Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viekirax (ombitasvir / paritaprevir / ritonavir) – Lietošanas instrukcija - AbbVie Ltd

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsViekirax
ATĶ kodsAbbVie Ltd
Vielaombitasvir / paritaprevir / ritonavir
RažotājsAuthorised

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg apvalkotās tabletes

Ombitasvirum/paritaprevirum/ritonavirum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Viekirax un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Viekirax lietošanas

3.Kā lietot Viekirax

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Viekirax

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Viekirax un kādam nolūkam tās lieto

Viekirax ir pretvīrusu zāles, lai ārstētu pieaugušos ar hronisku (ilgstošu) C hepatītu (infekcijas slimību, kas skar aknas, un ko izraisa C hepatīta vīruss). Tās satur aktīvo vielu ombitasvīru, paritaprevīru un ritonavīru.

Trīs aktīvo vielu kombinētā iedarbība aptur C hepatīta vīrusa vairošanos un spēju inficēt jaunas šūnas, attīrot Jūsu asinis no vīrusa ilgākā laika periodā. Ombitasvīrs un paritaprevīrs sadarbojas, bloķējot divas dažādas olbaltumvielas, kas vīrusam nepieciešamas, lai vairotos. Ritonavīrs darbojas kā „pastiprinātājs”, lai paildzinātu paritaprevīra darbību ķermenī.

Viekirax tabletes lieto kopā ar citām pretvīrusu zālēm, tādām kā dasabuvīrs un ribavirīns. Ārsts izstāstīs Jums, kuras no šīm zālēm Jums jālieto kopā ar Viekirax.

Ir ļoti svarīgi, ka Jūs izlasītu arī citu pretvīrusu zāļu lietošanas instrukcijas, kuras Jūs lietosiet kopā ar Viekirax. Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, lūdzu, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

2. Kas Jums jāzina pirms Viekirax lietošanas

Nelietojiet Viekirax šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret ombitasvīru, paritaprevīru, ritonavīru vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi, kas nav saistīti ar C hepatītu.

Ja Jūs lietojat jebkuras zāles, kas norādītas nākamajā tabulā. Tas ir tādēļ, ka lietojot Viekirax kopā ar šīm zālēm, var rasties nopietnas, dzīvībai bīstamas blakusparādības. Šīs zāles var ietekmēt veidu, kādā darbojas Viekirax, un Viekirax var ietekmēt veidu, kādā darbojas šīs citas zāles.

Zāles, kuras nedrīkst lietot vienlaicīgi ar Viekirax

Zāles vai aktīvās vielas

Zāļu lietošanas mērķis

Alfuzosīns

Palielinātas prostatas ārstēšanai.

Amiodarons, dronedarons

Lieto, lai novērstu sirdsdarbības

 

ritma traucējumus.

Astemizols, terfenadīns

Alerģijas simptomu ārstēšanai. Šīs zāles var būt

 

pieejamas bez receptes.

Atorvastatīns, lovastatīns, simvastatīns

Holesterīna līmeņa asinīs samazināšanai.

Karbamazepīns, fenitoīns, fenobarbitāls

Epilepsijas ārstēšanai.

Cisaprīds

Lieto dažādām kuņģa problēmām.

Klaritromicīns, fuzidīnskābe, rifampicīns,

Bakteriālu infekciju ārstēšanai.

telitromicīns

 

Kolhicīns pacientiem ar smagiem nieru un aknu

Lieto podagras saasinājumiem.

darbības traucējumiem

 

Konivaptāns

Lieto nātrija līmeņa normalizēšanai asinīs.

Efavirenzs, etravirīns, lopinavīrs/ritonavīrs,

HIV infekcijas ārstēšanai.

sahinavīrs, tipranavīrs, nevirapīns, indinavīrs,

 

kobicistats

 

Enzalutamīds

Prostata vēža ārstēšanai.

Ergotamīns, dihidroergotamīns

Migrēnas galvassāpju ārstēšanai.

Ergonovīns, metilergometrīns

Lieto pie dzemdībām.

Etinilestradiolu saturošas zāles, piemēram, tās,

Kontracepcijai.

kas ir lielākās daļa kontracepcijas tablešu un

 

vaginālo kontracepcijas gredzenu sastāvā

 

Itrakonazols, ketokonazols, posakonazols,

Sēnīšu infekcijas ārstēšanai.

vorikonazols

 

Midazolāms, triazolāms (kad lieto iekšķīgi)

Trauksmes vai miega traucējumu ārstēšanai.

Mitotāns

Lieto ļaundabīgiem virsnieru audzēja

 

simptomiem.

Pimozīds, lurazidons

Šizofrēnijas ārstēšanai.

Kvetiapīns

Šizofrēnijai, bipolāriem traucējumiem un

 

smagām depresijas epizodēm.

Hinidīns

Lieto, lai novērstu sirdsdarbības

 

ritma traucējumus vai malārijas ārstēšanai.

Ranolazīns

Hroniskai stenokardijai (sāpes krūšukurvī).

Salmeterols

Astmas ārstēšanai

Sidenafils

Ja to lieto, lai ārstētu sirds un plaušu slimību, ko

 

sauc par pulmonālu hipertensiju.

Divšķautņu asinszāle (hypericum perforatum)

Augu izcelsmes zāles, ko lieto trauksmes vai

 

vieglas depresijas ārstēšanai. Šīs zāles ir

 

pieejamas bez receptes.

Tikagrelors

Novērš asins sarecēšanu.

Nelietojiet Viekirax, ja jebkas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, pirms Viekirax lietošanas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms Viekirax lietošanas, ja Jums:

-ir kāda aknu slimība, izņemot C hepatītu;

-pašlaik ir vai kādreiz ir bijusi B hepatīta vīrusinfekcija, jo šajā gadījumā ārsts, iespējams, Jūs vēlēsies novērot stingrāk.

Lietojot Viekirax ar dasabuvīru, pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir šādi simptomi, jo tie var būt aknu darbības traucējumu pasliktināšanās pazīmes:

− Slikta dūša, vemšana vai ēstgribas zudums;

pamanāt ādas vai acu dzelti;

Jūsu urīns ir tumšāks nekā parasti;

apjukums;

pamanāt pietūkumu Jūsu vēdera zonā.

Ja jebkas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to pārliecināts), pirms Viekirax lietošanas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Asins analīzes

Pirms terapijas uzsākšanas ar Viekirax, terapijas laikā un pēc tās, ārsts Jums veiks asins analīzes. Tas ir tādēļ, lai ārsts varētu:

Izlemt, kādas citas zāles Jums jālieto kopā ar Viekirax un cik ilgi.

Apstiprināt, vai ārstēšana ir efektīva un, vai Jums vairs nav hepatīta C vīrusa.

Pārbaudīt, vai Jums nav ar Viekirax vai citām pretvīrusu zālēm, ko ārsts Jums izrakstījis lietošanai kopā ar Viekirax (piemēram, dasabuvīru un ribavirīnu), saistītas blakusparādības.

Bērni un pusaudži

Nedodiet Viekirax bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. Viekirax lietošana bērniem un pusaudžiem līdz šim nav pētīta.

Citas zāles un Viekirax

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis un pirms sākat lietot.

Ir dažas zāles, ko Jūs nedrīkstat lietot kopā ar Viekirax, skatīt iepriekš minēto tabulu „Zāles, kuras nedrīkst lietot vienlaicīgi ar Viekirax”.

Ja Jūs lietojat jebkādas zāles, kas minētas tālāk pievienotajā tabulā, pirms Viekirax lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Ārstam var būt nepieciešams mainīt šo zāļu devas. Pirms Jūs lietojat Viekirax, pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat arī hormonālās kontracepcijas līdzekļus. Skatīt sadaļu par kontracepciju.

Zāles, par kuru lietošanu Jums jāpastāsta ārstam pirms Viekirax lietošanas uzsākšanas

Zāles vai aktīvās vielas

Zāļu lietošanas mērķis

Alprazolāms, diazepāms

Trauksmes, panikas lēkmju un miega traucējumu

 

ārstēšanai.

Ciklosporīns, everolims, sirolims, takrolims

Imūnsistēmas nomākšanai.

Ciklobenzaprīns, karisoprodols

Pret muskuļu spazmām.

Kolhicīns pacientiem ar normāliem nieru un aknu

Lieto pret podagras saasinājumiem vai ģimenei

darbības analīžu rezultātiem

raksturīgu Vidusjūras drudzi.

Digoksīns, amlodipīns, nifedipīns, valsartāns,

Sirds slimību vai augsta asinsspiediena

diltiazems, verapamils, kandesartāns, losartāns

ārstēšanai.

Furosemīds

Liekā šķidruma izvadīšanai no organisma.

Hidrokodons

Sāpju novēršanai.

Levotiroksīns

Vairogdziedzera slimību ārstēšanai.

Rilpirivīns, darunavīrs, atazanavīrs

HIV infekcijas ārstēšanai.

Omeprazols, lansoprazols, esomeprazols

Kuņģa čūlas un citu kuņģa saslimšanu ārstēšanai.

Imatinibs

Dažu asins vēžu ārstēšanai.

Fluvastatīns, pitavastatīns, pravastatīns,

Lai samazinātu holesterīna līmeni asinīs.

rosuvastatīns

 

Dabigatrāns

Asins šķidrināšanai.

Feksofenadīns

Lieto siena drudzim.

S-mefenitoīns

Lieto epilepsijai.

Sulfasalazīns

Iekaisīgu zarnu slimību ārstēšanai.

Repaglinīds

Lieto cukura līmeņa asinīs pazemināšanai.

Eritromicīns

Bakteriālu infekciju ārstēšanai.

Steroīdi vai kortikosteroīdi līdzekļi (piemēram,

Daudzu dažādu traucējumu ārstēšanai, tai skaitā,

flutikazons)

smagu slimību un alerģiju ārstēšanai.

Trazodons

Spriedzes un depresijas ārstēšanai

Varfarīns un citas līdzīgas zāles, ko sauc par K

Asins šķidrināšanai.

vitamīna antagonistiem*

 

*Jūsu ārstam var nākties biežāk lūgt Jums veikt asinsanalīzes, lai pārbaudītu asins recēšanas spēju.

Ja jebkas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai, ja neesat pārliecināts), pirms Viekirax lietošanas, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība un kontracepcija

Viekirax ietekme uz grūtniecību nav zināma. Viekirax nedrīkst lietot grūtniecības laikā un sievietes reproduktīvā vecumā, neizmantojot efektīvas kontracepcijas metodes.

Jums vai Jūsu partnerim ārstēšanas laikā ir jālieto efektīva kontracepcijas metode. Etinilestradiolu saturošus kontracepcijas līdzekļus nedrīkst lietot vienlaikus ar Viekirax. Vaicājiet ārstam, kādas kontracepcijas metodes Jums ir vispiemērotākās.

Papildus piesardzība ir nepieciešama, ja Viekirax tiek lietota kopā ar ribavirīnu. Ribavirīns var izraisīt iedzimtus defektus. Ribavirīns paliek organismā vēl ilgu laiku pēc tā lietošanas pārtraukšanas, tāpēc jālieto efektīva kontracepcijas metode gan ārstēšanas laikā, gan pēc ārstēšanas pārtraukšanas.

Ja sievietei, lietojot ribavirīnu, iestājas grūtniecība, pastāv iedzimtu defektu risks bērniem.

Arī tām sievietēm, kurām iestājas grūtniecība no partnera, kurš lieto ribavirīnu, pastāv iedzimtu defektu risks bērniem.

Izlasiet ribavirīna lietošanas instrukcijā punktu „Kontracepcija”. Ir svarīgi, ka gan vīrieši, gan sievietes izlasa šo informāciju.

Ja Jums vai Jūsu partnerei iestājas grūtniecība ārstēšanas laikā ar Viekirax un ribavirīnu, vai nākamos mēnešos pēc ārstēšanas pārtraukšanas, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu.

Barošana ar krūti

Viekirax lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti. Nav zināms, vai Viekirax aktīvās vielas (ombitasvīrs, paritaprevīrs un ritonavīrs), izdalās cilvēka pienā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Daži pacienti pēc Viekirax un citu C hepatīta ārstēšanai paredzēto zāļu vienlaicīgas lietošanas ir sūdzējušies par stipru noguruma sajūtu. Ja jūtaties noguris, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet nekādus mehānismus.

3.Kā lietot Viekirax

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Viekirax tabletes parasti tiek lietotas kopā ar citām pretvīrusu zālēm – dasabuvīru un ribavirīnu.

Cik daudz tablešu Jums jālieto

Ieteicamā deva ir divas tabletes, ko lieto kopā no rītiem.

Kā lietot

Lietojiet tabletes no rītiem kopā ar uzturu. Uztura veids nav svarīgs.

Tabletes jānorij veselas.

Nekošļājiet, nesasmalciniet vai nesadaliet tabletes, jo tās var būt rūgtas.

Cik ilgi jālieto Viekirax

Jums būs jālieto Viekirax 8, 12 vai 24 nedēļas. Ārsts Jums pateiks, cik ilga būs Jūsu ārstēšana. Nepārtrauciet Viekirax lietošanu, ja vien ārsts nav Jums to teicis. Ir ļoti svarīgi, lai Jūs pabeigtu pilnu ārstēšanas kursu. Tas dos lielāku iespēju zālēm izārstēt C hepatīta vīrusa infekciju.

Ja esat lietojis Viekirax vairāk nekā noteikts

Ja Jūs nejauši lietojāt vairāk nekā ieteicamo devu, Jums nekavējoties jāsazinās ar ārstu vai jādodas uz tuvāko slimnīcu. Paņemiet līdzi zāļu iepakojumu, lai varētu paskaidrot, kādas zāles esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Viekirax

Ir svarīgi neaizmirst lietot šo zāļu devu. Ja Jūs aizmirsāt lietot devu un tas ir:

Vairāk nekā 12 stundas līdz Jūsu nākamajai devai – lietojiet aizmirsto devu kopā ar uzturu, cik ātri vien iespējams.

Mazāk nekā 12 stundas līdz Jūsu nākamajai devai – nelietojiet aizmirsto devu, bet parastā laikā

lietojiet nākamo devu kopā ar uzturu.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jums rodas šādas blakusparādības

Blakusparādības, kas rodas lietojot Viekirax kopā ar dasabuvīru:

Bieži: var ietekmēt līdz pat 1 cilvēku no 10

Nieze.

Reti: var ietekmēt līdz pat 1 cilvēku no 1000

ādas slāņu pietūkums, kas var rasties jebkurā ķermeņa daļā, tai skaitā sejā, mēlē un rīklē un var apgrūtināt rīšanu vai elpošanu (angioedēma).

Blakusparādības, kas rodas lietojot Viekirax kopā ar dasabuvīru un ribavirīnu:

Ļoti bieži: var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10

Izteikta noguruma sajūta (vājums)

Slikta dūša

Nieze

Miega traucējumi (bezmiegs)

Vājuma sajūta vai enerģijas trūkums (astēnija).

Bieži: var ietekmēt līdz pat 1 cilvēku no 10

Anēmija (zems sarkano asins ķermenīšu daudzums). Reti: var ietekmēt līdz pat 1 cilvēku no 1000

ādas slāņu pietūkums, kas var rasties jebkurā ķermeņa daļā, tai skaitā sejā, mēlē un rīklē un var apgrūtināt rīšanu vai elpošanu (angioedēma).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Viekirax

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Viekirax satur

Katra apvalkotā tablete satur 12,5 mg ombitasvīra, 75 mg paritaprevīra un 50 mg ritonavīra.

Citas sastāvdaļas ir:

-Tabletes kodols: kopovidons, E vitamīna polietilēnglikola sukcināts, propilēnglikola monolaurāts, sorbitāna monolaurāts, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds (E551), nātrija stearilfumarāts.

-Tabletes apvalks: polivinilspirts (E1203), polietilēnglikols 3350, talks (E553b), titāna dioksīds

(E171) un sarkanais dzelzs oksīds (E172).

Viekirax ārējais izskats un iepakojums

Viekirax tabletes ir rozā krāsā, ovālas apvalkotās tabletes, izmērs 18,8 mm x 10,0 ar iegravējumu „AV1” vienā pusē. Viekirax tabletes ir iepakotas folijas blisteros pa 2 tabletēm. Katrs iepakojums satur 56 tabletes (multipakas iepakojums, kas satur 4 iekšējos iepakojumus pa 14 tabletēm katrā).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Lielbritānija

Ražotājs:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG,

Knollstrasse,

67061 Ludwigshafen,

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AbbVie SA

AbbVie UAB

Tél/Tel: +32 10 477811

Tel: +370 5 205 3023

България

Luxembourg /Luxemburg

АбВи ЕООД

AbbVie SA

Тел.: +359 2 90 30 430

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

Magyarország

AbbVie s.r.o.

AbbVie Kft.

Tel: +420 233 098 111

Tel.: +36 1 455 8600

Danmark

Malta

AbbVie A/S

V.J.Salomone Pharma Limited

Tlf: +45 72 30-20-28

Tel: +356 22983201

Deutschland

Nederland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

AbbVie B.V.

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +31 (0)88 322 2843

 

Eesti

Norge

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

AbbVie AS

Tel: +372 623 1011

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

Österreich

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

AbbVie GmbH

Τηλ: +30 214 4165 555

España

Polska

AbbVie Spain, S.L.U.

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 384 09 10

Tel.: +48 22 372 -78 00

France

Portugal

AbbVie

AbbVie, Lda.

Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

România

AbbVie d.o.o.

AbbVie S.R.L.

Tel: +385 (0)1 5625 501

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija

AbbVie Limited

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0)1 4287900

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AbbVie s.r.o.

Tel: +354 535 7000

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

Suomi/ Finland

AbbVie S.r.l.

AbbVie Oy

Tel: +39 06 928921

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

United Kingdom

AbbVie SIA

AbbVie Ltd

Tel: +371 67605000

Tel: +44 (0)1628 561090

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas