Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ventavis (iloprost) – Marķējuma teksts - B01AC11

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVentavis
ATĶ kodsB01AC11
Vielailoprost
RažotājsBayer Schering Pharma AG

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE

30 AMPULAS PA 2 ML

90 AMPULAS PA 2 ML

90 (3 x 30) AMPULAS PA 2 ML

100 AMPULAS PA 2 ML

300 AMPULAS PA 2 ML

300 (10 x 30) AMPULAS PA 2 ML

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 10 mikrogramus iloprosta (iloprosta trometamola veidā).

Katra ampula ar 2 ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

trometamols, etilspirts 96%, nātrija hlorīds, sālsskābe (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums izsmidzināšanai.

30 ampulas pa 2 ml.

90 ampulas pa 2 ml.

Vairāku kastīšu iepakojums: 90 (3 x 30) ampulas pa 2 ml. 100 ampulas pa 2 ml.

300 ampulas pa 2 ml.

Vairāku kastīšu iepakojums: 300 (10 x 30) ampulas pa 2 ml.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Ievadīšanai ar Venta-Neb.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/255/001

 

 

 

[ 30 x 2 ml]

EU/1/03/255/006

[ 90 x 2 ml]

 

 

EU/1/03/255/007

[ 90 (3 x 30)

x 2 ml]

 

EU/1/03/255/002

[100 x 2 ml]

 

 

EU/1/03/255/003

[300 x 2 ml]

 

EU/1/03/255/008

[300 (10 x 30) x 2 ml]

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ventavis 10 mikrogrami/ml; 2 ml

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJĀ KASTĪTE BEZ „BLUE BOX”

IEPAKOJUMS AR 90 (3 X 30) AMPULĀM PA 2 ML, KASTĪTĒ 30 AMPULAS IEPAKOJUMS AR 300 (10 X 30) AMPULĀM PA 2 ML, KASTĪTĒ 30 AMPULAS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ventavis 10 mikrogrami /ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 10 mikrogramus iloprosta (iloprosta trometamola veidā).

Katra ampula ar 2 ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

trometamols, etilspirts 96%, nātrija hlorīds, sālsskābe (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums izsmidzināšanai

30 ampulas pa 2 ml. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

Vairāku kastīšu iepakojuma daļa satur 90 ampulas pa 2 ml. Vairāku kastīšu iepakojuma daļa satur 300 ampulas pa 2 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Ievadīšanai ar Venta-Neb.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Vācija

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

EU/1/03/255/007

 

 

 

[90 (3 30) x 2 ml]

 

EU/1/03/255/008

[300 (10 x 30) x 2 ml]

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

Sērija

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ventavis 10 mikrogrami/ml; 2 ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

Nav piemērojams.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Nav piemērojams.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE

30 AMPULAS PA 1 ML

42 AMPULAS PA 1 ML

168 (4 x 42) AMPULAS PA 1 ML

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 10 mikrogramus iloprosta (iloprosta trometamola veidā).

Katra ampula ar 1 ml šķīduma satur 10 mikrogramus iloprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

trometamols, etilspirts 96%, nātrija hlorīds, sālsskābe (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums izsmidzināšanai. 30 ampulas pa 1 ml.

42 ampulas pa 1 ml.

Vairāku kastīšu iepakojums: 168 (4 x 42) ampulas pa 1 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai ar Breelib vai I-Neb.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Vācija

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

EU/1/03/255/004

 

 

 

[30 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/011

[42 x 1 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/005

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

Sērija

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ventavis 10 mikrogrami/ml; 1 ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE

168 (4 x 42) AMPULAS PA 1 ML, IEPAKOTAS KOPĀ AR BREELIB PALĪGMATERIĀLU KOMPLEKTU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ventavis 10 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 10 mikrogramus iloprosta (iloprosta trometamola veidā).

Katra ampula ar 1 ml šķīduma satur 10 mikrogramus iloprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

trometamols, etilspirts 96%, nātrija hlorīds, sālsskābe (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums izsmidzināšanai.

Vairāku kastīšu iepakojums: 168 (4 x 42) ampulas pa 1 ml, iepakotas kopā ar Breelib palīgmateriālu komplektu (satur 1 iemutni un 1 zāļu kameru).

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai ar Breelib.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/255/013 [168 (4 x 42) x 1 ml] iepakotas kopā ar Breelib palīgmateriālu komplektu (satur 1 iemuti un 1 zāļu kameru).

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ventavis 10 mikrogrami/ml; 1 ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJĀ KASTĪTE BEZ „BLUE BOX”

IEPAKOJUMS AR 168 (4 X 42) AMPULĀM PA 1 ML, KASTĪTĒ 42 AMPULAS IEPAKOJUMS AR 168 (4 X 42) AMPULĀM PA 1 ML, KASTĪTĒ 42 AMPULAS, EPAKOTAS KOPĀ AR BREELIB PALĪGMATERIĀLU KOMPLEKTU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ventavis 10 mikrogrami /ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 10 mikrogramus iloprosta (iloprosta trometamola veidā).

Katra ampula ar 1 ml šķīduma satur 10 mikrogramus iloprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

trometamols, etilspirts 96%, nātrija hlorīds, sālsskābe (pH regulēšanai),ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums izsmidzināšanai

42 ampulas pa 1 ml. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

Vairāku kastīšu iepakojuma daļa satur 168 (4 x 42) ampulas pa 1 ml.

Vairāku kastīšu iepakojuma daļa satur 168 (4x42) ampulas pa 1 ml, iepakotas kopā ar Breelib palīgmateriālu komplektu (satur 1 iemutni un 1 zāļu kameru).

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/255/005

[168

(4 x 42) x 1 ml]

 

EU/1/03/255/013

[168

(4 x 42) x 1 ml]

iepakotas kopā ar Breelib palīgmateriālu komplektu (satur

1 iemuti un 1 zāļu kameru).

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ventavis 10 mikrogrami/ml; 1 ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

Nav piemērojams.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Nav piemērojams.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1 ML AMPULA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ventavis 10 mikrogrami /ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

Inhalācijām

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

2 ML AMPULA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ventavis 10 mikrogrami /ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

Inhalācijām

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE

30 AMPULAS PA 1 ML

42 AMPULAS PA 1 ML

168 (4 x 42) AMPULAS PA 1 ML

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta (iloprosta trometamola veidā).

Katra ampula ar 1 ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

trometamols, etilspirts 96%, nātrija hlorīds, sālsskābe (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums izsmidzināšanai. 30 ampulas pa 1 ml.

42 ampulas pa 1 ml.

168 (4 x 42) ampulas pa 1 ml vairāku kastīšu iepakojumā.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai ar Breelib vai I-Neb.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Vācija

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

EU/1/03/255/009

 

 

 

[30 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/012

[42 x 1 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/010

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

Sērija

 

 

 

 

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ventavis 20 mikrogrami/ml; 1 ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ĀRĒJĀ KASTĪTE

168 (4 x 42) AMPULAS PA 1 ML, IEPAKOTAS KOPĀ AR BREELIB PALĪGMATERIĀLU KOMPLEKTU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta (iloprosta trometamola veidā).

Katra ampula ar 1 ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

trometamols, etilspirts 96%, nātrija hlorīds, sālsskābe (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums izsmidzināšanai.

Vairāku kastīšu iepakojums: 168 (4x42) ampulas pa 1 ml, iepakotas kopā ar Breelib palīgmateriālu komplektu (satur 1 iemutni un 1 zāļu kameru).

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai ar Breelib.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/255/014 [168 (4 x 42) x 1 ml] iepakotas kopā ar Breelib palīgmateriālu komplektu (satur 1 iemuti un 1 zāļu kameru).

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ventavis 20 microgram/ml; 1 ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

IEKŠĒJĀ KASTĪTE BEZ „BLUE BOX”

IEPAKOJUMS AR 42 AMPULĀM, KASTĪTĒ 168 (4 x 42) AMPULAS PA 1 ML

IEPAKOJUMS AR 42 AMPULĀM, KASTĪTĒ 168 (4 x 42) AMPULAS PA 1 ML, IEPAKOTAS

KOPĀ AR BREELIB PALĪGMATERIĀLU KOMPLEKTU

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta (iloprosta trometamola veidā).

Katra ampula ar 1 ml šķīduma satur 20 mikrogramus iloprosta.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas:

trometamols, etilspirts 96%, nātrija hlorīds, sālsskābe (pH regulēšanai), ūdens injekcijām.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums izsmidzināšanai.

42 ampulas pa 1 ml. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

Vairāku kastīšu iepakojuma daļa satur 168 (4 x 42) ampulas pa 1 ml.

Vairāku kastīšu iepakojuma daļa satur 168 (4 x 42) ampulas pa 1 ml, iepakotas kopā ar Breelib palīgmateriālu komplektu (satur 1 iemutni un 1 zāļu kameru).

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Inhalācijām.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/03/255/010

[168

(4 x 42) x 1 ml]

 

EU/1/03/255/014

[168

(4 x 42) x 1 ml]

iepakotas kopā ar Breelib palīgmateriālu komplektu (satur

1 iemutni un 1 zāļu kameru).

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Ventavis 20 microgram/ml; 1 ml

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

Nav piemērojams.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Nav piemērojams.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1 ML AMPULA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ventavis 20 mikrogrami/ml šķīdums izsmidzināšanai

Iloprostum

Inhalācijām

2. LIETOŠANAS VEIDS

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 ml

6. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas