Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Marķējuma teksts - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVfend
ATĶ kodsJ02AC03
Vielavoriconazole
RažotājsPfizer Limited

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Blisteru iepakojumi 50 mg apvalkotām tabletēm 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tablešu iepakojumi

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

VFEND 50 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 50 mg vorikonazola.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 apvalkotās tabletes

10 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Iepakojums slēgts Jūsu drošībai.

Nelietot, ja iepakojums bijis atvērts.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM ,JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/I/02/212/001 2 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/002 10 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/003 14 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/004 20 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/005 28 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/006 30 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/007 50 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/008 56 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/009 100 apvalkotās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VFEND 50 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blistera folija 50 mg apvalkotām tabletēm (visiem blisteru iepakojumiem)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VFEND 50 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Pfizer Ltd (RA īpašnieka logo veidā)

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte pudelītēm un pudeles etiķete 50 mg apvalkotām tabletēm iepakojumā 2, 30, 100 tabletes

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VFEND 50 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 50 mg vorikonazola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/I/02/212/010 2 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/011 30 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/012 100 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VFEND 50 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Blisteru iepakojumi 200 mg apvalkotām tabletēm 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tablešu iepakojumi

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VFEND 200 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra tablete satur 200 mg vorikonazola.

3.PALĪGVIELU SATURS

Satur laktozes monohidrātu. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 apvalkotās tabletes

10 apvalkotās tabletes

14 apvalkotās tabletes

20 apvalkotās tabletes

28 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

50 apvalkotās tabletes

56 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Iepakojums slēgts Jūsu drošībai.

Nelietojiet, ja iepakojums bijis atvērts.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/I/02/212/013 2 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/014 10 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/015 14 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/016 20 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/017 28 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/018 30 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/019 50 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/020 56 apvalkotās tabletes

EU/I02/212/021 100 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VFEND 200 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

Blistera folija 200 mg apvalkotām tabletēm (visiem blisteru iepakojumiem)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VFEND 200 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Pfizer Ltd (RA īpašnieka logo veidā)

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte pudelītēm un pudeles etiķete 200 mg apvalkotām tabletēm iepakojumā 2, 30, 100 tabletes

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VFEND 200 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I

Katra tablete satur 200 mg vorikonazola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

2 apvalkotās tabletes

30 apvalkotās tabletes

100 apvalkotās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/I/02/212/022 2 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/023 30 apvalkotās tabletes

EU/I/02/212/024 100 apvalkotās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VFEND 200 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VFEND 200 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Voriconazole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katrs flakons satur 200 mg vorikonazola.

Pēc izšķīdināšanas katrs mililitrs šķīduma satur 10 mg vorikonazola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgviela: sulfobutilētera beta ciklodekstrīna nātrija sāls. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai 1 flakons

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Pirms lietošanas jāšķīdina un jāatšķaida.

Tikai intravenozai lietošanai.

Nav paredzēts bolus injekcijai.

Vienreiz izmantojams flakons.

Maksimālais ievadīšanas ātrums ir 3 mg/kg stundā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Uzglabāšanas laiks pēc šķīdināšanas: 24 stundas temperatūrā 2 C– 8 C.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/I/02/212/025

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VFEND 200 mg pulveris un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai

Voriconazole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Flakons satur 200 mg vorikonazola.

Pēc izšķīdināšanas katrs mililitrs šķīduma satur 10 mg vorikonazola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

50 ml infūziju maiss satur 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs infūziju šķīduma pagatavošanai Katrs iepakojums satur:

1 flakonu VFEND pulvera infūziju šķīduma pagatavošanai (flakonu lietošanai vienu reizi) 1 aizsargpārklājumu

1 flakona adapteru

1 šļirci

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Pirms lietošanas jāšķīdina un jāatšķaida.

Intravenozai lietošanai.

Nav paredzēts bolus injekcijai.

Nelietot kopā ar citiem līdzekļiem.

Maksimālais ievadīšanas ātrums ir 3 mg/kg stundā.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Uzglabāšanas laiks pēc šķīdināšanas: 24 stundas 2 C– 8 C temperatūrā.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/I/02/212/027

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Norādījumi par lietošanu - lūdzu sekot zīmējumiem, lai saprastu šo zāļu lietošanu.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakona etiķete

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

VFEND 200 mg pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai

Voriconazole

Intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas jāšķīdina un jāatšķaida skatīt lietošanas instrukciju.

Maksimālais ievadīšanas ātrums ir 3 mg/kg stundā.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

200 mg (10 mg/ml)

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Etiķete uz aizsargpārklājuma

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Šķīdinātājs VFEND pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai 0,9% nātrija hlorīda šķīdums ūdenī injekcijām

Intravenozai lietošanai

2. LIETOŠANAS VEIDS

Nav paredzēts bolus injekcijai.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.:

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

50 ml

6. CITA

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VFEND 40 mg/ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai

Voriconazole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml pagatavotas suspensijas satur 40 mg vorikonazola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 1 pudele satur 45 g

Mērtrauciņš (ar atzīmi 23 ml), 5 ml šļirce iekšķīgai zāļu ievadīšanai un iespiežams pudeles adapters.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai pēc atšķaidīšanas .

Pirms lietošanas pudeli sakratīt apmēram 10 sekundes.

Pareizas devas noteikšanai izmantot iepakojumā pievienoto šļirci iekšķīgai zāļu ievadīšanai.

Norādījumi suspensijas pagatavošanai:

Sakratīt pudeli, lai atbrīvotu pulveri.

Pievienot 46 ml ūdens un enerģiski kratīt aptuveni 1 minūti.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

14 dienas pēc atšķaidīšanas jebkura atlikusī suspensijas daļa ir jāiznīcina.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pulveris: pirms izšķīdināšanas uzglabāt ledusskapī.

Pagatavota suspensija:

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/02/212/026

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

VFEND 40 mg/ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pudele

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

VFEND 40 mg/ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai Voriconazole

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

1 ml pagatavotas suspensijas satur 40 mg vorikonazola.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī saharozi. Papildus informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 45 g

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai pēc atšķaidīšanas.

Pirms lietošanas pudeli sakratīt apmēram 10 sekundes.

Pareizas devas noteikšanai izmantot iepakojumam pievienoto šļirci iekšķīgai zāļu ievadīšanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

14 dienas pēc atšķaidīšanas jebkura atlikusī suspensijas daļa ir jāiznīcina. Pagatavotas suspensijas derīguma termiņš:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pulveris: pirms izšķīdināšanas uzglabāt ledusskapī.

Pagatavota suspensija:

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neatdzesēt un nesasaldēt.

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/I/02/212/026

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

[Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.]

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas