Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velosulin (insulin human) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - A10AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVelosulin
ATĶ kodsA10AB01
Vielainsulin human
RažotājsNovo Nordisk A/S
Ražot ja, kas atbild par s rijas izlaidi, nosaukums un adrese
Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd D nija

A. BIOLO ISKI AKT V S VIELAS RAŽOT JS UN RAŽOŠANAS LICENCES PAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR S RIJAS IZLAIDI

Biolo iski akt v s vielas ražot ja nosaukums un adrese

Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S

Novo Allé

Hallas Allé

 

DK-2880 Bagsvaerd

DK-4400 Kalundborg

D nija

D nija

 

tas

B.RE ISTR CIJAS APLIEC BAS NOSAC JUMI

 

 

ē

NOSAC JUMI UN IEROBEŽOJUMI ATTIEC B UZ PIEG DI UN LIETOŠANU, KAS

 

UZLIKTI RE ISTR CIJAS APLIEC BAS PAŠNIEKAM

Recepšu z les

 

istr

ğ

 

 

re

 

NOSAC JUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIEC B UZ DROŠU UN EFEKT VU ŠO Z U

LIETOŠANU

Nav piem rojama.

 

vairs

 

les

 

 

ā

 

Z

 

 

 

 

A. MAR JUMA

 

 

vairs

nav

 

les

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

tas

ē

istr

 

re

 

TEKSTSğ

 

KAST TE

1. Z U NOSAUKUMS

Velosulin 100 SV/ml
Š dums injekcij m vai inf zij m flakon
Insulinum humanum (rDNA)

2. AKT V S(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 ml š duma satur 100 SV (3,5 mg) cilv ka insul na (rDNS),
INFORM CIJA, KAS J NOR DA UZ R J IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠ IEPAKOJUMA

tas

3.PAL GVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

cinka hlor du, glicer nu, metakrezolu, n trija hidrog nfosf ta dihidr tu, n trija hidroks du, s lssk bi un

 

deni injekcij m.

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

4. Z U FORMA UN SATURS

nav

re

 

 

Š dums injekcij m vai inf zij m

 

 

 

 

 

 

 

1 x 10 ml

 

 

 

 

 

5 x 10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVAD ŠANAS VEIDS

 

 

Subkut nai vai intravenozai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

6.

PAŠI BR DINāJUMI PAR Z U UZGLAB ŠANU B RNIEM NEPIEEJAM UN

 

 

 

NEREDZAM VIET

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

Uzglab t b rniem nepieejam un neredzam viet .

7.CITI PAŠI BR DIN JUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DER GUMA TERMI Š

Der gs l dz:

Lietošanas laik : izlietot 6 ned s

9.PAŠI UZGLAB ŠANAS NOSAC JUMI

Uzglab t ledusskap (2°C – 8°C).

Nesasald t.

Flakonu uzglab t r j iepakojum , lai pasarg tu no gaismas.

Lietošanas laik : neatdzes t un uzglab t temperat r l dz 25°C.

Var tur t inf zijas s kn l dz 37°C sešas dienas.

10. PAŠI PIESARDZ BAS PAS KUMI, IZN CINOT NEIZLIETOTO PREPAR TU VAI IZMANTOTOS MATERI LUS, KAS BIJUŠI SASKAR AR ŠO PREPAR TU (JA PIEM ROJAMS)

11.RE ISTR CIJAS APLIEC BAS PAŠNIEKA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

D nija

12.RE ISTR CIJAS NUMURS(I)

EU/1/02/232/001

 

 

 

 

nav

1 x 10 ml

 

 

 

EU/1/02/232/002

5 x 10 ml

 

 

 

13.

S RIJAS NUMURS

vairs

 

S rija:

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS K RT BA

 

 

 

 

ā

 

 

Recepšu z les.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOR D JUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

tas

NOSAUKUMS UN ADRESE

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

16.INFORM CIJA BRAILA RAKST

Velosulin

MINIM L INFORM CIJA IZVIETOJAM UZ MAZA IZM RA TIEŠ IEPAKOJUM FLAKONA ETI ETE

1. Z U NOSAUKUMS UN IEVAD ŠANAS VEIDS

Velosulin 100 SV/ml

Š dums injekcij m vai inf zij m

Insulinum humanum (rDNA) s.c., i.v.

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

3.

DER GUMA TERMI Š

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

S RIJAS NUMURS

 

 

 

istr

 

 

 

EXP/

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIEN BU DAUDZUMS

 

 

 

10 ml

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo Nordisk A/S

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

1 ml š duma satur 100 SV (3,5 mg) cilv ka insul na (rDNS),
INFORM CIJA, KAS J NOR DA UZ R J IEPAKOJUMA UN TIEŠ IEPAKOJUMA KAST TE
1. Z U NOSAUKUMS
Velosulin 100 SV/ml
Š dums injekcij m vai inf zij m flakon
Insulinum humanum (rDNA)
2. AKT V S(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

ētas

3. PAL GVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

istr

 

ğ

cinka hlor du, glicer nu, metakrezolu, n trija hidrog nfosf ta dihidr tu, n trija hidroks du, s lssk bi un

deni injekcij m.

re

 

 

 

4.Z U FORMA UN SATURS

 

 

 

Š dums injekcij m vai inf zij m

 

nav

 

 

1 x 10 ml

vairs

 

Š ir da a no grupveida iepakojuma un nav paredz ta p rdošanai pa atseviš iem flakoniem.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVAD ŠANAS VEIDS

Subkut nai vai intravenozaileslietošanai. Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

6. PAŠI BR ZDIN JUMI PAR Z U UZGLAB ŠANU B RNIEM NEPIEEJAM UN NEREDZAM VIETā

Uzglab t b rniem nepieejam un neredzam viet .

7. CITI PAŠI BR DIN JUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DER GUMA TERMI Š

Der gs l dz:

Lietošanas laik : izlietot 6 ned s

9. PAŠI UZGLAB ŠANAS NOSAC JUMI

Uzglab t ledusskap (2°C – 8°C).

Nesasald t.

Flakonu uzglab t r j iepakojum , lai pasarg tu no gaismas.

Lietošanas laik : neatdzes t un uzglab t temperat r l dz 25°C.

Var tur t inf zijas s kn l dz 37°C sešas dienas.

10. PAŠI PIESARDZ BAS PAS KUMI, IZN CINOT NEIZLIETOTO PREPAR TU VAI IZMANTOTOS MATERI LUS, KAS BIJUŠI SASKAR AR ŠO PREPAR TU (JA PIEM ROJAMS)

11. RE ISTR CIJAS APLIEC BAS PAŠNIEKA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

D nija

12.

RE ISTR CIJAS NUMURS(I)

nav

EU/1/02/232/003

 

 

 

 

 

 

 

13.

S RIJAS NUMURS

vairs

 

S rija:

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS K RT BA

 

 

 

 

ā

 

 

Recepšu z les.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOR D JUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

tas

NOSAUKUMS UN ADRESE

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

16.INFORM CIJA BRAILA RAKST

Velosulin

1 ml š duma satur 100 SV (3,5 mg) cilv ka insul na (rDNS),
INFORM CIJA, KAS J NOR DA UZ IEPAKOJUMA
R J APVILKT ETI ETE GRUPVEIDA IEPAKOJUMAM
1. Z U NOSAUKUMS
Velosulin 100 SV/ml
Š dums injekcij m vai inf zij m flakon
Insulinum humanum (rDNA)
2. AKT V S(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

ētas

3. PAL GVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

istr

 

ğ

cinka hlor du, glicer nu, metakrezolu, din trija fosf ta dihidr tu, n trija hidroks du, s lssk bi un deni

injekcij m.

re

 

 

 

4.Z U FORMA UN SATURS

 

 

 

Š dums injekcij m vai inf zij m

 

nav

 

 

5 x (1 x 10 ml)

vairs

 

Šis ir grupveida iepakojums un nav paredz ts p rdošanai pa atseviš iem flakoniem.

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVAD ŠANAS VEIDS

Subkut nai vai intravenozaileslietošanai. Pirms lietošanas izlasiet instrukciju.

6. PAŠI BR ZDIN JUMI PAR Z U UZGLAB ŠANU B RNIEM NEPIEEJAM UN NEREDZAM VIETā

Uzglab t b rniem nepieejam un neredzam viet .

7. CITI PAŠI BR DIN JUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DER GUMA TERMI Š

Der gs l dz:

Lietošanas laik : izlietot 6 ned s

9. PAŠI UZGLAB ŠANAS NOSAC JUMI

Uzglab t ledusskap (2°C – 8°C).

Nesasald t.

Flakonu uzglab t r j iepakojum , lai pasarg tu no gaismas.

Lietošanas laik : neatdzes t un uzglab t temperat r l dz 25°C.

Var tur t inf zijas s kn l dz 37°C sešas dienas.

10. PAŠI PIESARDZ BAS PAS KUMI, IZN CINOT NEIZLIETOTO PREPAR TU VAI IZMANTOTOS MATERI LUS, KAS BIJUŠI SASKAR AR ŠO PREPAR TU (JA PIEM ROJAMS)

11. RE ISTR CIJAS APLIEC BAS PAŠNIEKA

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

D nija

12.

RE ISTR CIJAS NUMURS(I)

nav

EU/1/02/232/003

 

 

 

 

 

 

 

13.

S RIJAS NUMURS

vairs

 

S rija:

 

 

les

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS K RT BA

 

 

 

 

ā

 

 

Recepšu z les.

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOR D JUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

tas

NOSAUKUMS UN ADRESE

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

16.INFORM CIJA BRAILA RAKST

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas