Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Lietošanas instrukcija - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVitekta
ATĶ kodsJ05AX11
Vielaelvitegravir
RažotājsGilead Sciences International Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Vitekta 85 mg apvalkotās tabletes

Elvitegravir

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat

d, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas a

iecas arī

 

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

tas

 

 

 

 

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

ē

 

 

istr

 

1.

Kas ir Vitekta un kādam nolūkam tās/to lieto

 

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Vitekta lietošanas

 

 

3.

Kā lietot Vitekta

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

 

ğ

 

5.

Kā uzglabāt Vitekta

 

 

 

re

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1.

Kas ir Vitekta un kādam nolūkam tās/to lieto

 

 

 

 

 

Vitekta satur aktīvo vielu elvitegravīru.

 

 

 

 

Vitekta ir paredzētas cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem vecumā

no 18 gadiem.

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitekta vienmēr jālieto kopā ar noteiktām citām zālēm HIV infekcijas ārstēšanai. Skatīt

3. punktu Kā lietot Vitekta.

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

HIV vīruss veido enzīmu, ko s uc par HIV integrāzi. Šis enzīms palīdz vīrusam vairoties Jūsu

organisma šūnās. Vitekta pārtrauc šī enzīma darbību un samazina HIV daudzumu Jūsu organismā. Tas

uzlabo Jūsu imūno sistēmu un samazina ar HIV infekciju saistīto slimību attīstības risku.

 

 

les

 

 

 

 

 

Ar šīm zālēm n var izārstēt HIV infekciju. Lietojot Vitekta, Jums vēl aizvien var rasties infekcijas vai

citas s imība , kas ai tītas ar HIV infekciju.

 

 

 

Z

Kas Jums jāzina pirms Vitekta lietošanas

 

 

 

2.

 

 

 

āNelietojiet Vitekta šādos gadījumos:

 

 

 

 

ja Jums ir alerģija pret elvitegravīru vai kādu citu (šīs instrukcijas 6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

-karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns – epilepsijas ārstēšanai un lēkmju novēršanai;

-rifampicīns – tuberkulozes un citu infekciju novēršanai un ārstēšanai;

-asinszāle (hypericum perforatum) – augu izcelsmes līdzeklis depresijas un trauksmes ārstēšanai, vai to saturošas zāles.

Ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums, nelietojiet Vitekta un nekavējoties informējiet ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ārstēšanu ar Vitekta drīkst uzsākt tikai ārsts ar pieredzi HIV infekcijas ārstēšanā.

Lai gan efektīvas pretretrovīrusu terapijas rezultātā risks mazinās, tomēr Jūs varat turpināt izpl īt

HIV arī šo zāļu lietošanas laikā. Pārrunājiet ar ārstu nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai

izvairītos no citu cilvēku inficēšanas. Ar šīm zālēm nevar izārstēt HIV infekciju. Lietojot Vitekta,

 

tas

Jums vēl aizvien var rasties infekcijas vai citas slimības, kas saistītas ar HIV infekciju.

 

ē

Pirms Vitekta lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir aknu darbības problēmas vai iepriekš ir bijusi aknu sl mība, tostarp hepatīts.

 

Pacientiem ar aknu slimību, tostarp hronisku B vai C hepatītu, kuri tiek ārstēti ar pretretrovīrusu

 

zālēm, ir palielināts smagu un potenciāli letālu ar aknu darbību saistītuistrkomplikāciju rašanās

 

risks. Ja Jums ir B hepatīta infekcija, ārsts uzmanīgi apsvē s Jumsğpiemērotāko ārstēšanu.

Ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums, pirms Vitekta lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Vitekta lietošanas laikā

 

re

 

 

Novērojiet, vai nerodas kāds no turpmāk mi ēt jiem simptomiem:

 

nav

 

iekaisuma vai infekcijas pazīmes;

kaulu problēmas.

Ja novērojat kādus no š em s mptomiem, nekavējoties pastāstiet ārstam. Sīkāku informāciju skatīt šīs instrukcij s 4. punktā.vairs

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. Vitekta lietošana bērniem un pu audžiem līdz šim nav pētīta.

āCitasleszā s un Vitekta

Past stiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, plānojat lietot

Zvai esat lietojis. Tas attiecas arī uz zālēm un augu izcelsmes zālēm, ko var iegādāties bez receptes. Lietojot Vitekta, var rasties mijiedarbība ar citām zālēm, kas var ietekmēt Vitekta vai citu zāļu daudzumu asinīs. Tas var traucēt normālu zāļu darbību vai pastiprināt blakusparādības.

Nekad nelietojiet šīs zāles, ja lietojat Vitekta:

karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns – epilepsijas ārstēšanai un lēkmju novēršanai;

rifampicīns – tuberkulozes un citu infekciju novēršanai un ārstēšanai;

asinszāle (hypericum perforatum) – augu izcelsmes līdzeklis depresijas un trauksmes ārstēšanai, vai to saturošas zāles;

Citas zāles, ko izmanto HIV infekcijas ārstēšanai:

Nelietojiet Vitekta kopā ar citām zālēm, kas satur:

kobicistatu;

elvitegravīru.

Konsultējieties ar ārstu, ja lietojat:

efavirenzu;

nevirapīnu;

didanozīnu (skatīt arī šīs instrukcijas 3. punktu).

Pastāstiet ārstam, ja lietojat kādas no šīm zālēm HIV ārstēšanai.

Citas zāles

Konsultējieties ar ārstu, ja lietojat:

rifabutīnu – lieto baktēriju infekciju ārstēšanai, ieskaitot tuberkulozi;

tas

varfarīnu – lieto asins šķidrināšanai;

kontracepcijas tabletes – lieto, lai izvairītos no grūtniecības;

bosentānu – plaušu hipertensijas ārstēšanai;

ē

 

antacīdus – lieto grēmu vai kuņģa skābes atviļņa ārstēšanai, piemēram, alumīnija/magnija

 

hidroksīds vai kalcija karbonāts (skatīt arī šīs instrukcijas 3. punktu);

 

multivitamīnus – lieto kā piedevas diētai (skatīt arī šīs instrukc jas 3.istrpunktu).

Pastāstiet ārstam, ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat šīs vai jebkādas citas zāl s. N pā trauciet ārstēšanu, nesazinoties ar ārstu.ğre

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkādu zāļu lietošanas konsultējieties r ārstu i farmaceitu.

Vitekta lietošanas laikā sievietēm edrīkstnaviestāties grūtniecība.

Vitekta lietošanas laikā lietojiet efektīvu ko tracepcijas metodi.

Ja Jums iestājas grūtniecība, nekavējoties pastāstiet ārstam. Ja esat stāvoklī, Jūs nedrīkstat lietot Vitekta, ja vien Jūs un Jū u ār ts nav izlēmis, ka tas ir absolūti nepieciešams. Jūsu ārsts pārrunās Vitekta lietošanas e pējamo ieguvumu un risku Jums un Jūsu bērnam.

Nebarojiet bērnu ar krūti ārstēš nas laikā ar Vitekta. Nav zināms, vai šo zāļu aktīvā viela var

izdalīties cilvēkam ar mātes pienu. Ja Jūs esat inficēta ar HIV, ieteicams nebarot bērnu ar krūti, lai

izvairītos no vīrusa nokļūš n s bērna organismā ar mātes pienu.

Vitekta atur laktozi

 

vairs

Pastāsti t ār tam, ja Jūs nepanesat laktozi vai cita veida cukurus. Vitekta satur laktozi. Ja Jūs

zināt, ka n pan sat laktozi vai ja Jums ir teikts, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs

z

s, konsultēji ties ar ārstu.

 

les

3.

Kā lietot Vitekta

ā

Z

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu zāļu pilnīgu efektivitāti un mazinātu rezistences veidošanos pret ārstēšanu. Nemainiet devu, ja to darīt nav ieteicis ārsts.

Vitekta vienmēr jālieto kombinācijā ar kādu no turpmāk minētajām zālēm:

atazanavīru un ritonavīru;

darunavīru un ritonavīru;

fosamprenavīru un ritonavīru;

lopinavīru/ritonavīru.

85 mg deva ir ieteicama:

Ja lietojat Vitekta kopā ar:

atazanavīru un ritonavīru;

lopinavīru/ritonavīru.

Lietojot šīs kombinācijas, deva ir viena 85 mg tablete katru dienu iekšķīgi kopā ar uzturu.

Nekošļāt, nesasmalcināt un nesadalīt tableti. Lietojiet 85 mg tableti vienlaicīgi ar atazanavīru un ritonavīru vai vienlaicīgi ar pirmo lopinavīra/ritonavīra devu.

150 mg deva ir ieteicama:

tas

Ja lietojat Vitekta kopā ar:

darunavīru un ritonavīru;

ē

fosamprenavīru un ritonavīru.

Lietojot šīs kombinācijas, deva ir viena 150 mg tablete katru dienu iekšķīgi kopā ar uzturu.

Nekošļāt, nesasmalcināt un nesadalīt tableti. Lietojiet 150 mg tableti v enla cīgi ar pirmo darunavīra vai fosamprenavīra un ritonavīra devu. Skatīt Vitekta 150 mg tablešu l etošanas n trukciju.

Ja Jūs lietojat arī citas zāles:

istr

 

 

ğ

Ja Jūs lietojat arī didanozīnu, lietojiet to vismaz 1 stundu pi ms vai vismaz 2 stundas pēc Vitekta

lietošanas.

 

Ja nejauši esat lietojis Vitekta vairāk par ieteikto devu, Jūs esat pakļauts paaugstinātam šo zāļu iespējamo blakusparādību riskam ( katīt šīs instrukcijas 4. punktu).

Ja Jūs lietojat arī antacīdu, piemēram, alumīnija/magnija hidroksīdu vai kalcija karbonātu, vai

 

 

re

multivitamīnus, lietojiet to vismaz 4 stund s pirms i ismaz 4 stundas pēc Vitekta lietošanas.

Ja esat lietojis Vitekta vairāk nekā noteikts

 

vairs

nav

 

Nekavējoties sazinieties ar ā stu vai tuvāko ātrās palīdzības nodaļu. Paņemiet tablešu pudeli līdzi, tādējādi Jūs viegli v rēsiet p stāstīt, kādas zāles esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Vitekta

lesja i vērojat 18 stundu laikā kopš paredzētā Vitekta lietošanas laika, ieņemiet tableti, cik ātri āvi n i spējams. Vienmēr lietojiet tableti kopā ar uzturu. Lietojiet nākamo devu kā paredzēts;

ja ievērojat pēc 18 stundām vai vēlāk pēc paredzētā Vitekta lietošanas laika, nelietojiet Z nokavēto devu. Nogaidiet un lietojiet nākamo devu kopā ar uzturu paredzētajā laikā.

Nepārtrauciet lietot Vitekta

Nepārtrauciet Vitekta lietošanu, vispirms neapspriežoties ar savu ārstu. Vitekta lietošanas pārtraukšana var nopietni ietekmēt Jūsu atbildes reakciju uz turpmāko ārstniecību. Ja kāda iemesla dēļ Vitekta lietošana tiek pārtraukta, pirms Vitekta tablešu lietošanas atsākšanas, sazinieties ar ārstu.

Kad Jūsu rīcībā esošais Vitekta daudzums ir samazinājies, vērsieties pie ārsta vai farmaceita. Tas ir ļoti svarīgi, jo, pārtraucot zāļu lietošanu pat uz neilgu laika periodu, vīrusu daudzums var palielināties. Šādā gadījumā slimību var būt grūtāk ārstēt.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

HIV infekcijas ārstēšanas laikā var palielināties ķermeņa masa un paaugstināties lipīdu un glikozes līmenis asinīs. Tas daļēji tiek saistīts ar veselības atgūšanu un dzīvesveidu, bet lipīdu līmeņa izmaiņu gadījumā – dažreiz arī ar zālēm pret HIV. Jūsu ārsts veiks izmeklējumus, lai atklātu šīs izm iņ s.

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ārs ējot

 

HIV infekciju, ne vienmēr ir iespējams noteikt, vai nevēlamās blakusparādības ir Vitekta, ci u

 

vienlaicīgi lietoto zāļu vai pašas HIV infekcijas sekas.

 

 

 

tas

 

Bieži sastopamas blakusparādības

 

 

 

 

 

 

 

(tās var rasties 1-10 no katriem 100 ārstētiem pacientiem)

 

 

 

 

 

sāpes vēderā;

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vemšana;

 

 

 

ğ

 

 

 

izsitumi;

 

 

 

re

 

 

 

 

galvassāpes;

 

 

 

 

 

 

 

 

caureja;

 

 

 

 

 

 

 

 

slikta dūša;

 

 

 

 

 

 

 

 

nogurums.

 

nav

 

 

 

 

 

Retāk sastopamās blakusparādības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tās var rasties līdz 1 no katriem 100 ārstētiem p

cientiem)

 

 

 

 

 

domas par pašnāvību un pašnāvības mēģi

ājumi (p cientiem, kuriem iepriekš bijusi depresija

 

 

vai garīgās veselības traucējumi);

 

 

 

 

 

 

 

depresija;

 

 

 

 

 

 

 

 

miega traucējumi (bezmieg );

 

 

 

 

 

 

 

gremošanas traucējum , kas ada nepatīkamu sajūtu pēc ēšanas (dispepsija);

 

 

 

uzpūšanās sajūta;

 

 

 

 

 

 

 

gāzes (vēdera pūš nās);

 

 

 

 

 

 

 

reibonis;

 

 

 

 

 

 

 

 

tirpšana;

 

 

 

 

 

 

 

 

miegainība;

 

 

 

 

 

 

 

 

garšas izmaiņas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Ja Jums šķi t, ka Jums ir kāda no šīm blakusparādībām, konsultējieties ar ārstu.

 

 

Citas b akusparādības, kuras var novērot HIV ārstēšanas laikā

 

 

 

 

Sekojošo blakusparādību biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

Iekaisuma vai infekcijas pazīmes. Ja Jums ir progresējoša HIV infekcija (AIDS) un kāda cita

 

infekcija, uzsākot ārstēšanu ar Vitekta, Jums var parādīties infekcijas un iekaisuma simptomi

 

vai pasliktināties esošās infekcijas simptomi. Šie simptomi var liecināt, ka organisma

 

imūnsistēma, kas kļuvusi spēcīgāka, cīnās ar infekciju. Novērojiet, vai neilgi pēc Vitekta

 

 

lietošanas uzsākšanas Jums neparādās iekaisuma vai infekcijas simptomi. Ja ievērojat kādus iekaisuma vai infekcijas simptomus, nekavējoties pastāstiet ārstam. Pēc Jūsu HIV infekcijas ārstēšanai paredzētās terapijas uzsākšanas, papildus oportūnistiskajām infekcijām, var parādīties arī autoimūni traucējumi (stāvoklis, kad imūnā sistēma uzbrūk organisma veselajiem audiem). Autoimūni traucējumi var parādīties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas. Ja Jūs novērojat jebkādas infekcijas pazīmes vai citus simptomus, tādus kā muskuļu vājumu, vājumu, kas rodas

plaukstās un pēdās, bet virzās tālāk, pārņemot ķermeni, sirdsklauves, trīci vai hiperaktivitāti, lūdzu informējiet savu ārstu nekavējoties, lai pielāgotu nepieciešamo ārstēšanu.

Kaulu problēmas. Dažiem pacientiem, kuri lieto kombinēto pretretrovīrusu terapiju, var attīstīties kaulu slimība, ko sauc par osteonekrozi (kaulaudu atmiršana, ko izraisa asins apgādes zudums kaulā). Kombinētās pretretrovīrusu terapijas ilgums, kortikosteroīdu lietošana, alkohola lietošana, smags imūnsistēmas nomākums, palielināts ķermeņa masas indekss var būt daži no daudzajiem šīs slimības riska faktoriem. Osteonekrozes pazīmes ir:

-locītavu stīvums;

-smeldze un sāpes (īpaši gūžās, ceļos un plecos);

-apgrūtinātas kustības.

Ja ievērojat kādu no šīm blakusparādībām, pastāstiet ārstam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.ēTas a iecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs va at ziņot parkontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašākutas

informāciju par šo zāļu drošumu.

istr

 

5. Kā uzglabāt Vitekta

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

ğ

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes pēc „Der. līdz”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

 

 

re

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas pstākļi.

 

 

 

nav

 

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6.

Iepakojuma saturs un c ta nfo mācija

 

 

Ko Vitekta satur

 

Aktīvā viela ir el itegr īrs. K tra apvalkotā tablete satur 85 mg elvitegravīra.

Citas sa tāvdaļas ir

Tab t s kodol :

vairs

 

kroskarm oz s nātrija sāls, hidroksipropilceluloze, laktoze (monohidrāta veidā), magnija stearāts,

mikrokristā iskā celuloze, nātrija laurilsulfāts.

 

les

Apvalks:

āindigokarmīna alumīnija laka (E132), makrogols 3350 (E1521), polivinilspirts (daļēji hidrolizēts)

(E1203), talks (E553B), titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Z

 

Vitekta ārējais izskats un iepakojums

Vitekta apvalkotās tabletes ir zaļas, piecstūra formas tabletes, ar iegravētu uzrakstu „GSI” vienā pusē un numuru „85” tabletes otrā pusē.

Pieejams šāda lieluma iepakojums: kartona kastītes, kuras satur 1 pudeli ar 30 apvalkotām tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

Ražotājs

 

 

Gilead Sciences Ireland UC

 

 

IDA Business & Technology Park

 

 

Carrigtohill

 

tas

County Cork

 

 

 

Īrija

 

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īp šnieka

vietējo pārstāvniecību:

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01istr35 50

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

België/Belgique/Belgien

Lietuva

ē

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Sweden AB

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

 

България

ğ

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Česká republika

re

 

Magya o szág

 

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 420 222 191 546

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

Danmark

M lta

 

Gilead Sciences Sweden AB

Gile d Sciences International Ltd

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

Deutschland

Nederland

 

Gilead Sciences GmbH

navGilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

 

Eesti

Norge

 

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Sweden AB

 

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

 

Tel: +les34 91 378 98 30

Tel: +48 22 262 8702

 

Ελλάδα

Österreich

 

Gilead Sciences ΕλλάςvairsΜ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

 

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

 

ā

Polska

 

España

 

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Z

Portugal

 

France

 

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

 

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

 

Hrvatska

România

 

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

Ireland

 

Slovenija

 

 

 

Gilead Sciences Ltd

 

Gilead Sciences International Ltd

 

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

 

Ísland

 

Slovenská republika

 

 

 

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd

 

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

 

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

 

tas

Tel: + 39 02 439201

 

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

 

 

 

 

Κύπρος

 

Sverige

 

 

 

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

 

 

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

 

 

Latvija

 

United Kingdom

istr

 

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd

 

ē

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģ ntū asğtīm kļa vietnē

 

 

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Vitekta 150 mg apvalkotās tabletes

Elvitegravir

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat

d, ja šiem

 

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 

 

 

-

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas a

iecas arī

 

uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

tas

 

 

 

 

 

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 

 

ē

 

 

istr

 

1.

Kas ir Vitekta un kādam nolūkam tās/to lieto

 

 

2.

Kas Jums jāzina pirms Vitekta lietošanas

 

 

3.

Kā lietot Vitekta

 

 

 

4.

Iespējamās blakusparādības

 

 

 

 

ğ

 

5.

Kā uzglabāt Vitekta

 

 

 

re

 

 

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

1.

Kas ir Vitekta un kādam nolūkam tās/to lieto

 

 

 

 

 

Vitekta satur aktīvo vielu elvitegravīru.

 

 

 

 

Vitekta ir paredzētas cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas ārstēšanai pieaugušajiem vecumā

no 18 gadiem.

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitekta vienmēr jālieto kopā ar noteiktām citām zālēm HIV infekcijas ārstēšanai. Skatīt

3. punktu Kā lietot Vitekta.

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

HIV vīruss veido enzīmu, ko s uc par HIV integrāzi. Šis enzīms palīdz vīrusam vairoties Jūsu

organisma šūnās. Vitekta pārtrauc šī enzīma darbību un samazina HIV daudzumu Jūsu organismā. Tas

uzlabo Jūsu imūno sistēmu un samazina ar HIV infekciju saistīto slimību attīstības risku.

 

 

les

 

 

 

 

 

Ar šīm zālēm n var izārstēt HIV infekciju. Lietojot Vitekta, Jums vēl aizvien var rasties infekcijas vai

citas s imība , kas ai tītas ar HIV infekciju.

 

 

 

Z

Kas Jums jāzina pirms Vitekta lietošanas

 

 

 

2.

 

 

 

āNelietojiet Vitekta šādos gadījumos:

 

 

 

 

ja Jums ir alerģija pret elvitegravīru vai kādu citu (šīs instrukcijas 6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

iekaisuma vai infekcijas pazīmes; kaulu problēmas.

ja Jūs lietojat kādas no šīm zālēm:

-karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns – epilepsijas ārstēšanai un lēkmju novēršanai;

-rifampicīns – tuberkulozes un citu infekciju novēršanai un ārstēšanai;

-asinszāle (hypericum perforatum) – augu izcelsmes līdzeklis depresijas un trauksmes ārstēšanai, vai to saturošas zāles.

Ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums, nelietojiet Vitekta un nekavējoties informējiet ārstu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ārstēšanu ar Vitekta drīkst uzsākt tikai ārsts ar pieredzi HIV infekcijas ārstēšanā.

Lai gan efektīvas pretretrovīrusu terapijas rezultātā risks mazinās, tomēr Jūs varat turpinā izpl īt

HIV arī šo zāļu lietošanas laikā. Pārrunājiet ar ārstu nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai

izvairītos no citu cilvēku inficēšanas. Ar šīm zālēm nevar izārstēt HIV infekciju. Lietojot Vitekta,

 

tas

Jums vēl aizvien var rasties infekcijas vai citas slimības, kas saistītas ar HIV infekciju.

 

ē

Pirms Vitekta lietošanas konsultējieties ar ārstu:

ja Jums ir aknu darbības problēmas vai iepriekš ir bijusi aknu sl mība, tostarp hepatīts.

 

Pacientiem ar aknu slimību, tostarp hronisku B vai C hepatītu, kuri tiek ārstēti ar pretretrovīrusu

 

zālēm, ir palielināts smagu un potenciāli letālu ar aknu darbību saistītuistrkomplikāciju rašanās

 

risks. Ja Jums ir B hepatīta infekcija, ārsts uzmanīgi apsvē s Jumsğpiemērotāko ārstēšanu.

Novērojiet, vai nerodas kāds no turpmāk mi ēt jiem simptomiem:

Ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums, pirms Vitekta lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Vitekta lietošanas laikā

nav

re

 

 

 

Ja novērojat kādus no š em s mptomiem, nekavējoties pastāstiet ārstam. Sīkāku informāciju skatīt šīs instrukcij s 4. punktā.

Bērni un pusaudži

Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. Vitekta lietošana bērniem un pu audžiem līdz šim nav pētīta.

āCitasleszā s un Vitekta

Past stiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, plānojat lietot

Zvai esat lietojis. Tas attiecas arī uz zālēm un augu izcelsmes zālēm, ko var iegādāties bez receptes. Lietojot Vitekta, var rasties mijiedarbība ar citām zālēm, kas var ietekmēt Vitekta vai citu zāļu daudzumu asinīs. Tas var traucēt normālu zāļu darbību vai pastiprināt blakusparādības.

Nekad nelietojiet šīs zāles, ja lietojat Vitekta:

karbamazepīns, fenobarbitāls, fenitoīns – epilepsijas ārstēšanai un lēkmju novēršanai;

rifampicīns – tuberkulozes un citu infekciju novēršanai un ārstēšanai;

asinszāle (hypericum perforatum) – augu izcelsmes līdzeklis depresijas un trauksmes ārstēšanai, vai to saturošas zāles;

Citas zāles, ko izmanto HIV infekcijas ārstēšanai:

Nelietojiet Vitekta kopā ar citām zālēm, kas satur:

kobicistatu;

elvitegravīru.

Konsultējieties ar ārstu, ja lietojat:

efavirenzu;

nevirapīnu;

didanozīnu (skatīt arī šīs instrukcijas 3. punktu).

Pastāstiet ārstam, ja lietojat kādas no šīm zālēm HIV ārstēšanai.

Citas zāles

Konsultējieties ar ārstu, ja lietojat:

rifabutīnu – lieto baktēriju infekciju ārstēšanai, ieskaitot tuberkulozi;

tas

varfarīnu – lieto asins šķidrināšanai;

kontracepcijas tabletes – lieto, lai izvairītos no grūtniecības;

bosentānu – plaušu hipertensijas ārstēšanai;

ē

 

antacīdus – lieto grēmu vai kuņģa skābes atviļņa ārstēšanai, piemēram, alumīnija/magnija

 

hidroksīds vai kalcija karbonāts (skatīt arī šīs instrukcijas 3. punktu);

 

multivitamīnus – lieto kā piedevas diētai (skatīt arī šīs instrukc jas 3.istrpunktu).

Pastāstiet ārstam, ja kāds no šiem punktiem attiecas uz Jums.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat šīs vai jebkādas citas zāl s. N pā trauciet ārstēšanu, nesazinoties ar ārstu.ğre

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkādu zāļu lietošanas konsultējieties r ārstu i farmaceitu.

Vitekta lietošanas laikā sievietēm edrīkstnaviestāties grūtniecība.

Vitekta lietošanas laikā lietojiet efektīvu ko tracepcijas metodi.

Ja Jums iestājas grūtniecība, nekavējoties pastāstiet ārstam. Ja esat stāvoklī, Jūs nedrīkstat lietot Vitekta, ja vien Jūs un Jū u ār ts nav izlēmis, ka tas ir absolūti nepieciešams. Jūsu ārsts pārrunās Vitekta lietošanas e pējamo ieguvumu un risku Jums un Jūsu bērnam.

Nebarojiet bērnu ar krūti ārstēšanas laikā ar Vitekta. Nav zināms, vai šo zāļu aktīvā viela var

izdalīties cilvēkam ar mātes pienu. Ja Jūs esat inficēta ar HIV, ieteicams nebarot bērnu ar krūti, lai

izvairītos no vīrusa nokļūš n s bērna organismā ar mātes pienu.

Vitekta atur laktozi

 

vairs

Pastāsti t ār tam, ja Jūs nepanesat laktozi vai cita veida cukurus. Vitekta satur laktozi. Ja Jūs

zināt, ka n pan sat laktozi vai ja Jums ir teikts, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs

z

s, konsultēji ties ar ārstu.

 

les

3.

Kā lietot Vitekta

ā

Z

 

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu zāļu pilnīgu efektivitāti un mazinātu rezistences veidošanos pret ārstēšanu. Nemainiet devu, ja to darīt nav ieteicis ārsts.

Vitekta vienmēr jālieto kombinācijā ar kādu no turpmāk minētajām zālēm:

atazanavīru un ritonavīru;

darunavīru un ritonavīru;

fosamprenavīru un ritonavīru;

lopinavīru/ritonavīru.

150 mg deva ir ieteicama:

Ja lietojat Vitekta kopā ar:

darunavīru un ritonavīru;

fosamprenavīru un ritonavīru.

Lietojot šīs kombinācijas, deva ir viena 150 mg tablete katru dienu iekšķīgi kopā ar uzturu.

Nekošļāt, nesasmalcināt un nesadalīt tableti. Lietojiet 150 mg tableti vienlaicīgi ar pirmo darunavīra vai fosamprenavīra un ritonavīra devu.

85 mg deva ir ieteicama:

tas

Ja lietojat Vitekta kopā ar:

atazanavīru un ritonavīru;

ē

lopinavīru/ritonavīru.

Lietojot šīs kombinācijas, deva ir viena 85 mg tablete katru dienu iekšķīgi kopā ar uzturu.

Ja Jūs lietojat arī citas zāles:

 

istr

ğ

 

Ja Jūs lietojat arī didanozīnu, lietojiet to vismaz 1 stundu pi ms vai vismaz 2 stundas pēc Vitekta

lietošanas.

re

 

 

 

Ja Jūs lietojat arī antacīdu, piemēram, alumīnij /m gnija hidroksīdu vai kalcija karbonātu, vai

multivitamīnus, lietojiet to vismaz 4 stund s pirms v i vismaz 4 stundas pēc Vitekta lietošanas.

Nekošļāt, nesasmalcināt un nesadalīt tableti. Lietojiet 85 mg tableti vienla cīgi ar a azanavīru un ritonavīru vai vienlaicīgi ar pirmo lopinavīra/ritonavīra devu. Skatīt V tekta 85 mg tablešu lietošanas instrukciju.

Ja esat lietojis Vitekta vairāk nekā noteiktsnav

Ja nejauši esat lietojis Vitekta vairāk par ieteikto devu, Jūs esat pakļauts paaugstinātam šo zāļu iespējamo blakusparādību r skam ( katīt šīs instrukcijas 4. punktu).

Nekavējoties sazinieties r ā stu v tuvāko ātrās palīdzības nodaļu. Paņemiet tablešu pudeli līdzi, tādējādi Jūs viegli v rēsiet p stāstīt, kādas zāles esat lietojis.

Ja esat aizmirsis lietot Vitekta

Ir svarīgi, lai Jūs neizlaistu nevienu Vitekta devu.

 

 

vairs

Ja

sat iz aidis d vu:

ja i vērojat 18 stundu laikā kopš paredzētā Vitekta lietošanas laika, ieņemiet tableti, cik ātri

 

vien iespējams. Vienmēr lietojiet tableti kopā ar uzturu. Lietojiet nākamo devu kā paredzēts;

ja ievērojat pēc 18 stundām vai vēlāk pēc paredzētā Vitekta lietošanas laika, nelietojiet

 

les

 

 

nokavēto devu. Nogaidiet un lietojiet nākamo devu kopā ar uzturu paredzētajā laikā.

ā

 

Ja 1 stundas laikā pēc Vitekta lietošanas Jums sākas vemšana, lietojiet vēl vienu tableti kopā ar

Zuzturu.

 

Nepārtrauciet lietot Vitekta

Nepārtrauciet Vitekta lietošanu, vispirms neapspriežoties ar savu ārstu. Vitekta lietošanas pārtraukšana var nopietni ietekmēt Jūsu atbildes reakciju uz turpmāko ārstniecību. Ja kāda iemesla dēļ Vitekta lietošana tiek pārtraukta, pirms Vitekta tablešu lietošanas atsākšanas, sazinieties ar ārstu.

Kad Jūsu rīcībā esošais Vitekta daudzums ir samazinājies, vērsieties pie ārsta vai farmaceita. Tas ir ļoti svarīgi, jo, pārtraucot zāļu lietošanu pat uz neilgu laika periodu, vīrusu daudzums var palielināties. Šādā gadījumā slimību var būt grūtāk ārstēt.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

HIV infekcijas ārstēšanas laikā var palielināties ķermeņa masa un paaugstināties lipīdu un glikozes līmenis asinīs. Tas daļēji tiek saistīts ar veselības atgūšanu un dzīvesveidu, bet lipīdu līmeņa izmaiņu gadījumā – dažreiz arī ar zālēm pret HIV. Jūsu ārsts veiks izmeklējumus, lai atklātu šīs izm iņ s.

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ārs ējot

 

HIV infekciju, ne vienmēr ir iespējams noteikt, vai nevēlamās blakusparādības ir Vitekta, ci u

 

vienlaicīgi lietoto zāļu vai pašas HIV infekcijas sekas.

 

 

 

tas

 

Bieži sastopamas blakusparādības

 

 

 

 

 

 

 

(tās var rasties 1-10 no katriem 100 ārstētiem pacientiem)

 

 

 

 

 

sāpes vēderā;

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vemšana;

 

 

 

ğ

 

 

 

izsitumi;

 

 

 

re

 

 

 

 

galvassāpes;

 

 

 

 

 

 

 

 

caureja;

 

 

 

 

 

 

 

 

slikta dūša;

 

 

 

 

 

 

 

 

nogurums.

 

nav

 

 

 

 

 

Retāk sastopamās blakusparādības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tās var rasties līdz 1 no katriem 100 ārstētiem p

cientiem)

 

 

 

 

 

domas par pašnāvību un pašnāvības mēģi

ājumi (p cientiem, kuriem iepriekš bijusi depresija

 

 

vai garīgās veselības traucējumi);

 

 

 

 

 

 

 

depresija;

 

 

 

 

 

 

 

 

miega traucējumi (bezmieg );

 

 

 

 

 

 

 

gremošanas traucējum , kas ada nepatīkamu sajūtu pēc ēšanas (dispepsija);

 

 

 

uzpūšanās sajūta;

 

 

 

 

 

 

 

gāzes (vēdera pūš nās);

 

 

 

 

 

 

 

reibonis;

 

 

 

 

 

 

 

 

tirpšana;

 

 

 

 

 

 

 

 

miegainība;

 

 

 

 

 

 

 

 

garšas izmaiņas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Ja Jums šķi t, ka Jums ir kāda no šīm blakusparādībām, konsultējieties ar ārstu.

 

 

Citas b akusparādības, kuras var novērot HIV ārstēšanas laikā

 

 

 

 

Sekojošo blakusparādību biežums nav zināms (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 

 

les

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

Z

Iekaisuma vai infekcijas pazīmes. Ja Jums ir progresējoša HIV infekcija (AIDS) un kāda cita

 

infekcija, uzsākot ārstēšanu ar Vitekta, Jums var parādīties infekcijas un iekaisuma simptomi

 

vai pasliktināties esošās infekcijas simptomi. Šie simptomi var liecināt, ka organisma

 

imūnsistēma, kas kļuvusi spēcīgāka, cīnās ar infekciju. Novērojiet, vai neilgi pēc Vitekta

 

 

lietošanas uzsākšanas Jums neparādās iekaisuma vai infekcijas simptomi. Ja ievērojat kādus iekaisuma vai infekcijas simptomus, nekavējoties pastāstiet ārstam. Pēc Jūsu HIV infekcijas ārstēšanai paredzētās terapijas uzsākšanas, papildus oportūnistiskajām infekcijām, var parādīties arī autoimūni traucējumi (stāvoklis, kad imūnā sistēma uzbrūk organisma veselajiem audiem). Autoimūni traucējumi var parādīties daudzus mēnešus pēc terapijas uzsākšanas. Ja Jūs novērojat jebkādas infekcijas pazīmes vai citus simptomus, tādus kā muskuļu vājumu, vājumu, kas rodas

plaukstās un pēdās, bet virzās tālāk, pārņemot ķermeni, sirdsklauves, trīci vai hiperaktivitāti, lūdzu informējiet savu ārstu nekavējoties, lai pielāgotu nepieciešamo ārstēšanu.

Kaulu problēmas. Dažiem pacientiem, kuri lieto kombinēto pretretrovīrusu terapiju, var attīstīties kaulu slimība, ko sauc par osteonekrozi (kaulaudu atmiršana, ko izraisa asins apgādes zudums kaulā). Kombinētās pretretrovīrusu terapijas ilgums, kortikosteroīdu lietošana, alkohola lietošana, smags imūnsistēmas nomākums, palielināts ķermeņa masas indekss var būt daži no daudzajiem šīs slimības riska faktoriem. Osteonekrozes pazīmes ir:

-locītavu stīvums;

-smeldze un sāpes (īpaši gūžās, ceļos un plecos);

-apgrūtinātas kustības.

Ja ievērojat kādu no šīm blakusparādībām, pastāstiet ārstam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.ēTas a iecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs va at ziņot parZiņošanakontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašākutas

informāciju par šo zāļu drošumu.

istr

 

5. Kā uzglabāt Vitekta

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

ğ

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes pēc „Der. līdz”.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

 

 

re

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas pstākļi.

 

 

 

nav

 

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras

vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6.

Iepakojuma saturs un c ta nfo mācija

 

 

Ko Vitekta satur

 

Aktīvā viela ir el itegr īrs. K tra apvalkotā tablete satur 150 mg elvitegravīra.

Citas sa tāvdaļas ir

Tab t s kodol :

vairs

 

kroskarm oz s nātrija sāls, hidroksipropilceluloze, laktoze (monohidrāta veidā), magnija stearāts,

mikrokristā iskā celuloze, nātrija laurilsulfāts.

 

les

Apvalks:

āindigokarmīna alumīnija laka (E132), makrogols 3350 (E1521), polivinilspirts (daļēji hidrolizēts)

(E1203), talks (E553B), titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Z

 

Vitekta ārējais izskats un iepakojums

Vitekta apvalkotās tabletes ir zaļas, trīsstūra formas tabletes, ar iegravētu uzrakstu „GSI” vienā pusē un numuru „150” tabletes otrā pusē.

Pieejams šāda lieluma iepakojums: kartona kastītes, kuras satur 1 pudeli ar 30 apvalkotām tabletēm.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Lielbritānija

Ražotājs

 

 

Gilead Sciences Ireland UC

 

 

IDA Business & Technology Park

 

 

Carrigtohill

 

tas

County Cork

 

 

 

Īrija

 

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īp šnieka

vietējo pārstāvniecību:

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01istr35 50

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

België/Belgique/Belgien

Lietuva

ē

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Sweden AB

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

 

България

ğ

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Česká republika

re

 

Magya o szág

 

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 420 222 191 546

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

Danmark

M lta

 

Gilead Sciences Sweden AB

Gile d Sciences International Ltd

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

Deutschland

Nederland

 

Gilead Sciences GmbH

navGilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

 

Eesti

Norge

 

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Sweden AB

 

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

 

Tel: +les34 91 378 98 30

Tel: +48 22 262 8702

 

Ελλάδα

Österreich

 

Gilead Sciences ΕλλάςvairsΜ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

 

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

 

ā

Polska

 

España

 

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Z

Portugal

 

France

 

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

 

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

 

Hrvatska

România

 

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

Ireland

 

Slovenija

 

 

 

Gilead Sciences Ltd

 

Gilead Sciences International Ltd

 

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

 

Ísland

 

Slovenská republika

 

 

 

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd

 

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

 

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

 

tas

Tel: + 39 02 439201

 

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

 

 

 

 

Κύπρος

 

Sverige

 

 

 

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

 

 

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

 

 

Latvija

 

United Kingdom

istr

 

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd

 

ē

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģ ntū asğtīm kļa vietnē

 

 

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

 

vairs

nav

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas