Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viracept (nelfinavir) – Marķējuma teksts - J05AE04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsViracept
ATĶ kodsJ05AE04
Vielanelfinavir
RažotājsRoche Registration Ltd.
Pulveris iekšķīgai lietošanai 144 g

4.

ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS nav

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pudele satur 144 g pulvera iekšķīgai lietošanai. Katrs grams pulvera iekšķīgai nelfinavira mesilātu, kas atbilst 50 mg nelfinavira.
2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I)
lietoš ntasi s tur ē Satur arī saldinātāju aspartāmu (E951), saharozes palmitātu, kāliju,ğdabistrkus un mākslīgus aromatizatorus un citas sastāvdaļas. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. re
TEKSTS UZ KASTĪTES
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Viracept 50 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai Nelfinavir
ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ
INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ IEPAKOJUMA

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

vairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMlesĀ VIETĀ

7. Z

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

Uzglabāt oriģināliepakojumā

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Roche Registration Limited

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

6 Falcon Way

 

 

 

 

 

 

 

Shire Park

 

 

 

 

ē

 

Welwyn Garden City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL7 1TW

 

 

 

 

istr

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/97/054/001

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

SĒRIJAS NUMURS

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

Recepšu zāles

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

16.

 

les

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

viracept 50 mg

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES ETIĶETES TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viracept 50 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai

Nelfinavir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 g pulvera iekšķīgai lietošanai satur 50 mg nelfinavira (mesilāta formā)

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

istr

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

Satur arī E951, saharozi un kālija palmitātu.

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 g

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

Iekšķīgai lietošanai.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas in trukciju

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

7.

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

Z

t pudelē

 

 

 

 

 

 

 

 

Neizšķīdin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

[Logotips]

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/054/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

nav

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

les

vairs

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viracept 250 mg apvalkotās tabletes

Nelfinavir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ētas

 

1 apvalkotā tablete satur 292,25 mg nelfinavira mesilātu, kas atbilst 250 mg nelfinavira (brīvā veidā).

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

Satur arī krāsvielu indigokarmīnu (E132) un citas sastāvdaļas.

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS

 

ğ

 

re

 

 

270 apvalkotās tabletes

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADnavĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠI

lesBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. Z

DERĪGUMA TERMIŅŠgs līdzDerīIekšķīgai lietošanai

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

Uzglabāt oriģināliepakojumā

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Roche Registration Limited

 

 

 

 

 

 

6 Falcon Way

 

 

 

 

 

 

 

 

Shire Park

 

 

 

 

 

 

 

 

Welwyn Garden City

 

 

 

 

 

 

 

AL7 1TW

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

tas

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/97/054/004

 

 

 

ē

 

13.

 

SĒRIJAS NUMURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

ğ

 

 

 

14.

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

viracept 250 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES ETIĶETES TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viracept 250 mg apvalkotās tabletes

Nelfinavir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

 

Viena apvalkotā tablete satur 250 mg nelfinavira (mesilāta formā).

 

 

tas

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

270 apvalkotās tabletes

 

istr

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADnavĪŠANAS VEIDS

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7.CITI ĪPAŠIlesBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.ZDERĪGUMA TERMIŅŠ

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

[Logotips]

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/01/097/054/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

nav

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

les

vairs

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

TEKSTS UZ KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viracept 250 mg apvalkotās tabletes

Nelfinavir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS (I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ētas

 

1 apvalkotā tablete satur 292,25 mg nelfinavira mesilātu, kas atbilst 250 mg nelfinavira (brīvā veidā).

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

Satur arī krāsvielu indigokarmīnu (E132) un citas sastāvdaļas.

 

istr

 

4.

ZĀĻU FORMA UN AKT.VIELAS DAUDZUMS

 

ğ

 

re

 

 

300 apvalkotās tabletes

 

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADnavĪŠANAS VEIDS

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIvairsPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

NEREDZAMĀ VIETĀ

7. CITI ĪPAŠIlesBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. ZDERĪGUMA TERMIŅŠgs līdzDerīIekšķīgai lietošanai

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C

Uzglabāt oriģināliepakojumā

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

Roche Registration Limited

 

 

 

 

 

 

6 Falcon Way

 

 

 

 

 

 

 

 

Shire Park

 

 

 

 

 

 

 

 

Welwyn Garden City

 

 

 

 

 

 

 

AL7 1TW

 

 

 

 

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

tas

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/97/054/005

 

 

 

ē

 

13.

 

SĒRIJAS NUMURS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

ğ

 

 

 

14.

 

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

viracept 250 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELĪTES ETIĶETES TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viracept 250 mg apvalkotās tabletes

Nelfinavir

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

 

 

 

 

 

 

Viena apvalkotā tablete satur 250 mg nelfinavira (mesilāta formā).

ētas

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

istr

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

ğ

300 apvalkotās tabletes

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

nav

 

 

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINvairsĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ā

 

 

 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

Derīgs līdz

 

 

 

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

[Logotips]

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/054/005

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

nav

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

les

vairs

 

 

 

 

ā

 

 

Z

 

 

 

 

 

tas

 

ē

 

istr

 

ğ

 

re

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas