Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Victrelis (boceprevir) – Lietošanas instrukcija - J05AE

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVictrelis
ATĶ kodsJ05AE
Vielaboceprevir
RažotājsMerck Sharp

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Victrelis 200 mg cietās kapsulas boceprevir

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusprādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir Victrelis un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Victrelis lietošanas

3.Kā lietot Victrelis

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Victrelis

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Victrelis un kādam nolūkam to lieto

Kas ir Victrelis

Victrelis satur aktīvo vielu, ko sauc par boceprevīru un kas palīdz cīnīties ar C hepatīta infekciju, pārtraucot C hepatīta vīrusu vairošanos. Victrelis vienmēr jālieto kopā ar divām citām zālēm. To nosaukumi ir alfa peginterferons un ribavirīns. Victrelis nedrīkst lietot vienu pašu.

Kādam nolūkam Victrelis lieto

Victrelis kombinācijā ar alfa peginterferonu un ribavirīnu lieto hroniskas C hepatīta vīrusa infekcijas (ko sauc arī par HCV infekciju) ārstēšanai pieaugušajiem.

Victrelis var lietot pieaugušajiem, kuriem iepriekš HCV infekcija nav ārstēta, kā arī pieaugušajiem, kuri iepriekš ir lietojuši zāles, kuras sauc par “interferoniem” vai “pegilētajiem interferoniem”.

Kā Victrelis darbojas

Victrelis nomāc tiešo vīrusu replikāciju un šādā veidā veicina C hepatīta vīrusu skaita samazināšanos Jūsu organismā.

2.Kas Jums jāzina pirms Victrelis lietošanas

Nelietojiet Victrelis kombinācijā ar alfa peginterferonu un ribavirīnu šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret boceprevīru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir iestājusies grūtniecība;

ja Jums ir slimība, ko sauc par "autoimūnu hepatītu";

ja Jūs lietojat bepridilu, pimozīdu, lurazidonu, midazolāmu (iekšķīgi), triazolāmu (iekšķīgi), simvastatīnu, lovastatīnu, alfuzosīnu, silodosīnu, melnā rudzu grauda alkaloīdu preparātus (piemēram, dihidroergotamīnu, ergonovīnu, ergotamīnu vai metilergonovīnu), lumefantrīnu, halofantrīnu, kvetiapīnu vai tirozīnkināzes inhibitorus.

Nelietojiet Victrelis, ja kaut kas no iepriekš minētā ir attiecināms uz Jums. Ja šaubāties, pirms Victrelis lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Atgādinājums: pirms sākt lietot Victrelis, lūdzam izlasīt punktu “Nelietojiet” arī alfa peginterferona un ribavirīna lietošanas instrukcijās.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu pirms zāļu lietošanas šādos gadījumos:

ja Jums jebkad ir bijusi ar asinīm saistīta problēma, piemēram, anēmija (nepietiekami daudz veselu eritrocītu, kas nogādā skābekli Jūsu orgānos;

ja Jums kādreiz ir bijušas asins sastāva pārmaiņas, piemēram, neitropēnija (noteikta veida balto asins šūnu trūkums). Neitropēnija ietekmē Jūsu organisma spēju cīnīties ar infekcijām;

ja Jums jebkad ir bijusi ar asinīm saistīta problēma, piemēram, pancitopēnija (trombocītu, eritrocītu un leikocītu skaita samazināšanās);

ja Jums ir aknu mazspēja;

ja Jums ir vēl kādi aknu darbības traucējumi papildus C hepatīta infekcijai;

ja Jums ir HIV (cilvēka imūndeficīta vīruss) vai ja Jums jebkad ir bijušas citas ar imūnsistēmu saistītas problēmas;

ja Jums ir transplantēts orgāns;

ja Jums ir cita, nevis 1. genotipa C hepatīts;

ja esat pacients, kuram iepriekš bijusi neveiksmīga ārstēšana ar HCV proteāzes inhibitoru;

ja Jums vai kādam Jūsu ģimenes loceklim ir neregulāra sirdsdarbība, īpaši stāvoklis, ko dēvē par “QT intervāla pagarināšanos”;

ja Jums ir zems kālija līmenis asinīs (hipokaliēmija).

Ja kaut kas no iepriekš minētā ir attiecināms uz Jums (vai ja neesat pārliecināts), pirms Victrelis lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Lietojot Victrelis kombinācijā ar ribavirīnu un alfa peginterferonu, ir ziņots par nopietnām alerģiskām reakcijām. Sīkāku informāciju lūdzu skatīt apunktā "Iespējamās blakusparādības".

Analīzes

Ārsts Jums regulāri veiks asins analīzes. Šīs asins analīzes jāveic vairāku iemeslu dēļ:

lai Jūsu ārsts zinātu, vai ārstēšana Jums palīdz;

lai palīdzētu Jūsu ārstam lemt, cik ilgi tiksiet ārstēts ar Victrelis;

lai pārbaudītu blakusparādības.

Citas zāles un Victrelis

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis. Tas attiecas arī uz bezrecepšu zālēm un augu valsts līdzekļiem.

Jo īpaši nelietojiet Victrelis, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

alfuzosīnu un silodosīnu – lieto palielinātas prostatas simptomu ārstēšanai;

bepridilu – lieto sirdsdarbības traucējumu gadījumā;

pimozīdu vai lurazidonu – lieto garīgās veselības traucējumu gadījumā;

midazolāmu vai triazolāmu – iekšķīgi lieto kā miega līdzekļus;

statīnus – simvastatīnu vai lovastatīnu;

"melnā rudzu grauda alkaloīdu " tipa zāles, piemēram, dihidroergotamīnu, ergonovīnu, ergotamīnu vai metilergonovīnu, ko lieto migrēnas un spiedošu galvassāpju ārstēšanai;

lumefantrīnu un halofantrīnu – zāles pret malāriju;

kvetiapīnu – lieto šizofrēnijas, bipolāru traucējumu un depresijas ārstēšanai;

tirozīnkināzes inhibitorus – lieto kā zāles pret vēzi.

Nelietojiet Victrelis, ja lietojat kādas no iepriekš minētajām zālēm. Ja Jums ir kādas šaubas, pirms Victrelis lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Turklāt pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no tālāk minētajām zālēm:

kontraceptīvos līdzekļus - drospirenonu;

CYP3A4 induktorus (piemēram, antibiotisko līdzekli - rifampicīnu un pretkrampju zāles - karbamazepīnu, fenobarbitālu, fenitoīnu);

antiaritmiskos līdzekļus – amiodaronu, hinidīnu;

antibakteriālos līdzekļus – pentamidīnu;

dažus neiroleptiskos līdzekļus;

pretsēnīšu līdzekļus – ketokonazolu, itrakonazolu, posakonazolu, vorikonazolu;

HIV nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitorus efavirenzu, etravirīnu;

HIV proteāzes inhibitorus - atazanavīru, darunavīru, lopinavīru, ritonavīru;

intravenozi ievadītus nomierinošus līdzekļus – benzodiazepīnu (piemēram, alprazolāmu, midazolāmu, triazolāmu);

imūnsupresantus - takrolīmu, sirolīmu, ciklosporīnu;

atsevišķus statīnus - atorvastatīnu vai pravastatīnu;

metadonu;

hormonu aizstājterapiju – estrogēnus saturošas zāles;

zāles, ko lieto, lai samazinātu asinsspiedienu - kalcija kanālu blokatori (piemēram, amlodipīns, diltiazems, felodipīns, nikardipīns, nifedipīns, nisoldipīns, verapamils);

zāles, ko lieto palielinātas prostatas simptomu ārstēšanai – doksazosīns un tamsulosīns;

varfarīns un citas līdzīgas zāles, ko sauc par K vitamīna antagonistiem un ko lieto asins sašķidrināšanai. Ārstam var būt nepieciešams veikt biežāk asins analīzes, lai pārbaudītu, cik labi var sarecēt Jūsu asinis.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Victrelis lietošanas dēļ kopā ar ribavirīnu jāizvairās no grūtniecības iestāšanās. Ribavirīns var būt ļoti bīstams nedzimušam mazulim. Tādēļ Jums un Jūsu partnerim jābūt īpaši piesardzīgiem dzimumkontaktu laikā, ja vien ir jebkāda grūtniecības iestāšanās iespēja:

- ja esat sieviete reproduktīvā vecumā un lietojat ribavirīnu:

Jūsu grūtniecības testam jābūt negatīvam pirms terapijas uzsākšanas, katru mēnesi terapijas laikā un 4 mēnešus pēc terapijas pabeigšanas. Jums jālieto efektīva kontracepcijas metode ribavirīna lietošanas laikā un 4 mēnešus pēc lietošanas pārtraukšanas. Tas jāpārrunā ar ārstu.

- ja est vīrietis un lietojat ribavirīnu:

dzimumkontaktu laikā ar grūtnieci jālieto prezervatīvs. Tas samazinās iespēju, ka ribavirīns nokļūst sievietes organismā. Ja Jūsu partnere nav grūtniece, bet ir reproduktīvā vecumā, viņai katru mēnesi Jūsu terapijas laikā un 7 mēnešus pēc terapijas pārtraukšanas jāveic grūtniecības tests. Jums un Jūsu partnerei jālieto efektīva kontracepcijas metode, kamēr Jūs lietojat ribavirīnu un 7 mēnešus pēc terapijas pārtraukšanas. Tas jāpārrunā ar ārstu.

Boceprevīrs var izdalīties mātes pienā cilvēkam. Ja barojat bērnu ar krūti, Jūsu ārsts ieteiks Jums pārtraukt krūts barošanu vai Victrelis lietošanu barošanas ar krūti periodā.

Atgādinājums: lūdzu, pirms Victrelis lietošanas sākuma izlasiet arī alfa peginterferona un ribavirīna lietošanas instrukciju punktu ”Grūtniecība un barošana ar krūti”.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Victrelis neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot iekārtas vai mehānismus. Tomēr Victrelis, alfa peginterferona un ribavirīna kombinācija var izraisīt nogurumu, ģīboni, griešanās sajūtu, asinsspiediena pārmaiņas, apmulsumu vai neskaidru redzi. Ja tā notiek, nevadiet transportlīdzekļus un nelietojiet nekādus darbarīkus vai mehānismus.

Victrelis satur laktozi

Victrelis satur laktozi (cukura veids). Ja ārsts Jums ir teicis, ka Jūs nepanesat vai nespējat sagremot noteiktus cukura veidus (ka Jums ir dažu cukura veidu nepanesība), piemēram, ja Jums ir Lapp

laktāzes deficīts vai glikozes-galaktozes malabsorbcija, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Victrelis

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cik daudz lietot

Ieteicamā Victrelis deva ir pa četrām kapsulām trīs reizes dienā (kopā 12 kapsulas dienā). Šīs kapsulas jāieņem no rīta, pēcpusdienā un vakarā, kopā ar maltīti vai vieglu uzkodu. Ja zāles netiek lietotas kopā ar uzturu, tas var nopietni ietekmēt veiksmīgas ārstēšanas iespēju.

Kā lietot šīs zāles

Raujiet aiz "ļipiņas", lai tiktu pie kapsulas — nespiediet kapsulu cauri blisterim, jo spiežot kapsulu cauri iepakojumam, tā var salūzt.

Šīs zāles jālieto iekšķīgi.

Zāles jālieto ēdienreižu laikā vai kopā ar vieglu uzkodu.

Victrelis vienmēr tiek lietots kopā ar alfa peginterferonu un ribavirīnu.

Šo zāļu lietošanas ilgums ir atkarīgs no Jūsu atbildes reakcijas un ārstēšanas plāna.

Atgādinājums: lūdzu, pirms Victrelis lietošanas sākuma izlasiet arī alfa peginterferona un ribavirīna lietošanas instrukcijas sadaļu ”Iespējamās blakusparādības”.

Ja esat lietojis Victrelis vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Victrelis vairāk nekā noteikts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu.

Ja esat aizmirsis lietot Victrelis

Ja esat aizmirsis devu un līdz nākamās devas lietošanas laikam palicis vairāk par 2 stundām, lietojiet aizmirsto devu kopā ar ēdienu. Pēc tam turpiniet lietot kapsulas, kā ierasts.

Savukārt, ja līdz nākamās devas lietošanas laikam palicis mazāk par 2 stundām, izlaidiet aizmirsto devu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par to, kā rīkoties, konsultējieties ar savu ārstu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Victrelis

Nepārtrauciet lietot Victrelis, ja vien to neliek darīt Jūsu ārsts.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam, jo ārstēšana varētu neiedarboties.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Šīs zāles var izraisīt sekojošās blakusparādības:

Ja pamanāt kādu no tālāk minētajām nopietnajām blakusparādībām, pārtrauciet lietot Victrelis un nekavējoties vērsieties pie ārsta, jo Jums var būt nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība:

apgrūtināta elpošana vai rīšana, sēkšana, nātrene, nieze, sejas, acu, lūpu, mēles vai rīkles tūska — tās ir alerģiskas reakcijas pazīmes.

Pārējās blakusparādības var būt šādas:

Ļoti bieži (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

Vispārīgi: galvassāpes; drebuļi, drudzis; slikta dūša; gripai līdzīgi simptomi; reibonis, nespēks; nespēja gulēt; samazināta ēstgriba, ķermeņa masas zudums; elpas trūkums.

Mute, deguns vai rīkle: klepus, sausuma sajūta mutē, dīvaina garša.

Āda un mati: sausa āda, nieze, izsitumi; matu izkrišana vai matu biezuma samazināšanās. Locītavas un muskuļi: neparasts vājums; sāpīgas, pietūkušas locītavas; sāpes muskuļos, kuru cēlonis nav fiziska slodze.

Kuņģis un zarnu trakts: caureja; vemšana.

Psihiska rakstura traucējumi: trauksmainība; stipras skumjas vai bezvērtīguma sajūta (depresija); aizkaitināmība, sasprindzinājums un nemiers.

Asinis: mazs sarkano asins šūnu skaits (anēmija), eritrocītu skaita samazināšanās — pazīmes var būt noguruma sajūta, galvassāpes, elpas trūkums slodzes gadījumā; mazs neitrofilo leikocītu skaits (neitropēnija), mazs leikocītu skaits — pazīmes var būt biežāka infekciju rašanās nekā parasti, ieskaitot drudzi, stiprus drebuļus, kakla sāpes vai čūlas mutes dobumā.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

Vispārīgi: drebuļi; samaņas zudums; apgrūtināta elpošana; slāpes; miega traucējumi; pulsējošas galvassāpes; slikta vispārējā pašsajūta; griešanās sajūta.

Acis vai ausis: sausas acis; troksnis ausīs; redzes pārmaiņas.

Mute, deguns vai rīkle: sāpes mutē, zobu sāpes; sāpes norijot; asiņošana no deguna, aizlikts deguns; ožas sajūtas izmaiņas; jēli un virs gļotādas virsmas pacelti laukumi mutes dobumā; ļoti stipras slāpes un sausuma sajūta mutē vai sausa āda; vairogdziedzera, kakla vai balsenes pietūkums; pavājināta vairogdziedzera darbība; čūlas vai pietūkums mutes dobumā, dedzinoša sajūta uz mēles; spiediena vai pilnuma sajūta degunā, vaigos un aiz acīm — dažkārt ar pulsējošām sāpēm, drudzi vai aizliktu degunu (sinusīts).

Āda un mati: aukstumpumpas, ādas tirpšana vai notirpums; pavājināta reakcija uz pieskārieniem vai taustes sajūta; ādas izsitumi, ādas izsitumi ar plankumiem, sarkana āda; sarkani, pacelti ādas izsitumi, dažkārt ar pūslīšiem, kuri pildīti ar strutām; karsta, jutīga un sarkana āda, dažkārt ar drudzi un drebuļiem; pastiprināta svīšana; ādas slimība ar bieziem sarkanas ādas laukumiem — bieži ar sudrabotām "zvīņām".

Locītavas un muskuļi: muskuļu spazmas; noguruma sajūta, muskuļu vājums, aukstuma sajūta; muguras sāpes, kakla sāpes, sāpes rokās vai kājās.

Kuņģis un zarnu trakts: sāpes kuņģī un vēdera augšējā labajā daļā vai mugurpusē; dedzinoša sajūta kuņģī, gremošanas traucējumi; vēdera uzpūšanās sajūta, atraugas.

Anālā atvere: gāzu izdalīšanās (flatulence); hemoroīdi; apgrūtināta izkārnījumu izvadīšana (aizcietējums).

Urīnizvades sistēma: biežāka tualetes apmeklēšana urinēšanas nolūkā nekā parasti. Seksuāla rakstura traucējumi: samazināta dzimumtieksme; apgrūtināta erekcijas panākšana vai saglabāšana.

Psihiska rakstura traucējumi: garastāvokļa pārmaiņas, uzbudinājums; atmiņas zudums, apgrūtināta koncentrēšanās spēja.

Krūškurvis: apgrūtināta elpošana; diskomforta sajūta krūškurvī, sāpes krūtīs; spiediena sajūta krūškurvī ar apgrūtinātu elpošanu vai sēkšanu.

Sirdsdarbība vai asinsrite: paātrināta vai nevienmērīga sirdsdarbība; augsts vai zems asinsspiediens.

Asinis: trombocītu skaita samazināšanās — pazīmes var būt lielāka nosliece uz asiņošanu vai asinsizplūdumiem nekā parasti; augsts cukura (glikozes) līmenis asinīs, augsts triglicerīdu līmenis asinīs, augsts urīnskābes līmenis asinīs; trombocītu, eritrocītu un leikocītu skaita samazināšanās (pancitopēnija); būtisks balto asins šūnu skaita samazinājums (agranulocitoze).

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

Vispārīgi: neskaidra sajūta galvā, artrīts; pastiprināta nosliece uz asiņošanu; pietūkuši dziedzeri kaklā vai padusē, vai cirksnī; intensīvas dedzinošas vai durstošas sāpes; paaugstināta jutība pret gaismu, skaņu vai izjutām vai garšām; cukura diabēts.

Acis vai ausis: apsārtušas acis; acu sāpes; kurlums; dzirdes traucējumi; plakstiņu pietūkums; pastiprināta asarošana; šķidruma sūkšanās no auss vai acs; savāda sajūta ap aci, sarkans plankums uz acs baltuma; dzelteni acu baltumi vai āda.

Mute, deguns vai rīkle: aizsmakums, sausa rīkle vai lūpas; sāpīgas vai asiņojošas smaganas; jutīgi zobi vai zobu sāpes; mēles pietūkums, krāsas izmaiņas vai čūlas uz tās; pūslīši uz mēles; stipras sāpes norijot; sāpes krūtīs plaušu rajonā; sāpes krūtīs, kuras pastiprinās dziļas ieelpas gadījumā; nekontrolēta siekalošanās; pastiprināta vairogdziedzera darbība.

Āda un mati: nātrene; vaļēja čūla; nespēja panest karstumu; izteikti sarkana seja; bāla seja; dzeltena āda; izsitumi saules gaismas dēļ; normāli nedzīstošas brūces.

Pēdas vai plaukstas vai kājas vai rokas: sāpju sajūta, notirpums, tirpšana; asins receklis vēnā; rokas vai kājas salšanas sajūta; sāpīgs locītavu, visbiežāk pēdu, iekaisums (podagra).

Kuņģis un zarnu trakts: sāpes vēdera apakšējā daļā; aizkuņģa dziedzera iekaisums. Urīnizvades sistēma: sāpes urinējot; dedzināšanas sajūta vai apgrūtināta urinēšana; celšanās vairākas reizes naktī, lai urinētu.

Taisnā zarna vai anālā atvere: nieze ap anālo atveri; nespēja izvadīt izkārnījumus vai izkārnījumu krāsas izmaiņas; biežas zarnu kustības; asiņošana no anālās atveres.

Seksuāla rakstura traucējumi: menstruāciju iztrūkums; spēcīga vai paildzināta menstruālā asiņošana; dzemdes asiņošana (t.i. ilgāk ˃7 dienām vai pastiprināta asiņošana ar neregulāriem intervāliem vai biežāki intervāli kā parasti, asiņošana sievietēm menopauzē vismaz 6 mēnešus līdz 1 gadam pēc menstruāciju izbeigšanās).

Psihiska rakstura traucējumi: dusmas; naidīga attieksme vai uzvedība; draudīga uzvedība; sarežģījumi ar narkotisku vielu ļaunprātīgu lietošanu; patoloģiska uzvedība; apmulsuma sajūta; domas par pašnāvību; pēkšņas stipras bailes vai bažas; sajūta, ka Jūs izseko; grūtības risināt problēmas.

Muskuļi: kaulu sāpes; lokālas vai izplatītas sāpes.

Krūškurvis: pneimonija.

Sirdsdarbība vai asinsrite: traucēta vai paātrināta sirdsdarbība; sirds slimība, kuras cēlonis ir slikta sirds apasiņošana.

Asinis: zems kālija līmenis asinīs; augsts kalcija līmenis asinīs.

Reti (var skart līdz 1 no 1000 cilvēkiem):

Vispārīgi: elpošanas un rīšanas traucējumi, vairogdziedzera audzējs; asins infekcija; ķermeņa orgānu pietūkums vai palielināšanās; slimība, kura noved pie progresējošas muskuļu paralīzes; smadzeņu slimība — pazīmes var būt galvassāpes un drudzis, noteiktas ķermeņa daļas paralīze, kakla stīvums vai jutīgums pret gaismu.

Acis vai ausis: ausu sāpes.

Āda un mati: ādas apsārtums; bakteriāla ādas infekcija.

Kuņģis un zarnu trakts: problēmas ar barības sagremošanu; vemšana ar asinīm; vemšana, caureja un stipras sāpes vēdera augšdaļas labajā pusē.

Seksuāla rakstura traucējumi: spermas daudzuma samazināšanās.

Psihiska rakstura traucējumi: garastāvokļa izmaiņas; sajūta, ka dzīve brūk; reāli nepastāvošu parādību redzēšana, jušana vai dzirdēšana (halucinācijas); domas par pašnāvību, pašnāvības mēģinājums; lielas laimes sajūta (mānija), kam seko dziļas skumjas vai bezvērtīguma sajūta. Krūškurvis: elpas trūkums, atrodoties guļus stāvoklī; smaga plaušu infekcija, piemēram, pneimonija; stipras sāpes krūtīs, kuras pastiprinās elpojot; sāpes aiz krūšu kaula, kuras var izplatīties uz kaklu un pleciem.

Sirdsdarbība vai asinsrite: sirdslēkme; elpošanas apstāšanās; asins receklis kājā vai rokā; pavājināta noteiktu smadzeņu daļu apasiņošana (piemēram, reibonis, redzes dubultošanās vai vājuma sajūta abās ķermeņa pusēs).

Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Āda un mati: izteikti izsitumi, kas var būt novērojami kopā ar drudzi, nogurumu, sejas vai limfmezglu pietūkumu, eozinofīlo (balto asins šūnu veids) asins šūnu skaita palielināšanos, ietekmi uz aknām, nierēm vai plaušām (reakcija, kuru sauc par DRESS); nopietnas ādas reakcijas, tajā skaitā čūlas vai ādas lobīšanās (reakcijas sauc par Stīvensa-Džonsona sindromu).

Nieres: nieru darbības traucējumi (parasti atjaunojas pēc terapijas pabeigšanas).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Victrelis

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc „Derīgs līdz” un "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāšana pie farmaceita

Uzglabāt ledusskapī (temperatūrā 2 C–8 C).

Uzglabāšana pie pacienta

Uzglabāt ledusskapī (temperatūrā 2 C–8 C) līdz derīguma termiņa beigām

VAI

Līdz derīguma termiņa beigām ne ilgāk par trim mēnešiem uzglabāt ārpus ledusskapja

temperatūrā līdz 30 C. Pēc tam šīs zāles jāiznīcina. Uzglabāt oriģinālajā blisterī. Sargāt no mitruma.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojatŠie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Victrelis satur

Aktīvā viela ir boceprevīrs. Katra cietā kapsula satur 200 mg boceprevīra.

Citas sastāvdaļas ir nātrija laurilsulfāts, mikrokristāliskā celuloze, laktozes monohidrāts, kroskarmelozes nātrija sāls, preželatinizēta ciete, magnija stearāts, dzeltenais dzelzs oksīds (E172), sarkanais dzelzs oksīds (E172), titāna dioksīds (E171), želatīns un šellaka.

Victrelis ārējais izskats un iepakojums

Šīm cietajām kapsulām ir dzeltenbrūns vāciņš ar "MSD" logotipu, kas uzdrukāts ar sarkanu tinti, un pelēkbalta pamatne ar "314", kas uzdrukāts ar sarkanu tinti.

Atlobāmi blisteri, kuros ir 12 cietās kapsulas (blisteri pa 3 x 4 kapsulām).

Iepakojumu lielumi: kartona kārbiņa ar 84 cietajām kapsulām un daudzdevu iepakojums, kas satur 336 (4 iepakojumi pa 84) cietās kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Ražotājs

Merck Sharp & Dohme Ltd

S-P Labo NV

Hertford Road, Hoddesdon

Industriepark 30

Hertfordshire

B-2220 Heist-op-den-Berg

EN11 9BU

Beļģija

Lielbritānija

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: +361 888 53 00

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: +45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Ιtalia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224 msd_lv@merck.com.

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas