Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Zāļu apraksts - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVitekta
ATĶ kodsJ05AX11
Vielaelvitegravir
RažotājsGilead Sciences International Ltd

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitekta 85 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 85 mg elvitegravīra (elvitegravir).

 

tas

 

ē

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra tablete satur 6,2 mg laktozes (monohidrāta veidā).

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

istr

 

 

 

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

ğ

 

re

Zaļa, piecstūra formas apvalkotā tablete, tās izmērs ir 8,9 mm x 8,7 mm, ar iegravētu uzrakstu „GSI” tabletes vienā pusē un numuru „85” tabletes otrā pusē.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

 

 

 

 

nav

Vitekta, lietojot vienlaicīgi ar ritonavīru papildi ātu proteāzes inhibitoru un citiem pretretrovīrusu

 

 

 

vairs

 

līdzekļiem, ir paredzēts cilvēka imūndeficīta vīrusa-1 (HIV-1) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem, kas

inficēti ar HIV-1 bez zināmām mutācijām, kas saistītas ar rezistenci pret elvitegravīru (skatīt 4.2. un

5.1. apakšpunktu).

 

 

4.2.

 

Devas un lietoš n s veids

 

Terapija jāuzsāk HIV infekcijas ārstēšanā pieredzējušam ārstam.

Devas

 

 

 

Vit

kta jāli to kombinācijā ar ritonavīru papildinātu proteāzes inhibitoru.

Skatīt vi n aicīgi lietotā, ar ritonavīru papildinātā proteāzes inhibitora zāļu aprakstu.

Z

 

 

 

 

Ieteicamā Vitekta deva ir viena 85 mg tablete vai viena 150 mg tablete perorāli vienu reizi dienā kopā

ar uzturu.lesVitekta deva ir atkarīga no vienlaicīgi lietotā proteāzes inhibitora (skatīt 1. tabulu un 4.4. un

ā4.5. apakšpunktu). Lai iegūtu informāciju par 150 mg tablešu lietošanu, lūdzu, skatīt Vitekta 150 mg

tablešu zāļu aprakstu.

Vitekta jālieto šādā veidā vienu reizi dienā:

-vai nu tajā pašā laikā, kad lieto vienu reizi dienā nozīmēto, ar ritonavīru papildināto proteāzes inhibitoru,

-vai arī vienlaicīgi ar divas reizes dienā nozīmētā, ar ritonavīru papildinātā proteāzes inhibitora pirmo devu.

Nav pieejami dati, lai varētu ieteikt citu Vitekta devas lietošanas biežumu vai inhibitorus, kas nav norādīti 1. tabulā.
fosamprenavīrs 700 mg un ritonavīrs 100 mg divas reizes dienā
150 mg vienu reizi dienā

1. tabula. Ieteicamās devas lietošanas shēmas

Vitekta devasVienlaicīgi lietotā ar ritonavīru papildinātā proteāzes inhibitora deva
atazanavīrs 300 mg un ritonavīrs 100 mg vienu reizi dienā
85 mg vienu reizi dienā
lopinavīrs 400 mg un ritonavīrs 100 mg divas reizes dienā
darunavīrs 600 mg un ritonavīrs 100 mg divas reizes dienā

Izlaista devaētas

HIV-1 pro eāzes

 

 

 

istr

Ja 1 stundas laikā pēc Vitekta lietošanas pacientam sākas vemšana, jāli to otra tablete.

Īpašas pacientu grupas

 

ğ

 

re

 

Gados vecāki cilvēki

 

 

 

 

 

Nav pieejami dati, balstoties uz kuriem varētu sniegt ieteikumus par devām pacientiem, kuri vecāki

par 65 gadiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

nav

 

 

Ja pacients izlaidis Vitekta devas lietošanu 18 stundu laikā kopš paredzētā lie ošanas laika, pacientam jālieto Vitekta deva, cik ātri vien iespējams kopā ar uzturu, un tad jāatsāk nākamo devu lietošana atbilstoši parastajam plānam. Ja pacients izlaidis Vitekta devas lietošanu un ir pagājušas vairāk nekā 18 stundas un gandrīz ir pienācis laiks nākamajai devai, pacientam deva r jā zla ž un jāatsāk nākamo devu lietošana atbilstoši parastajam plānam.

Nieru darbības traucējumi

Nav nepieciešama Vitekta devas pielāgoša a pacie tiem ar nieru darbības traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nav nepieciešama Vitekta devas p elāgošana pacientiem ar viegliem (A klase pēc Child-Pugh klasifikācijas) vai mēreniem (B kl se pēc Child-Pugh klasifikācijas) aknu darbības traucējumiem. Elvitegravīra lietošana n v pētīta pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase pēc Child-Pugh klasifikācij s) (sk tīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumivairs

Pediatrileskā populācija

Elvitegravīra drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz18 gadiem, līdz šim nav pierādīta ( katīt 5.1. apakšpunktu). Dati nav pieejami.

āLietošanas v ids

Vitekta j ieto reizi dienā, perorāli, kopā ar uzturu (skatīt 5.2. apakšpunktu). Apvalkoto tableti nedrīkst Zsakošļ t vai sasmalcināt.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Vienlaicīga lietošana ar šādām zālēm, jo iespējams viroloģiskās atbildes reakcijas zudums un iespējama rezistences attīstība (skatīt 4.5. apakšpunktu):

pretkrampju līdzekļi: karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns;

antimikobakteriāli līdzekļi: rifampicīns;

augu izcelsmes zāles: asinszāle (hypericum perforatum).

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vispārīgi

Lai gan ir pierādīts, ka efektīva vīrusu supresija, lietojot pretretrovīrusu terapiju, būtiski mazina seksuālas transmisijas risku, nevar izslēgt noteiktu atlikušo risku. Jāveic piesardzības pasākumi transmisijas novēršanai saskaņā ar nacionālajām vadlīnijām.

Cits Vitekta devas lietošanas biežums vai citu HIV-1 proteāzes inhibitoru, kas nav norādīti 1. tabulā,

lietošana var radīt nepietiekamu vai paaugstinātu elvitegravīra un/vai vienlaicīgi lietoto preparātu

koncentrāciju plazmā.

tas

 

Rezistence

Elvitegravīram ir relatīvi zema ģenētiskā barjera pret rezistenci. Tādēļ, ja vien iesp jams,ēVitekta jālieto kopā ar ritonavīru papildinātu pilnībā aktīvu proteāzes inhibitoru un otru pilnībā aktīvu pretretrovīrusa līdzekli, lai samazinātu potenciāli neveiksmīgas viroloģ skās ār ēšanas un rezistences attīstības risku (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Vairumā gadījumu pret elvitegravīru rezistenti vīrusi uzrāda krustenisko rezistenci pret ral egr vīru, kas ir integrāzes ķēdes pārvietošanas inhibitors (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Citu zāļu vienlaicīga lietošana

 

 

Elvitegravīru galvenokārt metabolizē CYP3A. Vitekta vienlaicīga li tošanaistrar spēcīgiem CYP3A

inducētājiem (tajā skaitā asinszāli [hypericum perforatum],

ifampicīnu,ğkarbamazepīnu, fenobarbitālu

un fenitoīnu) ir kontrindicēta (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu). Vit kta vi nlaicīga lietošana ar

mēreniem CYP3A inducētājiem (tajā skaitā, bet ne tikai, efavi enzu un bosentānu) nav ieteicama

(skatīt 4.5. apakšpunktu).

nav

re

 

Tā kā Vitekta ir jālieto kombinācijā ar ritonavīru p pildinātu proteāzes inhibitoru, zāļu ordinētājiem ir jāskata vienlaicīgi lietojamā proteāzes i hibitora un ritonavīra zāļu apraksts, lai iegūtu informāciju par kontrindicētajām zālēm un citu zāļu nozīmīgu savstarpēju mijiedarbību, kas var radīt potenciālas dzīvību apdraudošas blakusparādības vai terapeitiskās iedarbības zudumu un iespējamu rezistences attīstību.

Ir pierādīts, ka atazanavīrs/r tonavī un lopinavīrs/ritonavīrs ievērojami paaugstina elvitegravīra koncentrāciju plazmā (skatīt 4.5. apakšpunktu). Lietojot kombinācijā ar atazanavīru/ritonavīru un lopinavīru/ritonavīru, Vitekta deva jāsamazina no 150 mg vienu reizi dienā līdz 85 mg vienu reizi dienā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Vitektalesun saistīto aktīvairso ielu vienlaicīga lietošana: Vitekta ir jālieto kombinācijā ar ritonavīru papildinātu proteāzes inhibitoru. Vitekta nedrīkst lietot kopā ar proteāzes inhibitoru, kas papildināts ar citu līdzekli, jo nav iegūti pierādījumi, lai sniegtu ieteikumus par šādu kombināciju devām.

E vit gravīra papildināšana ar citiem līdzekļiem, kas nav ritonavīrs, var radīt nepietiekamu e vit gravīra un/vai proteāzes inhibitora koncentrāciju plazmā, tādējādi izraisot terapeitiskās

āiedarbības zudumu un iespējamu rezistences attīstību.

ZVitekta nedrīkst lietot kopā ar zālēm, kas satur elvitegravīru vai farmakokinētiski papildinātiem līdzekļiem, kas nav ritonavīrs.

Kontracepcijas prasības

Sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto vai nu hormonālās kontracepcijas līdzeklis, kas satur vismaz 30 µg etinilestradiola un progestagēnu norgestimātu, vai arī jālieto alternatīva uzticama kontracepcijas metode (skatīt 4.5. un 4.6. apakšpunktu). Elvitegravīra vienlaicīga lietošana ar perorālās kontracepcijas līdzekļiem, kas satur progestagēnu, kas nav norgestimāts, nav pētīta un tāpēc no tās vajadzētu izvairīties.

Pacientiem, kuri hormonu aizstājterapijas nolūkos lieto estrogēnus, nepieciešama estrogēnu deficīta simptomu klīniska kontrole (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Oportūnistiskas infekcijas

Pacientiem, kas saņem Vitekta vai kādu citu pretretrovīrusu terapiju, vēl aizvien var rasties oportūnistiskas infekcijas un citi HIV infekcijas sarežģījumi, tādēļ viņiem jāatrodas stingrā ar HIV saistītu slimību ārstēšanā pieredzējušu ārstu klīniskā uzraudzībā.

Pacienti ar HIV un B vai C hepatīta vīrusa vienlaicīgu infekciju

Pacientiem ar hronisku B vai C hepatīta infekciju, kas tiek ārstēti ar pretretrovīrusu terapiju, ir palielināts smagu un, iespējams, letālu aknu blakusparādību risks.

Ārstiem jāievēro spēkā esošās HIV ārstēšanas vadlīnijas, lai optimāli ārstētu HIV infekciju p cien iem ar B hepatīta vīrusa (HBV) vienlaicīgu infekciju.

Aknu slimība

tas

 

Elvitegravīrs nav pētīts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase p c Child-Pugh

klasifikācijas). Pacientiem ar viegliem (A klase pēc Child-Pugh klasifikācija ) vai mēēeniem (B klase

pēc Child-Pugh klasifikācijas) aknu darbības traucējumiem Vitekta devas p elāgošana nav

 

nepieciešama (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

 

Pacientiem ar iepriekš pastāvošiem aknu darbības traucējumiem, tostarpğhroniskuistraktīvu hepatītu, kombinētas pretretrovīrusu terapijas (combination antiretroviral th rapy, CART) laikā biežāk rodas aknu darbības novirzes, un tāpēc šie pacienti jāuzrauga atbilstoši standarta praksei. Ja šiem pacientiem ir vērojamas aknu slimības pasliktināšanās pazīmes, jāapsver īslaicīgas vai pilnīgas ārstēšanas pārtraukšanas nepieciešamība.

Ķermeņa masa un vielmaiņas raksturlielumi

re

Pretretrovīrusu terapijas laikā var palielinātiesnavķermeņa masa un paaugstināties lipīdu un glikozes līmenis asinīs. Šīs izmaiņas daļēji var būt saistīt s r slimības kontroli un ar dzīvesveidu. Dažos gadījumos iegūti pierādījumi par terapijas ietekmi uz lipīdu līmeni, bet nav pārliecinošu pierādījumu, kas ķermeņa masas palielināšanos ļautu saistīt ar kādu noteiktu ārstēšanas līdzekli. Par lipīdu un glikozes līmeņa kontrolivairsasinīs niegta at auce uz oficiālām HIV ārstēšanas vadlīnijām. Lipīdu līmeņa traucējumi jāārstē atbilstoši klīni kām indikācijām.

Imūnsistēmas reaktivācijas s nd oms

HIV inficētiem pacientiem, kur em, uzsākot CART, ir smags imūndeficīts, var parādīties iekaisuma reakcija uz asimptomātiskiem v i esošiem oportūniskajiem patogēnajiem mikroorganismiem un var novest pie smaga klīniskā stāvokļa vai pasliktināt simptomu izpausmes. Parasti šādas reakcijas ir novērotas dažu pirmo nedēļu vai mēnešu laikā pēc CART uzsākšanas. Nozīmīgākie šādu reakciju piemērilesir citomegalovīrusu izraisīts tīklenes iekaisums, ģeneralizētas un/vai vietējas mikobakteriālas infekcijas un Pneumocystis jirovecii pneimonija. Visas iekaisuma reakciju pazīmes ir jāizvērtē, un nepi ci šamības gadījumā jāordinē ārstēšana.

āIr saņ mti ziņojumi par autoimūniem traucējumiem (tādiem kā Graves slimība), kas notiek imūnsistēmas reaktivācijas apstākļos; tomēr laiks līdz to rašanās sākumam ir mainīgāks un šie

Znotikumi var parādīties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas.

Osteonekroze

Tiek ziņots par osteonekrozes gadījumiem, īpaši pacientiem ar progresējošu HIV-slimību un/vai pacientiem, kuri ilgstoši saņēmuši CART, lai gan tiek uzskatīts, ka etioloģiju nosaka vairāki faktori (tajā skaitā kortikosteroīdu lietošana, alkohola lietošana, smaga imūnsupresija, palielināts ķermeņa masas indekss). Ja rodas locītavu smeldze un sāpes, locītavu stīvums vai kļūst apgrūtinātas kustības, pacientam jāiesaka konsultēties ar ārstu.

Palīgvielas

Vitekta satur laktozi. Tādēļ, šīs zāles nedrīkst lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

Mijiedarbība ar CYP3A inducētājiem

Elvitegravīru galvenokārt metabolizē CYP3A (skatīt 5.2. apakšpunktu). Paredzams, ka zāles, kas darbojas kā spēcīgi (palielinot substrāta klīrensu > 5 reizes) vai mēreni (palielinot substrāta klīren u 2-5 reizes) CYP3A inducētāji, samazinās elvitegravīra koncentrāciju plazmā.

Vienlaicīga lietošana kontrindicēta

ē

 

Vitekta vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas ir spēcīgi CYP3A inducētāji, ir kontrindic ta, jo paredzamā

samazinātā elvitegravīra koncentrācija plazmā var izraisīt terapeitiskās iedarbības zudumutasun

iespējamu rezistences attīstību (skatīt 4.3. apakšpunktu).

 

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

ğ

Vitekta vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas ir mēreni CYP3A inducētāji (tai ka tā, bet ne tikai,

efavirenzu un bosentānu), nav ieteicama, jo paredzamā samazinātā elv tegravīra koncentrācija plazmā

var izraisīt terapeitiskās iedarbības zudumu un iespējamu rezistences attīstību pret elvitegravīru (skatīt

4.4. apakšpunktu).

re

istr

 

Mijiedarbības kad nepieciešama Vitekta devas pielāgošana

Elvitegravīra oksidatīvā metabolizēšanās norit ar CYP3A sta pniecību (galvenais ceļš) un glikuronizācija - ar UGT1A1/3 enzīmu palīdzībunav(sekundārais ceļš). Vitekta vienlaicīga lietošana ar

zālēm, kas ir spēcīgi UGT1A1/3 inhibitori, v r izr isīt el itegravīra koncentrācijas plazmā paaugstināšanos, līdz ar to var būt nepiecieš ma de s pielāgošana. Piemēram, ir pierādīts, ka atazanavīrs/ritonavīrs un lopinavīrs/rito avīrs (spēcīgi UGT1A1/3 inhibitori) ievērojami paaugstina elvitegravīra koncentrāciju plazmā (skatīt 2. tabulu). Tādējādi, lietojot kombinācijā ar atazanavīru/ritonavīru un lopinavīru/rito avīru, Vitekta deva jāsamazina no 150 mg vienu reizi dienā līdz 85 mg vienu reizi dienā (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Citas mijiedarbības

Elvitegravīrs ir vidēji spēcīgs nducētājs, tāpēc tas var inducēt CYP2C9 un/vai inducējamus UGT enzīmus. Tādējādi elvitegr vīrs v r samazināt CYP2C9 substrātu (piemēram, varfarīna) vai UGT (piemēram, etinilestr diol ) koncentrāciju plazmā. Turklāt in vitro pētījumos ir pierādīts, ka

elvitegravīrs ir

ājš līdz idēji spēcīgs CYP1A2, CYP2C19 un CYP3A enzīmu inducētājs.

Elvitegravīram

ar piemist arī vāja līdz vidēji spēcīga CYP2B6 un CYP2C8 enzīmu inducētāja

īpašības, jo šie enzīmi tiek regulēti līdzīgi kā CYP2C9 un CYP3A. Tomēr, novērtējot klīniskos datus,

konstatēt , ka nav klīniskivairsnozīmīgas izmaiņas iedarbībā uz metadonu (ko galvenokārt metabolizē

CYP2B6 un CYP2C19) pēc vienlaicīgas lietošanas ar papildinātu elvitegravīru salīdzinājumā ar

metadona monot rapiju (skatīt 2. tabulu).

ā

 

Elvitegravīrs ir OATP1B1 un OATP1B3 substrāts un OATP1B3 inhibitors in vitro. Šīs mijiedarbības

Z

 

nozīmelesin vivo nav skaidra.

Mijiedarbības starp elvitegravīru un iespējami vienlaicīgi lietotām zālēm norādītas tālāk 2. tabulā (darbības pastiprināšanās apzīmēta ar „↑”, samazināšanās ar „↓”, bez izmaiņām ar „↔”). Aprakstītās mijiedarbības ir pamatotas vai nu ar pētījumiem par zāļu mijiedarbību, vai paredzamajām mijiedarbībām prognozētās mijiedarbības ietekmes dēļ un iespējamām nopietnām blakusparādībām vai terapeitiskās iedarbības zuduma dēļ.

Mijiedarbības pētījumos ietekme uz Vitekta tika noteikta, salīdzinot farmakokinētikas rādītājus papildināta elvitegravīra (kā farmakokinētiskās iedarbības pastiprinātāju izmantojot vai nu ritonavīru, vai kobicistatu) monoterapijas gadījumā un ar vienlaicīgi lietotām zālēm. Mijiedarbība ar

nepapildinātu elvitegravīru netika pētīta. Izņemot gadījumus, kas norādīti 2. tabulā, papildinātā elvitegravīra vai vienlaicīgi lietoto zāļu deva, lietojot vienas pašas vai kombinācijā, bija vienāda.

2. tabulā sniegtie proteāzes inhibitoru farmakokinētiskie parametri tika novērtēti ritonavīra klātbūtnē.

Lai gan starp zālēm un elvitegravīru var neveidoties faktiska vai paredzama mijiedarbība, tām iespējama mijiedarbība ar ritonavīru un/vai proteāzes inhibitoru, kas lietots vienlaicīgi ar elvitegravīru. Zāļu ordinētājam vienmēr ir jāskata ritonavīra vai proteāzes inhibitora zāļu apraksts.

 

2. tabula. Mijiedarbība starp elvitegravīru un citām zālēm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

 

Ieteikumi lietošanai kopā ar

 

 

 

grupām

 

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

 

ritonavīru papildinātu elvitegr vīru

 

 

 

 

 

procentuālās izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

PRETRETROVĪRUSU LĪDZEKĻI

 

 

 

 

 

HIV proteāzes inhibitori

 

 

 

 

 

 

Atazanavīrs (300 mg vienu

Ir pierādīts, ka atazanavīrs/ritonavīrs

Lietojot kombinācijā ar atazanavīru,

 

 

reizi dienā)

 

ievērojami paaugstina elvitegravīra

Vitekta devai jābūt 85 mg vienu reizi

 

 

Elvitegravīrs (200 mg vienu

koncentrāciju plazmā.

 

dienā. Lietojot kombinācijā ar Vitekta,

 

 

reizi dienā)

 

Elvitegravīrs:

 

 

atazanavīra devai jābūt 300 mg kopā

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

 

 

ar ritonavīru 100 mg vienu reizi dienā.

 

 

reizi dienā)

 

AUC: ↑ 100%

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 85%

 

 

Nav p eejami dati, lai ieteiku

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 188%

 

 

vienlaicīguistrlietošanu ar citām

 

 

 

 

 

Atazanavīrs:

 

 

atazanavīra devām (skatīt 4.2.

 

 

 

 

 

 

 

apakšpunktu).

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

re

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

nav

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 35%

 

 

Atazanavīrs (300 mg vienu

Elvitegravīrs:

 

 

 

reizi dienā)

 

AUC: ↔*

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs (85 mg vienu

Cmax: ↔*

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↑ 38%*

 

 

 

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

Atazanavīrs:

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

vairsdienā.

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

Cm n: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

*s līdz not ar elvitegravīra/ritonavīra

 

 

 

 

 

 

150/100 mg lietošanu vienu reizi

 

 

 

 

 

 

 

dienā.

 

 

 

 

 

 

les

 

**salīdzinot ar atazanavīra/ritonavīra

 

 

 

 

 

300/100 mg lietošanu vienu reizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunavīr (600 mg divas

Elvitegravīrs:

 

 

Lietojot kombinācijā ar darunavīru,

 

reiz s di nā)

 

AUC: ↔

 

 

Vitekta devai jābūt 150 mg vienu reizi

 

 

E vit gravīrs (125 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

dienā.

 

 

reizi dien )

 

Cmin: ↔

 

 

Nav pieejami dati, lai ieteiku

 

 

Ritonavīrs (100 mg divas

 

 

 

 

 

reizes dien )

 

Darunavīrs:

 

 

vienlaicīgu lietošanu ar citām

 

 

ā

 

AUC: ↔

 

 

darunavīra devām (skatīt 4.2.

 

Z

 

 

Cmax: ↔

 

 

apakšpunktu).

 

 

 

Cmin: ↓ 17%

 

 

 

 

8
Stavudīns: AUC: ↔ Cmax: ↔
Zidovudīns : AUC: ↔ Cmax: ↔
Tipranavīrs: nav AUC: ↔
Cmax: ↔ Cmin: ↓ 11%
Nukleozīdu analoguvairsreversās transkriptāzes i hibitori (NRTI)
Didanozīns (400 mg vienu Elvitegravīr : reizi dienā)AUC: ↔ Elvitegravīrs (200 mg vienu Cmax: ↔ reizi dienā)Cm n: ↔ Ritonavīrs (100 mg vienu
reizi dienā)Did nozīns: AUC: ↓ 14%
les Cmax: ↓ 16%
Zidovudīns (300 mg di as Elvitegravīrs: reizes dienā)AUC: ↔ Elvit gravīr (200 mg vienu Cmax: ↔
reizi di nā)Cmin: ↔ Ritonavīrs (100 mg vienu
āreizi di n )
ZStavudīns (40 mg vienu reizi Elvitegravīrs: dienā)AUC: ↔ Elvitegravīrs (200 mg vienu Cmax: ↔ reizi dienā)Cmin: ↔ Ritonavīrs (100 mg vienu
reizi dienā)
Elvitegravīrs:
AUC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Tipranavīrs (500 mg divas reizes dienā)
Elvitegravīrs (200 mg vienu reizi dienā)
Ritonavīrs (200 mg divas reizes dienā)
Elvitegravīrs:
AUC: ↑ 75%
Cmax: ↑ 52%
Cmin: ↑ 138%
Lopinavīrs:
AUC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↓ 8%
Lopinavīrs/ritonavīrs
(400/100 mg divas reizes dienā)
Elvitegravīrs (125 mg vienu reizi dienā)
Fosamprenavīrs: AUC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Fosamprenavīrs (700 mg divas reizes dienā) Elvitegravīrs (125 mg vienu reizi dienā)
Ritonavīrs (100 mg divas reizes dienā)
Elvitegravīrs:
AUC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Ir pierādīts, ka lopinavīrs/ritonavīrs ievērojami paaugstina elvitegravīra koncentrāciju plazmā.
Zāles pēc terapeitiskajām grupām
Ietekme uz zāļu līmeni
Vidējās AUC, Cmax, Cmin procentuālās izmaiņas

Ieteikumi lietošanai kopā ar ritonavīru papildinātu elvitegravīru

Lietojot kombinācijā ar fosamprenavīru, Vitekta devai jābūt 150 mg vienu reizi dienā.

Nav pieejami dati, lai ieteiku

 

 

vienlaicīgu lietošanu ar citām

fosamprenavīra devām (skatīt 4.2.

apakšpunktu).

 

tas

 

 

 

 

 

 

Lietojot kombinācijā ar

 

 

lopinavīru/ritonavīru, Vi ek dev i

 

 

ē

jābūt 85 mg vienu reizi dienā.

 

istr

 

 

Nav pieejami dati, lai ieteiku

 

 

vienlaicīgu lie ošanu ar citām

lopinavīra/ri onavīra devām (skatīt

4.2. apakšpunk u).

 

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

 

N pi ti kamu klīnisko datu dēļ

lvit gravīra un tipranavīra

 

 

kombinācija nav ieteicama (skatīt

4.2. apakšpunktu).

 

 

 

Tā kā didanozīnu jālieto tukšā dūšā, tas jālieto vismaz vienu stundu pirms vai divas stundas pēc Vitekta lietošanas (ko lieto kopā ar uzturu). Ieteicama klīniskā uzraudzība.

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar zidovudīnu, devas pielāgošana nav nepieciešama.

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar stavudīnu, devas pielāgošana nav nepieciešama.

 

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

 

 

Ieteikumi lietošanai kopā ar

 

 

 

grupām

 

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

 

ritonavīru papildinātu elvitegravīru

 

 

 

 

 

procentuālās izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

Abakavīrs (600 mg vienu

Elvitegravīrs:

 

 

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

reizi dienā)

 

AUC: ↔

 

 

 

abakavīru, devas pielāgošana nav

 

 

Elvitegravīrs (200 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

 

nepieciešama.

 

 

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

Abakavīrs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenofovīra disoproksila

Elvitegravīrs:

 

 

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

fumarāts (300 mg vienu reizi

AUC: ↔

 

 

 

tenofovīra disoproksila fum rātu v i

 

 

dienā)

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

emtricitabīnu, devas pielāgoš na n v

 

 

Emtricitabīns (200 mg vienu

Cmin: ↔

 

 

 

nepieciešama.

 

tas

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs (50 mg vienu

Tenofovīrs:

 

 

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

Emtricitabīns:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Nenukleozīdo reversās transkriptāzes inhibitori (NNRTI)

 

ğ

 

 

 

 

Efavirenzs

 

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

Vi nlaicīga lietošana nav ieteicama

 

 

 

 

 

pētīta.

 

 

 

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

 

 

 

 

 

 

Ir paredzams, ka efavirenza un

re

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravīra vienl

icīga lietoš na

ar

 

 

 

 

 

 

 

 

izraisīt elvitegravīra koncentrācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmā samazi āš

os, tādējādi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izraisot terapeitiskās iedarbības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zudumu un iespējamu rezistences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attī tību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etravirīns (200 mg divas

Elviteg avī :

nav

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

reizes dienā)

 

AUC: ↔

 

etravirīnu, devas pielāgošana nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs (150 mg vienu

Cm x: ↔

 

 

 

nepieciešama.

 

 

 

 

reizi dienā)

 

Cm n: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

Etr virīns :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairsCmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevirapīns

 

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

 

 

 

les

 

pētīta.

 

 

 

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

 

 

 

 

 

Ir paredzams, ka nevirapīna un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravīra vienlaicīga lietošana var

 

 

 

 

 

 

 

izraisīt elvitegravīra koncentrācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmā samazināšanos, tādējādi

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izraisot terapeitiskās iedarbības

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zudumu un iespējamu rezistences

 

 

 

 

 

 

 

 

attīstību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilpivirīns

 

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

Nav paredzams, ka elvitegravīra un

 

 

 

 

 

pētīta.

 

 

 

rilpivirīna vienlaicīga lietošana var

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radīt elvitegravīra koncentrācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmā izmaiņas, tāpēc Vitekta devas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pielāgošana nav nepieciešama.

 

Elvitegravīrs (vienlaicīga antacīdu lietošana):
AUC: ↓ 45%
Cmax: ↓ 47%
Cmin: ↓ 41%
Ietekme uz zāļu līmeni
Vidējās AUC, Cmax, Cmin procentuālās izmaiņas
Elvitegravīrs:
AUC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Maraviroks:§
AUC: ↑ 186%
Cmax: ↑ 115%
Cmin: ↑ 323%
Elvitegravīrs (antacīda suspensija ±
4 stundas pēc elvitegravīra lietošanas): AUC: ↔
Cmin: ↔
Cmax: ↔

Zāles pēc terapeitiskajām grupām

CCR5 antagonisti

Maraviroks (150 mg divas reizes dienā)

Elvitegravīrs (150 mg vienu reizi dienā)

Ritonavīrs (100 mg vienu reizi dienā)

ANTACĪDI

Magniju/alumīniju saturoša antacīda suspensija (20 ml vienreizējā deva)

Elvitegravīrs (50 mg vienu reizi dienā)

Ritonavīrs (100 mg vienu reizi dienā)

UZTURA BAGĀTINĀTĀJI

 

 

 

Multivitamīni

 

 

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

 

 

 

pētīta.

nav

NARKOTISKIE ANALGĒTIĶI

 

 

 

Metadons (80-120 mg vienu

 

Elvitegravīr :

reizi dienā)

 

 

AUC: ↔

Elvitegravīrs (150 mg vienu

 

Cmax: ↔

reizi dienā)

 

 

Cm n: ↔

 

Kobicistats (150 mg vienu

 

Met dons:

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

Buprenorfīn /nalok ons (no

 

Elvitegravīrs:

 

 

 

vairs

 

16/4 mg līdz 24/6 mg katru

 

AUC: ↔

 

dienu)

 

 

Cmax: ↔

 

E vit gravīrs (150 mg vienu

 

Cmin: ↔

 

reizi di nā)

 

 

 

 

Kobicistats (150 mg vienu

 

Buprenorfīns:

 

reizi dien )

 

 

AUC: ↑ 35%

 

 

les

 

Cmax: ↑ 12%

 

ā

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66%

 

Z

 

 

 

Naloksons:

 

 

 

 

AUC: ↓ 28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 28%

 

Ieteikumi lietošanai kopā ar ritonavīru papildinātu elvitegravīru

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar maraviroku, devas pielāgošana nav nepieciešama.

§Tā kā ritonavīrs inhibē CYP3A, maraviroka iedarbība ievērojami pastiprinās.tas

Lietojot vienlaicīgi arēan acīdiem, elvitegravīra koncentrācija plazmā pazemināsistrlokālu kompleksu veidošanās kuņģa-za nu t aktā, nevis kuņģa pH pārmaiņu dēļ. Ieteicams ievērot vi maz 4 undu sta plaiku

starp V tekta un an acīda lietošanu.

reğkā li tojot vienlaicīgi ar multivitamīniem, nevar izslēgt elvitegravīra katjonu kompleksu veidošanās sekas, ieteicams ieturēt vismaz 4 stundu intervālu starp Vitekta un multivitamīnu devu lietošanu.

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar metadonu, devas pielāgošana nav nepieciešama.

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar buprenorfīnu/naloksonu, devas pielāgošana nav nepieciešama.

 

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

 

Ieteikumi lietošanai kopā ar

 

 

grupām

 

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

 

ritonavīru papildinātu elvitegravīru

 

 

 

 

procentuālās izmaiņas

 

 

 

 

 

 

PRETINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretsēnīšu līdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketokonazols (200 mg divas

Elvitegravīrs:

 

 

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

reizes dienā)

 

AUC: ↑ 48%

 

 

 

ketokonazolu, devas pielāgošana nav

 

 

Elvitegravīrs (150 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

 

nepieciešama.

 

 

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↑ 67%

 

 

 

§Tā kā ritonavīrs inhibē CYP3A,

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

↑ Ketokonazols§

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

ketokonazola iedarbība pastiprinās.

 

 

HCV proteāzes inhibitori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telaprevīrs (750 mg trīs

Telaprevīrs:

 

 

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi r

 

 

reizes dienā)/

 

AUC: ↔

 

 

 

ritonavīru papildinātu ataz n vīru un

 

 

Elvitegravīrs (85 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

 

telaprevīru, devas pielāgoš na n v

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↔

 

 

 

nepieciešama.

 

tas

 

Atazanavīrs (300 mg vienu

Elvitegravīrs:

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

AUC: ↔

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 40%*

 

 

 

 

 

 

 

 

*salīdzinot ar atazanavīra/ritonavīra

 

 

 

 

 

300/100 mg un elvitegravīra 85 mg

 

 

 

 

 

lietošanu vienu reizi dienā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

Antimikobakteriālie līdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifabutīns (150 mg vienu

Elvitegravīrs:

 

 

 

Vit kta un rifabutīna vienlaicīga

 

reizi dienā katru otro dienu)

AUC: ↔*

 

 

 

lietošana nav ieteicama. Ja tomēr šāda

 

Elvitegravīrs (300 mg vienu

Cmax: ↔*

 

 

 

kombinācija ir nepieciešama,

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↔*

 

 

reieteicamā rifabutīna deva ir 150 mg

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

Rifabutīns:

 

 

 

3 reizes nedēļā noteiktās dienās

 

reizi dienā)

 

 

 

 

(piemēram,

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

pirmdien-trešdien-piektdien).

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

Lietojot vienlaicīgi ar samazinātu

 

 

 

 

 

§

 

rifabutīna devu, Vitekta devas

 

 

 

25-O-dezacetil-rifabutīns:

 

pielāgošana nav nepieciešama.

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

AUC: ↑ 851%**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cm n: ↑ 440%**

 

 

 

Vēl lielāka rifabutīna devas

 

 

 

Cm x: ↑ 1836%**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samazināšana nav pētīta. Jāņem vērā,

 

 

 

* s līdzinot ar elvitegravīra/ritonavīra

ka 150 mg deva divreiz nedēļā var

 

 

 

300/100 mg lietošanu vienu reizi

 

nesniegt optimālo rifabutīna

 

 

 

dienā

 

 

 

iedarbības efektu, tādējādi radot

 

 

 

 

 

 

 

rifamicīna rezistences un ārstēšanas

 

 

 

** salīdzinot ar 300 mg rifabutīna

 

neveiksmes risku.

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lietošanu vienu reizi dienā

 

§Tā kā ritonavīrs inhibē CYP3A,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā antimikobakteriālā aktivitāte

25-O-dezacetil-rifabutīna iedarbība

 

 

 

palielinājās par 50%

 

 

pastiprinās.

 

 

 

 

ANTIKOAGULANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

Varfarīns

 

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

Lietojot vienlaicīgi ar Vitekta,

 

ā

 

pētīta.

 

 

 

ieteicams uzraudzīt starptautisko

 

 

 

 

 

 

standartizēto koeficientu

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietojot vienlaicīgi ar elvitegravīru,

(international normalised ratio, INR).

 

var mainīties varfarīna koncentrācija.

INR jāturpina uzraudzīt arī pirmajās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nedēļās pēc Vitekta terapijas

 

 

 

 

 

 

 

pārtraukšanas.

 

 

 

 

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

 

Ieteikumi lietošanai kopā ar

 

 

 

grupām

 

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

 

ritonavīru papildinātu elvitegravīru

 

 

 

 

procentuālās izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

H2-RECEPTORA ANTAGONISTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Famotidīns (40 mg vienu

Elvitegravīrs:

 

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

reizi dienā)

 

AUC: ↔

 

 

famotidīnu, devas pielāgošana nav

 

Elvitegravīrs (150 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

nepieciešama.

 

 

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobicistats (150 mg vienu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMG Co-A REDUKTĀZES INHIBITORI

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosuvastatīns (10 mg

 

Elvitegravīrs:

 

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

vienreizējā deva)

 

AUC: ↔

 

 

rosuvastatīnu, devas pielāgoš na n v

 

Elvitegravīrs (150 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

nepieciešama.

 

tas

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Kobicistats (150 mg vienu

Rosuvastatīns:

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 38%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89%

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43%

 

 

 

 

 

Atorvastatīns

 

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

Lietojot V tek a vienlaicīgi ar

 

 

Fluvastatīns

 

pētīta.

 

 

atorva tatīnu, fluva tatīnu,

 

 

 

Pitavastatīns

 

Nav paredzams, ka vienlaicīgas

 

pitavastatīnu vai pravastatīnu, devas

 

Pravastatīns

 

 

pielāgošana nav nepieciešama.

 

 

 

 

elvitegravīra lietošanas laikā mainīsi s

 

istr

 

 

 

 

 

 

organiskā, anjonus transportējošā

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

polipeptīda (OATP) substrātu

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

koncentrācija plazmā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav paredzams, ka vienlaicīgas OATP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

substrātu/inhibitoru lietoš n s laikā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mainīsies elvitegr vīra koncentrācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmā.

 

 

 

 

 

 

 

 

PERORĀLIE KONTRACEPCIJAS LĪDZEKĻI

 

 

 

 

 

 

 

Norgestimāts

 

Norgestimāts:

nav

 

Nepieciešams ievērot piesardzību,

 

 

(0,180/0,215 mg vienu reizi

AUC: ↑ 126%

 

lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

 

dienā)

 

 

Cmax: ↑ 108%

 

hormonālās kontracepcijas līdzekli.

 

Etinilestradiols (0,025 mg

Cm n: ↑ 167%

 

 

Hormonālās kontracepcijas līdzeklim

 

vienu reizi dienā)

 

 

 

 

jāsatur vismaz 30 µg etinilestradiola

 

Elvitegravīrs (150 mg vienu

Et n lestradiols:

 

 

un progestagēnu norgestimātu vai

 

reizi dienā)

 

AUC: ↓ 25%

 

 

pacientiem jālieto alternatīva uzticama

 

Kobicistats (150 mg ienu

Cm x: ↔

 

 

kontracepcijas metode (skatīt 4.4. un

 

reizi dienā)1

 

Cmin: ↓ 44%

 

 

4.6. apakšpunktu).

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs:

 

 

Ievērojama progesterona līmeņa

 

 

les

vairs

 

 

pieauguma ilglaicīgais efekts nav

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

zināms. Elvitegravīra vienlaicīga

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

lietošana ar perorālās kontracepcijas

 

 

 

 

 

 

līdzekļiem, kas satur progestagēnu,

 

 

 

 

 

 

kas nav norgestimāts, nav pētīta, tāpēc

 

 

 

 

 

 

no tās vajadzētu izvairīties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTONU SŪKŅA INHIBITORI

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omeprazols (40 mg vienu

Elvitegravīrs:

 

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

reizi dienā)

 

AUC: ↔

 

 

omeprazolu, devas pielāgošana nav

Z

 

 

Cmin: ↔

 

 

nepieciešama.

 

 

 

 

Elvitegravīrs (50 mg vienu

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Šis pētījums tika veikts, izmantojot fiksētās devas kombinācijas tableti, kas satur elvitegravīru/kobicistatu/emtricitabīnu/tenofovīra disoproksilu.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietēm reproduktīvā vecumā/kontracepcija vīriešiem un sievietēm

Vitekta lietošanas laikā jālieto efektīva kontracepcijas metode (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Grūtniecība

Klīniskie dati par elvitegravīra lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami.

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu elvitegravīra ietekmi saistītu ar

 

reproduktīvo toksicitāti. Tomēr, trušiem izvērtētā maksimālā iedarbība nepārsniedza terapeitisko

iedarbību (skatīt 5.3. apakšpunktu).

tas

 

Vitekta grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien sievietes klīniskā stāvokļa dēļ nav nepiecieš ma ārstēšana ar elvitegravīru.

Barošana ar krūti

istr

Nav zināms, vai elvitegravīrs/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Pieejamie

farmakodinamiskie/toksikoloģiskie dati žurkām liecina par elvitegravīra izdalīšanos pienā.ēNevar

izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Tāpēc Vitekta nav ieteicams zīdīšanas laikā.

Lai izvairītos no HIV pārnešanas zīdaiņiem, HIV inficētām sievietēm nekādā gadījumā nav ieteicams barot zīdaiņus ar krūti.

 

 

 

re

Fertilitāte

 

 

ğ

Nav pieejami dati par elvitegravīra iedarbību uz fertilitāti cilvēki m. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda

kaitīgu elvitegravīra ietekmi uz fertilitāti.

nav

 

 

 

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un

pkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu elvitegravīra ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Drošuma profila apkopojums

Blakusparādību izvērtējums balstīts uz datiem, kas iegūti kontrolētā klīniskajā pētījumā (GS-US-183-0145), kurā 712 HIV-1 inficēti pieauguši pacienti, kuri jau bija saņēmuši pretretrovīrusu terapiju, lietoja el itegr īru (n = 354) vai raltegravīru (n = 358), abu zāļu lietošanu iekļaujot pilnībā

aktivizēta ar ritona īru p pildināta proteāzes inhibitora un citu pretretrovīrusu līdzekļu pamatterapijas shēmā. 543 (269 el itegra īra un 274 raltegravīra grupā) un 439 (224 elvitegravīra un 215 raltegravīra grupā) no 712 pacientiem saņēma attiecīgi 48 nedēļas un 96 nedēļas ilgu ārstēšanu.

4.8. Nevēlamās vairsblakusparādības

āBlakusparādībulesapkopojums tabulas veidā

Visbi žāk ziņotās elvitegravīra lietošanas blakusparādības bija caureja (7,1%) un slikta dūša (4,0%) (skatīt 3. tabulu).

ZAr elvitegravīra lietošanu saistītās blakusparādības, pamatojoties uz klīniskā pētījuma datiem, ir norādītas tālāk 3. tabulā atbilstoši ķermeņa orgānu sistēmu klasifikācijai un sastopamības biežumam. Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Blakusparādību biežums definēts kā bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10) vai retāk

(≥ 1/1 000 līdz < 1/100).

3. tabula. Ar elvitegravīra lietošanu saistīto blakusparādību apkopojums tabulas veidā, pamatojoties uz klīniskajā pētījumā GS-US-183-0145 96 nedēļās iegūtajiem datiem

 

Sastopamības

 

Blakusparādība

 

 

 

 

 

 

biežums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi:

 

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

domas par pašnāvību un pašnāvības mēģinājums (pacientiem ar depresiju

 

 

 

vai garīgiem traucējumiem anamnēzē), depresija, bezmiegs

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi:

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

galvassāpes

 

 

 

 

 

 

Retāk

 

reibonis, parestēzijas, miegainība, disgeizija

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

sāpes vēderā, caureja, vemšana, slikta dūša

 

 

 

 

 

Retāk

 

dispepsija, vēdera apjoma palielināšanās, meteorisms

 

 

 

 

Ādas un zemādas audu bojājumi:

 

 

 

 

 

 

Bieži

 

izsitumi

 

 

 

tas

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā:

 

 

ē

 

 

Bieži

 

nespēks

 

 

 

 

 

 

Atsevišķu blakusparādību apraksts

 

istr

 

 

 

Vielmaiņas raksturlielumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretretrovīrusu terapijas laikā var palielināties ķermeņa masa un paaugstināties lipīdu un glikozes

 

līmenis asinīs (skatīt 4.4. apakšpunktu).

ğ

 

 

 

Imūnsistēmas reaktivācijas sindromsre

HIV inficētiem pacientiem, kuriem, uzsākot CART, ir smags imūndeficīts, var rasties iekaisuma reakcija uz asimptomātiskiem vai esošiem oportūnisk jiem patogēnajiem mikroorganismiem. Par autoimūniem traucējumiem (tādiem kā Graves slimīb ) rī ir saņemti ziņojumi; tomēr laiks līdz to rašanās sākumam ir mainīgāks un šie notikumi v r p rādīties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

progresējošu HIV slimībuvairsvai pakļautiem ilgstošai CART iedarbībai. Tās sastopamības biežums nav zināms (skatīt 4.4. ap kšpunktu).

Osteonekroze

nav

 

Ziņots par osteonekrozes gadījum em, īpaši pacientiem ar vispārzināmiem riska faktoriem,

Caureja

Pētījumā GS-US-183-0145 par caureju kā blakusparādību ziņoja 7,1% pacientu elvitegravīra grupā un

5,3% pacientu raltegra īra grupā. Šiem pacientiem radās mērena līdz vidēji smaga caureja, un tās dēļ

 

les

pētījuma zāļu lietošana netika pārtraukta.

Pediatriskā populācija

ā

Dati nav pi jami bērniem līdz 18 gadu vecumam. Šai populācijai Vitekta lietošana nav ieteicama

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

Z

 

iņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Ja notiek pārdozēšana, jāuzrauga, vai pacientam nerodas toksicitātes pazīmes. Elvitegravīra pārdozēšanas ārstēšana sastāv no standarta uzturošās ārstēšanas pasākumiem, tostarp dzīvībai svarīgu pazīmju kontroli, kā arī pacienta klīniskā stāvokļa novērtēšanu.

Nav noteikts specifisks antidots, ko lietot elvitegravīra pārdozēšanas gadījumā. Tā kā elvitegravīrs lielā mērā saistās ar plazmas proteīniem, pastāv neliela iespēja, ka elvitegravīru lielā mērā izdalīs ar hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, citi pretvīrusu līdzekļi, tas ATĶ kods: J05AX11.
Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbībaē Elvitegravīrs ir HIV-1 integrāzes ķēdes pārvietošanas inhibitors (integrase strand transfer inhibi or, INSTI). Integrāze ir HIV-1 kodēts enzīms, kas nepieciešams vīrusu replikācijai.istrInteg āzes inhibīcija novērš HIV-1 DNS integrāciju saimnieka DNS, bloķējot HIV-1 provīrusa veidošanos un vī usa infekcijas izplatīšanos. Elvitegravīrs nenomāc cilvēka I vai II topoizomerāzes.
Pretvīrusu aktivitāte in vitroğ
Elvitegravīra pretvīrusu aktivitāte pret laboratorijā un klīniski iegūtiem HIV-1 zolātiem tika novērtēta limfoblastoīdu šūnās, monocītu/makrofāgu šūnās un perifēro asiņu limfocītos. Elvitegravīra 50% efektīvās koncentrācijas (EC50) vērtības bija robežās no 0,02relīdz 1,7 nM. Elvitegravīrs uzrādīja pretvīrusu aktivitāti šūnu kultūrā pret HIV-1 A, B, C, D, E, F, G un O apakštipiem (EC50 vērtības robežās no 0,1 līdz 1,3 nM) un arī pret HIV-2 (EC50 vērtība 0,53 nM). Elvitegravīra pretvīrusu aktivitāte in vitro, kombinējot ar nukleozīdu analogu reve sās t ansk iptāzes inhibitoru (NRTI), nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitorunav(NNRTI), proteāzes inhibitoru (PI), integrāzes ķēdes pārvietošanas inhibitoru, saplūšanas inhibitoru v i CCR5 ko-receptoru antagonistu klases pretretrovīrusu zālēm, antagonismu neuzrādīja.
Elvitegravīrs neuzrādīja HBV vai HCV replikācijas omākšanu in vitro.
Rezistence vairs
Šūnu kultūra
Šūnu kultūrā tika izdalīti HIV-1 zolāti ar amazinātu jutību pret elvitegravīru. Fenotipiska rezistence pret elvitegravīru visbiežāk b ja sa stīta ar T66I, E92Q un Q148R primārās integrāzes substitūcijām. Izolētajā šūnu kultūrā tika konst tētas arī citas integrāzes substitūcijas – H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q un R263K.
Krusteniskā rezistence
Pret elvitegravīrulesrezistenti vīrusi uzrādīja dažādas pakāpes krustenisko rezistenci pret integrāzes ķēdes pārvietošanas inhibitora raltegravīru atkarībā no substitūciju veida un skaita. Vīrusi ar redzamām T66I/A ubstitūcijām saglabāja jutību pret raltegravīru, bet vairums citu ar elvitegravīru saistītu substitūciju bija saistīts ar pazeminātu jutību pret raltegravīru. HIV-1 ar primāri ar raltegravīru
āsaistīt m int grāzes substitūcijām T66K, Q148H/K/R vai N155H bija saistīts ar pazeminātu jutību pret elvitegravīru, izņēmums bija Y143C/R/H substitūcija.
ZIepriekš ārstēti pacienti
Analizējot HIV-1 izolātus pacientiem, kuriem ārstēšana bija neveiksmīga pētījumā GS-US-183-0145 pēc 96 nēdēļām, 23 no 86 pacientiem tika konstatēta viena vai vairākas ar primāru rezistenci pret elvitegravīru saistītas substitūcijas, pamatojoties uz novērtējamiem apvienotajiem sākuma stāvokļa un neveiksmīgas elvitegravīra terapijas izolātu genotipiskajiem datiem (23 no 351 ar elvitegravīru ārstēti pacienti, 6,6%). Līdzīga raltegravīra rezistences rādītāju attīstība HIV-1 tika konstatēta ar raltegravīru ārstētiem pacientiem (26 no 351 ar raltegravīru ārstēti pacienti, 7,4%). Biežāk ar elvitegravīru ārstētiem pacientiem HIV-1 izolātu integrāzē radās šādas substitūcijas: T66I/A (n = 8), E92Q/G
(n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) un N155H (n = 5). Veicot fenotipa analīzes HIV-1 izolātiem ar rezistences substitūcijām, kas iegūti ar elvitegravīru ārstētiem pacientiem,
15

konstatēts, ka 14 no 20 (70%) pacientiem bija pazemināta jutība pret elvitegravīru un 12 no 20 (60%) bija pazemināta jutība pret raltegravīru.

Klīniskā pieredze

Iepriekš ārstēti HIV-1 inficēti pacienti

Elvitegravīra efektivitāte galvenokārt tika pamatota ar analīzi no viena nejaušināta, dubultmaskēta, aktīvi kontrolēta pētījuma GS-US-183-0145, kurā piedalījās iepriekš ārstēti HIV-1 inficēti pacienti (n = 702), pēc 96 nedēļām iegūtiem datiem.

Pētījumā GS-US-183-0145 pacienti pēc nejaušības principa tika iedalīti grupās attiecībā 1:1, lai lietotu elvitegravīru (150 mg vai 85 mg) vienu reizi dienā vai raltegravīru 400 mg divas reizes dienā. Abu zāļu lietošana iekļāvās pamatterapijas shēmā, kurā ietilpa pilnībā aktīva ar ritanovīru papildināta proteāzes inhibitora (vai nu atazanavīra, darunavīra, fosamprenavīra, lopinavīra vai tipranavīr ) un

 

otra līdzekļa lietošana. Pamatterapijas shēmu izvēlējās pētnieks, pamatojoties uz genotipa/feno ipa

 

rezistences analīzes un pastāvošas (iepriekšējas) pretretrovīrusa terapijas rādītājiem. Iedalīšana grupās

 

pēc nejaušības principa tika stratificēta pēc skrīninga HIV-1 RNS līmeņa (≤ 100 000 kopijas/ml vai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

> 100 000 kopijas/ml) un otra līdzekļa klases (NRTI vai cita klase). Viroloģiskā a bildes eakcija uz

 

terapiju tika novērtēta abās terapijas grupās. Virusoloģiskā atbildes reakcija tika definēēa kā

 

nekonstatējamas vīrusu slodzes noteikšana (HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml).

 

 

Sākuma stāvokļa raksturojums un pētījuma GS-US-183-0145 ārstēšanas

znākumi pēc 96 nedēļām ir

 

norādīti attiecīgi 4. un 5. tabulā.

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. tabula. Demogrāfiskais un slimības sākuma stāvokļa akstu ojumsğiepriekš ar pretretrovīrusu

 

terapiju ārstētiem HIV-1 inficētiem pieaugušiem pacienti m pētījumā GS-US-183-0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs + pamatterapijas

 

Raltegravīrs + pamatterapijas

 

 

 

 

 

shēma

re

 

shēma

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

n = 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demogrāfiskais raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

Mediānais vecums, gados

 

 

 

 

 

 

(min. - maks.)

 

 

(20-78)

 

 

 

(19-74)

 

Dzimums

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

Vīrietis

 

 

83,2%

 

 

 

80,9%

 

 

Sieviete

 

 

16,8%

 

 

 

19,1%

 

Etniskā piederība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltais

 

 

60,1%

 

 

 

64,4%

 

 

Melnādainais/ fro me-

 

35,6%

 

 

 

32,2%

 

 

rikānis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziāts

vairs

2,6%

 

 

 

1,4%

 

 

Citi

 

1,7%

 

 

 

2,0%

 

S imības rak turojums sākuma stāvoklī

 

 

 

 

 

 

 

Mediānais HIV-1 RNS

 

4,35

 

 

 

4,42

 

 

daudzums plazmā sākuma

 

(1,69-6,63)

 

 

 

(1,69-6,10)

 

st voklī (diapazons),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

log10 kopijas/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuālais pacientu skaits

 

25,6

 

 

 

25,6

 

 

ar vīrusu slodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 100 000 kopijas/ml

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediānais CD4+ šūnu skaits

 

227,0

 

 

 

215,0

 

 

sākuma stāvoklī (diapazons),

 

(2,0-1374,0)

 

 

 

(1,0-1497,0)

 

šūnas/mm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuālais pacientu skaits,

 

44,4

 

 

 

44,9

 

 

kuriem CD4+ šūnu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 200 šūnas/mm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs + pamatterapijas

 

Raltegravīrs + pamatterapijas

 

 

 

shēma

 

 

 

shēma

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

n = 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākuma stāvokļa genotipu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jutības skalaa

 

 

 

1%

 

 

 

< 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

81%

 

 

 

 

83%

 

 

 

 

 

 

 

3%

 

 

 

 

 

2%

 

 

 

 

a Genotipu jutības skala aprēķināta

visām zālēm, kas lietotas sākuma stāvoklī pamatterapijas shēmā, saskaitot zāļu

 

 

jutīguma vērtības (1 = jutība; 0 = pazemināta jutība).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. tabula. Pētījuma GS-US-183-0145 nejaušinātās ārstēšanas viroloģiskais iznākums 48. un

96. nedēļā (momentieskata analīze)a

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. nedēļa

 

 

 

96. ned ļatas

 

 

 

Elvitegravīrs +

 

Raltegravīrs

 

 

 

Elvitegravī s +

 

 

 

Raltegravīrs

 

 

pamatterapijas

 

+pamat-

 

 

 

pama erapijas

 

 

 

 

+ pamat-

 

 

shēma

 

terapijas

 

 

 

hēma

 

 

terapijas shēma

 

 

n = 351

 

shēma

ğ

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmīgs viroloģiskais

60%

 

 

58%

 

 

 

52%

 

 

 

 

 

53%

 

iznākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstēšanas atšķirība

 

2,2% (95% TI = -5,0%; 9,3%)

 

 

 

-0,5% (95% TI = -7,9%; 6,8%)

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viroloģiskā neveiksmeb

33%

 

32%

 

 

 

36%

 

 

 

 

 

31%

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav datu par viroloģisko

7%

 

 

11%

12%

 

 

 

 

 

16%

 

iznākumu 48. vai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. nedēļas logā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārtraukta pētījuma zāļu

2%

 

5%

 

 

 

3%

 

 

 

 

 

7%

 

lietošana BP vai nāves dēļc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lietotas

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārtraukta pētījuma zāļu

4%

 

5%

 

 

 

8%

 

 

 

 

 

9%

 

lietošana citu iemeslu dēļ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un pēdējos pieejamajos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datos HIV-1 RNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 50 kopijas/mld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkst datu par laika logu,

1%

 

1%

 

 

 

1%

 

 

 

 

 

1%

 

bet pētījuma zāles tika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a48. nedēļas logs ilg t no 309. līdz 364. dienai (ieskaitot), 96. nedēļas logs ilgst no 645. līdz 700. dienai (ieskaitot).

bIetver pacientu , kuriem vīrusa slodze bija ≥ 50 kopijas/ml 48. vai 96. nedēļas logā, pacientus, kuri priekšlaicīgi pārtrauca

ārstēšanulesf ktivitātes trūkuma vai zuduma dēļ, pacientus, kam pamatterapijas shēmas mainīšanas brīdī vīrusu slodze bija ≥ 50 kopija /ml, un pacientus, kuri pārtrauca ārstēšanu citu iemeslu, nevis blakusparādību (BP), nāves vai efektivitātes trūkuma vai zuduma dēļ un kuriem ārstēšanas pārtraukšanas brīdī vīrusu slodze bija ≥ 50 kopijas/ml.

cI tv r paci ntus, kuri pārtrauca ārstēšanu BP vai nāves dēļ jebkurā laika punktā no 1. dienas līdz laika logam, ja nav datu par viro oģisko atbildi pēc ārstēšanas norādītajā laika logā.

dIetver pacientus, kuri pārtrauca ārstēšanu citu iemeslu, nevis BP, nāves vai efektivitātes trūkuma vai zuduma dēļ, piemēram, piekrišanas atsaukšanas, novērošanas pārtraukšanas dēļ utt.ā

ZSalīdzinot ar raltegravīru, elvitegravīrs nebija mazvērtīgāks, sasniedzot HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml.

Pacientiem ar genotipa jutības rādītāju ≤ 1, grupās, kurās tika lietots elvitegravīrs un raltegravīrs, HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml 48. nedēļā bija attiecīgi 76% un 69% pacientu. Pacientiem ar genotipa jutības rādītāju > 1, grupās, kurās tika lietots elvitegravīrs un raltegravīrs, HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml 48. nedēļā bija attiecīgi 57% un 56% pacientu.

Pētījumā GS-US-183-0145 vidējais CD4+ šūnu skaita pieaugums no sākuma stāvokļa līdz 96. nedēļai bija 205 šūnas/mm3 elvitegravīra lietotājiem un 198 šūnas/mm3 raltegravīra lietotāju grupā.

Pētījumā GS-US-183-0145 analizējot apakšgrupā vienlaicīgas proteāzes inhibitora lietošanas datus, katrā apakšgrupā, kurā lietoja proteāzes inhibitoru, 48. un 96. nedēļā tika konstatēti ar elvitegravīra un raltegravīra lietošanu saistīti līdzīgi viroloģiskās veiksmes rādītāji (HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml)

(6. tabula).

6. tabula: Pētījumā GS-US-183-0145 konstatētā viroloģiskā veiksme, ko noteica vienlaicīgi lietotais proteāzes inhibitors, 48. un 96. nedēļā (momentieskata analīze)

 

 

 

 

Elvitegravīrs

 

 

 

 

 

 

salīdzinājumā ar

 

 

 

 

 

 

raltegravīru

 

 

HIV-1 RNS

Elvitegravīrs

Raltegravīrs

 

Procentuālā a šķirība

 

< 50 kopijas/ml, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

 

(95% TI)a

 

 

 

Viroloģiskā

 

 

 

 

 

 

tas

 

veiksme 48. nedēļā

 

 

 

 

 

 

 

Darunavīrs/ritonavīrs

126/202 (62,4%)

122/207 (58,9%)

3,4%

(-6,0% līdz 12,9%)

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Lopinavīrs/ritonavīrs

39/68 (57,4%)

37/68 (54,4%)

 

2,9%

(-13,7% līdz 19,6%)

 

Atazanavīrs/ritonavīrs

34/61 (55,7%)

28/51 (54,9%)

 

0,8%

(-17,7% līdz 19,3%)

 

Fosamprenavīrs/ritonavīrs

8/14 (57,1%)

10/18 (55,6%)

 

1,6%

(-33,0% līdz 36,2%)

 

Tipranavīrs/ritonavīrs

3/6 (50,0%)

5/7 (71,4%)

 

-21,4% (-73,6% līdz 30,7%)

 

Viroloģiskā

 

 

 

istr

 

 

veiksme 96. nedēļā

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

Darunavīrs/ritonavīrs

105/202 (52,0%)

112/207 (54,1%)

-2,1% (-11,8% līdz 7,5%)

 

Lopinavīrs/ritonavīrs

36/68 (52,9%)

37/68 (54,4%)

 

-1,5% (-18,2% līdz 15,3%)

 

Atazanavīrs/ritonavīrs

33/61 (54,1%)

23/51 (45,1%)

 

9,0%

(-9,5% līdz 27,5%)

 

 

 

re

 

 

Fosamprenavīrs/ritonavīrs

7/14 (50,0%)

11/18 (61,1%)

-11,1% (-45,7% līdz 23,4%)

Tipranavīrs/ritonavīrs

3/6 (50,0%)

3/7 (42,9%)

 

7,1%

(-47,1% līdz 61,4%)

 

a Proporcionālās atšķirības un to 95% TI starp pēc nej ušīb s principa iedalītajām ārstēšanas grupām pamatotas ar normālu

tuvināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai gan analīzi ierobežoja nelielais sieviešu kārtas pacientu skaits pētījumā GS-US-183-0145, veicot

vairs

nav

dzimumu apakšgrupu analīzi, tika kon tatēts, ka virusoloģiskās veiksmes rādītāji sieviešu kārtas pacientēm 48. un 96. nedēļā (HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml) bija skaitliski mazāki elvitegravīra grupā salīdzinājumā ar raltegravīra g upu. Vi oloģiskās veiksmes rādītāji 48. nedēļā elvitegravīra un raltegravīra grupā sieviešu kā t s pacientēm bija attiecīgi 47,5% (28/59) un 62,7% (42/67) (atšķirība: -12,3% [95% TI: no -30,1% līdz 5,5%]) un vīriešu kārtas pacientiem attiecīgi 62,3% (182/292) un 56,3% (160/284) (atšķirība: 5,3% [95% TI: no -2,5% līdz 13,2%]). Viroloģiskās veiksmes rādītāji

96. nedēļā elvitegravīra un raltegravīra grupā sieviešu kārtas pacientēm bija attiecīgi 39,0% (23/59) un 52,2% (35/67) (atšķirība: -8,4% [95% TI: no -26,1% līdz 9,2%]) un vīriešu kārtas pacientiem 55,1% (161/292)lesun 53,2% (151/284) (atšķirība: 1,5% [95% TI: no -6,5% līdz 9,6%]).

Pediatriskā populācija

āEiropas Zāļu aģ ntūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus elvitegravīra vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās HIV-1 infekcijas ārstēšanā (informāciju par lietošanu bērniem

Zskatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc perorālas ar ritonavīru papildināta elvitegravīra lietošanas kopā ar uzturu HIV-1 inficētiem pacientiem elvitegravīra maksimālā koncentrācija plazmā tika novērota 4 stundas pēc devas lietošanas. Vidējais elvitegravīra Cmax, AUCtau, un Ctrough (vidējais ± SD) līdzsvara stāvoklī pēc elvitegravīra un ar ritonavīru papildināta proteāzes inhibitora vairākām devām (150 mg elvitegravīra un darunavīrs vai fosamprenavīrs; 85 mg elvitegravīra un atazanavīrs vai lopinavīrs) HIV-1 inficētiem pacientiem bija attiecīgi 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•h/ml un 0,38 ± 0,22 µg/ml elvitegravīram. Absolūtā perorālā biopieejamība nav noteikta.

Salīdzinot ar rādītājiem tukšā dūšā, lietojot papildinātu elvitegravīru fiksētu devu kombinācijas veidā kā 150 mg elvitegravīra/150 mg kobicistata/200 mg emtricitabīna/245 mg tenofovīra disoproksila kopā ar vieglu maltīti (aptuveni 373 kcal, 20% tauku) vai augsta tauku satura maltīti (aptuveni

800 kcal, 50% tauku) izraisīja pastiprinātu elvitegravīra iedarbību. Lietojot elvitegravīru kopā ar vieglu maltīti, Cmax un AUCtau pieauga par 22% un 36%, savukārt augsta tauku satura maltītes gadījumā attiecīgi paaugstinājās par 56% un 91%.

Izkliede

 

 

Apmēram 98-99% elvitegravīra saistās ar plazmas olbaltumvielām un diapazonā no 1,0 ng/ml līdz

 

 

tas

1,6 µg/ml saistīšanās nav atkarīga no zāļu koncentrācijas. Vidējā zāļu koncentrācijas attiecība plazmā

un asinīs ir 1,37.

 

 

Biotransformācija

 

 

Elvitegravīra oksidatīvā metabolizēšanās norit ar CYP3A starpniecību (galvenais ceļš) un

 

glikuronizācija ar UGT1A1/3 enzīmu palīdzību (sekundārais ceļš).

istr

 

Ritonavīrs nomāc CYP3A, tādējādi ievērojami paaugstinot elvitegravīra koncen ācijuēplazmā.

Lietojot ritonavīru vienu reizi dienā (20-200 mg), elvitegravīra iedarbība pa t pr nās pēc atkārtotas lietošanas vienu reizi dienā, elvitegravīra iedarbībai sasniedzot līdzsvaru,ğl etojot aptuveni 100 mg ritonavīra. Palielinot ritonavīra devu, netiek novērota turpmāka elvitegravīra edarbības pastiprināšanās. Vitekta ir paredzēts lietošanai tikai vienlaicīgi ar ritonavīru kā papildinošo reaģentu.

Nepapildināta elvitegravīra vidējā līdzsvara koncentrācija (AUCretau) pēc vairāku devu lietošanas ir par ~ 20% zemāka, salīdzinot ar vienreizējas devas lietošanu, kas no āda uz nelielu tā metabolisma autoindukciju. Papildinot ar ritonavīru (100 mg), elviteg avī a metabolisma galvenā kavēšana tiek novērota ar ievērojami paaugstinātu sistēmisko iedarbību (20 reizes lielāks AUC), īpaši augstu Ctrough koncentrāciju un ilgāku vidējo eliminācijas pusperiodu (9,5 salīdzinājumā ar 3,5 stundām).

Pēc vienreizējas perorālas ar ritonavīru papildi

ātā [14C]elvitegravīra devas lietošanas elvitegravīrs

bija dominējošā viela plazmā un veidoja aptuve

i 94% un 61% no plazmā cirkulējošās radioaktīvās

vielas pēc attiecīgi 32 un 48 stundām. Aromātiskie un alifātiskie hidroksilācijas vai glikuronizācijas

sintezētie metabolīti sastopami ļoti nelielā daudzumā un tie neatstāj iespaidu uz kopējo elvitegravīra

pretvīrusu aktivitāti.

nav

Eliminācija vairs

Pēc perorālas ar riton vīru p p ld nāta [14C]elvitegravīra lietošanas 94,8% devas izdalījās izkārnījumos, kas atbilda el itegr vīra hepatobiliārai eliminācijai; 6,7% no lietotās devas izdalījās urīnā kā metabolīti. Ar riton vīru papildināta elvitegravīra mediānais terminālais plazmas eliminācijas pusperiods ir aptu eni 8,7–13,7 stundas.

Linearitāte/nelinearitāteles

E vit gravīra koncentrācija plazmā ir nelineāra un mazāka nekā proporcionāla devai, iespējams šķīdības i rob žotas absorbcijas dēļ.

āGados vecāki cilvēki

ZElvitegravīra farmakokinētika nav pilnībā novērtēta gados vecākiem cilvēkiem (vecākiem par 65 gadiem).

Dzimums

Nav konstatētas klīniski nozīmīgas papildināta elvitegravīra farmakokinētikas atšķirības vīriešiem un sievietēm.

Etniskā piederība

Nav konstatētas klīniski nozīmīgas papildināta elvitegravīra farmakokinētikas atšķirības dažādas etniskās piederības pārstāvjiem.

Pediatriskā populācija

Elvitegravīra farmakokinētika pediatriskajā populācijā nav izvērtēta.

Nieru darbības traucējumi

HIV-1 neinficētiem pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss mazāks par 30 ml/min) tika veikts papildināta elvitegravīra farmakokinētikas pētījums. Netika konstatētas klīniski nozīmīgas elvitegravīra farmakokinētikas atšķirības veseliem cilvēkiem un pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem. Nav nepieciešama Vitekta devas pielāgošana pacientiem ar nieru darbības traucējumiem.

Aknu darbības traucējumi

tas

 

Elvitegravīrs metabolizējas un izdalās galvenokārt caur aknām. HIV-1 neinficētiem pacientiem r mēreniem aknu darbības traucējumiem (B klase pēc Child-Pugh klasifikācijas) tika veik s p pildināt elvitegravīra farmakokinētikas pētījums. Netika konstatētas klīniski nozīmīgas elvitegravīra farmakokinētikas atšķirības veseliem cilvēkiem un pacientiem ar mēreniem aknu darbības traucējumiem. Nav nepieciešama Vitekta devas pielāgošana pacientiem ar viegliem vai m eniem

aknu darbības traucējumiem. Nav pētīta elvitegravīra farmakokinētika pacien iem ar smagiem aknu

darbības traucējumiem (C klase pēc Child-Pugh klasifikācijas).

ē

B hepatīta un/vai C hepatīta vīrusa koinfekcija

 

Ierobežotie populācijas farmakokinētiskās analīzes (n = 56) dati norāda, ka B hepatīta

un/vai C hepatīta vīrusa koinfekcijai nav klīniski nozīmīgas ietekmes uzistrpapildināta elvitegravīra

iedarbību.

ğ

 

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģiskoredrošumu, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību neliecina par īpašu risku cilvēkam. Attīstības toksicitātes pētījumos maksimālās pārbaudītās elvitegravīra devas žurkām un trušiem attiecīgi aptuveni 29 reizes un 0,2 reizes pārsniedza terapeitiskās iedarbības līmeni cilvēkam.

 

 

vairs

Elvitegravīrs uzrādīja negatīvu rezultātu in vitro baktēriju mutagenitātes testā (Eimsa tests) un in vivo

mikrokodoliņu testā žurkām, lietojot devasnavlīdz 2000 mg/kg. In vitro hromosomu aberācijas testā

elvitegravīrs uzrādīja negatīvu ezultātu pēc metaboliskas aktivācijas; tomēr bez aktivācijas novēroja

pretrunīgu rezultātu.

Ilgtermiņa elvitegra īra perorālās kancerogenitātes pētījumi pelēm un žurkām neuzrādīja kancerogēnu

potenciālu.

 

 

les

 

Aktīvā viela elvitegravīrs ir noturīga apkārtējā vidē.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

ā

 

6.1.

Palīgvielu saraksts

Z

 

 

Tabletes kodols

 

Kroskarmelozes nātrija sāls

Hidroksipropilceluloze

Laktozes monohidrāts

Magnija stearāts

Mikrokristāliskā celuloze

Nātrija laurilsulfāts

Apvalks

Indigokarmīna alumīnija laka (E132)

Makrogols 3350 (E1521)

Polivinilspirts (daļēji hidrolizēts) (E1203)

Talks (E553B)

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

6.2.

Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

ētas

4 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

istr

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

 

 

 

 

 

re

Augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudele ar bērniem neatv ramu aizdari, satur 30 apvalkotās

tabletes.

 

 

 

ğ

Iepakojuma izmērs: 1 pudele ar 30 apvalkotām tabletēm.

 

6.6.

 

 

nav

 

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēš

n i

 

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiz

īci tbilstoši vietējām prasībām.

7.

 

vairs

 

 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

 

Gilead Sciences International L m ted

 

 

 

Cambridge

 

 

 

 

CB21 6GT

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

EU/1/13/883/001

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Z

 

 

 

 

 

Reģistrācijas datums: 2013. gada 13. novembrī

 

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitekta 150 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 150 mg elvitegravīra (elvitegravir).

 

tas

 

ē

Palīgviela ar zināmu iedarbību: katra tablete satur 10,9 mg laktozes (monohidrāta veidā).

 

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

istr

 

 

 

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

ğ

 

re

Zaļa, trīsstūra formas apvalkotā tablete, tās izmērs ir 10,9 mm x 10,5 mm, ar iegravētu uzrakstu „GSI” tabletes vienā pusē un numuru „150” tabletes otrā pusē.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

 

 

 

 

nav

Vitekta, lietojot vienlaicīgi ar ritonavīru papildi ātu proteāzes inhibitoru un citiem pretretrovīrusu

 

 

 

vairs

 

līdzekļiem, ir paredzēts cilvēka imūndeficīta vīrusa-1 (HIV-1) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem, kas

inficēti ar HIV-1 bez zināmām mutācijām, kas saistītas ar rezistenci pret elvitegravīru (skatīt 4.2. un

5.1. apakšpunktu).

 

 

4.2.

 

Devas un lietoš n s veids

 

Terapija jāuzsāk HIV infekcijas ārstēšanā pieredzējušam ārstam.

Devas

 

 

 

Vit

kta jāli to kombinācijā ar ritonavīru papildinātu proteāzes inhibitoru.

Skatīt vi n aicīgi lietotā, ar ritonavīru papildinātā proteāzes inhibitora zāļu aprakstu.

Z

 

 

 

 

Ieteicamā Vitekta deva ir viena 85 mg tablete vai viena 150 mg tablete perorāli vienu reizi dienā kopā

ar uzturu.lesVitekta deva ir atkarīga no vienlaicīgi lietotā proteāzes inhibitora (skatīt 1. tabulu un 4.4. un

ā4.5. apakšpunktu). Lai iegūtu informāciju par 85 mg tablešu lietošanu, lūdzu, skatīt Vitekta 85 mg

tablešu zāļu aprakstu.

Vitekta jālieto šādā veidā vienu reizi dienā:

-vai nu tajā pašā laikā, kad lieto vienu reizi dienā nozīmēto, ar ritonavīru papildināto proteāzes inhibitoru,

-vai arī vienlaicīgi ar divas reizes dienā nozīmētā, ar ritonavīru papildinātā proteāzes inhibitora pirmo devu.

fosamprenavīrs 700 mg un ritonavīrs 100 mg divas reizes dienā
150 mg vienu reizi dienā
1. tabula. Ieteicamās devas lietošanas shēmas
Vitekta devasVienlaicīgi lietotā ar ritonavīru papildinātā proteāzes inhibitora deva
atazanavīrs 300 mg un ritonavīrs 100 mg vienu reizi dienā
85 mg vienu reizi dienā
lopinavīrs 400 mg un ritonavīrs 100 mg divas reizes dienā
darunavīrs 600 mg un ritonavīrs 100 mg divas reizes dienā

Izlaista devaētas

Nav pieejami dati, lai varētu ieteikt citu Vitekta devas lietošanas biežumu vai HIV-1 pro eāzes inhibitorus, kas nav norādīti 1. tabulā.

 

 

 

istr

Ja 1 stundas laikā pēc Vitekta lietošanas pacientam sākas vemšana, jāli to otra tablete.

Īpašas pacientu grupas

 

ğ

 

re

 

Gados vecāki cilvēki

 

 

 

 

 

Nav pieejami dati, balstoties uz kuriem varētu sniegt ieteikumus par devām pacientiem, kuri vecāki

par 65 gadiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

nav

 

 

Ja pacients izlaidis Vitekta devas lietošanu 18 stundu laikā kopš paredzētā lie ošanas laika, pacientam jālieto Vitekta deva, cik ātri vien iespējams kopā ar uzturu, un tad jāatsāk nākamo devu lietošana atbilstoši parastajam plānam. Ja pacients izlaidis Vitekta devas lietošanu un ir pagājušas vairāk nekā 18 stundas un gandrīz ir pienācis laiks nākamajai devai, pacientam deva r jā zla ž un jāatsāk nākamo devu lietošana atbilstoši parastajam plānam.

Nieru darbības traucējumi

Nav nepieciešama Vitekta devas pielāgoša a pacie tiem ar nieru darbības traucējumiem (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nav nepieciešama Vitekta devas p elāgošana pacientiem ar viegliem (A klase pēc Child-Pugh klasifikācijas) vai mēreniem (B kl se pēc Child-Pugh klasifikācijas) aknu darbības traucējumiem. Elvitegravīra lietošana n v pētīta pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase pēc Child-Pugh klasifikācij s) (sk tīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

Pediatrileskā populācija

Aknu darbības traucējumivairs

Elvitegravīra drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā no 0 līdz18 gadiem, līdz šim nav pierādīta ( katīt 5.1. apakšpunktu). Dati nav pieejami.

āLietošanas v ids

Vitekta j ieto reizi dienā, perorāli, kopā ar uzturu (skatīt 5.2. apakšpunktu). Apvalkoto tableti nedrīkst Zsakošļ t vai sasmalcināt.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Vienlaicīga lietošana ar šādām zālēm, jo iespējams viroloģiskās atbildes reakcijas zudums un iespējama rezistences attīstība (skatīt 4.5. apakšpunktu):

pretkrampju līdzekļi: karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns;

antimikobakteriāli līdzekļi: rifampicīns;

augu izcelsmes zāles: asinszāle (hypericum perforatum).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vispārīgi

Lai gan ir pierādīts, ka efektīva vīrusu supresija, lietojot pretretrovīrusu terapiju, būtiski mazina seksuālas transmisijas risku, nevar izslēgt noteiktu atlikušo risku. Jāveic piesardzības pasākumi transmisijas novēršanai saskaņā ar nacionālajām vadlīnijām.

Cits Vitekta devas lietošanas biežums vai citu HIV-1 proteāzes inhibitoru, kas nav norādīti 1. tabulā,

lietošana var radīt nepietiekamu vai paaugstinātu elvitegravīra un/vai vienlaicīgi lietoto preparātu

koncentrāciju plazmā.

tas

 

Rezistence

Elvitegravīram ir relatīvi zema ģenētiskā barjera pret rezistenci. Tādēļ, ja vien iesp jams,ēVitekta jālieto kopā ar ritonavīru papildinātu pilnībā aktīvu proteāzes inhibitoru un otru pilnībā aktīvu pretretrovīrusa līdzekli, lai samazinātu potenciāli neveiksmīgas viroloģ skās ār ēšanas un rezistences attīstības risku (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Vairumā gadījumu pret elvitegravīru rezistenti vīrusi uzrāda krustenisko rezistenci pret ral egr vīru, kas ir integrāzes ķēdes pārvietošanas inhibitors (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Citu zāļu vienlaicīga lietošana

 

 

Elvitegravīru galvenokārt metabolizē CYP3A. Vitekta vienlaicīga li tošanaistrar spēcīgiem CYP3A

inducētājiem (tajā skaitā asinszāli [hypericum perforatum],

ifampicīnu,ğkarbamazepīnu, fenobarbitālu

un fenitoīnu) ir kontrindicēta (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu). Vit kta vi nlaicīga lietošana ar

mēreniem CYP3A inducētājiem (tajā skaitā, bet ne tikai, efavi enzu un bosentānu) nav ieteicama

(skatīt 4.5. apakšpunktu).

nav

re

 

Tā kā Vitekta ir jālieto kombinācijā ar riton vīru p pildinātu proteāzes inhibitoru, zāļu ordinētājiem ir jāskata vienlaicīgi lietojamā proteāzes i hibitora un riton vīra zāļu apraksts, lai iegūtu informāciju par kontrindicētajām zālēm un citu zāļu nozīmīgu savstarpēju mijiedarbību, kas var radīt potenciālas dzīvību apdraudošas blakusparādības vai terapeitiskās iedarbības zudumu un iespējamu rezistences attīstību.

Ir pierādīts, ka atazanavīrs/r tonavī un lopinavīrs/ritonavīrs ievērojami paaugstina elvitegravīra koncentrāciju plazmā (skatīt 4.5. apakšpunktu). Lietojot kombinācijā ar atazanavīru/ritonavīru un lopinavīru/ritonavīru, Vitekta deva jāsamazina no 150 mg vienu reizi dienā līdz 85 mg vienu reizi dienā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Lūdzu, skatīt Vitekta 85 mg tablešu zāļu aprakstu.

Vitektalesun saistīto aktīvairso ielu vienlaicīga lietošana: Vitekta ir jālieto kombinācijā ar ritonavīru papildinātu proteāzes inhibitoru. Vitekta nedrīkst lietot kopā ar proteāzes inhibitoru, kas papildināts ar citu līdzekli, jo nav iegūti pierādījumi, lai sniegtu ieteikumus par šādu kombināciju devām.

E vit gravīra papildināšana ar citiem līdzekļiem, kas nav ritonavīrs, var radīt nepietiekamu e vit gravīra un/vai proteāzes inhibitora koncentrāciju plazmā, tādējādi izraisot terapeitiskās

āiedarbības zudumu un iespējamu rezistences attīstību.

ZVitekta nedrīkst lietot kopā ar zālēm, kas satur elvitegravīru vai farmakokinētiski papildinātiem līdzekļiem, kas nav ritonavīrs.

Kontracepcijas prasības

Sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto vai nu hormonālās kontracepcijas līdzeklis, kas satur vismaz 30 µg etinilestradiola un progestagēnu norgestimātu, vai arī jālieto alternatīva uzticama kontracepcijas metode (skatīt 4.5. un 4.6. apakšpunktu). Elvitegravīra vienlaicīga lietošana ar perorālās kontracepcijas līdzekļiem, kas satur progestagēnu, kas nav norgestimāts, nav pētīta un tāpēc no tās vajadzētu izvairīties.

Pacientiem, kuri hormonu aizstājterapijas nolūkos lieto estrogēnus, nepieciešama estrogēnu deficīta simptomu klīniska kontrole (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Oportūnistiskas infekcijas

Pacientiem, kas saņem Vitekta vai kādu citu pretretrovīrusu terapiju, vēl aizvien var rasties oportūnistiskas infekcijas un citi HIV infekcijas sarežģījumi, tādēļ viņiem jāatrodas stingrā ar HIV saistītu slimību ārstēšanā pieredzējušu ārstu klīniskā uzraudzībā.

Pacienti ar HIV un B vai C hepatīta vīrusa vienlaicīgu infekciju

Pacientiem ar hronisku B vai C hepatīta infekciju, kas tiek ārstēti ar pretretrovīrusu terapiju, ir palielināts smagu un, iespējams, letālu aknu blakusparādību risks.

Ārstiem jāievēro spēkā esošās HIV ārstēšanas vadlīnijas, lai optimāli ārstētu HIV infekciju p cien iem ar B hepatīta vīrusa (HBV) vienlaicīgu infekciju.

Aknu slimība

tas

 

Elvitegravīrs nav pētīts pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (C klase p c Child-Pugh

klasifikācijas). Pacientiem ar viegliem (A klase pēc Child-Pugh klasifikācija ) vai mēēeniem (B klase

pēc Child-Pugh klasifikācijas) aknu darbības traucējumiem Vitekta devas p elāgošana nav

 

nepieciešama (skatīt 4.2. un 5.2. apakšpunktu).

 

Pacientiem ar iepriekš pastāvošiem aknu darbības traucējumiem, tostarpğhroniskuistraktīvu hepatītu, kombinētas pretretrovīrusu terapijas (combination antiretroviral th rapy, CART) laikā biežāk rodas aknu darbības novirzes, un tāpēc šie pacienti jāuzrauga atbilstoši standarta praksei. Ja šiem pacientiem ir vērojamas aknu slimības pasliktināšanās pazīmes, jāapsver īslaicīgas vai pilnīgas ārstēšanas pārtraukšanas nepieciešamība.

Ķermeņa masa un vielmaiņas raksturlielumi

re

Pretretrovīrusu terapijas laikā var palielinātiesnavķermeņa masa un paaugstināties lipīdu un glikozes līmenis asinīs. Šīs izmaiņas daļēji var būt saistīt s r slimības kontroli un ar dzīvesveidu. Dažos gadījumos iegūti pierādījumi par terapijas ietekmi uz lipīdu līmeni, bet nav pārliecinošu pierādījumu, kas ķermeņa masas palielināšanos ļautu saistīt ar kādu noteiktu ārstēšanas līdzekli. Par lipīdu un glikozes līmeņa kontrolivairsasinīs niegta at auce uz oficiālām HIV ārstēšanas vadlīnijām. Lipīdu līmeņa traucējumi jāārstē atbilstoši klīni kām indikācijām.

Imūnsistēmas reaktivācijas s nd oms

HIV inficētiem pacientiem, kur em, uzsākot CART, ir smags imūndeficīts, var parādīties iekaisuma reakcija uz asimptomātiskiem v i esošiem oportūniskajiem patogēnajiem mikroorganismiem un var novest pie smaga klīniskā stāvokļa vai pasliktināt simptomu izpausmes. Parasti šādas reakcijas ir novērotas dažu pirmo nedēļu vai mēnešu laikā pēc CART uzsākšanas. Nozīmīgākie šādu reakciju piemērilesir citomegalovīrusu izraisīts tīklenes iekaisums, ģeneralizētas un/vai vietējas mikobakteriālas infekcijas un Pneumocystis jirovecii pneimonija. Visas iekaisuma reakciju pazīmes ir jāizvērtē, un nepi ci šamības gadījumā jāordinē ārstēšana.

āIr saņ mti ziņojumi par autoimūniem traucējumiem (tādiem kā Graves slimība), kas notiek imūnsistēmas reaktivācijas apstākļos; tomēr laiks līdz to rašanās sākumam ir mainīgāks un šie

Znotikumi var parādīties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas.

Osteonekroze

Tiek ziņots par osteonekrozes gadījumiem, īpaši pacientiem ar progresējošu HIV-slimību un/vai pacientiem, kuri ilgstoši saņēmuši CART, lai gan tiek uzskatīts, ka etioloģiju nosaka vairāki faktori (tajā skaitā kortikosteroīdu lietošana, alkohola lietošana, smaga imūnsupresija, palielināts ķermeņa masas indekss). Ja rodas locītavu smeldze un sāpes, locītavu stīvums vai kļūst apgrūtinātas kustības, pacientam jāiesaka konsultēties ar ārstu.

Palīgvielas

Vitekta satur laktozi. Tādēļ, šīs zāles nedrīkst lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

Mijiedarbība ar CYP3A inducētājiem

Elvitegravīru galvenokārt metabolizē CYP3A (skatīt 5.2. apakšpunktu). Paredzams, ka zāles, kas darbojas kā spēcīgi (palielinot substrāta klīrensu > 5 reizes) vai mēreni (palielinot substrāta klīren u 2-5 reizes) CYP3A inducētāji, samazinās elvitegravīra koncentrāciju plazmā.

Vienlaicīga lietošana kontrindicēta

ē

 

Vitekta vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas ir spēcīgi CYP3A inducētāji, ir kontrindic ta, jo paredzamā

samazinātā elvitegravīra koncentrācija plazmā var izraisīt terapeitiskās iedarbības zudumutasun

iespējamu rezistences attīstību (skatīt 4.3. apakšpunktu).

 

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

ğ

Vitekta vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas ir mēreni CYP3A inducētāji (tai ka tā, bet ne tikai,

efavirenzu un bosentānu), nav ieteicama, jo paredzamā samazinātā elv tegravīra koncentrācija plazmā

var izraisīt terapeitiskās iedarbības zudumu un iespējamu rezistences attīstību pret elvitegravīru (skatīt

4.4. apakšpunktu).

re

istr

 

Mijiedarbības kad nepieciešama Vitekta devas pielāgošana

Elvitegravīra oksidatīvā metabolizēšanās norit ar CYP3A sta pniecību (galvenais ceļš) un glikuronizācija - ar UGT1A1/3 enzīmu palīdzību (sekundārais ceļš). Vitekta vienlaicīga lietošana ar zālēm, kas ir spēcīgi UGT1A1/3 inhibitori, v r izr isīt el itegravīra koncentrācijas plazmā paaugstināšanos, līdz ar to var būt nepiecieš ma de s pielāgošana. Piemēram, ir pierādīts, ka

atazanavīrs/ritonavīrs un lopinavīrs/rito

avīrs (spēcīgi UGT1A1/3 inhibitori) ievērojami paaugstina

elvitegravīra koncentrāciju plazmā (skatīt 2. tabulu). Tādējādi, lietojot kombinācijā ar

atazanavīru/ritonavīru un lopinavīru/rito

avīru, Vitekta deva jāsamazina no 150 mg vienu reizi dienā

līdz 85 mg vienu reizi dienā (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu). Lūdzu, skatīt Vitekta 85 mg tablešu zāļu

aprakstu.

nav

Citas mijiedarbības vairs

Elvitegravīrs ir vidēji spēcīgs nducētājs, tāpēc tas var inducēt CYP2C9 un/vai inducējamus UGT enzīmus. Tādējādi el itegr īrs v r samazināt CYP2C9 substrātu (piemēram, varfarīna) vai UGT (piemēram, etinilestr diol ) koncentrāciju plazmā. Turklāt in vitro pētījumos ir pierādīts, ka elvitegravīrs ir ājš līdz idēji spēcīgs CYP1A2, CYP2C19 un CYP3A enzīmu inducētājs. Elvitegravīramlesvar piemist arī vāja līdz vidēji spēcīga CYP2B6 un CYP2C8 enzīmu inducētāja īpašības, jo šie enzīmi tiek regulēti līdzīgi kā CYP2C9 un CYP3A. Tomēr, novērtējot klīniskos datus, konstatēt , ka nav klīniski nozīmīgas izmaiņas iedarbībā uz metadonu (ko galvenokārt metabolizē CYP2B6 un CYP2C19) pēc vienlaicīgas lietošanas ar papildinātu elvitegravīru salīdzinājumā ar

āmetadona monot rapiju (skatīt 2. tabulu).

ZElvitegravīrs ir OATP1B1 un OATP1B3 substrāts un OATP1B3 inhibitors in vitro. Šīs mijiedarbības nozīme in vivo nav skaidra.

Mijiedarbības starp elvitegravīru un iespējami vienlaicīgi lietotām zālēm norādītas tālāk 2. tabulā (darbības pastiprināšanās apzīmēta ar „↑”, samazināšanās ar „↓”, bez izmaiņām ar „↔”). Aprakstītās mijiedarbības ir pamatotas vai nu ar pētījumiem par zāļu mijiedarbību, vai paredzamajām mijiedarbībām prognozētās mijiedarbības ietekmes dēļ un iespējamām nopietnām blakusparādībām vai terapeitiskās iedarbības zuduma dēļ.

Mijiedarbības pētījumos ietekme uz Vitekta tika noteikta, salīdzinot farmakokinētikas rādītājus papildināta elvitegravīra (kā farmakokinētiskās iedarbības pastiprinātāju izmantojot vai nu ritonavīru,

vai kobicistatu) monoterapijas gadījumā un ar vienlaicīgi lietotām zālēm. Mijiedarbība ar nepapildinātu elvitegravīru netika pētīta. Izņemot gadījumus, kas norādīti 2. tabulā, papildinātā elvitegravīra vai vienlaicīgi lietoto zāļu deva, lietojot vienas pašas vai kombinācijā, bija vienāda.

2. tabulā sniegtie proteāzes inhibitoru farmakokinētiskie parametri tika novērtēti ritonavīra klātbūtnē.

Lai gan starp zālēm un elvitegravīru var neveidoties faktiska vai paredzama mijiedarbība, tām iespējama mijiedarbība ar ritonavīru un/vai proteāzes inhibitoru, kas lietots vienlaicīgi ar elvitegravīru. Zāļu ordinētājam vienmēr ir jāskata ritonavīra vai proteāzes inhibitora zāļu apraksts.

2. tabula. Mijiedarbība starp elvitegravīru un citām zālēm

 

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

 

Ieteikumi lietošanai kopā r

 

 

 

grupām

 

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

 

ritonavīru papildinātu elvi egr vīru

 

 

 

 

 

procentuālās izmaiņas

 

 

 

 

 

PRETRETROVĪRUSU LĪDZEKĻI

 

 

 

 

 

 

HIV proteāzes inhibitori

 

 

 

tas

 

 

Atazanavīrs (300 mg vienu

Ir pierādīts, ka atazanavīrs/ritonavīrs

Lietojot kombinācijā ar atazanavīru,

 

 

reizi dienā)

 

ievērojami paaugstina elvitegravīra

Vitekta devai jābūt 85 mg vienu reizi

 

 

Elvitegravīrs (200 mg vienu

koncentrāciju plazmā.

 

 

ē

 

 

 

dienā. Lietojot kombinācijā ar Vitekta,

 

 

reizi dienā)

 

Elvitegravīrs:

 

 

atazanavīra devai jābūt 300 mg kopā

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

 

 

ar ritonavīru 100 mg vienu reizi dienā.

 

 

reizi dienā)

 

AUC: ↑ 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 85%

 

 

Nav pieejami dati, lai ieteiku

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 188%

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

vi nlaicīgu lietošanu ar citām

 

 

 

 

 

 

 

 

atazanavīra devām (skatīt 4.2.

 

 

 

 

 

Atazanavīrs:

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

apakšpunktu).

 

 

 

 

 

AUC: ↔

nav

re

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 35%

 

 

 

Atazanavīrs (300 mg vienu

Elvitegravīrs:

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

AUC: ↔*

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs (85 mg vienu

Cmax: ↔*

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↑ 38%*

 

 

 

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

Atazanavīrs:

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cm n: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*s līdzinot ar elvitegravīra/ritonavīra

 

 

 

 

 

 

 

150/100 mg lietošanu vienu reizi

 

 

 

 

 

 

 

 

dienā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

vairssalīdzinot ar atazanavīra/ritonavīra

 

 

 

 

 

 

 

300/100 mg lietošanu vienu reizi

 

 

 

 

 

 

 

 

dienā.

 

 

 

 

 

 

Darunavīrs (600 mg divas

Elvitegravīrs:

 

 

Lietojot kombinācijā ar darunavīru,

 

 

reiz s di n )

 

AUC: ↔

 

 

Vitekta devai jābūt 150 mg vienu reizi

 

 

E vitegravīrs (125 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

dienā.

 

 

 

reizi dien )

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

Nav pieejami dati, lai ieteiku

 

 

Ritonavīrs (100 mg divas

 

 

 

 

 

ā

 

Darunavīrs:

 

 

vienlaicīgu lietošanu ar citām

 

 

reizes dienā)

 

 

 

 

Z

 

 

AUC: ↔

 

 

darunavīra devām (skatīt 4.2.

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

apakšpunktu).

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 17%

 

 

 

 

 

28
Stavudīns: AUC: ↔ Cmax: ↔
Zidovudīns : AUC: ↔ Cmax: ↔
Tipranavīrs: nav AUC: ↔
Cmax: ↔ Cmin: ↓ 11%
Nukleozīdu analoguvairsreversās transkriptāzes i hibitori (NRTI)
Didanozīns (400 mg vienu Elvitegravīr : reizi dienā)AUC: ↔ Elvitegravīrs (200 mg vienu Cmax: ↔ reizi dienā)Cm n: ↔ Ritonavīrs (100 mg vienu
reizi dienā)Did nozīns: AUC: ↓ 14%
les Cmax: ↓ 16%
Zidovudīns (300 mg di as Elvitegravīrs: reizes dienā)AUC: ↔ Elvit gravīrs (200 mg vienu Cmax: ↔
reizi di nā)Cmin: ↔ Ritonavīrs (100 mg vienu
āreizi di n )
ZStavudīns (40 mg vienu reizi Elvitegravīrs: dienā)AUC: ↔ Elvitegravīrs (200 mg vienu Cmax: ↔ reizi dienā)Cmin: ↔ Ritonavīrs (100 mg vienu
reizi dienā)
Elvitegravīrs:
AUC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Tipranavīrs (500 mg divas reizes dienā)
Elvitegravīrs (200 mg vienu reizi dienā)
Ritonavīrs (200 mg divas reizes dienā)
Elvitegravīrs:
AUC: ↑ 75%
Cmax: ↑ 52%
Cmin: ↑ 138%
Lopinavīrs:
AUC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↓ 8%
Lopinavīrs/ritonavīrs
(400/100 mg divas reizes dienā)
Elvitegravīrs (125 mg vienu reizi dienā)
Fosamprenavīrs: AUC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Fosamprenavīrs (700 mg divas reizes dienā) Elvitegravīrs (125 mg vienu reizi dienā)
Ritonavīrs (100 mg divas reizes dienā)
Elvitegravīrs:
AUC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Ir pierādīts, ka lopinavīrs/ritonavīrs ievērojami paaugstina elvitegravīra koncentrāciju plazmā.
Zāles pēc terapeitiskajām grupām
Ietekme uz zāļu līmeni
Vidējās AUC, Cmax, Cmin procentuālās izmaiņas

Ieteikumi lietošanai kopā ar ritonavīru papildinātu elvitegravīru

Lietojot kombinācijā ar fosamprenavīru, Vitekta devai jābūt 150 mg vienu reizi dienā.

Nav pieejami dati, lai ieteiku

 

 

vienlaicīgu lietošanu ar citām

fosamprenavīra devām (skatīt 4.2.

apakšpunktu).

 

tas

 

 

 

 

 

 

Lietojot kombinācijā ar

 

 

lopinavīru/ritonavīru, Vi ek dev i

 

 

ē

jābūt 85 mg vienu reizi dienā.

 

istr

 

 

Nav pieejami dati, lai ieteiku

 

 

vienlaicīgu lie ošanu ar citām

lopinavīra/ri onavī a devām (skatīt

4.2. apakšpunk u).

 

 

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

 

N pieti kamu klīnisko datu dēļ

lvit gravīra un tipranavīra

 

 

kombinācija nav ieteicama (skatīt

4.2. apakšpunktu).

 

 

 

Tā kā didanozīnu jālieto tukšā dūšā, tas jālieto vismaz vienu stundu pirms vai divas stundas pēc Vitekta lietošanas (ko lieto kopā ar uzturu). Ieteicama klīniskā uzraudzība.

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar zidovudīnu, devas pielāgošana nav nepieciešama.

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar stavudīnu, devas pielāgošana nav nepieciešama.

 

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

 

 

Ieteikumi lietošanai kopā ar

 

 

 

grupām

 

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

 

ritonavīru papildinātu elvitegravīru

 

 

 

 

 

procentuālās izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

Abakavīrs (600 mg vienu

Elvitegravīrs:

 

 

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

reizi dienā)

 

AUC: ↔

 

 

 

abakavīru, devas pielāgošana nav

 

 

Elvitegravīrs (200 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

 

nepieciešama.

 

 

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

Abakavīrs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenofovīra disoproksila

Elvitegravīrs:

 

 

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

fumarāts (300 mg vienu reizi

AUC: ↔

 

 

 

tenofovīra disoproksila fum rātu v i

 

 

dienā)

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

emtricitabīnu, devas pielāgoš na n v

 

 

Emtricitabīns (200 mg vienu

Cmin: ↔

 

 

 

nepieciešama.

 

tas

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs (50 mg vienu

Tenofovīrs:

 

 

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

Emtricitabīns:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Nenukleozīdo reversās transkriptāzes inhibitori (NNRTI)

 

ğ

 

 

 

 

Efavirenzs

 

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

Vi nlaicīga lietošana nav ieteicama

 

 

 

 

 

pētīta.

 

 

 

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

 

 

 

 

 

 

Ir paredzams, ka efavirenza un

re

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravīra vienl

icīga lietoš na

ar

 

 

 

 

 

 

 

 

izraisīt elvitegravīra koncentrācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmā samazi āš

os, tādējādi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izraisot terapeitiskās iedarbības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zudumu un iespējamu rezistences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attī tību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etravirīns (200 mg divas

Elviteg avī :

nav

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

reizes dienā)

 

AUC: ↔

 

etravirīnu, devas pielāgošana nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs (150 mg vienu

Cm x: ↔

 

 

 

nepieciešama.

 

 

 

 

reizi dienā)

 

Cm n: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

Etr virīns :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairsCmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevirapīns

 

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

Vienlaicīga lietošana nav ieteicama

 

 

 

les

 

pētīta.

 

 

 

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

 

 

 

 

 

Ir paredzams, ka nevirapīna un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravīra vienlaicīga lietošana var

 

 

 

 

 

 

 

izraisīt elvitegravīra koncentrācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmā samazināšanos, tādējādi

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izraisot terapeitiskās iedarbības

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zudumu un iespējamu rezistences

 

 

 

 

 

 

 

 

attīstību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilpivirīns

 

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

Nav paredzams, ka elvitegravīra un

 

 

 

 

 

pētīta.

 

 

 

rilpivirīna vienlaicīga lietošana var

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radīt elvitegravīra koncentrācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmā izmaiņas, tāpēc Vitekta devas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pielāgošana nav nepieciešama.

 

Elvitegravīrs (vienlaicīga antacīdu lietošana):
AUC: ↓ 45%
Cmax: ↓ 47%
Cmin: ↓ 41%
Ietekme uz zāļu līmeni
Vidējās AUC, Cmax, Cmin procentuālās izmaiņas
Elvitegravīrs:
AUC: ↔
Cmax: ↔
Cmin: ↔
Maraviroks:§
AUC: ↑ 186%
Cmax: ↑ 115%
Cmin: ↑ 323%
Elvitegravīrs (antacīda suspensija ±
4 stundas pēc elvitegravīra lietošanas): AUC: ↔
Cmin: ↔
Cmax: ↔

Zāles pēc terapeitiskajām grupām

CCR5 antagonisti

Maraviroks (150 mg divas reizes dienā)

Elvitegravīrs (150 mg vienu reizi dienā)

Ritonavīrs (100 mg vienu reizi dienā)

ANTACĪDI

Magniju/alumīniju saturoša antacīda suspensija (20 ml vienreizējā deva)

Elvitegravīrs (50 mg vienu reizi dienā)

Ritonavīrs (100 mg vienu reizi dienā)

UZTURA BAGĀTINĀTĀJI

 

 

 

Multivitamīni

 

 

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

 

 

 

pētīta.

nav

NARKOTISKIE ANALGĒTIĶI

 

 

 

Metadons (80-120 mg vienu

 

Elvitegravīr :

reizi dienā)

 

 

AUC: ↔

Elvitegravīrs (150 mg vienu

 

Cmax: ↔

reizi dienā)

 

 

Cm n: ↔

 

Kobicistats (150 mg vienu

 

Met dons:

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

Buprenorfīn /nalok ons (no

 

Elvitegravīrs:

 

 

 

vairs

 

16/4 mg līdz 24/6 mg katru

 

AUC: ↔

 

dienu)

 

 

Cmax: ↔

 

E vit gravīrs (150 mg vienu

 

Cmin: ↔

 

reizi di nā)

 

 

 

 

Kobicistats (150 mg vienu

 

Buprenorfīns:

 

reizi dien )

 

 

AUC: ↑ 35%

 

 

les

 

Cmax: ↑ 12%

 

ā

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66%

 

Z

 

 

 

Naloksons:

 

 

 

 

AUC: ↓ 28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 28%

 

Ieteikumi lietošanai kopā ar ritonavīru papildinātu elvitegravīru

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar maraviroku, devas pielāgošana nav nepieciešama.

§Tā kā ritonavīrs inhibē CYP3A, maraviroka iedarbība ievērojami pastiprinās.tas

Lietojot vienlaicīgi arēan acīdiem, elvitegravīra koncentrācija plazmā pazemināsistrlokālu kompleksu veidošanās kuņģa-za nu t aktā, nevis kuņģa pH pārmaiņu dēļ. Ieteicams ievērot vi maz 4 undu sta plaiku

starp V tekta un an acīda lietošanu.

reğkā li tojot vienlaicīgi ar multivitamīniem, nevar izslēgt elvitegravīra katjonu kompleksu veidošanās sekas, ieteicams ieturēt vismaz 4 stundu intervālu starp Vitekta un multivitamīnu devu lietošanu.

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar metadonu, devas pielāgošana nav nepieciešama.

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar buprenorfīnu/naloksonu, devas pielāgošana nav nepieciešama.

Rosuvastatīns: AUC: ↑ 38%
Cmax: ↑ 89% Cmin: ↑ 43%

 

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

 

Ieteikumi lietošanai kopā ar

 

 

 

grupām

 

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

 

ritonavīru papildinātu elvitegravīru

 

 

 

 

 

procentuālās izmaiņas

 

 

 

 

 

PRETINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

 

 

 

 

 

Pretsēnīšu līdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

Ketokonazols (200 mg divas

Elvitegravīrs:

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

reizes dienā)

 

AUC: ↑ 48%

 

ketokonazolu, devas pielāgošana nav

 

 

Elvitegravīrs (150 mg vienu

Cmax: ↔

 

nepieciešama.

 

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↑ 67%

 

§Tā kā ritonavīrs inhibē CYP3A,

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

↑ Ketokonazols§

 

 

 

reizi dienā)

 

 

ketokonazola iedarbība pastiprinās.

 

 

Antimikobakteriālie līdzekļi

 

 

 

 

 

 

Rifabutīns (150 mg vienu

Elvitegravīrs:

 

Vitekta un rifabutīna vienl icīga

 

 

reizi dienā katru otro dienu)

AUC: ↔*

 

lietošana nav ieteicama. Ja omēr šāda

 

 

Elvitegravīrs (300 mg vienu

Cmax: ↔*

 

kombinācija ir nepieciešam ,

 

 

reizi dienā)

 

Cmin: ↔*

 

ieteicamā rifabutīna deva ir 150 mg

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

 

 

3 reizes nedēļā noteiktās dienās

 

 

reizi dienā)

 

Rifabutīns:

 

(piemēram,

tas

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

pirmdien-trešdien-piek dien).

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

ē

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

Lietojot v enla cīgi ar samazinātu

 

 

 

 

25-O-dezacetil-rifabutīns:§

 

rifabutīna devu, Vitekta devas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 851%**

 

pielāgošana nav nepieciešama.

 

 

 

 

Cmin: ↑ 440%**

 

Vēl li lākaistrrifabutīna devas

 

 

 

 

Cmax: ↑ 1836%**

 

 

 

 

 

 

 

samazināšana nav pētīta. Jāņem vērā,

 

 

 

 

* salīdzinot ar elvitegravīra/ritonavī a

ğ

 

 

 

 

 

 

ka 150 mg deva divreiz nedēļā var

 

 

 

 

300/100 mg lietošanu vienu reizi

 

nesniegt optimālo rifabutīna

 

 

 

 

dienā

 

iedarbības efektu, tādējādi radot

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

rifamicīna rezistences un ārstēšanas

 

 

 

 

** salīdzinot ar 300 mg rif butīna

 

neveiksmes risku.

 

 

 

 

 

 

lietošanu vienu reizi dienā

 

§Tā kā ritonavīrs inhibē CYP3A,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā antimikobakteriālā aktivitāte

25-O-dezacetil-rifabutīna iedarbība

 

 

 

 

palielinājās par 50%

 

pastiprinās.

 

 

 

ANTIKOAGULANTI

 

nav

 

 

 

 

 

Varfarīns

 

M j eda bība ar elvitegravīru nav

 

Lietojot vienlaicīgi ar Vitekta,

 

 

 

 

 

pētīta.

 

ieteicams uzraudzīt starptautisko

 

 

 

 

 

 

standartizēto koeficientu

 

 

 

 

L etojot vienlaicīgi ar elvitegravīru,

(international normalised ratio, INR).

 

 

 

 

r m inīties varfarīna koncentrācija.

INR jāturpina uzraudzīt arī pirmajās

 

 

 

 

 

 

nedēļās pēc Vitekta terapijas

 

 

 

 

 

 

pārtraukšanas.

 

 

 

H2-RECEPTORA ANTAGONISTI

 

 

 

 

 

Famotidīns (40 mg vienu

Elvitegravīrs:

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

reizi di nā)

vairs

 

famotidīnu, devas pielāgošana nav

 

 

AUC: ↔

 

 

E vit gravīrs (150 mg vienu

Cmax: ↔

 

nepieciešama.

 

 

 

reizi di nā)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Kobicistats (150 mg vienu

 

 

 

 

 

 

reizi dien )

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

HMG Co-A REDUKTĀZES INHIBITORI

 

 

 

 

 

Rosuvastatīns (10 mg

 

Elvitegravīrs:

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

 

ā

 

AUC: ↔

 

rosuvastatīnu, devas pielāgošana nav

 

vienreizējā deva)

 

 

 

Elvitegravīrs (150 mg vienu

Cmax: ↔

 

nepieciešama.

 

 

Z

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

Kobicistats (150 mg vienu

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zāles pēc terapeitiskajām

Ietekme uz zāļu līmeni

 

Ieteikumi lietošanai kopā ar

 

 

grupām

Vidējās AUC, Cmax, Cmin

 

ritonavīru papildinātu elvitegravīru

 

 

 

procentuālās izmaiņas

 

 

 

 

 

Atorvastatīns

Mijiedarbība ar elvitegravīru nav

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

Fluvastatīns

pētīta.

 

 

atorvastatīnu, fluvastatīnu,

 

 

Pitavastatīns

Nav paredzams, ka vienlaicīgas

 

pitavastatīnu vai pravastatīnu, devas

 

Pravastatīns

 

pielāgošana nav nepieciešama.

 

 

 

elvitegravīra lietošanas laikā mainīsies

 

 

 

 

 

 

organiskā, anjonus transportējošā

 

 

 

 

 

 

 

polipeptīda (OATP) substrātu

 

 

 

 

 

 

 

koncentrācija plazmā.

 

 

 

 

 

 

 

Nav paredzams, ka vienlaicīgas OATP

 

 

 

 

 

 

substrātu/inhibitoru lietošanas laikā

 

 

 

 

 

 

mainīsies elvitegravīra koncentrācija

 

 

 

 

 

 

plazmā.

 

 

 

 

 

 

PERORĀLIE KONTRACEPCIJAS LĪDZEKĻI

 

 

 

 

 

Norgestimāts

Norgestimāts:

 

 

Nepieciešams ievē ot piesa dzību,

 

(0,180/0,215 mg vienu reizi

AUC: ↑ 126%

 

 

 

 

tas

 

 

 

lietojot Vitek a vienlaicīgi ar

 

dienā)

Cmax: ↑ 108%

 

 

 

ē

 

 

 

hormonālās kon acepcijas līdzekli.

 

Etinilestradiols (0,025 mg

Cmin: ↑ 167%

 

 

Hormonālās kon racepcijas līdzeklim

 

vienu reizi dienā)

 

 

 

jāsatur v maz 30 µg etinilestradiola

 

Elvitegravīrs (150 mg vienu

Etinilestradiols:

 

 

un progestagēnu norgestimātu vai

 

reizi dienā)

AUC: ↓ 25%

 

 

pacientiem jālieto alternatīva uzticama

 

Kobicistats (150 mg vienu

Cmax: ↔

 

 

 

istr

 

 

 

 

kontrac pcijas metode (skatīt 4.4. un

 

reizi dienā)1

Cmin: ↓ 44%

 

 

4.6. apakšpunktu).

 

 

 

 

 

 

 

ğ

 

 

 

 

Elvitegravīrs:

 

 

Ievērojama progesterona līmeņa

 

 

 

AUC: ↔

 

 

pieauguma ilglaicīgais efekts nav

 

 

 

Cmax: ↔

 

re

 

 

 

 

 

 

 

zināms. Elvitegravīra vienlaicīga

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

lietošana ar perorālās kontracepcijas

 

 

 

 

 

 

līdzekļiem, kas satur progestagēnu,

 

 

 

 

 

 

kas nav norgestimāts, nav pētīta, tāpēc

 

 

 

 

 

 

no tās vajadzētu izvairīties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTONU SŪKŅA INHIBITORI

 

 

 

 

 

 

Omeprazols (40 mg vienu

Elvitegravīr :

nav

 

Lietojot Vitekta vienlaicīgi ar

 

reizi dienā)

AUC: ↔

 

omeprazolu, devas pielāgošana nav

 

Elvitegravīrs (50 mg vienu

Cm n: ↔

 

 

nepieciešama.

 

 

reizi dienā)

Cm x: ↔

 

 

 

 

 

 

Ritonavīrs (100 mg vienu

 

 

 

 

 

 

 

reizi dienā)

 

 

 

 

 

 

 

Šis pētījums tika eikts, izm ntojot fiksētās devas kombinācijas tableti, kas satur

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravīru/kobicistatu/emtricitabīnu/tenofovīra disoproksilu.

 

 

 

 

 

4.6. Fertilitāte, grūtniecībavairsun barošana ar krūti

 

 

 

 

 

Sievietēmlesr produktīvā vecumā/kontracepcija vīriešiem un sievietēm

āVit kta i tošanas laikā jālieto efektīva kontracepcijas metode (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

ZGrūtniecība

Klīniskie dati par elvitegravīra lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami.

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu elvitegravīra ietekmi saistītu ar reproduktīvo toksicitāti. Tomēr, trušiem izvērtētā maksimālā iedarbība nepārsniedza terapeitisko iedarbību (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Vitekta grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien sievietes klīniskā stāvokļa dēļ nav nepieciešama ārstēšana ar elvitegravīru.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai elvitegravīrs/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Pieejamie farmakodinamiskie/toksikoloģiskie dati žurkām liecina par elvitegravīra izdalīšanos pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Tāpēc Vitekta nav ieteicams zīdīšanas laikā.

Lai izvairītos no HIV pārnešanas zīdaiņiem, HIV inficētām sievietēm nekādā gadījumā nav ieteicams barot zīdaiņus ar krūti.

Fertilitāte

Nav pieejami dati par elvitegravīra iedarbību uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda kaitīgu elvitegravīra ietekmi uz fertilitāti.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu elvitegravīra ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

ētas

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila apkopojumsğistr Blakusparādību izvērtējums balstīts uz datiem, kas iegūti kontrolētā klīn kajā pētījumā (GS-US-183-0145), kurā 712 HIV-1 inficēti pieauguši pacienti, kuri jau bija saņēmuši pretretrovīrusu terapiju, lietoja elvitegravīru (n = 354) vai raltegravīru (n = 358),reabu zāļu lietošanu iekļaujot pilnībā aktivizēta ar ritonavīru papildināta proteāzes inhibitora un citu p t trovīrusu līdzekļu pamatterapijas shēmā. 543 (269 elvitegravīra un 274 raltegravīra grupā) un 439 (224 lvitegravīra un 215 raltegravīra grupā) no 712 pacientiem saņēma attiecīgi 48 nedēļas un 96 nedēļas ilgu ārstēšanu.

Visbiežāk ziņotās elvitegravīra lietošanas bl kusp rādīb s bija caureja (7,1%) un slikta dūša (4,0%) (skatīt 3. tabulu).

 

Blakusparādību apkopojums tabulas veidā

 

Ar elvitegravīra lietošanu saistītās blakusparādības, pamatojoties uz klīniskā pētījuma datiem, ir

 

 

vairs

 

norādītas tālāk 3. tabulā atbilstoši ķermeņa orgānu sistēmu klasifikācijai un sastopamības biežumam.

 

Katrā sastopamības biežuma g upā nevēlamāsnavblakusparādības sakārtotas to nopietnības

 

samazinājuma secībā. Blakuspa ādību biežums definēts kā bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10) vai retāk

 

(≥ 1/1 000 līdz < 1/100).

 

 

 

3. tabula. Ar el itegr

īra lietoš nu saistīto blakusparādību apkopojums tabulas veidā,

 

pamatojoties uz klīnisk jā pētījumā GS-US-183-0145 96 nedēļās iegūtajiem datiem

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

Sastopamības

 

 

Blakusparādība

 

biežums

 

 

 

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi:

 

 

 

Retāk

 

 

domas par pašnāvību un pašnāvības mēģinājums (pacientiem ar depresiju

 

 

 

vai garīgiem traucējumiem anamnēzē), depresija, bezmiegs

 

 

 

 

 

Nervu sistēmas traucējumi:

 

Bieži

 

 

galvassāpes

 

ā

 

 

 

 

Retāk

 

 

reibonis, parestēzijas, miegainība, disgeizija

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:

Z

 

 

 

 

Bieži

 

 

sāpes vēderā, caureja, vemšana, slikta dūša

 

Retāk

 

 

dispepsija, vēdera apjoma palielināšanās, meteorisms

 

Ādas un zemādas audu bojājumi:

 

Bieži

 

 

izsitumi

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā:

 

Bieži

 

 

nespēks

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Vielmaiņas raksturlielumi

Pretretrovīrusu terapijas laikā var palielināties ķermeņa masa un paaugstināties lipīdu un glikozes līmenis asinīs (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Imūnsistēmas reaktivācijas sindroms

HIV inficētiem pacientiem, kuriem, uzsākot CART, ir smags imūndeficīts, var rasties iekaisuma

reakcija uz asimptomātiskiem vai esošiem oportūniskajiem patogēnajiem mikroorganismiem. Par

autoimūniem traucējumiem (tādiem kā Graves slimība) arī ir saņemti ziņojumi; tomēr laiks līdz to

rašanās sākumam ir mainīgāks un šie notikumi var parādīties daudzus mēnešus pēc terapijas

tas

 

uzsākšanas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

ē

Osteonekroze

 

 

Ziņots par osteonekrozes gadījumiem, īpaši pacientiem ar vispārzināmiem riska faktoriem,

 

progresējošu HIV slimību vai pakļautiem ilgstošai CART iedarbībai. Tās sastopamības biežums nav

zināms (skatīt 4.4. apakšpunktu).

istr

 

 

 

Caureja

Pediatriskā populācija

ğ

Dati nav pieejami bērniem līdz 18 gadu vecumam. Šai populācijai Vit kta lietošana nav ieteicama

(skatīt 4.2. apakšpunktu).

re

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusp rādībām

Pētījumā GS-US-183-0145 par caureju kā blakusparādību ziņoja 7,1% pac entu elvitegravīra grupā un 5,3% pacientu raltegravīra grupā. Šiem pacientiem radās mērena līdz v dēji maga caureja, un tās dēļ pētījuma zāļu lietošana netika pārtraukta.

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām bl kusp rādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzr udzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

nav

4.9.Pārdozēšana

Ja notiek pārdozēšana, jāuzrauga, vai pacientam nerodas toksicitātes pazīmes. Elvitegravīra pārdozēšanas ārstēšana s stāv no standarta uzturošās ārstēšanas pasākumiem, tostarp dzīvībai svarīgu pazīmju kontroli, kā rī p cienta klīniskā stāvokļa novērtēšanu.

 

les

Nav noteikts specifisks antidots, ko lietot elvitegravīra pārdozēšanas gadījumā. Tā kā elvitegravīrs

lielā mērā ai tās ar plazmas proteīniem, pastāv neliela iespēja, ka elvitegravīru lielā mērā izdalīs ar

hemodialīzi vai peritoneālovairsdialīzi.

ā

5.

 

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Z

Farmakodinamiskās īpašības

5.1.

Farmakoterapeitiskā grupa: pretvīrusu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, citi pretvīrusu līdzekļi, ATĶ kods: J05AX11.

Darbības mehānisms un farmakodinamiskā iedarbība

Elvitegravīrs ir HIV-1 integrāzes ķēdes pārvietošanas inhibitors (integrase strand transfer inhibitor, INSTI). Integrāze ir HIV-1 kodēts enzīms, kas nepieciešams vīrusu replikācijai. Integrāzes inhibīcija novērš HIV-1 DNS integrāciju saimnieka DNS, bloķējot HIV-1 provīrusa veidošanos un vīrusa infekcijas izplatīšanos. Elvitegravīrs nenomāc cilvēka I vai II topoizomerāzes.

Pretvīrusu aktivitāte in vitro

Elvitegravīra pretvīrusu aktivitāte pret laboratorijā un klīniski iegūtiem HIV-1 izolātiem tika novērtēta limfoblastoīdu šūnās, monocītu/makrofāgu šūnās un perifēro asiņu limfocītos. Elvitegravīra 50%

efektīvās koncentrācijas (EC50) vērtības bija robežās no 0,02 līdz 1,7 nM. Elvitegravīrs uzrādīja pretvīrusu aktivitāti šūnu kultūrā pret HIV-1 A, B, C, D, E, F, G un O apakštipiem (EC50 vērtības robežās no 0,1 līdz 1,3 nM) un arī pret HIV-2 (EC50 vērtība 0,53 nM). Elvitegravīra pretvīrusu aktivitāte in vitro, kombinējot ar nukleozīdu analogu reversās transkriptāzes inhibitoru (NRTI),

nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoru (NNRTI), proteāzes inhibitoru (PI), integrāzes ķēdes pārvietošanas inhibitoru, saplūšanas inhibitoru vai CCR5 ko-receptoru antagonistu klases pretretrovīrusu zālēm, antagonismu neuzrādīja.

Šūnu kultūrā tika izdalīti HIV-1 izolāti ar samazinātu jutību pret elvitegravīru. Fenotipiskaēezistencetas pret elvitegravīru visbiežāk bija saistīta ar T66I, E92Q un Q148R primārās in eg āzes substitūcijām. Izolētajā šūnu kultūrā tika konstatētas arī citas integrāzes substitūcijas – H51Y, F121Y, S147G,

Elvitegravīrs neuzrādīja HBV vai HCV replikācijas nomākšanu in vitro.

Rezistence

Šūnu kultūra

istr Krusteniskā rezistenceğ

S153Y, E157Q un R263K.

Pret elvitegravīru rezistenti vīrusi uzrādīja dažādas pakāpes krustenisko rezistenci pret integrāzes ķēdes pārvietošanas inhibitora raltegravīru atkarībā no substitūciju v ida un skaita. Vīrusi ar redzamām T66I/A substitūcijām saglabāja jutību pret ralteg avī u, b t vairums citu ar elvitegravīru saistītu substitūciju bija saistīts ar pazeminātu jutību pret alt g avī u. HIV-1 ar primāri ar raltegravīru

saistītām integrāzes substitūcijām T66K, Q148H/K/R vai N155H bija saistīts ar pazeminātu jutību pret

elvitegravīru, izņēmums bija Y143C/R/H substitūcija.

re

Iepriekš ārstēti pacienti

Analizējot HIV-1 izolātus pacientiem, kuriem ārstēš na bija neveiksmīga pētījumā GS-US-183-0145 pēc 96 nēdēļām, 23 no 86 pacientiem tika ko statēta viena vai vairākas ar primāru rezistenci pret

elvitegravīru saistītas substitūcijas, pamatojoties uz ovērtējamiem apvienotajiem sākuma stāvokļa un

vairs

neveiksmīgas elvitegravīra terapijas izolātu genotipiskajiem datiem (23 no 351 ar elvitegravīru ārstēti

pacienti, 6,6%). Līdzīga ralteg avī a

ezi tencesnavrādītāju attīstība HIV-1 tika konstatēta ar raltegravīru

ārstētiem pacientiem (26 no 351 ar

altegravīru ārstēti pacienti, 7,4%). Biežāk ar elvitegravīru

ārstētiem pacientiem HIV-1 zolātu

ntegrāzē radās šādas substitūcijas: T66I/A (n = 8), E92Q/G

(n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) un N155H (n = 5). Veicot fenotipa analīzes HIV-1 izolātiem ar rezistences substitūcijām, kas iegūti ar elvitegravīru ārstētiem pacientiem, konstatēts, ka 14 no 20 (70%) p cientiem bija pazemināta jutība pret elvitegravīru un 12 no 20 (60%) bija pazemināta jutība pret raltegravīru.

Klīniskālespieredze

Iepri kš ār tēti HIV-1 inficēti pacienti

E vit gravīra f ktivitāte galvenokārt tika pamatota ar analīzi no viena nejaušināta, dubultmaskēta, āaktīvi kontrolēta pētījuma GS-US-183-0145, kurā piedalījās iepriekš ārstēti HIV-1 inficēti pacienti

(n = 702), pēc 96 nedēļām iegūtiem datiem.

ZPētījumā GS-US-183-0145 pacienti pēc nejaušības principa tika iedalīti grupās attiecībā 1:1, lai lietotu elvitegravīru (150 mg vai 85 mg) vienu reizi dienā vai raltegravīru 400 mg divas reizes dienā. Abu zāļu lietošana iekļāvās pamatterapijas shēmā, kurā ietilpa pilnībā aktīva ar ritanovīru papildināta proteāzes inhibitora (vai nu atazanavīra, darunavīra, fosamprenavīra, lopinavīra vai tipranavīra) un otra līdzekļa lietošana. Pamatterapijas shēmu izvēlējās pētnieks, pamatojoties uz genotipa/fenotipa rezistences analīzes un pastāvošas (iepriekšējas) pretretrovīrusa terapijas rādītājiem. Iedalīšana grupās pēc nejaušības principa tika stratificēta pēc skrīninga HIV-1 RNS līmeņa (≤ 100 000 kopijas/ml vai

> 100 000 kopijas/ml) un otra līdzekļa klases (NRTI vai cita klase). Viroloģiskā atbildes reakcija uz terapiju tika novērtēta abās terapijas grupās. Virusoloģiskā atbildes reakcija tika definēta kā nekonstatējamas vīrusu slodzes noteikšana (HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml).

Sākuma stāvokļa raksturojums un pētījuma GS-US-183-0145 ārstēšanas iznākumi pēc 96 nedēļām ir norādīti attiecīgi 4. un 5. tabulā.

4. tabula. Demogrāfiskais un slimības sākuma stāvokļa raksturojums iepriekš ar pretretrovīrusu terapiju ārstētiem HIV-1 inficētiem pieaugušiem pacientiem pētījumā GS-US-183-0145

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs + pamatterapijas

Raltegravīrs + pamatterapijas

 

 

 

 

 

 

shēma

 

 

 

shēma

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

 

n = 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demogrāfiskais raksturojums

 

 

 

 

 

 

Mediānais vecums, gados

 

 

 

 

 

(min. - maks.)

 

 

 

(20-78)

 

 

 

(19-74)

 

Dzimums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīrietis

 

 

 

83,2%

 

 

 

80,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

Sieviete

 

 

 

16,8%

 

 

 

19,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Etniskā piederība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltais

 

 

 

60,1%

 

 

 

64,4%

 

 

Melnādainais/afroame-

 

35,6%

 

 

 

32,2%

 

 

rikānis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziāts

 

 

 

2,6%

 

 

 

1,4%

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Citi

 

 

 

1,7%

 

 

istr2,0%

 

 

 

 

 

ğ

 

 

Slimības raksturojums sākuma stāvoklī

 

 

 

 

 

Mediānais HIV-1 RNS

 

4,35

 

 

 

4,42

 

daudzums plazmā sākuma

 

(1,69-6,63)

 

 

 

(1,69-6,10)

 

šūnas/mm3

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

stāvoklī (diapazons),

 

 

 

 

 

 

 

log10 kopijas/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuālais pacientu skaits

 

25,6

 

 

 

25,6

 

ar vīrusu slodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 100 000 kopijas/ml

 

 

 

 

 

 

 

Mediānais CD4+ šūnu skaits

 

227,0

 

 

 

215,0

 

 

 

vairs

(2,0-1374,0)

 

 

 

(1,0-1497,0)

 

sākuma stāvoklī (diapazons),

 

 

 

 

Procentuālais pacientu ska ts,

44,4

 

 

 

44,9

 

kuriem CD4+ šūnu sk its

 

 

 

 

 

 

≤ 200 šūnas/mm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākuma stāvokļa genotipu

 

 

 

 

 

 

 

jutības skalaa

 

 

 

1%

 

 

 

< 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

14%

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81%

 

 

 

83%

 

 

 

 

 

3%

 

 

 

2%

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a G notipu jutības skala aprēķināta

visām zālēm, kas lietotas sākuma stāvoklī pamatterapijas shēmā, saskaitot zāļu

Z

jutīguma vērtības (1 = jutība; 0 = pazemināta jutība).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. tabula. Pētījuma GS-US-183-0145 nejaušinātās ārstēšanas viroloģiskais iznākums 48. un 96. nedēļā (momentieskata analīze)a

 

 

48. nedēļa

 

 

 

96. nedēļa

 

 

 

Elvitegravīrs +

Raltegravīrs

 

Elvitegravīrs +

Raltegravīrs

 

 

pamatterapijas

+pamat-

 

pamatterapijas

+ pamat-

 

 

shēma

terapijas

 

shēma

 

terapijas shēma

 

 

n = 351

shēma

 

n = 351

 

 

n = 351

 

 

 

n = 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

Veiksmīgs viroloģiskais

60%

58%

 

52%

 

 

53%

iznākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārstēšanas atšķirība

2,2% (95% TI = -5,0%; 9,3%)

 

-0,5% (95% TI

= -7,9%; 6,8%)

Viroloģiskā neveiksmeb

33%

32%

 

36%

ē

31%

 

 

 

Nav datu par viroloģisko

7%

11%

 

12%

 

 

16%

iznākumu 48. vai

 

 

 

istr

 

 

96. nedēļas logā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārtraukta pētījuma zāļu

2%

5%

 

 

3%

 

 

7%

lietošana BP vai nāves dēļc

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārtraukta pētījuma zāļu

4%

5%

ğ

8%

 

 

9%

 

 

 

 

lietošana citu iemeslu dēļ,

 

 

 

 

 

 

 

 

un pēdējos pieejamajos

 

re

 

 

 

 

 

datos HIV-1 RNS

 

 

 

 

 

 

< 50 kopijas/ml

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkst datu par laika logu,

1%

1%

 

 

1%

 

 

1%

bet pētījuma zāles tika

 

 

 

 

 

 

 

 

lietotas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 48. nedēļas logs ilgst no 309. līdz 364. dienai (iesk itot), 96. nedēļ s logs ilgst no 645. līdz 700. dienai (ieskaitot).

bIetver pacientus, kuriem vīrusa slodze bija ≥ 50 kopij s/ml 48. i 96. nedēļas logā, pacientus, kuri priekšlaicīgi pārtrauca

ārstēšanu efektivitātes trūkuma vai zuduma dēļ, pnavcie tus, k m p matterapijas shēmas mainīšanas brīdī vīrusu slodze bija ≥ 50 kopijas/ml, un pacientus, kuri pārtrauca ārstēš u citu iemeslu, nevis blakusparādību (BP), nāves vai efektivitātes trūkuma vai zuduma dēļ un kuriem ārstēšanas pārtraukša as brīdī vīrusu slodze bija ≥ 50 kopijas/ml.

c Ietver pacientus, kuri pārtrauca ār tēšanu BP vai āves dēļ jebkurā laika punktā no 1. dienas līdz laika logam, ja nav datu par viroloģisko atbildi pēc ārstēšanas norādītajā laika logā.

dIetver pacientus, kuri pārtrauca ā tēšanu citu iemeslu, nevis BP, nāves vai efektivitātes trūkuma vai zuduma dēļ, piemēram, piekrišanas atsaukšana , novē ošanas pārtraukšanas dēļ utt.

Salīdzinot ar raltegravīru,vairselv tegr vīrs nebija mazvērtīgāks, sasniedzot HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml.

Pacientiem ar genotipa jutīb s rādītāju ≤ 1, grupās, kurās tika lietots elvitegravīrs un raltegravīrs, HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml 48. nedēļā bija attiecīgi 76% un 69% pacientu. Pacientiem ar genotipa jutības rādītāju > 1, grupās, kurās tika lietots elvitegravīrs un raltegravīrs, HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml 48. nedēļā bija attiecīgi 57% un 56% pacientu.

Pētījumā GS-US-183-0145 vidējais CD4+ šūnu skaita pieaugums no sākuma stāvokļa līdz 96. nedēļai

bija 205 šūnas/mm3 elvitegravīra lietotājiem un 198 šūnas/mm3 raltegravīra lietotāju grupā.

Pētījumā GS-US-183-0145 analizējot apakšgrupā vienlaicīgas proteāzes inhibitora lietošanas datus,

 

les

katrā apakšgrupā, kurā lietoja proteāzes inhibitoru, 48. un 96. nedēļā tika konstatēti ar elvitegravīra un

ā

Z

 

raltegravīra lietošanu saistīti līdzīgi viroloģiskās veiksmes rādītāji (HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml) (6. tabula).

6. tabula: Pētījumā GS-US-183-0145 konstatētā viroloģiskā veiksme, ko noteica vienlaicīgi lietotais proteāzes inhibitors, 48. un 96. nedēļā (momentieskata analīze)

 

 

 

 

 

Elvitegravīrs

 

 

 

 

 

 

 

salīdzinājumā ar

 

 

 

 

 

 

 

raltegravīru

 

 

HIV-1 RNS

Elvitegravīrs

 

Raltegravīrs

 

Procentuālā atšķirība

 

< 50 kopijas/ml, n/N (%)

(N = 351)

 

(N = 351)

 

(95% TI)a

 

 

Viroloģiskā

 

 

 

 

 

 

 

veiksme 48. nedēļā

 

 

 

 

 

 

 

Darunavīrs/ritonavīrs

126/202 (62,4%)

 

122/207 (58,9%)

3,4% (-6,0% līdz 12,9%)

 

Lopinavīrs/ritonavīrs

39/68 (57,4%)

 

37/68 (54,4%)

 

2,9% (-13,7% līdz 19,6%)

 

Atazanavīrs/ritonavīrs

34/61 (55,7%)

 

28/51 (54,9%)

 

0,8% (-17,7% līdz 19,3%)

 

Fosamprenavīrs/ritonavīrs

8/14 (57,1%)

 

10/18 (55,6%)

 

1,6% (-33,0% līdz 36,2%)

 

Tipranavīrs/ritonavīrs

3/6 (50,0%)

 

5/7 (71,4%)

 

-21,4% (-73,6% līdz 30,7%)

 

Viroloģiskā

 

 

 

 

 

tas

 

veiksme 96. nedēļā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Darunavīrs/ritonavīrs

105/202 (52,0%)

 

112/207 (54,1%)

-2,1% (-11,8% līdz 7,5%)

 

Lopinavīrs/ritonavīrs

36/68 (52,9%)

 

37/68 (54,4%)

 

-1,5% (-18,2% līdz 15,3%)

 

Atazanavīrs/ritonavīrs

33/61 (54,1%)

 

23/51 (45,1%)

 

9,0% (-9,5% līdz 27,5%)

 

Fosamprenavīrs/ritonavīrs

7/14 (50,0%)

 

11/18 (61,1%)

 

-11,1% (-45,7% līdz 23,4%)

 

Tipranavīrs/ritonavīrs

3/6 (50,0%)

 

3/7 (42,9%)

 

7,1% (-47,1% līdz 61,4%)

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

a Proporcionālās atšķirības un to 95% TI starp pēc nejaušības principa i dalītajām ārstēšanas grupām pamatotas ar normālu

tuvināšanu.

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai gan analīzi ierobežoja nelielais sieviešu kārtas pacientu skaits pētījumā GS-US-183-0145, veicot

dzimumu apakšgrupu analīzi, tika konstatēts, ka

irusoloģiskās veiksmes rādītāji sieviešu kārtas

 

 

 

re

 

 

 

pacientēm 48. un 96. nedēļā (HIV-1 RNS < 50 kopijas/ml) bija skaitliski mazāki elvitegravīra grupā

salīdzinājumā ar raltegravīra grupu. Viroloģiskās veiksmes rādītāji 48. nedēļā elvitegravīra un

raltegravīra grupā sieviešu kārtas pacie tēm bija

ttiecīgi 47,5% (28/59) un 62,7% (42/67) (atšķirība:

-12,3% [95% TI: no -30,1% līdz 5,5%]) unnavvīriešu kārtas pacientiem attiecīgi 62,3% (182/292) un 56,3% (160/284) (atšķirība: 5,3% [95% TI: o -2,5% līdz 13,2%]). Viroloģiskās veiksmes rādītāji

Pediatriskā populācijavairs

96. nedēļā elvitegravīra un raltegravīra grupā sieviešu kārtas pacientēm bija attiecīgi 39,0% (23/59) un 52,2% (35/67) (atšķirība: -8,4% [95% TI: no -26,1% līdz 9,2%]) un vīriešu kārtas pacientiem 55,1% (161/292) un 53,2% (151/284) (atšķ ība: 1,5% [95% TI: no -6,5% līdz 9,6%]).

Eiropas Zāļu aģentūra tliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus elvitegravīra vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās HIV-1 infekcijas ārstēšanā (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2. lesFarmakokinētiskās īpašības

āUzsūkšanās

Pēc peror as ar ritonavīru papildināta elvitegravīra lietošanas kopā ar uzturu HIV-1 inficētiem Zpacientiem elvitegravīra maksimālā koncentrācija plazmā tika novērota 4 stundas pēc devas lietošanas.

Vidējais elvitegravīra Cmax, AUCtau, un Ctrough (vidējais ± SD) līdzsvara stāvoklī pēc elvitegravīra un ar ritonavīru papildināta proteāzes inhibitora vairākām devām (150 mg elvitegravīra un darunavīrs vai fosamprenavīrs; 85 mg elvitegravīra un atazanavīrs vai lopinavīrs) HIV-1 inficētiem pacientiem bija attiecīgi 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•h/ml un 0,38 ± 0,22 µg/ml elvitegravīram. Absolūtā perorālā biopieejamība nav noteikta.

Salīdzinot ar rādītājiem tukšā dūšā, lietojot papildinātu elvitegravīru fiksētu devu kombinācijas veidā kā 150 mg elvitegravīra/150 mg kobicistata/200 mg emtricitabīna/245 mg tenofovīra disoproksila kopā ar vieglu maltīti (aptuveni 373 kcal, 20% tauku) vai augsta tauku satura maltīti (aptuveni

800 kcal, 50% tauku) izraisīja pastiprinātu elvitegravīra iedarbību. Lietojot elvitegravīru kopā ar

Biotransformācija
Elvitegravīra oksidatīvā metabolizēšanās norit ar CYP3A starpniecību (galvenais ceļš) un glikuronizācija ar UGT1A1/3 enzīmu palīdzību (sekundārais ceļš).

vieglu maltīti, Cmax un AUCtau pieauga par 22% un 36%, savukārt augsta tauku satura maltītes gadījumā attiecīgi paaugstinājās par 56% un 91%.

Izkliede

Apmēram 98-99% elvitegravīra saistās ar plazmas olbaltumvielām un diapazonā no 1,0 ng/ml līdz 1,6 µg/ml saistīšanās nav atkarīga no zāļu koncentrācijas. Vidējā zāļu koncentrācijas attiecība plazmā un asinīs ir 1,37.

Ritonavīrs nomāc CYP3A, tādējādi ievērojami paaugstinot elvitegravīra koncentrāciju plazmā.tas Lietojot ritonavīru vienu reizi dienā (20-200 mg), elvitegravīra iedarbība pastiprinās pēcēa kār o s lietošanas vienu reizi dienā, elvitegravīra iedarbībai sasniedzot līdzsvaru, lietojot aptuveni 100 mg ritonavīra. Palielinot ritonavīra devu, netiek novērota turpmāka elvitegravīraistrieda bības

pastiprināšanās. Vitekta ir paredzēts lietošanai tikai vienlaicīgi ar ritonavīru kā papildinošo eaģentu.

Nepapildināta elvitegravīra vidējā līdzsvara koncentrācija (AUCtau) pēc va rāku devu lie ošanas ir par ~ 20% zemāka, salīdzinot ar vienreizējas devas lietošanu, kas norādağuz nel elu tā metabolisma autoindukciju. Papildinot ar ritonavīru (100 mg), elvitegravīra metabol sma galvenā kavēšana tiek

novērota ar ievērojami paaugstinātu sistēmisko iedarbību (20 reizes lielāks AUC), īpaši augstu C

re trough

koncentrāciju un ilgāku vidējo eliminācijas pusperiodu (9,5 salīdzinājumā ar 3,5 stundām).

Pēc vienreizējas perorālas ar ritonavīru papildinātā [14C]elvit g avī a d vas lietošanas elvitegravīrs

bija dominējošā viela plazmā un veidoja aptuveni 94% un 61% no plazmā cirkulējošās radioaktīvās vielas pēc attiecīgi 32 un 48 stundām. Aromātiskie un alifātiskie hidroksilācijas vai glikuronizācijas

Eliminācijanav

sintezētie metabolīti sastopami ļoti nelielā d udzumā un tie neatstāj iespaidu uz kopējo elvitegravīra pretvīrusu aktivitāti.

Pēc perorālas ar ritonavīru papildināta [14C]elvitegravīra lietošanas 94,8% devas izdalījās izkārnījumos, kas atbildavairselvitegravīra hepatobiliārai eliminācijai; 6,7% no lietotās devas izdalījās urīnā kā metabolīti. Ar ritonavī u papildināta elvitegravīra mediānais terminālais plazmas eliminācijas pusperiods ir aptuveni 8,7–13,7 tundas.

Linearitāte/nelinearitāte

Elvitegravīra koncentrācija pl zmā ir nelineāra un mazāka nekā proporcionāla devai, iespējams šķīdības ierobežotas bsorbcij s dēļ.

Gadoslesvecāki cilvēki

Elvitegravīra farmakokinētika nav pilnībā novērtēta gados vecākiem cilvēkiem (vecākiem par 65 gadi m).

āDzimums

Nav konstatētas klīniski nozīmīgas papildināta elvitegravīra farmakokinētikas atšķirības vīriešiem un Zsievietēm.

Etniskā piederība

Nav konstatētas klīniski nozīmīgas papildināta elvitegravīra farmakokinētikas atšķirības dažādas etniskās piederības pārstāvjiem.

Pediatriskā populācija

Elvitegravīra farmakokinētika pediatriskajā populācijā nav izvērtēta.

Nieru darbības traucējumi

HIV-1 neinficētiem pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss mazāks par 30 ml/min) tika veikts papildināta elvitegravīra farmakokinētikas pētījums. Netika konstatētas klīniski nozīmīgas elvitegravīra farmakokinētikas atšķirības veseliem cilvēkiem un pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem. Nav nepieciešama Vitekta devas pielāgošana pacientiem ar nieru darbības traucējumiem.

Aknu darbības traucējumi

Elvitegravīrs metabolizējas un izdalās galvenokārt caur aknām. HIV-1 neinficētiem pacientiem ar

mēreniem aknu darbības traucējumiem (B klase pēc Child-Pugh klasifikācijas) tika veikts papildināta elvitegravīra farmakokinētikas pētījums. Netika konstatētas klīniski nozīmīgas elvitegravīra farmakokinētikas atšķirības veseliem cilvēkiem un pacientiem ar mēreniem aknu darbības traucējumiem. Nav nepieciešama Vitekta devas pielāgošana pacientiem ar viegliem vai mēreniem aknu darbības traucējumiem. Nav pētīta elvitegravīra farmakokinētika pacientiem ar smagiem knu darbības traucējumiem (C klase pēc Child-Pugh klasifikācijas).

B hepatīta un/vai C hepatīta vīrusa koinfekcija

 

tas

Ierobežotie populācijas farmakokinētiskās analīzes (n = 56) dati norāda, ka B hepa ī aē

un/vai C hepatīta vīrusa koinfekcijai nav klīniski nozīmīgas ietekmes uz pap ld nā a elvi egravīra

iedarbību.

istr

 

 

 

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģiskored ošumu,ğatkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz produktivitāti un attīstību neliecina

par īpašu risku cilvēkam. Attīstības toksicitātes pētījumos maksimālās pārbaudītās elvitegravīra devas nav

žurkām un trušiem attiecīgi aptuveni 29 reizes un 0,2 reizes pārsniedza terapeitiskās iedarbības līmeni cilvēkam.

Elvitegravīrs uzrādīja negatīvu rezultātu in vitro b ktēriju mutagenitātes testā (Eimsa tests) un in vivo

mikrokodoliņu testā žurkām, lietojot devas līdz 2000 mg/kg. In vitro hromosomu aberācijas testā elvitegravīrs uzrādīja negatīvu rezultātu pēc metaboliskas aktivācijas; tomēr bez aktivācijas novēroja pretrunīgu rezultātu.

Ilgtermiņa elvitegravīra pero ālās kancerogenitātes pētījumi pelēm un žurkām neuzrādīja kancerogēnu potenciālu.

Aktīvā viela elvitegr īrs ir noturīga apkārtējā vidē.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

vairs

Pa īgvi lu araksts

Tab

t s kodols

Kroskarmelozes nātrija sāls

Hidroksipropilcelulozeles

Laktozes monohidrāts

ā

Magnija stearāts

Mikrokristāliskā celuloze

Z

 

Nātrija laurilsulfāts

Apvalks

Indigokarmīna alumīnija laka (E132)

Makrogols 3350 (E1521)

Polivinilspirts (daļēji hidrolizēts) (E1203)

Talks (E553B)

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.

Uzglabāšanas laiks

ētas

4 gadi.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

istr

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

6.5.Iepakojuma veids un saturs

 

 

 

 

 

re

Augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudele ar bērniem neatv ramu aizdari, satur 30 apvalkotās

tabletes.

 

 

 

ğ

Iepakojuma izmērs: 1 pudele ar 30 apvalkotām tabletēm.

 

6.6.

 

 

nav

 

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēš

n i

 

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiz

īci tbilstoši vietējām prasībām.

7.

 

vairs

 

 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

 

Gilead Sciences International L m ted

 

 

 

Cambridge

 

 

 

 

CB21 6GT

 

 

 

 

Lielbritānija

 

 

 

 

8.

les

 

 

 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

EU/1/13/883/002

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Z

 

 

 

 

 

Reģistrācijas datums: 2013. gada 13. novembrī

 

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas