Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vantobra (tobramycin) – Zāļu apraksts - J01GB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVantobra
ATĶ kodsJ01GB01
Vielatobramycin
RažotājsPari Pharma GmbH

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Vantobra 170 mg šķīdums smidzināšanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 1,7 ml vienreizējās devas ampula satur 170 mg tobramicīna (tobramycin).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums smidzināšanai.

Bezkrāsains līdz viegli iedzeltens šķīdums

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Vantobra ir paredzēts lietošanai Pseudomonas aeruginosa izraisītas hroniskas plaušu infekcijas ārstēšanai 6 gadus veciem un vecākiem pacientiem ar cistisko fibrozi (CF).

Jāievēro oficiālās vadlīnijas par pareizu antibakteriālo līdzekļu lietošanu.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Visiem pacientiem apstiprinātajā vecuma diapazonā tiek lietota viena un tā pati Vantobra deva neatkarīgi no vecuma vai ķermeņa masas. Ieteicamā deva ir viena ampula (170 mg/1,7 ml) divas reizes dienā (t.i., kopējā dienas deva ir divas ampulas) 28 dienas. Starplaikam starp devu ievadīšanu jābūt pēc iespējas tuvāk

12 stundām un ne mazākam kā 6 stundas.

Vantobra lieto intermitējošu 28 dienu ciklu veidā. 28 dienas tiek veikta aktīva ārstēšana (ārstēšanas periods), un 28 dienas ārstēšana netiek veikta (periods bez ārstēšanas).

Devas izlaišana

Ja tiek izlaista deva un līdz nākamajai devai atlikušas vismaz 6 stundas, pacientam pēc iespējas ātrāk jāinhalē deva. Ja līdz nākamajai ieplānotajai devai atlikušas mazāk nekā 6 stundas, pacientam jāgaida līdz nākamajai devai, un nedrīkst inhalēt lielāku devu, lai aizvietotu izlaisto devu.

Ārstēšanas ilgums

Ārstēšana jāturpina atbilstoši klīniskajām indikācijām, ievērojot cikliskuma principu, tik ilgi, kamēr ārsts uzskata, ka ārstēšana pacientam dod labumu, ņemot vērā to, ka nav pieejami drošuma dati par ilgstošu Vantobra lietošanu. Ja pulmonālais stāvoklis acīmredzami pasliktinās, jāapsver papildu vai citas pretpseidomonu terapijas lietošana. Informāciju par klīnisko ieguvumu un panesamību skatīt arī 4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktā.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti (≥ 65 gadus veci)

Dati, kas atbalstītu devas pielāgošanu šai populācijai nav pietiekami.

Nieru darbības traucējumi

Dati, kas atbalstītu Vantobra devas pielāgošanu šai populācijai nav pieejami. Lūdzu, skatīt arī informāciju par nefrotoksicitāti 4.4. apakšpunktā un informāciju par ekskrēciju 5.2. apakšpunktā.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem pētījumi nav veikti. Tā kā tobramicīns netiek metabolizēts, nav paredzams, ka aknu darbības traucējumi varētu ietekmēt tobramicīna iedarbību.

Pacienti pēc orgānu transplantācijas

Nav pietiekamu datu par inhalējamā tobramicīna lietošanu pacientiem pēc orgānu transplantācijas. Pacientiem pēc orgānu transplantācijas ieteikumus par devas pielāgošanu nevar sniegt.

Pediatriskā populācija

Vantobra nav piemērots lietošanai bērniem vecumā līdz 6 gadiem.

Lietošanas veids

Inhalācijām.

Vantobra lieto inhalāciju veidā, izmantojot iepakojumam pievienoto Tolero smidzinātāja ierīci. Sīkākus norādījumus par lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā.

Vantobra nedrīkst ievadīt jebkādā citā veidā vai izmantojot jebkuru citu ierīci kā tikai ar iepakojumam pievienoto. Citas, nepārbaudītas smidzinātāja ierīces izmantošana var izmainīt aktīvās vielas nogulsnēšanos plaušās. Tas, savukārt, var izmainīt zāļu efektivitāti un drošumu.

Ja pacienti saņem vairākas inhalāciju veidā lietojamas zāles un elpceļu fizioterapiju, Vantobra ieteicams lietot kā pēdējo.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ototoksicitāte

Lietojot aminoglikozīdus parenterāli, ziņots par ototoksicitāti, kas izpaužas gan kā dzirdes toksicitāte (dzirdes zudums), gan vestibulāra toksicitāte. Vestibulārā toksicitāte var izpausties kā vertigo, ataksija vai reibonis. Troksnis ausīs var būt ototoksicitātes pirmais simptoms, un tāpēc, parādoties šim simptomam, jāievēro piesardzība.

Lietojot aminoglikozīdus parenterāli, novērota dzirdes toksicitāte – vai nu sūdzības par dzirdes zudumu, vai izmaiņas audiometriskajā izmeklēšanā, un šādas toksicitātes iespēja jāapsver arī, lietojot zāles inhalāciju veidā. Atklātos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā dažiem pacientiem, kuri iepriekš ilgstoši lietojuši vai šobrīd vienlaicīgi lieto intravenozus aminoglikozīdus, radies dzirdes zudums. Ārstiem jāņem vērā aminoglikozīdu iespējamā vestibulārā un kohleārā toksicitāte, un Vantobra terapijas laikā atbilstoši jānovērtē dzirdes funkcija.

Pacientiem, kuriem iepriekšējas ilgstošas sistēmiskas aminoglikozīdu terapijas dēļ pastāv predispozīcijas risks, pirms Vantobra terapijas uzsākšanas var būt nepieciešams apsvērt dzirdes izmeklēšanu. Ja pacients aminoglikozīdu terapijas laikā ziņo par troksni ausīs vai dzirdes zudumu, ārstam jāapsver nosūtīšana uz dzirdes izmeklēšanu.

Nefrotoksicitāte

Parenterāla aminoglikozīdu terapija ir saistīta ar nefrotoksicitāti. Inhalējama tobramicīna un Vantobra klīniskajos pētījumos netika ziņots par nefrotoksicitāti. Izrakstot Vantobra pacientiem ar zināmu nieru disfunkciju vai aizdomām par to, jāievēro piesardzība. Atbilstoši pašreizējai klīniskai praksei, jānosaka nieru

funkcija sākuma stāvoklī. Ik pēc 6 pilniem Vantobra terapijas cikliem (izsmidzināma aminoglikozīda terapija 180 dienas) atkārtoti jānosaka urīnvielas un kreatinīna koncentrācija.

Tobramicīna seruma koncentrācijas uzraudzība

Pacientiem, kuriem ir dzirdes vai nieru disfunkcija vai aizdomas par to, jāuzrauga tobramicīna koncentrācija serumā. Ja pacientam, kurš lieto Vantobra, parādās ototoksicitāte vai nefrotoksicitāte, tobramicīna terapija jāpārtrauc, kamēr koncentrācija serumā samazinās līdz rādītājam, kas mazāks par 2 µg/ml.

Koncentrācija serumā, kas lielāka nekā 12 µg/ml, ir saistīta ar tobramicīna toksicitāti, un ārstēšana jāpārtrauc, ja koncentrācija pārsniedz šo līmeni.

Tobramicīna koncentrācija serumā jāuzrauga, izmantojot tikai validētas metodes. Asins parauga ņemšana no pirksta nav ieteicama, jo pastāv parauga kontaminācijas risks.

Bronhospazma

Ieelpojot zāles, var rasties bronhospazma, un par to ir ziņots, lietojot izsmidzināmu tobramicīnu. Bronhospazma atbilstoši jāārstē.

Pirmā Vantobra deva jālieto ārsta uzraudzībā pēc bronhodilatatora lietošanas, ja tas ietilpst pacienta pašreizējās terapijas shēmā. Pirms un pēc izsmidzināšanas jānosaka FEV1.

Ja pastāv norādes par terapijas izraisītu bronhospazmu, ārstam rūpīgi jāizvērtē, vai ieguvums no Vantobra terapijas turpināšanas atsver riskus pacientam. Ja pastāv aizdomas par alerģisku reakciju, Vantobra lietošana jāpārtrauc.

Neiromuskulāri traucējumi

Vantobra jālieto īpaši piesardzīgi pacientiem ar neiromuskulāriem traucējumiem, piemēram, parkinsonismu, vai citiem stāvokļiem, kuriem raksturīga miastēnija, tai skaitā myasthenia gravis, jo aminoglikozīdi var pastiprināt muskuļu vājumu to iespējamās kurārei līdzīgās iedarbības uz neiromuskulāro funkciju dēļ.

Asins atklepošana

Izsmidzināmā tobramicīna šķīduma inhalācija var ierosināt klepus refleksu. Pacientiem ar aktīvu, smagu asins atklepošanu Vantobra terapija jāuzsāk tikai tad, ja ārstēšanas ieguvumi atsver iespējamas turpmākas asiņošanas izraisīšanas risku.

Rezistences veidošanās

Ar antibakteriālo terapiju saistītie iespējamie riski ietver pret antibakteriāliem līdzekļiem rezistentas P. aeruginosa veidošanos un superinfekciju ar citiem patogēniem. Rezistences veidošanās inhalējamā

tobramicīna terapijas laikā var ierobežot ārstēšanas iespējas akūtu paasinājumu gadījumā; tas ir jāuzrauga.

Citi piesardzības pasākumi

Pacienti, kuri vienlaicīgi lieto parenterālu aminoglikozīdu terapiju (vai jebkuras zāles, kas ietekmē ekskrēciju caur nierēm, piemēram, diurētiskos līdzekļus), atbilstoši klīniski jāuzrauga, ņemot vērā kumulatīvās toksicitātes risku. Tas ietver tobramicīna seruma koncentrācijas uzraudzību.

Pacientiem, kuriem ir kolonizācija ar Burkholderia cepacia, lietošanas drošums un efektivitāte nav pētīta.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi nav veikti. Ņemot vērā tobramicīna mijiedarbības profilu pēc intravenozas un inhalāciju veida lietošanas, nav ieteicama vienlaicīga un/vai secīga Vantobra lietošana ar zālēm, kurām piemīt nefrotoksiska vai ototoksiska iedarbība, piemēram:

-amfotericīnu B, cefalotīnu, ciklosporīnu, takrolīmu, polimiksīniem (nefrotoksicitātes palielināšanās risks);

-platīna savienojumiem (nefrotoksicitātes un ototoksicitātes palielināšanās risks).

Vienlaicīga Vantobra lietošana ar diurētiskiem līdzekļiem (piemēram, etakrīnskābi, furosemīdu, urīnvielu vai mannītu) nav ieteicama. Šie savienojumi var palielināt aminoglikozīdu toksicitāti, izmainot antibakteriālo līdzekļu koncentrācijas serumā un audos (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Citas zāles, par kurām ziņots, ka tās palielina iespējamu parenterāli ievadītu aminoglikozīdu toksicitāti:

-antiholīnesterāzes, botulīna toksīns (neiromuskulārā iedarbība).

Klīniskajos pētījumos pacienti, kuri lietoja tobramicīna inhalācijas, turpināja lietot alfa dornāzi, bronhodilatatorus, inhalējamos kortikosteroīdus un makrolīdus. Mijiedarbība ar šīm zālēm netika konstatēta.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par tobramicīna parenterālu lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti. Pietiekami dati par tobramicīna inhalāciju lietošanu grūtniecības laikā nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tobramicīna teratogēnu iedarbību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tomēr aminoglikozīdi var radīt kaitējumu auglim (piem., iedzimtu kurlumu un nefrotoksicitāti), ja grūtniecības laikā tiek sasniegta augsta sistēmiskā koncentrācija. Sistēmiskā iedarbība pēc Vantobra inhalācijas ir ļoti maza (skatīt 5.2. apakšpunktu). Ja Vantobra lieto grūtniecības laikā vai ja pacientei iestājas grūtniecība Vantobra terapijas laikā, viņa jāinformē par iespējamo kaitējumu auglim.

Vantobra grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien ieguvums mātei nepārsniedz riskus auglim vai bērnam.

Barošana ar krūti

Tobramicīns izdalās cilvēka pienā pēc sistēmiskas lietošanas. Tobramicīna daudzums, kas izdalās cilvēka pienā pēc lietošanas inhalāciju veidā, nav zināms, tomēr paredzams, ka tas ir ļoti neliels, ņemot vērā mazo sistēmisko iedarbību. Tā kā pastāv iespējama ototoksicitāte un nefrotoksicitāte bērnam, lēmums pārtraukt zīdīšanu vai pārtraukt terapiju ar Vantobra jāpieņem, izvērtējot ārstēšanas nozīmīgumu mātei.

Fertilitāte

Pētījumos ar dzīvniekiem pēc subkutānas ievadīšanas nav konstatēta ietekme uz tēviņu vai mātīšu fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Vantobra neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Kontrolētos Vantobra klīniskos pētījumos cistiskās fibrozes pacientiem ar P. aeruginosa infekciju visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija klepus un disfonija.

Klīniskajā praksē lietojot tobramicīna šķīdumu smidzināšanai, ārstētājiem pacientiem ziņots par disfoniju un troksni ausīs. Troksnis ausīs bija pārejošs un izzuda bez tobramicīna terapijas pārtraukšanas.

Reizēm pacientiem, kuri kādreiz ilgstoši intravenozi lietojuši aminoglikozīdus vai pacientiem, kuri vienlaicīgi intravenozi lieto aminoglikozīdus, var rasties dzirdes zudums. Aminoglikozīdu parenterāla lietošana ir saistīta ar paaugstinātu jutību, ototoksicitāti un nefrotoksicitāti (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Drošuma dati par ilgstošu Vantobra lietošanu nav pieejami (skatīt arī 5.1. apakšpunktu).

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

1. tabulā minētas nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots, lietojot tobramicīna šķīdumu smidzināšanai. Nevēlamās blakusparādības sakārtotas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijai. Katrā orgānu sistēmu klasifikācijas grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to sastopamības biežuma secībā, vispirms minot visbiežāk sastopamās reakcijas. Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības

sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Turklāt ir minēta atbilstošā sastopamības biežuma kategorija, izmantojot šādas definīcijas: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz < 1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000).

1. tabula.

Nevēlamās blakusparādības

 

 

 

 

 

 

Orgānu sistēmu klasifikācija

Biežuma grupa

Nevēlamās

 

 

 

 

blakusparādības

Infekcijas un infestācijas

 

 

 

 

 

Reti

Laringīts

 

 

 

Ļoti reti

Sēnīšu infekcija

 

 

 

 

Mutes kandidoze

 

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Ļoti reti

Limfadenopātija

 

Imūnās sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Ļoti reti

Paaugstināta jutība

Vielmaiņas un uztures traucējumi

 

 

 

 

 

Reti

Anoreksija

 

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

Reti

Reibonis

 

 

 

 

Afonija

 

 

 

 

Galvassāpes

 

 

 

Ļoti reti

Miegainība

 

Ausu un labirinta bojājumi

 

 

 

 

 

Reti

Dzirdes zudums

 

 

 

 

Troksnis ausīs

 

 

 

Ļoti reti

Ausu sāpes

 

 

 

 

Ausu bojājumi

 

Asinsvadu sistēmas traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

Asins atklepošana

 

 

 

Deguna asiņošana

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu

 

 

 

kurvja un videnes slimības

 

 

 

 

 

Retāk

Elpas trūkums

 

 

 

 

Disfonija

 

 

 

 

Faringīts

 

 

 

 

Klepus

 

 

 

Reti

Astma

 

 

 

 

Plaušu slimība

 

 

 

 

Diskomforta

sajūta

 

 

 

krūšu kurvī

 

 

 

 

Produktīvs klepus

 

 

 

Rinīts

 

 

 

 

Bronhospazma

 

 

 

Ļoti reti

Hipoksija

 

 

 

 

Hiperventilācija

 

 

 

 

Sinusīts

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

 

 

 

 

Reti

Vemšana

 

 

 

 

Čūlas mutē

 

 

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

Disgeizija

 

 

 

Ļoti reti

Caureja

 

 

 

 

Sāpes vēderā

 

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

 

 

 

Reti

Izsitumi

 

 

Ļoti reti

Nātrene

 

 

 

Nieze

 

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

Ļoti reti

Muguras sāpes

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

 

 

 

Reti

Astēnija

 

 

 

Drudzis

 

 

 

Sāpes

 

 

 

Sāpes krūšu kurvī

 

Ļoti reti

Savārgums

 

Izmeklējumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Reti

Plaušu

funkcionālo

 

 

testu pasliktināšanās

Pediatriskā populācija

Pediatriskiem un pieaugušiem pacientiem, kuri ārstēšanā lietoja Vantobra, netika konstatētas atšķirības drošuma profilā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ievadot inhalāciju veidā, tobramicīnam ir maza sistēmiskā biopieejamība. Aerosola pārdozēšanas simptomi var ietvert smagu aizsmakumu.

Nejaušas Vantobra norīšanas gadījumā toksicitātes veidošanās ir maz ticama, jo tobramicīns slikti uzsūcas no nebojāta kuņģa-zarnu trakta.

Nejaušas Vantobra intravenozas ievadīšanas gadījumā var rasties parenterālas tobramicīna pārdozēšanas pazīmes un simptomi, tai skaitā reibonis, troksnis ausīs, vertigo, dzirdes asuma zudums, elpošanas distress un/vai neiromuskulārā blokāde, un nieru darbības traucējumi.

Akūta toksicitāte jāārstē, nekavējoties pārtraucot Vantobra lietošanu, kā arī jāveic sākotnējās nieru funkcijas testi. Veicot pārdozēšanas uzraudzību, var palīdzēt tobramicīna seruma koncentrācijas noteikšana. Jebkādas pārdozēšanas gadījumā jāņem vērā iespējamā zāļu mijiedarbība un izmaiņas Vantobra vai citu zāļu eliminācijā.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretmikrobu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, aminoglikozīdu pretmikrobu līdzekļi. ATĶ kods: J01GB01

Darbības mehānisms

Tobramicīns ir aminoglikozīdu grupas antibakteriāls līdzeklis, kas iegūts no Streptomyces tenebrarius. Tā galvenais darbības mehānisms ir olbaltumvielu sintēzes izjaukšana, kas rada izmaiņas šūnas membrānas

caurlaidībā, izraisot progresējošu šūnas apvalka bojājumu un, visbeidzot, šūnas bojāeju. Tam piemīt baktericīda iedarbība koncentrācijā, kas atbilst inhibējošai koncentrācijai vai ir nedaudz lielāka par to.

Robežvērtības

Parenterāli ievadāma tobramicīna noteiktās robežvērtības neatbilst inhalāciju veidā ievadāmo zāļu robežvērtībām. Cistiskās fibrozes pacientu krēpām piemīt inhibējoša iedarbība uz smidzināmo aminoglikozīdu lokālo bioloģisko aktivitāti. Tāpēc koncentrācijai krēpās pēc ārstēšanas ar tobramicīna inhalācijām jābūt no desmit līdz divdesmit piecām reizēm augstākai par minimālo inhibējošo koncentrāciju (MIK), lai tiktu nodrošināta gan P. aeruginosa augšanas nomākšana, gan baktericīdā aktivitāte. Kontrolētos klīniskos pētījumos 97% pacientu, kuri lietoja tobramicīna šķīdumu smidzināšanai, koncentrācija krēpās bija 10 reizes augstāka par augstāko no pacienta iegūtās P. aeruginosa MIK, un 95% pacientu, kuri lietoja tobramicīna šķīdumu smidzināšanai, koncentrācija krēpās bija par 25 reizēm augstāka par augstāko MIK.

Jutība

Tā kā izsmidzināšanas ievadīšanas veidam nav iegūtas standarta jutības robežvērtības, definējot mikroorganismu kā jutīgu vai nejutīgu pret izsmidzināmo tobramicīnu, jāievēro piesardzība.

TOBI klīniskajos pētījumos vairumam pacientu, kuriem P. aeruginosa izolātu tobramicīna MIK sākuma stāvoklī bija < 128 µg/ml, novēroja plaušu funkcijas uzlabošanos pēc ārstēšanas ar TOBI. Pacientiem, kuriem P. aeruginosa izolātu MIK sākuma stāvoklī bija128 µg/ml, klīnisko atbildes reakciju novēroja retāk. Tomēr placebo kontrolētos pētījumos septiņiem no 13 pacientiem (54%), kuriem tika iegūti izolāti ar MIK 128 µg/ml, TOBI terapijas laikā novēroja plaušu funkcijas uzlabošanos.

Pamatojoties uz in vitro datiem un/vai klīnisko pētījumu pieredzi, mikroorganismiem, kas saistīti ar plaušu infekciju veidošanos CF pacientiem, paredzama šāda atbildes reakcija uz Vantobra terapiju:

Jutīgs

Nejutīgs

Pseudomonas aeruginosa

Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus

Burkholderia cepacia

Stenotrophomonas maltophilia Alcaligenes xylosoxidans

Klīniskajos pētījumos, kuros ārstēšanā lietoja intermitējošo shēmu – zāļu lietošanu 28 dienas, zāļu nelietošanu 28 dienas, analizētajiem P. aeruginosa izolātiem tika konstatēta neliela, bet pārliecinoša tobramicīna, amikacīna un gentamicīna MIK palielināšanās. Katri 6 papildu terapijas mēneši radīja pakāpenisku palielināšanos, kas bija līdzīga pieaugumam, ko konstatēja 6 mēnešiem kontrolētos pētījumos. Visbiežāk sastopamais aminoglikozīdu rezistences mehānisms, ko novēro P. aeruginosa izolātiem, kas iegūti no hroniski inficētiem CF pacientiem, ir necaurlaidība, kas tiek definēta kā vispārējs nejutīgums pret visiem aminoglikozīdiem. No CF pacientiem izolētai P. aeruginosa ir konstatēta arī adaptīvā aminoglikozīdu rezistence, kurai raksturīga jutības atjaunošanās pēc antibakteriālā līdzekļa lietošanas pārtraukšanas.

Cita informācija

Nav iegūti pierādījumi, ka pacientiem, kuri līdz 18 mēnešiem ārstēti ar tobramicīna šķīdumu smidzināšanai, būtu lielāks inficēšanās risks ar B. cepacia, S. maltophilia or A. xylosoxidans, nekā paredzams neārstētiem pacientiem. Ārstētiem pacientiem no krēpām biežāk izdalīja Aspergillus sugas, tomēr par klīniskām komplikācijām, piemēram, alerģisku bronhopulmonālu aspergilozi (ABPA), ziņoja reti, un tai bija līdzīgs sastopamības biežums kā kontroles grupā.

Aerosola raksturojums

2. tabula. Salīdzinoši veiktspējas dati klīniskajam testam un atsauces sērijām: Vantobra/Tolero smidzinātāja ierīce1 un TOBI/PARI LC PLUS2.

Veiktspējas rādītājs/zāļu/ierīces

Vantobra/Tolero

TOBI/PARI

kombinācija

 

LC PLUS

Kopējais ievadītais zāļu daudzums

96 ± 4,4

101 ± 8,5

[mg±SD]

 

 

Ieelpojamā deva < 5 µm [mg±SD]

72 ± 6,5

65 ± 7,1

Zāļu ievadīšanas ātrums [mg/min]

27 ± 5,0

7 ± 0,9

Masas mediānais aerodinamiskais

3,8 ± 0,3

3,6 ± 0,4

diametrs [µm ± SD]

 

 

Ģeometriskā standarta novirze ±SD

1,5 ± 0,0

2,3 ± 0,2

Smidzināšanas laiks [min]

3,9 ± 0,6

15,3 ± 0,6

*Rezultāti no elpošanas simulācijas un kaskādes impaktora mērījumiem.

1savienota ar eBase vai eFlow rapid vadības ierīci

2savienota ar PARI Boy SX kompresoru

Vantobra ievadīšanas ātrums nav atkarīgs no izmantotā elpošanas veida, t.i., pieaugušā vai bērna, salīdzinājumā ar PARI LC PLUS sprauslas smidzinātāju.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Vienā kontrolētā klīniskā pētījumā par vienu ārstēšanas ciklu iegūtie ierobežotie dati liecina, ka 28 dienu neārstēšanas perioda laikā saglabājas plaušu funkcijas uzlabošanās salīdzinājumā ar sākuma stāvokli. Pētījuma 12012.101 rezultāti parādīja, ka pirmajā ārstēšanas ciklā prognozētā FEV1 % plaušu funkcijas uzlabošanās salīdzinājumā ar sākuma stāvokli palielinājās par 8,2 ± 9,4%, lietojot Vantobra, un par

4,8 ± 9,6%, lietojot atsauces terapiju, liecinot par līdzvērtīgu efektivitāti (p=0,0005). CFU samazinājums, kas liecināja par P. aeruginosa nomākumu, bija līdzīgs Vantobra un atsauces zālēm.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās un izkliede

Paredzams, ka tobramicīna sistēmisko iedarbību pēc Vantobra inhalācijas galvenokārt nodrošina zāļu ieelpotā daļa, jo, ievadot perorāli, tobramicīns praktiski neuzsūcas. Izsmidzināmā tobramicīna inhalācija nodrošina augstu koncentrāciju krēpās un zemu koncentrāciju plazmā.

Salīdzinošos aerosola datus, lūdzu, skatiet 2. tabulā, 5.1. apakšpunktā.

Vantobra 4 nedēļu lietošanas cikla beigās (170 mg/1,7 ml divas reizes dienā) cistiskās fibrozes pacientiem maksimālā tobramicīna koncentrācija plazmā (Cmax) 1,27 ± 0,81 µg/ml tika sasniegta aptuveni vienu stundu pēc inhalācijas. Koncentrācija krēpās bija augstāka un mainīgāka – Cmax 1 951 + 2 187 µg/g. Pēc vienreizējas Vantobra 170 mg devas lietošanas veseliem brīvprātīgajiem Cmax 1,1 + 0,4 µg/ml tika sasniegta aptuveni pēc tmax 4 stundām.

Izkliede

Ar plazmas olbaltumvielām saistās mazāk nekā 10% tobramicīna.

Biotransformācija

Tobramicīns netiek metabolizēts un galvenokārt izdalās neizmainītā veidā ar urīnu.

Eliminācija

Inhalāciju veidā lietota tobramicīna eliminācija nav pētīta.

Pēc intravenozas lietošanas sistēmiskais tobramicīns eliminējas glomerulārās filtrācijas veidā. Tobramicīna seruma eliminācijas pusperiods ir aptuveni 2 stundas.

Tobramicīns, kas pēc lietošanas inhalāciju veidā neuzsūcas, iespējams, galvenokārt eliminējas, atklepojot krēpas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību liecina, ka galvenais risks cilvēkam ir nefrotoksicitāte un ototoksicitāte. Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos pierādīts, ka toksicitātes mērķorgāni ir nieres un vestibulārās/kohleārās funkcijas. Kopumā toksicitāti novēro lielāku tobramicīna sistēmisko koncentrāciju gadījumos nekā iespējams sasniegt, inhalējot ieteicamo klīnisko devu.

Reproduktīvās toksicitātes pētījumi ar inhalāciju veidā lietojamu tobramicīnu nav veikti. Organoģenēzes laikā subkutāni ievadot 100 mg/kg/dienā žurkām un maksimālo panesamo devu 20 mg/kg/dienā trušiem, teratogenitāte netika konstatēta. Lietojot lielākas parenterāli ievadāmas devas, trušiem teratogenitāti nevarēja novērtēt, jo devas radīja toksicitāti mātei un abortus. Ņemot vērā pieejamos datus dzīvniekiem, nevar izslēgt toksicitātes risku (piem., ototoksicitāti), ko rada prenatāla iedarbība. Tobramicīns neietekmēja tēviņu vai mātīšu fertilitāti, subkutāni lietojot devas līdz 100 mg/kg/dienā.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds Kalcija hlorīds Magnija sulfāts

Sērskābe (pH korekcijai)

Nātrija hidroksīds (pH korekcijai) Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles smidzinātājā nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

Vienas ampulas saturs jāizlieto tūlīt pēc atvēršanas (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Stabilitāte pēc maisiņa atvēršanas: 4 nedēļas temperatūrā līdz 25 °C

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pirmās atvēršanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Vantobra tiek piegādāts polietilēna (PE) ampulās, kas iepakotas noslēgtos alumīnija folijas maisiņos (8 ampulas maisiņā).

Ārējās kastītes saturs:

viena kastīte ar zālēm: 56 ampulas ar šķīdumu smidzināšanai 7 maisiņos;

viena kastīte ar Tolero smidzinātāja ierīci.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Vienas ampulas saturs jāielej Tolero smidzinātāja ierīces zāļu tvertnē un jāievada inhalācijas veidā, kamēr tvertnē vairs nav zāļu. Tolero smidzinātāja ierīci var darbināt vai nu ar eBase vadības ierīci, vai arī ar eFlow rapid vadības ierīci. In vitro aerosola īpašību pētījumos iegūtie veiktspējas rādītāji abām vadības ierīcēm ir vienādi, un tie attēloti 5.1. apakšpunktā, 2. tabulā.

Smidzināšana jāveic labi vēdinātā telpā.

Smidzinātāja ierīce darbības laikā jānovieto horizontāli.

Pacientam inhalācijas laikā jāatrodas sēdus pozīcijā. Inhalācija jāveic, izmantojot parastu elpošanas veidu bez pārtraukumiem.

Tolero smidzinātāja ierīce jātīra un jādezinficē, kā aprakstīts ierīces lietošanas instrukcijā.

Vantobra ir bezkrāsains līdz viegli iedzeltens šķīdums, bet tā krāsa var nedaudz mainīties – tas neliecina par aktivitātes zudumu, ja zāles ir uzglabātas atbilstoši ieteikumiem.

Vantobra šķīdums ir sterils ūdens šķīdums tikai vienreizējai lietošanai. Tā kā tas nesatur konservantus, viss ampulas saturs jāizlieto nekavējoties pēc atvēršanas, un neizlietotais šķīdums jāiznīcina. Atvērtu ampulu nekādā gadījumā nedrīkst uzglabāt, lai lietotu atkārtoti.

Katram ārstēšanas ciklam (28 ārstēšanas dienām) lietojiet jaunu Tolero smidzinātāja ierīci, kas pievienota zālēm.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

PARI Pharma GmbH

Moosstrasse 3

D-82319 Starnberg

Vācija

Tel.:

+49 (0) 89 – 74 28 46 - 10

Fakss:

+49 (0) 89 – 74 28 46 - 30

E-pasts:

info@paripharma.com

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/932/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

2015. 18. marts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas