Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vedrop (tocofersolan) – Lietošanas instrukcija - A11HA08

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVedrop
ATĶ kodsA11HA08
Vielatocofersolan
RažotājsOrphan Europe S.A.R.L.

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Vedrop 50 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

Tocofersolan

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Vedrop un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Vedrop lietošanas

3.Kā lietot Vedrop

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Vedrop

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Vedrop un kādam nolūkam to lieto

Vedrop satur vitamīnu E (tokofersolāna veidā). To lieto, lai ārstētu vitamīna E trūkumu, kas radies no nepietiekamas uzturvielu uzsūkšanās gremošanas traktā (kad uzturvielas no pārtikas netiek viegli uzsūktas gremošanas laikā) pacientiem no dzimšanas (iznēsātiem jaundzimušajiem) līdz 18 gadu vecumam, kuri slimo ar hronisku holestāzi (pārmantotu vai iedzimtu slimību, kad žults nespēj plūst no aknām uz zarnām).

2. Kas Jums jāzina pirms Vedrop lietošanas

Nelietojiet Vedrop šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret vitamīnu E (d-alfa-tokoferolu) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

-Vedrop nedrīkst lietot priekšlaicīgi dzimušiem jaundzimušajiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Vedrop lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja:

Jums ir problēmas ar nieru darbību vai ir dehidratācija; Vedrop jālieto piesardzīgi un jāveic rūpīga nieru darbības novērošana, jo polietilēnglikols, kas ir daļa no aktīvās vielas - tokofersolāna, var radīt nieru bojājumus.

Jums ir problēmas ar aknām; Vedrop jālieto piesardzīgi un jāveic rūpīga aknu darbības novērošana.

Citas zāles un Vedrop

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat:

noteiktas zāles asins šķidrināšanai (iekšķīgi lietojamus antikoagulantus, piemēram, varfarīnu); ārsts lūgs Jums veikt regulāras asins analīzes un var pielāgot šo zāļu devu, lai izvairītos no palielināta asiņošanas riska;

taukos šķīstošus vitamīnus (piemēram, vitamīnu A, D, E vai K) vai taukos viegli šķīstošas zāles (piemēram, kortikosteroīdus, ciklosporīnu, takrolīmu, antihistamīnu); tā kā Vedrop var pastiprināt to uzsūkšanos gremošanas laikā, ārsts novēros terapijas iedarbību un, ja būs nepieciešams, pielāgos devas.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Nav pieejami klīniski dati par šo zāļu iedarbību grūtniecības laikā. Informējiet savu ārstu, ja esat grūtniece, un viņš/viņa izlems, vai šīs zāles var lietot.

Nav datu par to, vai šīs zāles nokļūst krūts pienā. Informējiet savu ārstu, ja vēlaties barot bērnu ar krūti. Jūsu ārsts palīdzēs Jums izlemt, kas ir vislabāk Jums un Jūsu bērnam.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ir mazticams, ka Vedrop varētu ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Vedrop satur nātrija metil-parahidroksibenzoātu (E219) un nātrija etil-parahidroksibenzoātu (E215), kuri var izraisīt alerģiskas reakcijas (iespējams, aizkavētas).

1 ml Vedrop satur 0,18 mmolus (4,1 mg) nātrija. Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jūs ievērojat kontrolēta nātrija diētu.

3.Kā lietot Vedrop

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Parastā deva ir 0,34 ml/kg/dienā. Ārsts parakstīs devu mililitros.

Ārsts pielāgos devu atkarībā no E vitamīna koncentrācijas asinīs.

Ievadīšanas veids

Norijiet šķīdumu ar ūdeni vai bez tā. Lietojiet vienīgi ar kastē pievienoto šļirci šķīduma perorālai ievadīšanai. Jūs varat lietot Vedrop pirms un pēc maltītes, ar ūdeni vai bez tā.

Lai nomērītu devu:

1.atveriet pudeli;

2.ievietojiet iepakojumam pievienoto šļirci pudelē;

3.piepildiet šļirci ar šķidrumu, pavelkot virzuli līdz iedaļu atzīmei, kas atbilst tam daudzumam mililitros (ml), ko izrakstījis ārsts;

4.izņemiet šļirci no pudeles;

5.iztukšojiet šļirces saturu, pastumjot virzuli līdz galam, vai nu:

-tieši mutē,

vai

- glāzē ar ūdeni, un tad izdzeriet visu glāzes saturu;

6.noslēdziet pudeli;

7.izskalojiet šļirci ar ūdeni.

Ja esat lietojis Vedrop vairāk nekā noteikts

Ja lietojat lielas E vitamīna devas, Jums var rasties īslaicīga caureja un sāpes vēderā. Ja simptomi neizzūd ilgāk nekā divas dienas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Vedrop

Izlaidiet aizmirsto devu un atgriezieties pie parastās zāļu lietošanas shēmas. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Vedrop

Nepārtrauciet lietošanu bez konsultācijas ar ārstu, jo E vitamīna trūkums var atgriezties un ietekmēt Jūsu veselību. Pirms zāļu pārtraukšanas sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ir ziņots par turpmāk minētajām blakusparādībām:

Bieži novērojamās blakusparādības (var ietekmēt 1 no 10 cilvēkiem)

• Caureja

Retāk novērojamās blakusparādības (var ietekmēt 1 no 100 cilvēkiem)

Astēnija (vājuma sajūta)

Galvassāpes

Matu izkrišana

Nieze

Izsitumi (uz ādas)

Normai neatbilstošs nātrija līmenis asinīs

Normai neatbilstošs kālija līmenis asinīs

Transamināžu (aknu enzīmu) līmeņa paaugstināšanās.

Nav zināmas (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Sāpes vēderā

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Vedrop

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kārbas un pudeles pēc vārdiem: „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Izmetiet pudeli vienu mēnesi pēc tās pirmās atvēršanas pat tad, ja tajā vēl palicis šķīdums.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Vedrop satur

-Aktīvā viela ir tokofersolāns. Katrs ml satur 50 mg d-alfa-tokoferola tokofersolāna veidā, kas atbilst

74,5 SV tokoferola.

-Citas sastāvdaļas ir: kālija sorbāts, nātrija metil-parahidroksibenzoāts (E219) un nātrija etil- parahidroksibenzoāts (E215) (sīkāku informāciju par šīm 2 sastāvdaļām skatīt 2. punkta beigās), glicerīns, nātrija hidrogēnfosfāta dodekahidrāts, koncentrēta sālsskābe, attīrīts ūdens.

Vedrop ārējais izskats un iepakojums

Vedrop ir nedaudz viskozs, bāli dzeltens, iekšķīgi lietojams šķīdums brūnā stikla pudelē. Pudeles satur 10 ml, 20 ml vai 60 ml šķīduma iekšķīgai lietošanai. Katra kārba satur vienu pudeli un vienu šļirci šķīduma perorālai ievadīšanai (1 ml šļirci ar 10 ml vai 20 ml pudeli, 2 ml šļirci ar 60 ml pudeli).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson"

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francija

Ražotājs

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F- 92800 Puteaux

Francija

vai

Orphan Europe SARL Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Francija

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību.

Belgique/België/Belgien

Orphan Europe Benelux Koning Albert I laan 48 bus 3 BE-1780 Wemmel (Brussels) Tél/Tel: +32 2 46101 36

България

Orphan Europe (Germany) GmbH Eberhard-Finckh-Straße 55 D-89075 Ulm

Германия

Tel: +49 731 140 554 0

Česká republika

Orphan Europe (Germany) GmbH Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Německo

Tel: +49 731 140 554 0

Danmark

Orphan Europe AB Isafjordsgatan 30C, plan 3 S-164 40 Kista

Sverige

Tlf : +46 8 545 80 230

Deutschland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Tel: +49 731 140 554 0

Lietuva

Orphan Europe AB Isafjordsgatan 30C, plan 3 S-164 40 Kista

Švedija

Tel: + 46 8 545 80 230

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe Benelux Koning Albert I laan 48 bus 3 BE-1780 Wemmel(Brussels) Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Magyarország

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Németország

Tel: +49 731 140 554 0

Malta

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Franza

Tel: +33 1 47 73 64 58

Nederland

Orphan Europe Benelux Koning Albert I Iaan 48 bus 3 BE-1780 Wemmel (Brussels) België

Tel: +32 2 46101 36

Eesti

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Rootsi

Tel: + 46 8 545 80 230

Ελλάδα

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Γαλλία Τηλ: +33 1 47 73 64 58

España

Orphan Europe, S.L.

C/ Isla de la Palma, 37, 2a planta

E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid Tel: + 34 91 659 28 90

France

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Hrvatska

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Ireland

Orphan Europe (UK) Ltd.

Isis House, 43 Station road

Henley-on-Thames

Oxfordshire RG9 1AT – UK

United Kingdom

Tel: +44 1491 414333

Ísland

Orphan Europe AB Isafjordsgatan 30C, plan 3 S-164 40 Kista

Svíþjóð

Simi:+46 8 545 80 230

Norge

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Sverige

Tlf : +46 8 545 80 230

Österreich

Orphan Europe (Germany) GmbH Eberhard-Finckh-Straße 55 D-89075 Ulm

Deutschland

Tel: +49 731 140 554 0

Polska

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Niemcy

Tel: +49 731 140 554 0

Portugal

Orphan Europe, S.L.

C/ Isla de la Palma, 37, 2a planta

E-28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid Espanha

Tel: +34 91 659 28 90

România

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Germania

Tel: +49 731 140 554 0

Slovenija

Orphan Europe (Germany) GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm

Nemčija

Tel: +49 731 140 554 0

Slovenská republika

Orphan Europe (Germany) GmbH Eberhard-Finckh-Straße 55

D-89075 Ulm Nemecko

Tel: +49 731 140 554 0

Italia

Orphan Europe (Italy) Srl

Via Marostica, 1

I-20146 Milano

Tel: +39 02 487 87 173

Κύπρος

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle

F – 92800 Puteaux

Γαλλία Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Latvija

Orphan Europe AB

Isafjordsgatan 30C, plan 3

S-164 40 Kista

Zviedrija

Tel: + 46 8 545 80 230

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Suomi/Finland

Orphan Europe AB Isafjordsgatan 30C, plan 3 S-164 40 Kista

Sverige

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

Orphan Europe AB Isafjordsgatan 30C, plan 3 S-164 40 Kista

Tel : +46 8 545 80 230

United Kingdom

Orphan Europe (UK) Ltd. Isis House, 43 Station road Henley-on-Thames Oxfordshire RG9 1AT - UK Tel: +44 (0)1491 414333

Šīs zāles ir reģistrētas „izņēmuma kārtā”.

Tas nozīmē, ka jūsu reti sastopamās slimības dēļ nevar iegūt pilnīgu informāciju par šīm zālēm.

Eiropas zāļu aģentūra ik gadu pārskatīs visu jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo lietošanas instrukciju.

Sīkāka informācija par šīm zālēm pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas