Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viramune (nevirapine) – Marķējuma teksts - J05AG01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsViramune
ATĶ kodsJ05AG01
Vielanevirapine
RažotājsBoehringer Ingelheim International GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNODROŠINA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 200 mg tabletes nevirapinum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS (I)

Viena tablete satur 200 mg nevirapīna (bezūdens)

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur laktozi (sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju)

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

60 tabletes

120 tabletes

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/001 [60 tabletes]

EU/1/97/055/003 [120 tabletes]

13.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Viramune 200 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNODROŠINA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 200 mg tabletes nevirapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS (I)

Viena tablete satur 200 mg nevirapīna (bezūdens)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur laktozi (sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju)

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Terapijas uzsākšanas iepakojums 14 tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/004

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Viramune 200 mg

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA IZVIETOJAMĀ UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 200 mg tabletes nevirapinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim (Logo)

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMA TEKSTS UZ PUDELĪTES ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 50 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai nevirapinum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Viens ml suspensijas iekšķīgai lietošanai satur 10 mg nevirapīna (hemihidrāta veidā)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur saharozi, sorbītu, metilparahidroksibenzoātu un propilparahidroksibenzoātu (sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju)

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

240 ml suspensijas iekšķīgai lietošanai

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas viegli sakratīt.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Jāizlieto 6 mēnešu laikā pēc pudeles atvēršanas

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/002

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Viramune 50 mg/5 ml

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMA TEKSTS UZ PUDELĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 50 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai nevirapinum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS (I)

Viens ml suspensijas iekšķīgai lietošanai satur 10 mg nevirapīna (hemihidrāta veidā)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur saharozi, sorbītu, metilparahidroksibenzoātu un propilparahidroksibenzoātu (sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju)

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

240 ml suspensijas iekšķīgai lietošanai

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

Pirms lietošanas viegli sakratīt.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Jāizlieto 6 mēnešu laikā pēc pudeles atvēršanas

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/002

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMA TEKSTS UZ PUDELES KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 50 mg ilgstošās darbības tabletes nevirapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS (I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 50 mg nevirapīna (bezūdens)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur laktozi (sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju)

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

180 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

Vienreiz dienā

Norīt veselu, nedrīkst sakost, dalīt vai saspiest.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot 2 mēnešu laikā pēc pirmās atvēršanas reizes

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/005

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

viramune 50 mg ilgstošās darbības tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 50 mg ilgstošās darbības tabletes nevirapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS (I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 50 mg nevirapīna (bezūdens)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

180 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Iekšķīgai lietošanai

Vienreiz dienā

Norīt veselu, nedrīkst sakost, dalīt vai saspiest

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot 2 mēnešu laikā pēc pirmās atvēršanas reizes

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/005

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMA TEKSTS UZ PUDELES KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 100 mg ilgstošās darbības tabletes nevirapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS (I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 100 mg nevirapīna (bezūdens)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur laktozi (sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju)

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

90 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

Vienreiz dienā

Norīt veselu, nedrīkst sakost, dalīt vai saspiest.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot 2 mēnešu laikā pēc pirmās atvēršanas reizes

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/006

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

viramune 100 mg ilgstošās darbības tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 100 mg ilgstošās darbības tabletes nevirapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS (I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 100 mg nevirapīna (bezūdens)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

90 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

Vienreiz dienā

Norīt veselu, nedrīkst sakost, dalīt vai saspiest.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot 2 mēnešu laikā pēc pirmās atvēršanas reizes

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/006

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMA TEKSTS UZ PUDELES KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 400 mg ilgstošās darbības tabletes nevirapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS (I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 400 mg nevirapīna (bezūdens)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur laktozi (sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju)

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

Vienreiz dienā

Norīt veselu, nedrīkst sakost, dalīt vai saspiest.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot 2 mēnešu laikā pēc pirmās atvēršanas reizes

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/007

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

viramune 400 mg ilgstošās darbības tabletes

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 400 mg ilgstošās darbības tabletes nevirapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS (I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 400 mg nevirapīna (bezūdens)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju

Iekšķīgai lietošanai

Vienreiz dienā

Norīt veselu, nedrīkst sakost, dalīt vai saspiest

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot 2 mēnešu laikā pēc pirmās atvēršanas reizes

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/007

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA KASTĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 400 mg ilgstošās darbības tabletes nevirapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS UN DAUDZUMS (I)

Katra ilgstošās darbības tablete satur 400 mg nevirapīna (bezūdens)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Palīgvielas: satur laktozi (sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju)

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

30 ilgstošās darbības tabletes

90 ilgstošās darbības tabletes

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

Vienreiz dienā

Norīt veselu, nedrīkst sakost, dalīt vai saspiest.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/97/055/008 [30 ilgstošās darbības tabletes]

EU/1/97/055/009 [90 ilgstošās darbības tabletes]

13. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

viramune 400 mg ilgstošās darbības tabletes

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Viramune 400 mg ilgstošās darbības tabletes nevirapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Boehringer Ingelheim (logo)

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas