Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vemlidy (tenofovir alafenamide fumarate) – Lietošanas instrukcija - J05AF

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVemlidy
ATĶ kodsJ05AF
Vielatenofovir alafenamide fumarate
RažotājsGilead Sciences International Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Vemlidy 25 mg apvalkotās tabletes.

Tenofovir alafenamide

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Vemlidy un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Vemlidy lietošanas

3.Kā lietot Vemlidy

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Vemlidy

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Vemlidy un kādam nolūkam to lieto

Vemlidy satur aktīvo vielu tenofovīra alafenamīdu. Tās ir pretvīrusu zāles, kas zināmas kā nukleotīdu reversās transkriptāzes inhibitors (NtRTI).

Vemlidy lieto hroniska (ilgstoša) B hepatīta ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem, sākot no

12 gadu vecuma, ja viņu ķermeņa masa ir vismaz 35 kg. B hepatīts ir infekcija, kas skar aknas, un to izraisa B hepatīta vīruss. Pacientiem, kuri ir slimi ar B hepatītu, Vemlidy lieto, lai, apturot vīrusa vairošanos, kontrolētu infekciju.

2.Kas Jums jāzina pirms Vemlidy lietošanas

Nelietojiet Vemlidy šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret tenofovīra alafenamīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja iepriekš minētais norādījums attiecas uz Jums, nelietojiet Vemlidy un nekavējoties pastāstiet par to ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Uzmanieties, lai neinficētu ar B hepatīta vīrusu citas personas. Risks inficēt citas personas saglabājas arī tad, ja tiek lietotas šīs zāles. Vemlidy nenovērš risku inficēt citas personas ar

B hepatīta vīrusu dzimumkontakta ceļā vai ar asinīm. Ievērojiet piesardzības pasākumus, lai izvairītos no citu cilvēku inficēšanas. Pārrunājiet ar ārstu nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no citu personu inficēšanas.

Pastāstiet ārstam, ja Jums ir bijusi aknu slimība. Pacientiem ar aknu slimību, kuri tiek ārstēti ar B hepatīta pretvīrusa zālēm, ir palielināts smagu un potenciāli letālu ar aknu darbību saistītu komplikāciju rašanās risks. Lai uzraudzītu Jūsu aknu darbību, ārsts var Jums veikt asins analīzes.

Ja Jums ir bijusi nieru slimība vai izmeklējumos ir atklāti nieru darbības traucējumi, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Pirms ārstēšanas un tās laikā Jūsu ārsts var Jums veikt asins analīzes, lai uzraudzītu nieru darbību.

Konsultējieties ar ārstu, ja esat inficējies arī ar C vai D hepatīta vīrusu. Vemlidy iedarbība nav pārbaudīta pacientiem, kuriem vienlaicīgi ar B hepatīta vīrusu ir arī C vai D hepatīta vīruss.

Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir arī HIV infekcija. Ja nezināt, vai jums ir arī

HIV infekcija, pirms Vemlidy lietošanas B hepatīta vīrusa ārstēšanai, Jūsu ārstam būtu jāpiedāvā Jums veikt HIV analīzes.

Ja kāds no iepriekš minētajiem apstākļiem attiecas uz jums, pirms Vemlidy lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem vai kuriem ķermeņa masa ir mazāka par 35 kg. Vemlidy iedarbība bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem vai kuriem ķermeņa masa ir mazāka par 35 kg, līdz šim nav pārbaudīta.

Citas zāles un Vemlidy

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Iespējama Vemlidy mijiedarbība ar citām zālēm. Tādējādi var mainīties Vemlidy vai citu zāļu daudzums asinīs. Tas var traucēt normālu zāļu darbību vai pastiprināt blakusparādības.

Zāles B hepatīta infekcijas ārstēšanai

Vemlidy nedrīkst lietot kopā ar zālēm, kuru sastāvā ir:

tenofovīra alafenamīds;

tenofovīra disoproksila fumarāts;

adefovīra dipivoksils.

Citi zāļu veidi

Konsultējieties ar ārstu, ja Jūs lietojat šādas zāles:

antibiotikas, kuras lieto baktēriju infekciju, tostarp tuberkulozes, ārstēšanai:

-rifabutīnu, rifampicīnu vai rifapentīnu;

pretvīrusu līdzekļus, ko lieto HIV ārstēšanai, piemēram:

-ritonavīru vai kobicistata pastiprinātu darunavīru, lopinavīru vai atazanavīru;

pretkrampju līdzekļus, kurus lieto epilepsijas ārstēšanai, piemēram:

-karbamazepīnu, okskarbazepīnu, fenobarbitālu vai fenitoīnu;

augu izcelsmes līdzekļus, ko lieto depresijas un trauksmes ārstēšanai:

-asinszāle (hypericum perforatum);

pretsēnīšu līdzekļus, kurus lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai:

-ketokonazolu vai itrakonazolu.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat šīs vai jebkādas citas zāles.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Vemlidy lietošanas laikā ievērojiet piesardzības pasākumus, lai neiestātos grūtniecība.

Lietojiet efektīvu kontracepcijas metodi. Ja Jums iestājas grūtniecība, nekavējoties informējiet savu ārstu.

Vemlidy lietošanas laikā nebarojiet bērnu ar krūti. Ieteicams nebarot bērnu ar krūti, lai izvairītos no tenofovīra alafenamīda vai tenofovīra nokļūšanas bērna organismā ar mātes pienu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Vemlidy var izraisīt reiboni. Ja pēc Vemlidy lietošanas jūtat reiboni, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus.

Vemlidy satur laktozi

Informējiet ārstu, ja Jums ir laktozes vai cita veida cukuru nepanesamība. Vemlidy satur laktozes monohidrātu.

3.Kā lietot Vemlidy

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena tablete vienu reizi dienā. Ārstēšana jāturpina tik ilgi, cik to noteicis ārsts. Parasti šīs zāles jālieto vismaz 6–12 mēnešus un, iespējams, pat vairākus gadus.

Ja esat lietojis Vemlidy vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis Vemlidy vairāk par ieteikto devu, Jūs esat pakļauts paaugstinātam šo zāļu iespējamo blakusparādību riskam (skatīt 4. sadaļu, Iespējamās blakusparādības).

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai tuvāko ātrās palīdzības nodaļu. Ņemiet līdzi tablešu pudeli, lai varētu pastāstīt, kādas zāles esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Vemlidy

Ir svarīgi neizlaist nevienu Vemlidy devu. Ja esat izlaidis devu, aprēķiniet, cik ilgs laiks ir pagājis kopš pēdējās šo zāļu lietošanas reizes.

Ja to ievērojat 18 stundu laikā kopš paredzētā Vemlidy lietošanas laika, ieņemiet tableti, cik ātri vien iespējams. Nākamo devu lietojiet ierastajā laikā.

Ja to ievērojat ne ātrāk kā 18 stundas kopš paredzētā Vemlidy lietošanas laika, nelietojiet nokavēto devu. Nogaidiet un lietojiet nākamo devu paredzētajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto tableti.

Ja 1 stundas laikā pēc Vemlidy lietošanas Jums kļūst slikti (sākas vemšana), lietojiet vēl vienu tableti. Ja vemšana sākas vairāk nekā 1 stundu pēc Vemlidy lietošanas, vēl viena tablete nav jālieto.

Ja pārtraucat lietot Vemlidy

Nepārtrauciet Vemlidy lietošanu, vispirms neapspriežoties ar savu ārstu. Pārtraucot Vemlidy lietošanu, B hepatīts var pasliktināties. Dažiem pacientiem ar progresējošu aknu saslimšanu vai aknu cirozi tādējādi var tikt apdraudēta dzīvība. Vairākus mēnešus pēc Vemlidy lietošanas pārtraukšanas Jums regulāri jāveic veselības pārbaudes un asins analīzes, lai pārbaudītu B hepatīta stāvokli.

Pirms pārtraucat lietot Vemlidy, konsultējieties ar ārstu neatkarīgi no iemesla, jo īpaši, ja novērojāt jebkādas blakusparādības vai Jums tika atklāta cita slimība.

Nekavējoties informējiet ārstu par jauniem vai neparastiem simptomiem pēc ārstēšanas pārtraukšanas, it īpaši par simptomiem, ko Jūs saistāt ar B hepatīta infekciju.

Pirms Vemlidy tablešu lietošanas atsākšanas konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti biežas blakusparādības

(var rasties vismaz 1 no 10 cilvēkiem)

Galvassāpes

Biežas blakusparādības

(var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem)

Caureja

Slikta dūša (vemšana)

Nelabums (slikta dūša)

Reibonis

Sāpes vēderā

Locītavu sāpes (artralģija)

Izsitumi

Nieze

Vēdera uzpūšanās sajūta

Gāzu izdalīšanās

Noguruma sajūta

Analīzes var uzrādīt arī šādus rezultātus:

paaugstināts aknu enzīmu (ALAT) līmenis asinīs.

Ja kāda no šīm blakusparādībām pastiprinās, pastāstiet to ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Vemlidy

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes pēc „Der. līdz“. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma. Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Vemlidy satur

Aktīvā viela ir tenofovīra alafenamīds. Katra Vemlidy apvalkotā tablete satur tenofovīra alafenamīda fumarātu, kas atbilst 25 mg tenofovīra alafenamīda.

Citas sastāvdaļas ir:

Tabletes kodols:

laktozes monohidrāts, mikrokristāliskā celuloze (E460(i)), kroskarmelozes nātrija sāls (E468), magnija stearāts (E470b).

Apvalks:

polivinilspirts (E1203), titāna dioksīds (E171), makrogols (E1521), talks (E553b), dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Vemlidy ārējais izskats un iepakojums

Vemlidy apvalkotās tabletes ir dzeltenas, apaļas formas tabletes ar iespiestu uzrakstu „GSI“ vienā tabletes pusē un „25“ otrā tabletes pusē. Vemlidy ir pieejamas pudelēs pa 30 tabletēm (ar silikagēla mitruma absorbentu, kas jāglabā pudelē, lai aizsargātu tabletes). Silikagēla mitruma absorbents ir ievietots atsevišķā maisiņā vai kārbā, un to nedrīkst norīt.

Pieejami šāda lieluma iepakojumi: kartona kastītes, kurās ir 1 pudele ar 30 apvalkotām tabletēm, un kartona kastītes, kurās ir 90 (3 pudeles x 30) apvalkotās tabletes. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

Ražotājs

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park Carrigtohill

County Cork

Īrija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Sweden AB

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 910 871 986

Tel.: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel.: + 48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd.

Tel.: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas