Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velosulin (insulin human) – Lietošanas instrukcija - A10AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVelosulin
ATĶ kodsA10AB01
Vielainsulin human
RažotājsNovo Nordisk A/S

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORM CIJA Z U LIETOT JAM

Velosulin 100 SV/ml š dums injekcij m flakon

Cilv ka insul ns (insulinum humanum), rDNS

Pirms z u lietošanas uzman gi izlasiet visu instrukciju.

Saglab jiet šo instrukciju! Iesp jams, ka v l k to vajadz s p rlas t.

Ja jums rodas v l k di jaut jumi, vaic jiet rstam, diab ta apr pes m sai vai farmaceitam.

Š s z les ir parakst tas tieši jums. Nedodiet t s citiem. T s var nodar t aunumu pat tad, ja šiem cilv kiem ir l dz gi simptomi.

Ja j s nov rojat jebk das blakuspar d bas, kas šaj instrukcij nav min tas vai k da no min taj m blakuspar d b m jums izpaužas smagi, l dzu izst stiet to savam rstam, diab ta apr pes m sai vai farmaceitam.

1.KAS IR VELOSULIN UN K DAM NOL KAM TO LIETO

Velosulin ir cilv ka insul ns diab ta rst šanai. Velosulin ir tras darb bas insul ns. Tas noz m , ka

Velosulin s ks pazemin t glikozes l meni asin s apm ram p c ½ stundas p c t ievad šanas.

 

 

 

tas

 

 

ē

2.

PIRMS VELOSULIN LIETOŠANAS

istr

 

Nelietojiet Velosulin š dos gad jumos

 

ğ

 

Ja jums ir aler ija (paaugstin ta jut ba) pret šo insulrenu, metakrezolu vai k du citu sast vda u

 

(skat t 7. S k ka inform cija). Aler ijas simptomus skat t 5. Iesp jam s blakuspar d bas.

Ja j s saj tat hipoglik mijas tuvošanos (zema glikozes l me a asin s simptomus). Vair k par

hipoglik miju skat t 4. K r koties neatliekamnavsitu cij .

paša piesardz ba, lietojot Velosulin,vairsnepieciešama š dos gad jumos

Ja jums ir nieru vai aknu, virsnieru dziedzera, hipof zes vai vairogdziedzera darb bas trauc jumi.

Ja lietojat alkoholu: uzmanieties no hipoglik mijas simptomiem un nekad nelietojiet alkoholu tukš d š .

Ja jums ir liel ka fizisk slodze nek parasti vai j s v laties main t ierasto di tu.

Slimošanas laikā: nep rtrauciet insul na lietošanu.

Ja j s dodaties uz rvalst m: laika zonu starp ba daž d s valst s ietekm s nepieciešam bu p c insul na un ievad šanas laiku.Z

Citu z u lietošana

Daudzi medikamenti ietekm glikozes darb bu organism un tie var ietekm t j su insul na devu. T l k uzskait ti izplat t kie medikamenti, kuri var ietekm t j su rst šanu ar insul nu. Past stiet savam rstam vai farmaceitam par vis m z l m, kuras lietojat vai p d j laik esat lietojis, ieskaitot z les, ko var ieg d ties bez receptes.

Nepieciešam ba p c insul na var main ties, ja lietojat: peror los pretdiab ta l dzek us, monoam noksid zes inhibitorus (MAOI), beta blokatorus, AKE inhibitorus, acetilsalicilsk bi, anabolos stero dus, sulfonam dus, peror los pretapaug ošan s l dzek us, tiaz dus, glikokortiko dus, vairogdziedzera hormonus, beta simpatomim tiskos l dzek us, augšanas hormonu, danazolu, oktreot du un lanreot du.

Gr tniec ba un z d šanas periods

Ja esat gr tniece, pl nojat gr tniec bu vai barojat ar kr ti: l dzu, konsult jieties ar savu rstu.

Transportl dzek u vad šana un meh nismu apkalpošana

Ja j s vad t transportl dzek us vai apkalpojat iek rtas vai meh nismus: paturiet pr t hipoglik mijas simptomu iesp jam bu. J su sp jas koncentr ties vai rea t hipoglik mijas laik var pav jin ties. Nekad nevadiet transportl dzekli un neapkalpojiet meh nismus, ja saj tat hipoglik mijas simptomu tuvošanos. Konsult jieties ar rstu vai j s varat vad t transportl dzekli vai apkalpot meh nismus, ja jums bieži rodas hipoglik mija vai hipoglik mijas br din juma paz mes ir v ji izteiktas.

3.K LIETOT VELOSULIN

Jums j konsult jas ar savu rstu vai diab ta apr pes m su par j su insul na nepieciešam bu. R p gi iev rojiet vi u nor d jumus. Šaj lietošanas instrukcij ir visp r ja inform cija.

Ja rsts jums nomaina iepriekš lietoto insul na tipu vai z molu uz citu, rstam deva var b t j piel go.

 

 

 

 

 

tas

Ne v l k k 30 min šu laik p c ievad šanas j ietur malt te vai j ap d ogēhidr tus saturoša uzkoda.

Jums ir ieteicams regul ri m r t glikozes l meni asin s.

 

istr

 

Pirms lietojat Velosulin

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

P rbaudiet eti eti lai p rliecin tos, vai tas ir pareizais insul na tips.

 

 

Dezinfic jiet gumijas membr nu ar medic nisko salveti.re

 

 

Nelietojiet Velosulin

 

 

 

 

 

Ja plastmasas aizsargv ci š ir va gs vainavt nav. Katrs flakons ir nosl gts ar plastmasas

 

aizsargv ci u. Ja, sa emot flakonu, tas nav lab st vokl , atdodiet to pieg d t jam.

 

Ja tas nav pareizi uzglab ts vai bijis sasald ts (skat t 6. K uzglab t Velosulin).

 

Ja tas nav densdzidrs un bezkr sains.

 

 

 

Lietošana inf zijas s kn

vairs

 

 

 

Iev rojiet j su rsta instrukcijasālesun rekomend cijas par Velosulin lietošanu s kn . Lietojot s kn , nekZd gad jum nejauciet Velosulin kop ar k du citu insul nu. Izlasiet un r p gi iev rojiet instrukcijas, kuras pievienotas j su insul na s knim.

Vienm r ir j b t pieejam m parastaj m š irc m s k a darb bas p rtraukuma vai boj juma gad jumam.

Lietošana š irc s

Velosulin ir paredz ts injic šanai zem das (subkut ni). Injekcijas vieta ir j maina, lai izvair tos no sabiez jumu rašan s d (skat t 5. Iesp jam s blakuspar d bas). Ja injekciju izdar t pats, piem rot k s vietas insul na ievad šanai ir: v dera priekš j sien , s žas apvid , augšstilbu priekšpus vai augšdelmos. Insul ns iedarbosies tr k, ja injic siet viduk a apvid .

Velosulin flakoni j lieto kop ar insul na š irc m, kam ir atbilstoša vien bu skala.

paš s situ cij s medic nas darbinieki Velosulin var ievad t ar intravenozi.

K sajaukt Velosulin kop ar ilgstošas darb bas insul nu
emiet v r j su rsta vai diab ta apr pes m sas nor d jumus

Ja lietojat tikai Velosulin

1.Ievelciet š irc insul na devai atbilstošu gaisa daudzumu.

2.Ievadiet gaisu flakon : izduriet adatu caur gumijas aizb zni un nospiediet virzuli.

3.Apgrieziet flakonu un š irci otr di.

4.Ievelciet š irc nepieciešamo insul na devu.

5.Izvelciet adatu no flakona.

6.P rliecinieties, vai š irc nav palicis gaiss: pagrieziet ar adatu uz augšu un izspiediet gaisu.

7.P rbaudiet, vai deva ir pareiza.

8.Nekav joties injic jiet insul nu zem das. Iev rojiet rsta vai diab ta apr pes m sas sniegtos nor d jumus par injic šanas tehniku.

9.Paturiet adatu zem das vismaz 6 sekundes, lai b tu droši, ka ievad ta visa deva.

par pareizuēsajaukšanastas proced ru.

4.K R KOTIES NEATLIEKAM SITU CIJ

Ja jums ir hipoglik mija

istr

 

ğ

Hipoglik mija noz m p r k zemu glikozes l meni asin s.

 

Hipoglik mijas br din juma paz mes var par d ties p kšrei. T s var b t š das: auksti sviedri, v sa, b la

da, galvass pes, pa trin ta sirdsdarb ba, saj ta, ka esat slims, liels izsalkums, slaic gas redzes izmai as,

miegain ba, neparasts nogurums un v jums, nervozit te vai tr ce, trauksmes saj ta, apjukums, apgr tin ta

sp ja koncentr ties.

 

Ja jums rodas k da no š m paz m m, ap diet glikozesnavtabletes vai produktu, kura sast v ir cukurs

(saldumus, cepumus, aug u sulu), tad atp tieties.

Neinjic jiet insul nu, ja j tat hipoglik mijas tuvošanos.

Katram gad jumam n s jiet l dzi glikozes tabletes, saldumus, cepumus vai aug u sulu.

 

vairs

Ja smagu hipoglikālesmiju ne rst , t var izrais t smadze u boj jumu (p rejošu vai past v gu) un pat n vi. Z

Ja jums bijusi hipoglik mija ar bezsama u vai hipoglik mijas jums ir bieži, aprun jieties ar rstu. Var b t nepieciešams piel got insul na devu, ievad šanas laiku, uzturu vai fizisko slodzi.bezsamadotIzst stiet saviem radiniekiem, draugiem un tuv kajiem kol iem, ka gad jum , ja jums iest jas

Glikagona lietošana

J s atg sieties no bezsama as tr k, ja k ds, kurš zina, k ar to r koties, jums injic s hormonu glikagonu. Ja jums injic ts glikagons, uzreiz p c sama as atg šanas j ap d glikoze vai produkts, kura sast v ir cukurs. Ja nerea jat uz glikagona terapiju, j s j rst stacion r . P c glikagona injekcijas mekl jiet medic nisku padomu, lai konstat tu hipoglik mijas c loni un nov rstu t s atk rtošanos.

Hipoglik mijas c lo i

Jums ir hipoglik mija, ja glikozes l menis asin s ir p r k zems. Tas var notikt:

ja esat ievad jis p r k daudz insul na,

ja esat par maz dis vai dienreize ir izlaista,

Hiperglik mijas c lo i

ja fizisk slodze ir liel ka nek parasti.

Ja glikozes l menis j su asin s stipri paaugstin s

Glikozes l menis j su asin s var stipri paaugstin ties (to sauc par hiperglik miju).

Br din juma paz mes par d s pak peniski. T s ir š das: biež ka urin cija, sl pes, stgribas zudums, slikta pašsaj ta (slikta d ša vai vemšana), miegain ba vai nogurums, pies rtusi, sausa da, sausuma saj ta mut un aug u (acetona) smarža elp .

Ja jums rodas k da no š m paz m m, p rbaudiet glikozes l meni asin s; ja iesp jams, nosakiet ketonvielu kl tb tni ur n ; mekl jiet medic nisku pal dz bu.

T s var b t oti nopietna st vok a, ko sauc par diab tisko ketoacidozi, paz mes. Ja j s to ne rst siet, var iest ties diab tisk koma un n ve.

Aizmirstat ievad t insul nu.

tas

Atk rtoti ievad t maz k insul na nek jums nepieciešams.

ē

Infekcijas slim ba vai drudzis.

dat vair k nek parasti.

Fizisk slodze ir maz ka nek parasti.

 

 

istr

5. IESP JAM S BLAKUSPAR D BAS

ğ

T pat k citas z les, Velosulin var izrais t blakuspar d bas, kaut ar ne visiem t s izpaužas. Velosulin var

 

 

nav

izrais t hipoglik miju (zems glikozes l menis asin s). Nor drejumus k r koties skat t 4. K r koties

neatliekam situ cij .

 

 

Ret k sastopam s blakuspar d bas

 

(maz k nek 1 pacientam uz 100)

vairs

 

 

 

Redzes trauc jumi. Kad j s pirmoreiz s kat insul nterapiju, t var izrais t redzes trauc jumus, ta u tie parasti izz d.

Izmai as injekcijas vietles(lipodistrofija). Ja injekciju izdar t pats, p r k bieži injic jot vien un taj paš viet , taukaudi zemādas šaj viet var sarukt (lipoatrofija) vai sabiez t (lipohipertrofija). Mainot injekcijas vietu katraiZinjekcijai, var pal dz t izvair ties no š d m das izmai m. Ja j s nov rojat, ka j sud veidojas iedobumi vai pac lumi injekcijas apvid , past stiet par to savam rstam vai diab ta apr pes m sai, jo š s reakcijas var k t daudz nopietn kas, vai ar var main ties insul na uzs kšan s, ja turpin siet injic t š d viet .

Aler ijas paz mes. Injekcijas viet var par d ties aps rtums, piet kums un nieze (lok las aler iskas reakcijas). Parasti p c dažu ned u insul na lietošanas t s izz d. Ja simptomi neizz d, konsult jieties ar savu rstu.

Nekav joties mekl jiet medic nisku padomu:

ja aler ijas paz mes v rojamas ar cit s erme a da s, vai

ja p kš i j taties slikti: s kat sv st, rodas slikta pašsaj ta (vemšana), ir apgr tin ta elpošana, pa trin ta sirdsdarb ba, reibonis, j taties k nema .

Jums var b t oti reti sastopam , ta u nopietn aler isk reakcija uz Velosulin vai k du no t sast vda m (to sauc par sist misko aler isko reakciju). Br din jumus skat t 2. Pirms Velosulin lietošanas.

S pju neirop tija (s pes uz nervu pamata). Ja j su glikozes l menis asin s oti tri uzlabojas, tas var izrais t dedzinošas, tirpstošas vai str vojošas s pes. To sauc par ak tu s pju neirop tiju un t parasti ir p rejoša. Ja t nep riet, konsult jieties ar savu rstu.

oti reti sastopam s blakuspar d bas

(maz k nek 1 pacientam uz 10 000)

Loc tavu piet kums. S kot lietot insul nu, dens aizture organism var b t par iemeslu piet kumam ap pot t m un cit m loc tav m. Parasti tas dr z p riet.

Diab tisk retinop tija (izmai as acs diben ). Ja jums ir diab tisk retinop tija un j su glikozes l menis asin s oti tri uzlabojas, retinop tija var k t izteikt ka. Jaut jiet par to savam rstam.

Ja nov rojat jebk das blakuspar d bas, kas šaj instrukcij nav min tas vai k da no min taj m blakuspar d b m jums izpaužas smagi, l dzam par t m izst st t savam rstam,tasdiab ta apr pes m sai vai

farmaceitam. ē

6.K UZGLAB T VELOSULIN

Uzglab t z les b rniem nepieejam un neredzam viet !

istr

 

Nelietot Velosulin p c der guma termi a beig m, kas nor d ts uz eti etes un kast tes. Der guma termi š

attiecas uz nor d t m neša p d jo dienu.

ğ

Flakonus, kas netiek lietoti, j uzglab ledusskap (2°C – 8°C).

 

 

nav

 

Neuzglab t sald tavas nodal jum vai p r k tuvu tam, vai aukstumare

elementam.

Nesasald t.

 

 

Turiet flakonus ori in laj iepakojum .

 

 

Flakoni, kas tiek lietoti vai t l t tiks lietoti, nav j uzglab ledusskap . J s varat tur t Velosulin s k a rezervu r 6 dienas l dz 37 °C (tuvu pie erme a).

P c pirm s atv ršanas flakonu var uzglab t istabas temperat r (l dz 25°C) ne ilg k par 6 ned m.

Flakonu, kad to nelietojat, vienm r glab jiet r j iepakojum , lai pasarg tu no gaismas.

Velosulin j sarg no p rm r ga karstuma un saules gaismas.

 

 

 

vairs

Velosulin nedr kst izmest kop ar saimniec bas atkritumiem vai kanaliz cij . Vaic jiet farmaceitam par

nevajadz go z u likvid šanu. Šie pas kumi pal dz s aizsarg t apk rt jo vidi.

 

 

les

 

7.

ā

 

S K KA INFORM CIJA

 

Z

 

 

Ko Velosulin satur

-Akt v viela ir cilv ka insul ns, kas ražots, izmantojot rekombinanto biotehnolo iju. 1 ml satur 100 SV cilv ka insul na. Vien flakon ir 10 ml, kas atbilst 1000 SV.

-Citas sast vda as ir cinka hlor ds, glicer ns, metakrezols, n trija hidrog nfosf ta dihidr ts, n trija hidroks ds, s lssk be un dens injekcij m.

Velosulin r jais izskats un iepakojums

Š dums injekcij m vai inf zij m ir dzidrs, bezkr sains dens š dums 10 ml flakon , pa 1 vai 5 flakoniem iepakojum vai grupveida iepakojum pa 5 x (1 x 10 ml) flakoniem. Visi iepakojuma lielumi tirg var neb t pieejami.

Re istr cijas apliec bas pašnieks un ražot js

Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, D nija

Š lietošanas instrukcija akcept ta.

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas