretvīrusu aktivitāte in vitro

Kobicistats neuzrāda pretvīrusu aktivitāti pret HIV-1, HBV vai HCV un neantagonizē HIV inhibitoru pretvīrusu iedarbību.

Klīniskā pieredze

Randomizētu kontrolētu pētījumu dati par pretvīrusu iedarbību ir pieejami ar kobicistatu papildinātam atazanavīram, bet nav datu par darunavīru, kas papildināts ar kobicistatu (skatīt 4.4. un

5.2. apakšpunktu).

Iepriekš neārstēti HIV-1 inficēti pacienti

Kobicistata drošums un efektivitāte, lietojot kopā ar atazanavīru HIV-1 inficētiem pacientiem, tika novērtēta randomizētā, dubultaklā, aktīvi kontrolētā 3. fāzes pētījumā GS-US-216-0114 HIV-1 inficētiem pacientiem, kuriem sākotnējais aprēķinātais kreatinīna klīrenss bija virs 70 ml/min un kuri nebija iepriekš ārstēti (n = 692).

Pacienti tika randomizēti attiecībā 1:1, lai reizi dienā saņemtu vai nu 300 mg atazanavīra + 150 mg kobicistata, vai 300 mg atazanavīra + 100 mg ritonavīra; katra zāļu deva tika lietota fiksētā fona shēmā, kurā fiksētās devas kombinācijas tabletē bija iekļauti 300 mg tenafovīra disoproksila fumarāta un 200 mg emtricitabīna. Randomizācija tika stratificēta pēc skrīninga HIV-1 RNS līmeņa

(≤ 100 000 kopijas/ml vai > 100 000 kopijas/ml). Viroloģiskā atbildes reakcija tika novērtēta abās ārstēšanas grupās, un tika uzskatīts, ka viroloģiskā atbildes reakcija ir sasniegta, ja vīrusu slodze nav nosakāma (< 50 HIV-1 RNS kopijas/ml). Tika konstatēts, ka sākuma stāvoklī vīrusi ir jutīgi pret atazanavīru, emtricitabīnu un tenofovīra disoproksila fumarātu.

Sākuma stāvokļa raksturojums un pētījuma GS-US-216-0114 ārstēšanas iznākumi 48. un 144. nedēļā ir norādīti attiecīgi 6. un 7. tabulā.

6. tabula. Demogrāfiskais un sākuma stāvokļa slimības raksturojums iepriekš ar pretretrovīrusu terapiju neārstētiem HIV-1 inficētiem pieaugušiem pacientiem pētījumā GS-US-216-0114

 

Atazanavīrs + kobicistats

Atazanavīrs +

 

a

ritonavīrsa

 

(n = 344)

(n = 348)

Demogrāfiskais raksturojums

 

 

Mediānais vecums, gados (min.-maks.)

 

(19-62)

(19-70)

Dzimums

 

 

Vīrietis

83,4%

82,5%

Sieviete

16,6%

17,5%

Etniskā piederība

 

 

Baltais

57,6%

61,8%

Melnādainais vai āfrikāņu izcelsmes

18,9%

18,1%

Aziāts

12,8%

10,6%

Citi

10,8%

9,5%

Slimības raksturojums sākuma stāvoklī

 

 

Mediānais HIV-1 RNS daudzums plazmā sākuma

4,78

4,84

stāvoklī (diapazons), log10 kopijas/ml

(3,22-6,43)

(3,21-6,44)

Procentuālais pacientu daudzums ar vīrusu slodzi

38,4%

41,1%

> 100 000 kopijas/ml

 

 

Mediānais CD4+ šūnu skaits sākuma stāvoklī

(diapazons), šūnas/mm3

(1-1 075)

(10-1 455)

Procentuālais pacientu daudzums, kuriem

17,4%

16,4%

CD4+ šūnu skaits ≤ 200 šūnas/mm3

 

 

a200 mg emtricitabīna un 300 mg tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas kombinācijas papildinātā fona shēma

7. tabula. Pētījuma GS-US-216-0114 randomizētās ārstēšanas viroloģiskais iznākums 48. un 144. nedēļāa

 

48. nedēļaa

144. nedēļab

 

Atazanavīrs +

Atazanavīrs +

Atazanavīrs +

Atazanavīrs +

 

kobicistatsf

ritonavīrsf

kobicistatsf

ritonavīrsf

 

(n = 344)

(n = 348)

(n = 344)

(n = 348)

Veiksmīgs viroloģiskais

 

 

 

 

iznākums

85%

87%

72%

74%

HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml

 

 

 

 

Ārstēšanas atšķirība

-2,2% (95% TI = -7,4%, 3,0%)

-2,1% (95% TI = -8,7%, 4,5%)

Viroloģiskā neveiksmec

6%

4%

8%

5%

Nav datu par viroloģisko

 

 

 

 

iznākumu 48. vai 144. nedēļas

9%

9%

20%

21%

logā

 

 

 

 

Pārtraukta pētījumu zāļu

 

 

 

 

lietošana blakusparādības vai

6%

7%

11%

11%

nāves dēļd

 

 

 

 

Pārtraukta pētījumu zāļu

 

 

 

 

lietošana citu iemeslu dēļ, un

3%

2%

8%

10%

pēdējos pieejamajos datos

 

 

 

 

HIV-1 RNS < 50 kopijas/mle

 

 

 

 

Trūkst datu par laika logu, bet

0%

0%

< 1%

< 1%

pētījuma zāles tika lietotas

 

 

 

 

a48. nedēļas logs ilgst no 309. līdz 378. dienai (ieskaitot).

b144. nedēļas logs ilgst no 967. līdz 1 050. dienai (ieskaitot).

cIetver pacientus, kuriem vīrusa slodze bija ≥ 50 kopijas/ml 48. vai 144. nedēļas logos; pacientus, kuri priekšlaicīgi pārtrauca ārstēšanu efektivitātes trūkuma vai zuduma dēļ; pacientus, kuri pārtrauca ārstēšanu citu iemeslu, nevis blakusparādību dēļ, nāves vai efektivitātes trūkuma vai zuduma dēļ un kuriem ārstēšanas pārtraukšanas brīdī vīrusu slodze bija ≥ 50 kopijas/ml.

dIetver pacientus, kuri pārtrauca ārstēšanu blakusparādību vai nāves dēļ jebkurā laika punktā no 1. dienas līdz laika logam, ja nav datu par viroloģisko atbildi pēc ārstēšanas norādītajā laika logā.

eIetver pacientus, kuri pārtrauca ārstēšanu citu iemeslu, nevis blakusparādību, nāves vai efektivitātes trūkuma vai zuduma dēļ, piemēram, piekrišanas atsaukšanas, novērošanas pārtraukšanas dēļ.

f200 mg emtricitabīna un 300 mg tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas kombinācijas papildinātā fona shēma

Salīdzinot ar atazanavīru + ritonavīru + emtricitabīnu un tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas kombināciju, lai sasniegtu HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml, atazanavīra + kobicistata

+ emtricitabīna un tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas kombinācija bija nemazāk iedarbīga.

CD4+ šūnu skaita izmaiņas 48. un 144. nedēļu laikā pētījumā GS-US-216-0114 ir parādītas 8. tabulā.

8. tabula: CD4+ šūnu skaita izmaiņas 48. un 144. nedēļu laikā pētījumā GS-US-216-0114

 

48. nedēļa

144. nedēļa

 

Atazanavīrs +

Atazanavīrs +

Atazanavīrs +

Atazanavīrs +

 

kobicistatsa

ritonavīrsa

kobicistatsa

ritonavīrsa

 

(n = 344)

(n = 348)

(n = 344)

(n = 348)

Vidējais CD4+ T-

 

 

 

 

šūnu skaita

 

 

 

 

pieaugums no

sākuma stāvokļa

 

 

 

 

(šūnas/mm3)b

 

 

 

 

a200 mg emtricitabīna un 300 mg tenofovīra disoproksila fumarāta fiksētās devas kombinācijas papildinātā fona shēma

bIztrūkst = neiekļautā analīze

Ārstēšanas neveiksmes analīzē pētījumā GS-US-216-0114 līdz 144. nedēļai iesaistītajiem pacientiem izvērtējami genotipa dati no sapārotiem sākotnējā stāvokļa un terapijas neveiksmes izolātiem kobicistata grupā bija pieejami visā 21 viroloģisko neveiksmju gadījumā. No 21 pacienta 3 izveidojās M184V emtricitabīna rezistences substitūcija. Nevienam pacientam neizveidojās K65R vai K70E tenofovīra rezistences substitūcijas, vai neviena primārās rezistences substitūcija, kas saistīta ar proteāzes inhibitoriem. Ritonavīra grupā genotipa dati bija pieejami visos 19 viroloģisko neveiksmju gadījumos. No 19 pacientiem 1 izveidojās M184V emtricitabīna rezistences substitūcija, bez tenofovīra rezistences substitūcijas, vai primārās rezistences substitūcijas, kas saistīta ar proteāzes inhibitoriem.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus kobicistatam vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās HIV-1 infekcijas ārstēšanā (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc perorālas kobicistata lietošanas kopā ar uzturu HIV-1 inficētiem pacientiem maksimālā koncentrācija plazmā tika novērota 4 stundas pēc kobicistata devas lietošanas. Vidējais Cmax, AUCtau, un Ctrough (vidējais ± SD) līdzsvara stāvoklī pēc atkārtotām kobicistata devām HIV-1 inficētiem pacientiem (n = 68) bija attiecīgi 1,2 ± 0,3 μg/ml, 10,9 ± 3,8 μg•h/ml un 0,07 ± 0,07 μg/ml.

Uztura iedarbība uz Tybost netika pētīta. Klīniskajos pētījumos kobicistats tika vienlaicīgi lietots ar atazanavīru vai darunavīru pēc ēšanas atbilstoši šo zāļu aprakstiem. Tybost ieteicams lietot kopā ar uzturu.

Izkliede

Apmēram 97-98% kobicistata saistās ar plazmas olbaltumvielām, un vidējā zāļu koncentrācijas attiecība plazmā un asinīs ir 2.

Biotransformācija

Kobicistats metabolizējas CYP3A (galvenais) un CYP2D6 (sekundārais) mediētas oksidācijas ceļā bez glikuronizācijas. Pēc perorālas [14C]kobicistata lietošanas 99% no plazmā cirkulējošās radioaktīvās vielas veidoja kobicistats neizmainītā veidā. Zemi metabolītu līmeņi ir konstatēti urīnā un izkārnījumos, un tie neietekmē CYP3A kobicistata inhibitoro aktivitāti.

Eliminācija

Pēc perorālas [14C]kobicistata lietošanas 86% devas izdalījās izkārnījumos un 8,2% devas izdalījās urīnā. Pēc Tybost lietošanas mediānais kobicistata terminālais plazmas eliminācijas pusperiods ir aptuveni 3-4 stundas.

Linearitāte/nelinearitāte

Kobicistata iedarbība ir nelineāra un lielāka nekā devas proporcija diapazonā no 50 mg līdz 400 mg atbilstoši mehānismā balstītajam CYP3A inhibitoram.

Gados vecāki cilvēki

Kobicistata farmakokinētika pilnībā nav novērtēta gados vecākiem cilvēkiem (65 gadi un vecāki).

Dzimums

Nav konstatētas klīniski nozīmīgas kobicistata farmakokinētikas atšķirības vīriešiem un sievietēm.

Etniskā piederība

Nav konstatētas klīniski nozīmīgas kobicistata farmakokinētikas atšķirības dažādas etniskās piederības pārstāvjiem.

Pediatriskā populācija

Kobicistata farmakokinētika pediatriskajā populācijā nav izvērtēta.

Nieru darbības traucējumi

HIV-1 neinficētiem pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (aprēķinātais kreatinīna klīrenss mazāks par 30 ml/min) tika veikts kobicistata farmakokinētikas pētījums. Netika konstatētas nozīmīgas kobicistata farmakokinētikas atšķirības pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem un veseliem cilvēkiem, kas atbilst zemam kobicistata klīrensam nierēs.

Aknu darbības traucējumi

Kobicistats metabolizējas un izdalās galvenokārt caur aknām. HIV-1 neinficētiem pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem tika veikts kobicistata farmakokinētikas pētījums (B klase pēc Child-Pugh klasifikācijas). Netika konstatētas klīniski nozīmīgas kobicistata farmakokinētikas atšķirības pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem un veseliem cilvēkiem. Nav nepieciešama Tybost devu pielāgošana pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem. Nav pētīta kobicistata farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase pēc Child-Pugh klasifikācijas).

B hepatīta un/vai C hepatīta vīrusa koinfekcija

Kobicistata farmakokinētika pacientiem ar B hepatīta un/vai C hepatīta vīrusa koinfekciju nav pilnībā izvērtēta.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam. Attīstības toksicitātes pētījumos žurkām un trušiem netika novērota teratogēniska iedarbība. Pētījumā ar žurkām devas, kas radīja nozīmīgu toksicitāti mātei, izraisīja mugurkaula un augļa krūšu kaula osifikācijas izmaiņas.

Pētījumi ar trušiem ex vivo un pētījumi ar suņiem in vivo liecina, ka vismaz 10 reižu lielākā vidējā koncentrācijā, nekā tika sasniegta cilvēkiem pēc ieteicamās 150 mg dienas devas lietošanas, kobicistatam piemīt vāji izteiktas spējas izraisīt QT intervāla pagarināšanos un tas var izraisīt arī nelielu PR intervāla pagarināšanos un kreisā kambara funkcijas samazināšanos.

Kobicistata ilgtermiņa kancerogenitātes pētījumā ar žurkām tika konstatēts šiem dzīvniekiem specifisks tumoroģenētisks potenciāls, kas netiek uzskatīts par būtisku cilvēkiem. Ilgtermiņa pētījums ar pelēm neuzrādīja nekādu iespējamu kancerogenitāti.

Aktīvā viela kobicistats ir noturīga apkārtējā vidē.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Silīcija dioksīds

Kroskarmelozes nātrija sāls

Magnija stearāts

Mikrokristāliskā celuloze

Apvalks

Saulrieta dzeltenā FCF alumīnija laka (E110)

Makrogols 3350 (E1521)

Polivinilspirts (daļēji hidrolizēts) (E1203)

Talks (E553B)

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

4 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudele ar bērniem neatveramu polipropilēna aizdari, satur 30 apvalkotās tabletes un silikagēla mitruma absorbentu.

Pieejami šāda lieluma iepakojumi: kartona kastītes, kuras satur 1 pudeli ar 30 apvalkotām tabletēm un kartona kastītes, kuras satur 90 (3 pudeles x 30) apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/872/001

EU/1/13/872/002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2013. gada 19. septembrī

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas