Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velphoro (mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide,...) – Zāļu apraksts - V03AE05

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVelphoro
ATĶ kodsV03AE05
Vielamixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
RažotājsVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Velphoro 500 mg košļājamās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra košļājamā tablete satur 500 mg dzelzs (Iron) dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksa (Sucroferric oxyhydroxide) veidā, kas zināms arī kā daudzkodolu dzelzs (III) oksihidroksīda, saharozes un cietes maisījums.

Aktīvā viela dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes komplekss satur 750 mg saharozes un 700 mg cietes.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Košļājamā tablete.

Brūnas, apaļas tabletes ar gravējumu PA500 vienā pusē. Tablešu diametrs ir 20 mm un biezums – 6,5 mm.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Velphoro ir paredzēts fosfora līmeņa serumā kontrolei pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru slimību (HNS), kuriem tiek veikta hemodialīze (HD) vai peritoneālā dialīze (PD).

Velphoro lietošana jāiekļauj vairāku terapeitisku metožu izmantošanas kompleksā, kas varētu ietvert kalciju saturošu pārtikas piedevu, 1,25­dihidroksi­D3 vitamīna vai kāda no tā analogiem vai kalcimimētisku līdzekļu lietošanu, lai kontrolētu nieru darbības traucējumu izraisītas kaulu slimības attīstību.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Sākuma deva

Ieteiktā Velphoro sākuma deva ir 1500 mg dzelzs (3 tabletes) dienā, sadalot to uz ēdienreižu skaitu dienā. Velphoro jālieto tikai iekšķīgi un ēdienreižu laikā.

Pacientiem, kuri saņem Velphoro, jāievēro viņiem nozīmētā diēta.

Devas titrēšana un uzturošā deva

Serumā jākontrolē fosfora līmenis, un Velphoro deva jātitrē, samazinot vai palielinot, ar pieaugumu 500 mg dzelzs (1 tablete) dienā ik pēc 2–4 nedēļām, līdz tiek sasniegts pieņemams fosfora līmenis serumā, pēc tam tas regulāri jākontrolē.

Klīniskajā praksē ārstēšanas pamatā būs nepieciešamība kontrolēt fosfora līmeni serumā, lai gan pacientiem, kuriem rodas atbildes reakcija uz Velphoro terapiju, optimāls fosfora līmenis serumā parasti tiek panākts, lietojot devas 1500–2000 mg dzelzs dienā (3–4 tabletes).

Ja viena vai vairākas devas tiek izlaistas, nākamās ēdienreizes laikā jālieto zāļu parastā deva.

Maksimālā pieļaujamā dienas deva

Maksimālā ieteicamā deva ir 3000 mg dzelzs (6 tabletes) dienā.

Pediatriskā populācija

Velphoro drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Vecāka gadagājuma pacientu populācija (≥65 gadi)

Velphoro saskaņā ar apstiprināto devas lietošanas shēmu ir lietojuši vairāk nekā 245 vecāka gadagājuma pacienti (≥65 gadi). Velphoro klīniskajos pētījumos no kopējā pacientu skaita 29,7 % pacientu bija 65 gadus veci un vecāki, bet 8,7 % pacientu bija 75 gadus veci un vecāki. Šajos pētījumos vecāka gadagājuma pacientiem nepiemēroja īpašas devu un lietošanas shēmu vadlīnijas, un devu shēmas nebija saistītas ar būtiskiem piesardzības pasākumiem.

Nieru darbības traucējumi

Velphoro ir paredzēts lietošanai fosfora līmeņa serumā kontrolei pieaugušiem pacientiem ar hronisku nieru mazspēju, kam tiek veikta hemodialīze (HD) vai peritoneālā dialīze (PD). Dati par Velphoro lietošanu pacientiem ar agrīnas stadijas nieru darbības traucējumiem nav pieejami.

Aknu darbības traucējumi

Kopumā Velphoro klīniskajos pētījumos netika iekļauti pacienti ar smagas pakāpes aknu darbības traucējumiem. Tomēr Velphoro klīniskajos pētījumos netika iegūti pierādījumi par nelabvēlīgu ietekmi uz aknu darbību vai nozīmīgām aknu enzīmu izmaiņām.

Lietošanas veids

Iekšķīga lietošana.

Velphoro ir košļājamas tabletes, kuras jālieto ēdienreižu laikā. Lai uzlabotu pārtikā esošā fosfāta uzsūkšanos, kopējā dienas deva ir jāsadala atbilstoši ēdienreižu skaitam dienā. Pacientiem nav jālieto vairāk šķidruma kā parasti. Tabletes jāsakošļā, tās nedrīkst norīt veselas; tabletes var arī sasmalcināt.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Hemohromatoze un citi dzelzs uzkrāšanās traucējumi.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Peritonīts, kuņģa vai aknu darbības traucējumi un kuņģa-zarnu trakta operācijas

Velphoro klīniskajos pētījumos netika iekļauti pacienti ar peritonītu (pēdējo 3 mēnešu laikā), būtiskiem kuņģa vai aknu darbības traucējumiem un ar plašām kuņģa-zarnu trakta operācijām anamnēzē. Šiem pacientiem Velphoro jālieto tikai pēc rūpīga ieguvuma un riska novērtēšanas.

Informācija par saharozi un cieti (ogļhidrātiem)

Velphoro satur saharozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību, glikozes-galaktozes malabsorbciju vai saharāzes-izomaltāzes nepietiekamību. Var kaitēt zobiem.

Velphoro satur cieti. Pacientiem ar alerģiju pret glutēnu vai diabētiķiem ir jāņem vērā, ka Velphoro viena tablete ir līdzvērtīga 0,116 maizes vienībām (līdzvērtīga apmēram 1,4 g ogļhidrātu).

Izkārnījumu krāsas izmaiņas

Velphoro lietošana var radīt izkārnījumu krāsas izmaiņas (melnus izkārnījumus). Krāsas izmaiņas (melni izkārnījumi) var vizuāli maskēt asiņošanu no kuņģa-zarnu trakta (skatīt 4.5. apakšpunktu).

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Velphoro uzsūkšanās kuņģa-zarnu traktā tikpat kā nenotiek. Lai gan iespējamās mijiedarbības ar zālēm varbūtība šķiet zema, ārstējot vienlaicīgi ar zālēm, kurām ir šaurs terapeitiskās darbības indekss, klīniskā iedarbība un nevēlamās blakusparādības ir jākontrolē, sākot no Velphoro vai vienlaikus lietoto zāļu sākšanas vai devas korekcijas brīža, vai arī ārstam jāapsver zāļu līmeņa noteikšana asinīs. Ja tiek lietotas zāles, kurām jau ir zināms par mijiedarbību ar dzelzi (piemēram, alendronāts un doksiciklīns) vai kurām pastāv iespēja, ka tās var mijiedarboties ar Velphoro, ņemot vērā tikai in vitro pētījumus, piemēram, ar levotiroksīnu, tās ir jālieto vismaz vienu stundu pirms Velphoro lietošanas vai divas stundas pēc Velphoro lietošanas.

In vitro pētījumos netika novērota nozīmīga mijiedarbība ar šādām aktīvām vielām: acetilsalicilskābe, cefaleksīns, cinakalcets, ciprofloksacīns, klopidogrels, enalaprils, hidrohlortiazīds, metformīns, metoprolols, nifedipīns, pioglitazons un hinidīns.

Zāļu savstarpējās mijiedarbības pētījumi ir veikti tikai veseliem brīvprātīgajiem. Tie tika veikti veseliem vīriešiem un sievietēm ar losartānu, furosemīdu, digoksīnu, varfarīnu un omeprazolu. Vienlaicīga Velphoro lietošana neietekmēja šo zāļu biopieejamību, ko noteica pēc laukuma zem līknes (area under the curve — AUC).

Klīnisko pētījumu dati liecina, ka Velphoro neietekmē HMG-CoA reduktāzes inhibitoru (piemēram, atorvastatīna un simvastatīna) lipīdu līmeni pazeminošo iedarbību. Turklāt post-hoc analīzes no klīniskajiem pētījumiem liecina, ka Velphoro neietekmē iPTH līmeņa pazemināšanos perorālajos D vitamīna analogos. D vitamīna un 1,25­dihidroksi­D vitamīna līmenis nemainījās.

Velphoro neietekmē rezultātus testiem, kuros tiek noteikts slēpto asiņu pigments fēcēs un kuri tiek veikti, izmantojot gvajakola sveķu metodi (Haemocult) vai imunoloģisko metodi (iColo Rectal un Hexagon Obti).

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav pieejami klīniskie dati par dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksa lietošanas ietekmi uz sieviešu grūtniecību.

Reproduktīvās un attīstības toksicitātes pētījumu dati ar dzīvniekiem neliecina, ka zāles nelabvēlīgi ietekmētu grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdības vai pēcdzemdību attīstību (skatīt

5.3. apakšpunktu). Velphoro grūtniecības laikā drīkst lietot tikai pēc rūpīgas ieguvuma un riska attiecības novērtēšanas.

Barošana ar krūti

Nav pieejami klīniskie dati par Velphoro lietošanu sievietēm barošanas ar krūti laikā. Tā kā Velphoro sastāvā esošās dzelzs uzsūkšanās ir ierobežota (skatīt 5.2. apakšpunktu), maz ticams, ka dzelzs no Velphoro nokļūst mātes pienā. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai pārtraukt terapiju ar Velphoro jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Dati par Velphoro ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav pieejami. Pētījumos ar dzīvniekiem pēc Velphoro terapijas netika konstatēta nevēlama ietekme uz dzīvnieku pārošanās, fertilitātes un metiena rādītājiem (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Velphoro neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Velphoro pašreizējais drošuma profils pamatojas uz pavisam 778 hemodialīzes pacientu un 57 peritoneālās dialīzes pacientu datiem, kuri tika ārstēti ar Velphoro līdz 55 nedēļām. .

Šajos klīniskajos pētījumos, ārstējot ar Velphoro, aptuveni 43% pacientu novēroja vismaz vienu nevēlamu blakusparādību, kas 0,36% ziņojumu tika vērtēta kā nopietna blakusparādība. Lielākoties novērotās blakusparādības, par kurām ziņots pētījumos, bija kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, bet blakusparādības, par kurām tika ziņots visbiežāk, bija caureja un izkārnījumu krāsas izmaiņas (ļoti bieži). Lielākā daļa šo kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu ārstēšanas laikā attīstījās agrīni un ar laiku, turpinot terapiju, mazinājās.

Velphoro blakusparādību profilam netika novērotas no devas atkarīgas tendences.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Blakusparādības, par kurām ziņots šiem pacientiem (n=835) saistībā ar Velphoro lietošanu devās 250-3000 mg dzelzs dienā, ir uzskaitītas 1. tabulā.

1. tabula. Klīniskajos pētījumos konstatētās blakusparādības

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

klasifikācija

(≥1/10)

(≥1/100 līdz <1/10)

(≥1/1 000 līdz <1/100)

Vielmaiņas un uztures

 

 

Hiperkalcēmija

traucējumi

 

 

Hipokalcēmija

Nervu sistēmas traucējumi

 

 

Galvassāpes

Elpošanas sistēmas

 

 

Aizdusa

traucējumi, krūškurvja un

 

 

 

videnes slimības

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Caureja*

Slikta dūša

Vēdera uzpūšanās

traucējumi

Fēču krāsas

Aizcietējums

Gastrīts

 

izmaiņas

Vemšana

Nepatīkama sajūta

 

 

Dispepsija

vēderā

 

 

Sāpes vēderā

Disfāgija

 

 

Meteorisms

Gastroezofageālā

 

 

Zobu krāsas izmaiņas

refluksa slimība

 

 

 

Mēles krāsas izmaiņas

Ādas un zemādas audu

 

 

Nieze

bojājumi

 

 

Izsitumi

Vispārēji traucējumi un

 

Garšas sajūtas izmaiņa

Nogurums

reakcijas ievadīšanas vietā

 

 

 

 

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts Caureja*

Klīniskajos pētījumos caureja radās 11,6 % pacientu. Pētījumos, kas ilga 55 nedēļas, vairums šo ar ārstēšanu saistīto blakusparādību bija pārejošas, tās radās terapijas sākumposmā un prasīja terapijas pārtraukšanu 3,1 % pacientu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Jebkuri Velphoro pārdozēšanas gadījumi jāārstē saskaņā ar standarta klīnisko praksi.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles hiperkaliēmijas un hiperfosfatēmijas ārstēšanai, ATĶ kods: V03AE05

Darbības mehānisms

Velphoro satur daudzkodolu dzelzs (III) oksihidroksīda (pn­FeOOH), saharozes un cietes maisījumu. Fosfāta saistīšanās notiek, apmainoties hidroksilgrupu un/vai ūdens ligandiem un fosfāta joniem visā kuņģa-zarnu trakta fizioloģiskajā pH diapazonā.

Līdz ar uzturā esošo fosfātu mazāku uzsūkšanos tiek samazināts fosfora līmenis serumā.

Klīniskā efektivitāte

Pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem tiek veikta dialīze, ir veikts viens 3. fāzes klīniskais pētījums, lai noskaidrotu Velphoro efektivitāti un drošumu šajā populācijā. Šis pētījums bija atklāts, randomizēts, aktīvi kontrolēts (ar sevelamēra karbonātu), paralēlu grupu pētījums, kas ilga līdz pat 55 nedēļām. Pieauguši pacienti ar hiperfosfatēmiju (fosfora līmenis serumā ≥1,94 mmol/l) tika ārstēti ar Velphoro, lietojot sākuma devu 1000 mg dzelzs dienā, kam sekoja 8 nedēļu devas titrēšanas periods. Sevelamēra karbonāta līdzvērtība tika konstatēta 12. nedēļā. Pacienti turpināja lietot pētījuma zāles no 12. līdz 55. nedēļai. No 12. līdz 24. nedēļai tika atļauta devas titrēšana gan panesamības, gan efektivitātes nolūkā. Pacientu apakšpopulāciju ārstēšana no 24. līdz 27. nedēļai ar uzturošo Velphoro devu (1000–3000 mg dzelzs dienā) vai zemu Velphoro devu (250 mg dzelzs dienā) liecināja par uzturošās devas pārākumu.

Pētījumā 05A 1055 hemodialīzes (N=968) vai peritoneālās dialīzes (N=87) pacienti ar fosfora līmeni serumā ≥1,94 mmol/l pēc 2–4 nedēļu ilga fosfātu saistvielas attīrīšanās perioda tika randomizēti un ārstēti vai nu ar Velphoro sākuma devā 1000 mg/dienā (N=707), vai aktīvu kontroli (sevelamēra karbonāts, N=348) 24 nedēļas. 24. nedēļas beigās 93 hemodialīzes pacienti, kuru seruma fosfora līmenis tika kontrolēts (<1,78 mmol/l) ar Velphoro pētījuma pirmajā daļā, tika randomizēti no jauna, lai turpinātu ārstēšanu ar vai nu uzturošo devu, kādu pacients saņēma 24. nedēļā (N=44), vai neefektīvu zemu Velphoro kontroles devu 250 mg/dienā (N=49) turpmākās 3 nedēļas.

Pēc pētījuma 05A pabeigšanas 658 pacienti (597 hemodialīzes pacienti un 61 peritoneālās dialīzes pacients) tika ārstēti 28 nedēļu pagarinātajā pētījumā (pētījums 05B) vai nu ar Velphoro (N=391), vai sevelamēra karbonātu (N=267) atbilstoši to sākotnējai randomizācijai.

Vidējais fosfora līmenis bija 2,5 mmol/l izejas stāvoklī un 1,8 mmol/l 12. nedēļā, lietojot Velphoro (pazemināšanās par 0,7 mmol/l). Atbilstošie līmeņi, lietojot sevelamēra karbonātu, bija attiecīgi 2,4 mmol/l izejas stāvoklī un 1,7 mmol/l 12. nedēļā (pazemināšanās par 0,7 mmol/l).

Fosfora līmeņa pazemināšanās serumā tika saglabāta 55 nedēļas. Līdz ar uzturā esošo fosfātu mazāku uzsūkšanos samazinājās arī fosfora un kalcija-fosfora produktu līmenis serumā.

Atbildes reakcijas rādītāji, ko definēja kā pētāmo personu proporciju, kuriem sasniedza fosfora līmeni serumā KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) ieteicamā diapazona robežās, Velphoro un sevelamēra karbonātam bija attiecīgi 45,3% un 59,1% 12. nedēļā un attiecīgi 51,9% un 55,2%

52. nedēļā.

Velphoro vidējā dienas deva 55 terapijas nedēļu laikā bija 1650 mg dzelzs un sevelamēra karbonāta vidējā dienas deva bija 6960 mg.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Velphoro vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās hiperfosfatēmijas ārstēšanai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Velphoro darbojas, saistot fosfātus kuņģa-zarnu traktā, tāpēc tā efektivitāte nav saistīta ar preparāta koncentrāciju serumā. Velphoro nešķīšanas un noārdīšanās īpašību dēļ nevar veikt standarta farmakokinētikas pētījumus, piemēram, nevar noteikt zāļu izkliedes tilpumu, laukumu zem līknes, vidējo uzturēšanās laiku organismā un citus rādītājus.

Divos 1. fāzes pētījumos secināja, ka pārmērīgas dzelzs uzkrāšanās iespēja ir minimāla, un veseliem brīvprātīgajiem nenovēroja ar devu saistītu ietekmi.

Uzsūkšanās

Velphoro aktīvā sastāvdaļa, pn­FeOOH, ir praktiski nešķīstoša, tāpēc tā neuzsūcas. Tomēr tās noārdīšanās produkts — daudzkodolu dzelzs formas — var atdalīties no pn­FeOOH virsmas un uzsūkties.

Absolūtie absorbcijas pētījumi ar cilvēkiem nav veikti. Neklīniskie pētījumi ar vairāku sugu dzīvniekiem (žurkām un suņiem) parādīja, ka sistēmiskā absorbcija ir ļoti zema (≤1% no devas).

Dzelzs uzņemšana no radioaktīvi iezīmētas Velphoro aktīvās vielas 2000 mg devas 1. dienā tika pētīta 16 pacientiem ar hronisku nieru slimību (8 pacientiem pirms dialīzes un 8 pacientiem, kuriem tika veikta hemodialīze) un 8 veseliem brīvprātīgajiem ar zemām dzelzs rezervēm organismā (feritīns serumā <100 µg/l). Tika aprēķināts, ka veselām pētāmajām personām vidējā radioaktīvi iezīmētās dzelzs uzņemšana asinīs bija 0,43 % (robežās no 0,16 līdz 1,25 %) 21. dienā pacientiem pirms dialīzes – 0,06 % (robežās no 0,008 līdz 0,44 %) un hemodialīzes pacientiem – 0,02 % (robežās no

0 līdz 0,04 %). Radioaktīvi iezīmētās dzelzs līmenis asinīs bija ļoti zems un aprobežojās tikai ar eritrocītiem.

Izkliede

Izkliedes pētījumi cilvēkiem nav veikti. Neklīniskie pētījumi ar dažām sugām (žurkām un suņiem) parādīja, ka pn­FeOOH izkliedējas no plazmas aknās, liesā un kaulu smadzenēs, un tiek izmantota, iekļaujoties eritrocītos.

Pacientiem ir sagaidāms, ka absorbētā dzelzs arī izkliedējas mērķa orgānos — aknās, liesā un kaulu smadzenēs, un tiek izmantota, iekļaujoties eritrocītos.

Biotransformācija

Velphoro aktīvā sastāvdaļa pn­FeOOH netiek metabolizēta. Tomēr Velphoro noārdīšanās produkts — vienkodola dzelzs formas — var atdalīties no daudzkodolu dzelzs (III) oksihidroksīda un uzsūkties. Klīniskie pētījumi liecina, ka dzelzs sistēmiskā uzsūkšanās no Velphoro ir zema.

In vitro dati liecina, ka zāļu sastāvā esošā saharoze un ciete var tikt sagremota attiecīgi par glikozi un fruktozi, maltozi un glikozi. Šie savienojumi var uzsūkties asinīs.

Eliminācija

Pētījumos ar dzīvniekiem, kuros žurkas un suņi iekšķīgi saņēma 59Fe Velphoro aktīvo vielu, radioaktīvi iezīmētā dzelzs tika konstatēta fēcēs, bet ne urīnā.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Truša embrija/augļa attīstības toksicitātes pētījumā novērotā iedarbība (skeleta izmaiņas un nepilnīga pārkaulošanās) ir saistīta ar pastiprinātu farmakoloģisko iedarbību un visticamāk neattiecas uz pacientiem. Citos reproduktīvās toksicitātes pētījumos netika konstatēta nevēlama iedarbība.

Kancerogenitātes pētījumi tika veikti ar pelēm un žurkām. Pārliecinoši pierādījumi par kancerogēno ietekmi pelēm nav iegūti. Gļotādas hiperplāzija ar divertikulu/cistu veidošanos resnajā un aklajā zarnā tika novērota pelēm pēc 2 gadu terapijas, bet šī ietekme tika uzskatīta par sugai specifisku bez konstatētiem divertikuliem/cistām ilgtermiņa pētījumos ar žurkām un suņiem. Žurku tēviņiem, kas saņēma lielāko dzelzs (III) oksihidroksīda saharozes kompleksa devu, nedaudz palielinājās labdabīgu

vairogdziedzera C šūnu adenomas sastopamība. Tiek uzskatīts, ka tā visticamāk ir adaptīva atbildes reakcija uz zāļu farmakoloģisko iedarbību un nav klīniski nozīmīga.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Meža ogu aromātviela

Neohesperidīna dihidrokalkons

Magnija stearāts

Koloidāls bezūdens silīcija dioksīds

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

Uzglabāšanas laiks pēc pudeles pirmās atvēršanas: 45 dienas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no mitruma.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudele ar bērniem neatveramu polipropilēna vāciņu un folijas aizsargplēvi, kas satur molekulārā sieta desikantu un vati. Iepakojumā 30 vai 90 košļājamās tabletes.

Bērniem neatverams alumīnija/alumīnija blisters, katrs blisters satur 6 košļājamās tabletes. Iepakojumā 30 vai 90 košļājamās tabletes (multipakas satur 3 atsevišķus iepakojumus pa 30 košļājamām tabletēm katrā).

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex

Francija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(­I)

EU/1/14/943/001

EU/1/14/943/002

EU/1/14/943/003

EU/1/14/943/004

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 26. augusts 2014

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas