Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVitekta
ATĶ kodsJ05AX11
Vielaelvitegravir
RažotājsGilead Sciences International Ltd
EMA/593111/2013
EMEA/H/C/002577

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums ğpar Vitektaistr. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra ir novērtējusi šīs zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savi nībā un sniegtu lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Vit kta li tošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Vitekta lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai

Kas ir Vitekta un kāpēc tās lieto?nav

Vitekta ir pretvīrusu zāles,vairskas satur aktīvo vielu elvitegravīru. Tās lieto, lai ārstētu pieaugušos, kuriem ir 1. tipa cilvēka imūndeficīta vī u a (HIV-1) infekcija. Šis vīruss izraisa iegūtā imūndeficīta sindromu (AIDS). Šīs zāles lieto komb nāc jā ar p oteāzes inhibitoriem, kurus lieto kopā ar ritonavīru, un citām pret HIV infekciju vērstām zālēm p c entiem, kuriem nav paredzama rezistence pret elvitegravīru.

Kā lieto Vitekta?

ārstēšanā. Vitekta ir pieejamas tablešu veidā (85 mg un 150 mg); ieteicamā deva ir viena tablete dienā kopā ar uzturu. Vitekta devas izvēle ir atkarīga no tā, ar kādām citām zālēm tās kopā lieto. Vitekta i to vai nu vienlaicīgi ar vienreiz dienā lietotu proteāzes inhibitoru, vai kopā ar divreiz dienā ālietota prot āz s inhibitora pirmo devu. Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā.

Šīs zāleslesvar iegādāties tikai pret recepti. Ārstēšana jāsāk ārstam, kuram ir pieredze HIV infekciju

ZVitekta darbojas?

Vitekta aktīvā viela elvitegravīrs ir pretvīrusu līdzeklis, ko dēvē par integrāzes inhibitoru. Tas bloķē enzīmu integrāzi, kas ir iesaistīta HIV vairošanās posmā. Kad enzīms ir bloķēts, vīruss nespēj normāli vairoties, kā rezultātā palēninās infekcijas izplatīšanās.

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Ar Vitekta nevar izārstēt HIV-1 infekciju vai AIDS, bet tas var aizkavēt imūnsistēmas bojājumu un ar AIDS saistītu infekciju un slimību rašanos.

Kādas bija Vitekta priekšrocības šajos pētījumos?

Vitekta pētīja vienā pamatpētījumā, iesaistot 712 pacientus ar HIV-1 infekciju, kuri iepriekš nebija

ārstēti ar integrāzes inhibitoru. Galvenais efektivitātes rādītājs bija balstīts uz HIV daudzuma asinīs (vīrusu slodzes) samazināšanos. Pastāvēja uzskats, ka pacientiem, kuriem pēc 48 ārstēšanas nedēļām vīrusu slodze ir mazāka par 50 vienībām/ml, ir atbildes reakcija pret ārstēšanu.

Šajā pētījumā Vitekta bija vismaz tikpat efektīvs līdzeklis kā raltegravīrs (cits integrāzes inhibi or ),

caureja, vemšana, slikta dūša (nelabums), izsitumi, nespēks (nogurums). P lns visu Vitekta izraisīto

CHMP nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Vitekta, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica apstiprināt tās lietošanai ES. CHMP seci āja, ka š jos pētījumos skaidri pierādīti Vitekta sniegtie ieguvumi, pazeminot HIV līmeni asinīs. Zāļu drošības profils neradīja bažas, jo to blakusparādības bija

līdzīgas kā citām līdzīgāmvairszālēm. Komiteja arī ņēma vērā, ka ir iespējama nozīmīga mijiedarbība ar citām zālēm, un tā ir atspoguļota zāļu aprak tā.

Kas tiek darīts, lai nod oš nātu nekaitīgu un efektīvu Vitekta lietošanu?

Lai nodrošinātu iespēj mi nek itīgu Vitekta lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Vitekta zāļu aprakstā ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.les

Cita informācija par Vitekta

āEiropas Komisija 2013. gada 13. novembrī izsniedza Vitekta reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ZEiropas Savienībā.

Pilns Vitekta EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Vitekta atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 11.2013.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas