Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viraferon (interferon alfa-2b) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - L03AB05

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsViraferon
ATĶ kodsL03AB05
Vielainterferon alfa-2b
RažotājsSchering-Plough Europe

A.BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese

SP (Brinny) Company Innishannon - County Cork Īrija

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

SP Labo N.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Industriepark 30

 

 

 

 

 

 

 

 

B-2220 Heist-op-den-Berg

 

 

 

 

 

 

Beļģija

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI

 

istr

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU,

 

KAS UZLIKTI REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKAM

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

Zāles, kurām ir parakstīšanas ierobežojumi (Skatīt Pielikumu I: Zāļu apraksts, apakšpunkts 4.2).

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU

 

ŠO ZĀĻU LIETOŠANU

 

nav

 

 

 

 

 

Nav piemērojama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

A. MARĶĒJUMA

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

les

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

ğ

 

 

TEKSTS

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 1 miljons SV/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Interferon alfa-2b

 

 

 

 

 

 

 

ē

tas

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons ar pulveri satur 1 miljonu SV interferona alfa-2b un pēc šķīdināšanas tas atbilst 1 miljonam interferona alfa-2b SV/ml.

Palīgvielas: glicīns, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts , nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts un

cilvēka albumīna šķīdums

 

ğ

istr

1 ampula ar šķīdinātāju satur 1 ml ūdeni injekcijām.

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

re

 

 

1 flakons ar pulveri, 1 ampula ar šķīdinātāju, 1 injekcijas šļirce, 2 injekciju adatas un 1 tīrīšanas tampons

1 miljons SV/ml pulveris un šķīdinātājs injekcijunavšķīduma pagatavošanai

5.LIETOŠANAS METODEvairsUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIles PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀā

7.CITI ĪPAŠI ZBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Pēc pagatavošanas šķīdums jālieto nekavējoties vai arī 24 stundu laikā, to uzglabājot ledusskapī (2°C - 8°C).

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc devas izlietošanas, jebkurš pāri paliekošais šķīdums ir jāiznīcina.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/99/128/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

16.

 

 

 

vairs

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

Viraferon 1 MSV pulveris

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Flakona etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 1 miljons SV/ml pulveris injekcijām Interferon alfa-2b

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

1 miljons SV/ml

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 3 miljoni SV/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Interferon alfa-2b

 

 

 

 

 

 

 

ē

tas

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons ar pulveri satur 3 miljonus SV interferona alfa-2b un pēc šķīdināšanas tas atbilst 3 miljoniem interferona alfa-2b SV/ml.

Palīgvielas: glicīns, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts un cilvēka

albumīna šķīdums

 

ğ

istr

1 ampula ar šķīdinātāju satur 1 ml ūdeni injekcijām.

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

re

 

 

3 miljoni SV/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

1 flakons ar pulveri, 1 ampula ar šķīdinātāju, 1 injekciju šļirce, 2 injekciju adatas un 1 tīrīšanas tampons

 

6 flakoni ar pulveri un 6 ampulas ar šķīdinātāju

nav

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Subkutānai lietošanai.

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

vairs

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

les

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Pēc pagatavošanas šķīdums jālieto nekavējoties vai arī 24 stundu laikā, to uzglabājot ledusskapī (2°C - 8°C).

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc devas izlietošanas, jebkurš pāri paliekošais šķīdums ir jāiznīcina.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/99/128/002 1 flakons ar pulveri.

EU/1/99/128/003 6 flakoni ar pulveri

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

Recepšu zāles.

 

15.

vairs

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

Viraferon 3 MSV pulveris

Z

ā

les

 

 

 

NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Flakona etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 3 miljoni SV/ml pulveris injekcijām Interferon alfa-2b

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

3 miljoni SV/ml

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 5 miljoni SV/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Interferon alfa-2b

 

 

 

 

 

 

 

ē

tas

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons ar pulveri satur 5 miljonus SV interferona alfa-2b un pēc šķīdināšanas tas atbilst 5 miljoniem interferona alfa-2b SV/ml.

Palīgvielas: glicīns, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts un cilvēka

albumīna šķīdums

 

ğ

istr

1 ampula ar šķīdinātāju satur 1 ml ūdeni injekcijām.

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

re

 

 

5 miljoni SV/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

1 flakons ar pulveri, 1 ampula ar šķīdinātāju, 1 injekciju šļirce, 2 injekciju adatas un 1 tīrīšanas tampons

 

6 flakoni ar pulveri un 6 ampulas ar šķīdinātāju

nav

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

Subkutānai lietošanai.

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

vairs

 

 

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

les

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

 

ā

 

 

 

 

Z

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Pēc pagatavošanas šķīdums jālieto nekavējoties vai arī 24 stundu laikā, to uzglabājot ledusskapī (2°C - 8°C).

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc devas izlietošanas, jebkurš pāri paliekošais šķīdums ir jāiznīcina.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/99/128/004 1 flakons ar pulveri

EU/1/99/128/005 6 flakoni ar pulveri

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

Recepšu zāles.

 

15.

vairs

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

Viraferon 5 MSV pulveris

Z

ā

les

 

 

 

NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Flakona etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 5 miljoni SV/ml pulveris injekcijām Interferon alfa-2b

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

5 miljoni SV/ml

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 10 miljoni SV/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai Interferon alfa-2b

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons ar pulveri satur 10 miljonus SV interferona alfa-2b un pēc šķīdināšanas tas atbilst

10 miljoniem interferona alfa-2b SV/ml.

ē

tas

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Palīgvielas: glicīns, bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts un cilvēka

albumīna šķīdums

re

ğ

istr

1 ampula ar šķīdinātāju satur 1 ml ūdeni injekcijām.

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

10 miljoni SV/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

10 flakoni ar pulveri, 10 ampulas ar šķīdinātāju,nav10 injekciju šļirces, 20 injekciju adatas un 10 tīrīšanas tamponi

1 flakons ar pulveri, 1 ampula ar šķīdinātāju, 1 injekciju šļirce, 2 injekciju adatas un 1 tīrīšanas tampons

6 flakoni ar pulveri un 6 ampulas ar šķīdinātāju vairs

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINāĀJUMIles PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMZĀ VIETĀ

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

Pēc pagatavošanas šķīdums jālieto nekavējoties vai arī 24 stundu laikā, to uzglabājot ledusskapī (2°C - 8°C).

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc devas izlietošanas, jebkurš pāri paliekošais šķīdums ir jāiznīcina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

 

 

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/99/128/006 1 flakons ar pulveri

 

 

ğ

istr

 

 

 

 

EU/1/99/128/007 6 flakoni ar pulveri

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/99/128/008 10 flakoni ar pulveri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Viraferon 10 MSV pulveris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Flakona etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 10 miljoni SV/ml pulveris injekcijām Interferon alfa-2b

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

10 miljoni SV/ml

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Flakona etiķete, ampula ar šķīdinātāju

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon šķīdinātājs Ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

 

istr

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

1 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 3 miljoni SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Interferon alfa-2b

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

tas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons satur 3 miljonus SV interferona alfa-2b /0,5 ml šķīduma

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

istr

 

 

Palīgvielas: bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, dinātrija edetāts,

nātrija hlorīds, m-krezols, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

nav

re

 

 

 

 

3 miljoni SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 flakons ar vienu devu

1 flakons ar 1 devu, 1 injekcijas šļirce, 1 injekcijas adata un 1 tīrīšanas tampons

6 flakoni ar 1 devu, 6 injekciju šļirces, 6 injekciju adatas un 6 tīrīšanas tamponi

12 flakoni ar 1 devu, 12 injekciju šļirces, 12 injekciju adatas un 12 tīrīšanas tamponi

Subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

5. LIETOŠANAS METODEvairsUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

 

ā

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

Z

 

Uzglabāt bērniem nepieejamlesā un neredzamā vietā.

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

 

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc devas izlietošanas, jebkurš pāri paliekošais šķīdums ir jāiznīcina.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/99/128/009

1 flakons ar vienu devu

 

tas

 

EU/1/99/128/010

1 flakons ar 1 devu, 1 injekcijas šļirce, 1 injekcijas adata un 1 tīrīšanas tampons

 

EU/1/99/128/011 6 flakoni ar 1 devu

 

 

 

 

 

istr

ē

 

EU/1/99/128/012 12 flakoni ar 1 devu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

ğ

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

Viraferon 3 MSV šķīdums

vairs

 

 

les

Z

ā

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Flakona etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 3 miljoni SV/0,5 ml šķīdums injekcijām Interferon alfa-2b

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

3 miljoni SV/0,5 ml

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 5 miljoni SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

Interferon alfa-2b

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

tas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons satur 5 miljonus SV interferona alfa-2b /0,5 ml šķīduma

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

istr

 

 

Palīgvielas: bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, dinātrija edetāts,

nātrija hlorīds, m-krezols, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

nav

re

 

 

 

 

5 miljoni SV/0,5 ml šķīdums injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 flakons ar vienu devu

1 flakons ar 1 devu, 1 injekcijas šļirce, 1 injekcijas adata un 1 tīrīšanas tampons 6 flakoni ar 1 devu, 6 injekciju šļirces, 6 injekciju adatas un 6 tīrīšanas tamponi

12 flakoni ar 1 devu, 12 injekciju šļirces, 12 injekciju adatas un 12 tīrīšanas tamponi

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai. vairs Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIles PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀāVIETĀZ

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc devas izlietošanas, jebkurš pāri paliekošais šķīdums ir jāiznīcina.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/99/128/013

1 flakons ar vienu devu

 

tas

 

EU/1/99/128/014

1 flakons ar 1 devu, 1 injekcijas šļirce, 1 injekcijas adata un 1 tīrīšanas tampons

 

EU/1/99/128/015 6 flakoni ar 1 devu

 

 

 

 

 

istr

ē

 

EU/1/99/128/016 12 flakoni ar 1 devu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

ğ

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

Viraferon 5 MSV šķīdums

vairs

 

 

les

Z

ā

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Flakona etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 5 miljoni SV/0,5 ml šķīdums injekcijām Interferon alfa-2b

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

5 miljoni SV/0,5 ml

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 10 miljoni SV/ml šķīdums injekcijām

Interferon alfa-2b

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons satur 10 miljonus SV interferona alfa-2b /1 ml šķīduma

ē

tas

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Palīgvielas: bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, dinātrija edetāts,

nātrija hlorīds, m-krezols, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām

ğ

istr

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

nav

re

 

 

 

 

10 miljoni SV/ml šķīdums injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 flakons ar vienu devu

1 flakons ar 1 devu, 1 injekcijas šļirce, 1 injekcijas adata un 1 tīrīšanas tampons

6 flakoni ar 1 devu, 6 injekciju šļirces, 6 injekciju adatas un 6 tīrīšanas tamponi

12 flakoni ar 1 devu, 12 injekciju šļirces, 12 injekciju adatas un 12 tīrīšanas tamponi

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai.

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

vairs

6.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN

 

NEREDZAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

les

 

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

 

Z

ā

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

Pēc devas izlietošanas, jebkurš pāri paliekošais šķīdums ir jāiznīcina.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/99/128/017

1 flakons ar vienu devu

 

tas

 

EU/1/99/128/018

1 flakons ar 1 devu, 1 injekcijas šļirce, 1 injekcijas adata un 1 tīrīšanas tampons

 

EU/1/99/128/019 6 flakoni ar 1 devu

 

 

 

 

 

istr

ē

 

EU/1/99/128/020 12 flakoni ar 1 devu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

re

ğ

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

Viraferon 10 MSV šķīdums

vairs

 

 

les

Z

ā

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Flakona etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 10 miljoni SV/ml šķīdums injekcijām Interferon alfa-2b

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

10 miljoni SV/1 ml

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 18 miljoni SV/3 ml šķīdums injekcijām

Interferon alfa-2b

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons satur 18 miljonus SV interferona alfa-2b /3 ml šķīduma

ē

tas

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Palīgvielas: bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, dinātrija edetāts,

nātrija hlorīds, m-krezols, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām

ğ

istr

 

 

 

 

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

nav

re

 

 

 

18 miljoni SV/3 ml šķīdums injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 flakons ar vienu devu

1 flakons ar vairākām devām, 6 injekciju šļirces, 6 injekciju adatas un 12 tīrīšanas tamponi 2 vairākdevu flakoni

12 vairākdevu flakoni

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai. vairs Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIles PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀāVIETĀZ

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/99/128/021 1 flakons ar vienu devu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

EU/1/99/128/022 1 flakons ar vairākām devām, 6 injekciju šļirces, 6 injekciju adatas un 12 tīrīšanas

 

 

tamponi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

tas

 

EU/1/99/128/023 2 vairākdevu flakoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/99/128/024 12 vairākdevu flakoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

re

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Viraferon 18 MSV šķīdums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Flakona etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 18 miljoni SV/3 ml šķīdums injekcijām Interferon alfa-2b

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

18 miljoni SV/3 ml

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 25 miljoni SV/2,5 ml šķīdums injekcijām

Interferon alfa-2b

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

tas

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 flakons satur 25 miljonus SV interferona alfa-2b /2,5 ml šķīduma

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

istr

 

 

Palīgvielas: bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, dinātrija edetāts,

nātrija hlorīds, m-krezols, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

nav

re

 

 

 

 

25 miljoni SV/2,5 ml šķīdums injekcijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 flakons ar vienu devu

1 flakons ar vairākām devām, 6 injekciju šļirces, 6 injekciju adatas un 12 tīrīšanas tamponi 2 vairākdevu flakoni

12 vairākdevu flakoni

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai. vairs Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIles PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀāVIETĀZ

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

12.

REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/99/128/025 1 flakons ar vienu devu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

EU/1/99/128/026 1 flakons ar vairākām devām, 6 injekciju šļirces, 6 injekciju adatas un 12 tīrīšanas

 

 

tamponi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

tas

 

EU/1/99/128/027 2 vairākdevu flakoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/99/128/028 12 vairākdevu flakoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

nav

re

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

Viraferon 25 MSV šķīdums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Flakona etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 25 miljoni SV/2,5 ml šķīdums injekcijām Interferon alfa-2b

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

25 miljoni SV/2,5 ml

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārejā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 18 miljoni SV šķīdums injekcijām, daudzdevu injektors

Interferon alfa-2b

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 injektors satur 18 miljonus SV interferona alfa-2b /1,2 ml šķīduma

ē

tas

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Palīgvielas: bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, dinātrija edetāts,

nātrija hlorīds, m-krezols, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām

ğ

istr

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

re

 

 

18 miljoni SV šķīdums injekcijām, daudzdevu injektors

 

 

1 injektors, 12 injekciju adatas un 12 tīrīšanas tamponinav 2 injektori, 24 injekciju adatas un 24 tīrīšanas tamponi 8 injektori, 96 injekciju adatas un 96 tīrīšanas tamponi

5.LIETOŠANAS METODEvairsUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIles PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀā

7.CITI ĪPAŠI ZBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/99/128/029 1 injektors

EU/1/99/128/030 2 injektori

EU/1/99/128/031 8 injektori

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀViraferon 18 MSV injektors

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Injektora etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 18 miljoni SV šķīdums injekcijām, daudzdevu injektors

Interferon alfa-2b

Subkutānai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

18 miljoni SV/ injektorā

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 30 miljoni SV šķīdums injekcijām, daudzdevu injektors

Interferon alfa-2b

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 injektors satur 30 miljonus SV interferona alfa-2b /1,2 ml šķīduma

ē

tas

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Palīgvielas: bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, dinātrijs edetāts,

nātrija hlorīds, m-krezols, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām

ğ

istr

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

re

 

 

30 miljoni SV šķīdums injekcijām, daudzdevu injektors

 

 

1 injektors, 12 injekciju adatas un 12 tīrīšanas tamponinav 2 injektori, 24 injekciju adatas un 24 tīrīšanas tamponi 8 injektori, 96 injekciju adatas un 96 tīrīšanas tamponi

5.LIETOŠANAS METODEvairsUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIles PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀā

7.CITI ĪPAŠI ZBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/99/128/032 1 injektors

EU/1/99/128/033 2 injektori

EU/1/99/128/034 8 injektori

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀViraferon 30 MSV injektors

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Injektora etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 30 miljoni SV šķīdums injekcijām, daudzdevu injektors

Interferon alfa-2b

Subkutānai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

30 miljoni SV/ injektorā

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ārējā kastīte

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viraferon 60 miljoni SV šķīdums injekcijām, daudzdevu injektors

Interferon alfa-2b

2.

AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 injektors satur 60 miljonus SV interferona alfa-2b /1,2 ml šķīduma

ē

tas

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

Palīgvielas: bezūdens nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrāts, dinātrija edetāts,

nātrija hlorīds, m-krezols, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām

ğ

istr

 

 

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

re

 

 

60 miljoni SV šķīdums injekcijām, daudzdevu injektors

 

 

1 injektors, 12 injekciju adatas un 12 tīrīšanas tamponinav 2 injektori, 24 injekciju adatas un 24 tīrīšanas tamponi 8 injektori, 96 injekciju adatas un 96 tīrīšanas tamponi

5.LIETOŠANAS METODEvairsUN IEVADĪŠANAS VEIDS

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIles PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀā

7.CITI ĪPAŠI ZBRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Bruxelles, Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/99/128/035 1 injektors

EU/1/99/128/036 2 injektori

EU/1/99/128/037 8 injektori

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILAvairsRAKSTĀViraferon 60 MSV injektors

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

istr

ē

tas

 

 

 

 

 

re

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Injektora etiķete

1.ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Viraferon 60 miljoni SV šķīdums injekcijām, daudzdevu injektors

Interferon alfa-2b

Subkutānai lietošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIETOŠANAS METODE

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

istr

ē

 

 

Der. līdz

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

 

 

 

60 miljoni SV/ injektorā

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

6.

CITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

ā

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas