Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tybost (cobicistat on silicon dioxide) – Lietošanas instrukcija - V03AX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsTybost
ATĶ kodsV03AX03
Vielacobicistat on silicon dioxide
RažotājsGilead Sciences International Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Tybost 150 mg apvalkotās tabletes

Cobicistatum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Tybost un kādam nolūkam tās/to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Tybost lietošanas

3.Kā lietot Tybost

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Tybost

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Tybost un kādam nolūkam tās/to lieto

Tybost satur aktīvo vielu kobicistatu.

Tybost ir paredzēts pieaugušajiem, sākot no 18 gadu vecuma, cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas ārstēšanai. Zāles tiek lietotas ar atazanavīru vai darunavīru (proteāzes inhibitori), un tās iedarbojas kā pastiprinātājs (farmakokinētikas uzlabotājs), lai palīdzētu uzlabot atazanavīra un darunavīra iedarbību.

Tybost neārstē HIV tiešā veidā, bet pastiprina atazanavīra un darunavīra līmeni asinīs. Tās palēnina atazanavīra un darunavīra sadalīšanos, tādējādi ļaujot tām saglabāties ķermenī ilgāk.

Ar šīm zālēm nevar izārstēt HIV infekciju. Lietojot Tybost, Jums vēl aizvien var rasties infekcijas vai citas ar HIV infekciju saistītas slimības. Jūs arī varat nodot infekciju citiem, tādēļ ir jāievēro piesardzība, lai neinficētu citus cilvēkus.

2. Kas Jums jāzina pirms Tybost lietošanas

Nelietojiet Tybost šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret kobicistatu vai kādu citu (lietošanas instrukcijas 6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jūs lietojat kādas no zālēm, kas satur šādas vielas:

-alfuzosīnu, palielinātas prostatas ārstēšanai;

-amiodaronu, hinidīnu, neregulāras sirdsdarbības korekcijai;

-karbamazepīnu, fenobarbitālu, fenitoīnu, lēkmju novēršanai;

-rifampicīnu, tuberkulozes un citu infekciju novēršanai un ārstēšanai;

-dihidroergotamīnu, ergometrīnu, ergotamīnu, migrēnas tipa galvassāpju ārstēšanai;

-cisaprīdu, noteiktu kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu novēršanai;

-asinszāli (hypericum perforatum), augu izcelsmes līdzeklis depresijas un trauksmes ārstēšanai;

-lovastatīnu, simvastatīnu, holesterīna līmeņa mazināšanai asinīs;

-pimozīdu, neparastu domu vai izjūtu ārstēšanai;

-sildenafilu, plaušu hipertensijas ārstēšanai – tā ir plaušu slimība, kas izpaužas ar elpošanas traucējumiem;

-midazolāmu (lietots perorāli), triazolāmu, miega traucējumu un/vai trauksmes mazināšanai.

Ja kaut kas no augstāk minētā attiecas uz Jums, nelietojiet Tybost un nekavējoties informējiet ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Tybost lietošanas laikā Jums jāatrodas ārsta uzraudzībā.

Lietojot šīs zāles, Jūs joprojām varat nodot HIV infekciju citiem, tādēļ ir svarīgi ievērot piesardzību, lai izvairītos no citu cilvēku inficēšanas dzimumkontaktu ceļā vai ar asinīm. Ar šīm zālēm nevar izārstēt HIV infekciju tiešā veidā.

Pirms Tybost lietošanas konsultējieties ar ārstu:

Ja lietojat citu proteāzes inhibitoru vai elvitegravīru. Tybost lietojot ar atazanavīru vai darunavīru, nedrīkst lietot ar citām pretvīrusu zālēm, kuru iedarbību nepieciešams pastiprināt.

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir vai ir bijušas nieru slimības vai analīzēs uzrādītas problēmas ar nierēm. Jūsu ārsts rūpīgi apsvērs, vai Jūs ārstēt ar Tybost.

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir vai ir bijušas smagas pakāpes aknu slimības vai analīzēs uzrādītas problēmas ar aknām. Jūsu ārsts rūpīgi apsvērs, vai Jūs ārstēt ar Tybost

Ja kaut kas no augstāk minētā attiecas uz Jums, pirms Tybost lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. Tybost lietošana bērniem un pusaudžiem līdz šim nav pētīta.

Citas zāles un Tybost

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai esat lietojis pēdējā laikā.

Tas attiecas arī uz zālēm un augu izcelsmes zālēm, ko var iegādāties bez receptes. Lietojot Tybost, var rasties mijiedarbība ar citām zālēm. Tā rezultātā Tybost vai citu zāļu daudzumu asinīs var tikt ietekmēts. Tas var traucēt normālu zāļu darbību vai pastiprināt blakusparādības. Dažos gadījumos ārsts vēlēsies pielāgot devu vai pārbaudīt zāļu koncentrāciju Jūsu asinīs.

Nekad nelietojiet šīs zāles, ja lietojat Tybost:

-alfuzosīnu, palielinātas prostatas ārstēšanai;

-amiodaronu, hinidīnu, neregulāras sirdsdarbības korekcijai;

-karbamazepīnu, fenobarbitālu, fenitoīnu, krampju lēkmju novēršanai;

-rifampicīnu, tuberkulozes un citu infekciju novēršanai un ārstēšanai;

-dihidroergotamīnu, ergometrīnu, ergotamīnu, migrēnas tipa galvassāpju ārstēšanai;

-cisaprīdu, noteiktu kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu novēršanai;

-asinszāli (hypericum perforatum) augu izcelsmes līdzeklis depresijas un trauksmes ārstēšanai

-lovastatīnu, simvastatīnu, holesterīna līmeņa mazināšanai asinīs;

-pimozīdu, neparastu domu vai izjūtu ārstēšanai;

-sildenafilu, plaušu hipertensijas ārstēšanai – tā ir plaušu slimība, kas izpaužas ar elpošanas traucējumiem;

-midazolāmu (lietots perorāli), triazolāmu, miega traucējumu un/vai trauksmes mazināšanai.

Ja lietojat kādu no šīm zālēm, nelietojiet Tybost un nekavējoties informējiet ārstu.

Zāles HIV infekcijas ārstēšanai:

Tybost nedrīkst lietot ar citām zālēm, kurās ir šādas sastāvdaļas:

ritonavīrs;

kobicistats.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat šādas zāles

citu proteāzes inhibitoru;

elvitegravīru;

efavirenzu;

etravirīnu;

nevirapīnu;

maraviroku.

Pastāstiet savam ārstam, ja Jūs lietojat kādu no šīm HIV ārstēšanai paredzētajām zālēm.

Citu veidu zāles:

ketokonazols, itrakonazols, vorikonazols, posakonazols un flukonazols, zāles sēnīšu infekcijas ārstēšanai;

boceprevīrs, zāles C hepatīta infekcijas ārstēšanai;

klaritromicīns un rifabutīns, zāles baktēriju infekciju ārstēšanai, ieskaitot tuberkulozi;

dasatinībs, nilotinībs, vinblastīns un vinkristīns, zāles vēža ārstēšanai;

kortikosteroīdi, ieskaitot: betametazonu, budezonīdu, flutikazonu, mometazonu, prednizonu, triamcinolonu. Šīs zāles lieto alerģiju, astmas, iekaisīgu zarnu slimību, acu, locītavu un muskuļu iekaisumu, kā arī citu iekaisumu ārstēšanai. Ja nav iespējams lietot alternatīvas zāles, šīs zāles drīkst lietot tikai tad, ja ir veikts medicīnisks izvērtējums un Jūsu ārsts rūpīgi uzrauga kortikosteroīdu izraisītās blakusparādības;

metformīns, zāles 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai;

perorālie vai implantētie hormonālie kontracepcijas līdzekļi, ko lieto, lai izvairītos no grūtniecības;

amlodipīns, digoksīns, diltiazēms, dizopiramīds, felodipīns, flekainīds, lidokaīns, metoprolols, meksiletīns, nikardipīns, nifedipīns, propafenons, timolols un verapamils, zāles sirds slimību ārstēšanai;

bosentāns, zāles plaušu hipertensijas ārstēšanai;

dabigatrāns, rivaroksabāns un varfarīns, zāles asins šķidrināšanai;

salmeterols, zāles astmas ārstēšanai;

atorvastatīns, fluvastatīns, pitavastatīns, pravastatīns un rosuvastatīns, zāles holesterīna līmeņa pazemināšanai;

sildenafils un vardenafils, zāles impotences ārstēšanai, un tadalafils, zāles impotences un plaušu hipertensijas ārstēšanai;

trazodons, zāles depresijas ārstēšanai;

ciklosporīns, sirolīms un takrolīms, zāles organisma imūnās atbildes reakcijas kontrolei pēc transplantācijas;

buspirons, klorazepāts, diazepāms, estazolāms, flurazepāms, perfenazīns, risperidons, tioridazīns, zolpidēms, zāles nervu sistēmas slimību ārstēšanai;

kolhicīns, zāles podagras ārstēšanai.

Pastāstiet savam ārstam, ja lietojat kādu no šīm zālēm.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat šīs vai jebkādas citas zāles. Nepārtrauciet ārstēšanu, nesazinoties ar ārstu.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat grūtniece vai ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, nekavējoties pastāstiet ārstam. Šādā gadījumā Jūs nedrīkstat lietot Tybost, ja vien Jūs un Jūsu ārsts nav izlēmis, ka tas ir absolūti nepieciešams. Jūsu ārsts pārrunās Tybost lietošanas iespējamo ieguvumu un risku Jums un Jūsu bērnam.

Nebarojiet bērnu ar krūti ārstēšanas laikā ar Tybost. Nav zināms, vai šo zāļu aktīvā viela var izdalīties cilvēkam ar mātes pienu. Ja Jūs esat inficēta ar HIV, ieteicams nebarot bērnu ar krūti, lai izvairītos no vīrusa nokļūšanas bērna organismā ar mātes pienu.

Tybost satur saulrieta dzelteno FCF alumīnija laku (E110)

Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir alerģija pret saulrieta dzelteno FCF alumīnija laku (E110).

Tybost satur saulrieta dzelteno FCF alumīnija laku, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3.Kā lietot Tybost

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva pieaugušajiem:

viena tablete katru dienu iekšķīgi kopā ar uzturu. Nekošļāt, nesasmalcināt un nesadalīt tableti.

Tybost jālieto kopā ar atazanavīru (300 mg) vai darunavīru (800 mg).

Vienmēr lietojiet ārsta ieteikto devu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu zāļu pilnīgu efektivitāti. Nemainiet devu, ja to darīt nav ieteicis ārsts.

Ja esat lietojis Tybost vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis Tybost vairāk par ieteikto devu, Jūs esat pakļauts paaugstinātam šo zāļu blakusparādību riskam (skatīt 4. punktu šajā lietošanas instrukcijā).

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko ātrās palīdzības nodaļu. Paņemiet tablešu pudeli līdzi, tādējādi Jūs viegli varēsiet pastāstīt, kādas zāles esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Tybost

Ir svarīgi, lai Jūs neizlaistu nevienu Tybost devu.

Ja esat izlaidis Tybost devu un to ievērojat:

12 stundu laikā kopš paredzētā Tybost lietošanas laika, ieņemiet tableti, cik ātri vien iespējams. Vienmēr lietojiet tableti kopā ar uzturu. Lietojiet nākamo devu kā paredzēts kopā ar atazanavīru vai darunavīru;

pēc 12 stundām vai vēlāk pēc paredzētā Tybost lietošanas laika, nelietojiet nokavēto devu. Nogaidiet un lietojiet nākamo devu kopā ar uzturu paredzētajā laikā.

Nepārtrauciet lietot Tybost

Nepārtrauciet Tybost lietošanu, vispirms neapspriežoties ar savu ārstu. Tybost un atazanavīra vai darunavīra lietošanas pārtraukšana var samazināt turpmākās Jūsu ārsta nozīmētās ārstēšanas iedarbību.

Vienmēr nodrošiniet pietiekamus Tybost krājumus. Kad Jūsu rīcībā esošais Tybost daudzums ir samazinājies, vērsieties pie ārsta vai farmaceita.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ārstējot HIV infekciju, ne vienmēr ir iespējams noteikt, vai nevēlamās blakusparādības ir Tybost, citu vienlaicīgi lietoto zāļu vai pašas HIV infekcijas sekas. Lietojot Tybost kopā ar atazanavīru, var rasties šādas blakusparādības.

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības

(tās var rasties vismaz 1 no katriem 10 ārstētiem pacientiem)

slikta dūša (nelabums);

iedzeltena āda un/vai acis (dzelte).

Bieži sastopamas blakusparādības

(tās var rasties vismaz 1 no katriem 100 ārstētiem pacientiem)

augsts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija);

palielināta ēstgriba, traucēta garšas sajūta, sausa mute;

galvassāpes, reibonis;

vemšana, caureja, sāpes vēderā, gremošanas problēmas, kas pēc maltītes izraisa sāpes (dispepsija), uzpūšanās sajūta, gāzes (vēdera pūšanās);

bilirubīna līmeņa paaugstināšanās asinīs (hiperbilirubinēmija);

izsitumi;

miega traucējumi, neparasti sapņi, miegainība, nogurums (nespēks).

Retāk sastopamas blakusparādības

(tās var rasties vismaz 1 no katriem 1 000 ārstētajiem pacientiem)

asinis urīnā (hematūrija);

olbaltumvielas urīnā (proteīnūrija);

nomāktības sajūta;

nieze;

sāpoši muskuļi, vājums;

nierakmeņi;

drudzis.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Plašāku informāciju par atazanavīra vai darunavīra blakusparādībām skatīt šo zāļu lietošanas instrukcijās.

5.Kā uzglabāt Tybost

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes pēc „Der. līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Tybost satur

Aktīvā viela ir kobicistats. Katra apvalkotā tablete satur 150 mg kobicistata.

Citas sastāvdaļas ir

Tabletes kodols:

Kroskarmelozes nātrija sāls, magnija stearāts, mikrokristāliskā celuloze, silīcija dioksīds.

Apvalks

Saulrieta dzeltenā FCF alumīnija laka (E110), makrogols 3350 (E1521), polivinilspirts (daļēji hidrolizēts) (E1203), talks (E553B), titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Tybost ārējais izskats un iepakojums

Tybost apvalkotās tabletes ir oranžas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes, ar iegravētu uzrakstu „GSI” vienā pusē un gludu otru pusi.

Tybost ir pieejams pudelēs pa 30 tabletēm (ar silikagēla paciņu vai cilindru, kas jāglabā pudelē, lai tabletes pasargātu no mitruma). Silikagēla mitruma absorbents atrodas atsevišķā paciņā vai cilindrā un to nedrīkst norīt.

Pieejami šāda lieluma iepakojumi: kartona kastītes, kuras satur 1 pudeli ar 30 apvalkotām tabletēm un kartona kastītes, kuras satur 90 (3 pudeles x 30) apvalkotās tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

Ražotājs

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park Carrigtohill

County Cork

Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Sweden AB

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 910 871 986

Tel.: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel.: +48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas