Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizamyl (flutemetamol (18F)) – Zāļu apraksts - V09AX04

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVizamyl
ATĶ kodsV09AX04
Vielaflutemetamol (18F)
RažotājsGE Healthcare Ltd

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

VIZAMYL 400 MBq/ml šķīdums injekcijām

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Atsauces datumā un laikā katrs ml šķīduma injekcijām satur 400 MBq flutemetamola (18F) (flutemetamol).

Atsauces datumā un laikā flakona aktivitātes diapazons var būt robežās no 400 MBq līdz 4000 MBq vai no 400 MBq līdz 6000 MBq.

Fluors (18F) sadalās stabilā skābeklī (18O), un tā aptuvenais pussabrukšanas periods ir 110 minūtes, emitējot 634 keV pozitronu starojumu, kam seko 511 keV fotonu anihilācijas starojums.

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Katrs ml šķīduma satur 55,2 mg etilspirta un 4,1 mg nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķīdums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Šo ārstniecības līdzekli lieto tikai diagnostikas vajadzībām.

VIZAMYL ir radiofarmaceitiskas zāles, ko paredzēts lietot pozitronu emisijas tomogrāfijā (Positron Emission Tomography, PET) pieaugušiem pacientiem ar kognitīvajiem traucējumiem, kam tiek novēroti Alcheimera slimības un citu ar kognitīvajiem traucējumiem saistīto slimību simptomi. PET laikā tiek veikta β-amiloīda neirītisko perēkļu blīvuma smadzenēs attēlveidošana. VIZAMYL lietošanas laikā jāveic klīniskā novērošana.

Negatīvs skenēšanas rezultāts nozīmē to, ka perēkļu ir maz vai nav vispār, un tas neliecina par Alcheimera slimību. Pozitīva skenēšanas rezultāta interpretēšanas ierobežojumus skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktā.

4.2.Devas un lietošanas veids

PET skenēšanu, izmantojot flutemetamolu (18F), drīkst pieprasīt ārsti, kam kuriem ir pieredze neirodeģeneratīvo traucējumu klīniskajā ārstēšanā.

Attēlus, kas uzņemti, izmantojot VIZAMYL, drīkst interpretēt tikai personas, kuras ir apmācītas interpretēt PET attēlus ar flutemetamolu (18F). Pēdējās pacientam vienlaikus veiktās datortomogrāfijas (DT) vai magnētiskās rezonanses (MR) skenēšanas rezultātus ieteicams lietot, lai

iegūtu saplūdinātu PET-DT vai PET-MR uzņēmumu gadījumā, ja rodas šaubas par pelēkās vielas izvietojumu un pelēkās/baltās vielas robežas atrašanās vietu PET skenēšanas attēlos

(skatīt 4.4. apakšpunktu “VIZAMYL attēlu interpretēšana”).

Devas

Pieaugušie

Ieteicamā intravenozi ievadāmās aktivitātes deva pieaugušajam ir 185 MBq flutemetamola (18F) (aptuveni 40 sekundes veicot bolus injekciju). Injekcijas tilpums nedrīkst būt mazāks par 1 ml un lielāks par 10 ml.

Īpašas pacientu grupas

Paplašināti zāļu devu diapazona un pielāgošanas pētījumi normālām un īpašām populācijām nav veikti. Flutemetamola (18F) farmakokinētika pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav novērota.

Gados vecāki pacienti

Devas pielāgošana atkarībā no vecuma nav ieteicama.

Nieru un aknu darbības traucējumi

Pētījumi par VIZAMYL lietošanu pacientiem ar ievērojamiem nieru vai aknu darbības traucējumiem nav veikti. Rūpīgi jāizvērtē ievadāmās aktivitātes daudzums, jo šiem pacientiem ir iespējama paaugstināta starojuma iedarbība (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

VIZAMYL nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā.

Lietošanas veids

VIZAMYL paredzēts intravenozai lietošanai.

Tieši pirms injicēšanas jānomēra flutemetamola (18F) aktivitāte, izmantojot devas kalibratoru.

Injicējot VIZAMYL, izmantojot īso intravenozo katetru (aptuveni 12,5 cm vai īsāku), var novērst aktīvās vielas adsorbciju katetrā.

VIZAMYL paredzēts lietot vairākām devām. To nedrīkst atšķaidīt.

Deva tiek ievadīta aptuveni 40 sekundes intravenozas bolus injekcijas veidā. Izmantojot intravenozo sistēmu, pēc injekcijas izskalojiet sistēmu ar injekcijām paredzētu 5–15 ml sterilu 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu, lai nodrošinātu visas devas ievadīšanu.

Lai izvairītos no lokālās ekstravazācijas izraisītas apstarošanas un artefaktiem attēlos, flutemetamola (18F) injekcija jāievada intravenozi.

Attēla uzņemšana

Attēli jāuzņem vismaz 90 minūtes pēc VIZAMYL injekcijas, izmantojot PET skeneri 3D režīmā un veicot atbilstošas datu korekcijas. Novietojiet pacientu guļus tā, lai smadzenes (tostarp smadzenītes) būtu redzamas vienā skata laukā. Pacienta galva jānovieto uz atbilstoša balsta, un galvai jābūt noliektai tā, lai priekšējās komisūras-aizmugurējās komisūras (AC-PC) plakne atrastos PET skenera kanāla ass labajā leņķī. Lai novērstu galvas kustības, var izmantot lenti vai citus elastīgus pagalvjus.

Ieteicams veikt atkārtotu vai filtrētu aizmugurskata projekcijas rekonstrukciju ar 2–4 mm biezu daļu, un 128 × 128 aksiālo matricu un aptuveni 2 mm lielu pikseli. Ja tiek izmantots pēcapstrādes filtrs ar pilnu platumu pie puses no augstuma (full width half maximum, FWHM), kas nav lielāks par 5 mm, filtra FWHM jāizvēlas tā, lai optimizētu signāla un trokšņa attiecību, neietekmējot rekonstruējamā attēla asumu. Skenēšanas ilgums parasti ir 20 minūtes.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstinātas jutības vai anafilaktisko reakciju iespējamība

Paaugstinātas jutības vai anafilaktisko reakciju gadījumā zāļu ievadīšana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk intravenoza ārstēšana. Lai ārkārtas situācijās varētu nekavējoties rīkoties, jābūt nodrošinātām nepieciešamajām zālēm un aprīkojumam, piemēram, endotraheālai caurulei un respiratoram.

Individuāls ieguvuma/riska novērtējums

Jāveic katra pacienta starojuma iedarbības novērtēšana saistībā ar iespējamiem ieguvumiem. Katrā konkrētajā gadījumā ievadāmo zāļu daudzumam jābūt pēc iespējas zemākam, taču ir arī jānodrošina nepieciešamā diagnostikas informācija.

Nieru /aknu darbības traucējumi

Ir iespējams paaugstināts radiācijas dozimetrijas profils, tādēļ rūpīgi jānovērtē ieguvumu/riska attiecība iepriekšminētajiem pacientiem. Lielākā flutemetamola (18F) daļa izdalās caur aknām un žultsceļiem, tādēļ pacienti ar aknu darbības traucējumiem tiek pakļauti lielākai starojuma iedarbībai. Skatīt 4.2. apakšpunktu.

Pediatriskā populācija

Informāciju par zāļu lietošanu pediatriskā populācijā skatīt 4.2. vai 5.1. apakšpunktā.

VIZAMYL attēlu interpretēšana

Attēlus, kas uzņemti, izmantojot VIZAMYL, drīkst interpretēt tikai personas, kuras ir apmācītas interpretēt PET attēlus ar flutemetamolu (18F). Skenēšanas attēlā ar negatīvu rezultātu smadzeņu β-amiloīda neirītisko perēkļu blīvuma nav vai arī tas ir neliels. Skenēšanas attēlā ar pozitīvu rezultātu blīvums ir mērens līdz paaugstināts. Novērtējot smadzeņu β-amiloīda neirītisko perēkļu blīvumu, dažkārt rezultāti var tikt interpretēti kļūdaini, piemēram, var iegūt kļūdaini negatīvus vai kļūdaini pozitīvus rezultātus.

PET attēlu interpretēšanai jāizmanto Sokoloffa, varavīksnes vai spektra krāsu skalu. Personai, kura veic interpretēšanu, pelēkās vielas signāla intensitāte jāsalīdzina ar maksimālo baltās vielas signāla intensitāti. Attēli jāinterpretē sistemātiski (1. attēls), sākot no smadzeņu tilta (p) un sistemātiski pārskatiet, ritinot:

-pieres daivas un priekšējās krokas (f, ac, aksiālais skats);

-aizmugurējo kroku un precuneus smadzeņu apgabalus (pc, sagitālais skats);

-deniņu-parietālos apgabalus, tostarp insula (in, aksiāls skats un tp-in, koronāls skats);

-deniņu daivu sānu apgabalus (lt, aksiāls skats);

-striatālo reģionu (s, aksiālais skats).

Uzņēmumi tiek interpretēti, vizuāli salīdzinot aktivitāti kortikālajā pelēkajā vielā ar aktivitāti blakus esošajā kortikālajā baltajā vielā.

-Ja marķiera signāls smadzeņu garozas reģionos ir zems (t. i., signāla intensitāte ir ievērojami zemāka salīdzinājumā ar blakus esošās baltās vielas signāla intensitāti un vienāda ar signāla intensitāti smadzenītēs, kur ir lielāka pelēkās vielas koncentrācija), reģions ir klasificējams kā negatīvs (normāls). Daļējas PET apjoma izšķirtspējas dēļ attēlu reģionos ar pelēko vielu var tikt novērots vājš signāls, jo blakus reģionos esošā baltā viela var ieplūst reģionos ar pelēko vielu.

-Ja marķiera signāls smadzeņu garozas reģionos ir augsts (t. i., signāla intensitāte ir vienāda ar blakus esošās baltās vielas signāla intensitāti vai augstāka par to un augstāka par signāla intensitāti smadzenītēs, kur ir lielāka pelēkās vielas koncentrācija), reģions ir klasificējams kā pozitīvs (anormāls).

-Ja kādā no šīm daļām var skaidri konstatēt pozitīvu (anormālu) rezultātu, attēls jāklasificē kā

pozitīvs (anormāls). Pretējā gadījumā attēls jāklasificē kā negatīvs (normāls).

Atrofija var būt redzama vairākās smadzeņu daļās, kas var sarežģīt attēla interpretēšanu, jo pelēkās vielas zuduma dēļ samazināsies marķiera uzkrāšanās. Tādējādi pozitīvu skenēšanas attēlu ir grūtāk atpazīt. Lai atvieglotu attēlu, kas uzņemti, izmantojot VIZAMYL, interpretēšanu īpaši gadījumā, ja ir aizdomas par atrofiju, stingri ieteicams pārskatīt MR vai DT attēlus (ja tie ir pieejami).

1. attēls

VIZAMYL PET gadījumi, kur attēlots negatīva flutemetamola (18F) PET skenēšanas attēla (pa kreisi) un pozitīva attēla (pa labi) piemērs. Attēlā ir redzama aksiālā plakne (pirmā rinda), sagitālā plakne (otrā rinda) un koronālā plakne (trešā rinda).

1. attēls. Negatīva un pozitīva flutemetamola (18F) attēla (attiecīgi kreisajā un labajā pusē) aksiālais (a), sagitālais (b) un koronālais (c) skats. Negatīvajos attēlos redzama rievu/kroku baltās vielas struktūra. Pozitīvajos attēlos labajā pusē rievu un kroku baltās vielas struktūra nav saskatāma. Jāņem vērā, ka, salīdzinot ar negatīvajiem attēliem, intensitāte pelēkās vielas apgabalos ir augstāka (>60% no maksimālās) pozitīvajos attēlos un sānu aspektos intensitate veido precīzi noteiktu izliektu malu. Negatīvajos attēlos intensitāte ir samazinājusies līdz audu perifērijai. Jāņem vērā arī, ka pozitīvajos attēlos pa labi ir redzams augstāks intensitātes līmenis pelēkajā vielā vidus reģionos.

Norādes: pelēkā viela - f pieres daļa (frontal) un ac priekšējās krokas, pc posterior cingulate un precuneus, lt deniņu sānu daļa (lateral temporal), tp deniņu parietālā daļa (temporo parietal) un in insula, un s striatum. Baltā viela – p tilts (pons) un cc corpus callosum.

Lietošanas ierobežojumi

Tikai pozitīvs skenēšanas rezultāts vēl nenozīmē Alcheimera slimības vai kāda cita kognitīva traucējuma diagnozi, jo neirītisko perēkļu nogulsnēšanos pelēkajā vielā var konstatēt asimptomātiskiem gados vecākiem pacientiem un indivīdiem ar dažiem neirodeģeneratīvās demences paveidiem (Alcheimera slimība, Levī ķermenīšu demence, Parkinsona slimības izraisīta demence).

Informāciju par lietošanas ierobežojumiem pacientiem ar viegliem kognitīviem traucējumiem (VKT) skatīt 5.1. apakšpunktā.

Flutemetamola (18F) efektivitāte, prognozējot Alcheimera slimības rašanos vai novērojot atbildes reakciju uz terapiju, nav pierādīta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Daži attēli var būt grūti interpretējami attēla trokšņu, atrofijas ar samazinātu smadzeņu garozas joslu vai attēla miglainuma dēļ, tādēļ interpretēšanas rezultāti var būt kļūdaini. Gadījumos, kad nav skaidra pelēkās vielas atrašanās vieta vai pelēkās un baltās vielas robeža PET attēlā un ir pieejami pēdējās pacientam vienlaikus veiktās DT vai MR attēli, personai, kura veic interpretēšanu, jāaplūko sapludintāts PET-DT vai PET-MR attēls, lai noskaidrotu PET radioaktivitātes saistību ar pelēkās vielas anatomiju.

Pēc procedūras

Pirmo 24 stundu laikā pēc injekcijas jāierobežo cieša saskare ar zīdaiņiem un grūtniecēm.

Īpaši brīdinājumi

Šīs zāles satur etilspirtu (alkoholu) (7 tilp %), t. i, viena deva satur līdz 552 mg (aptuveni 0,7 ml) etilspirta. Šis daudzums var būt kaitīgs personām, kuras cieš no alkoholisma. Tas jāņem vērā grūtniecēm vai sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, un augsta riska grupas pacientiem, piemēram, pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

Viena šo zāļu deva satur līdz 1,8 mmol (vai 41 mg) nātrija. Tas jāņem vērā pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu.

Informāciju par piesardzības pasākumiem saistībā ar bīstamību videi skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pacientiem nav veikti farmakodinamikas zāļu savstarpējās mijiedarbības pētījumi, lai noteiktu pakāpi, ja tāda ir, kad vienlaicīga lietošana ar citām zālēm var ietekmēt attēlu, kas uzņemts, izmantojot VIZAMYL, rezultātus.

In vivo mijiedarbības pētījumi nav veikti.

In vitro veiktie saistīšanās pētījumi neliecināja par citu zāļu, ko bieži lieto pacienti ar Alcheimera slimību, klātbūtnes ietekmi uz flutemetamola (18F) saistīšanos ar β-amiloīdu perēkļiem.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Reproduktīvā vecuma sievietes

Ja radiofarmaceitiskās zāles paredzēts lietot sievietei reproduktīvā vecumā, ir svarīgi noskaidrot, vai viņai nav iestājusies grūtniecība. Jebkura sieviete, kurai aizkavējusies menstruācija, uzskatāma par grūtnieci, kamēr nav pierādīts pretējais. Ja ir šaubas par iespējamu grūtniecību (ja sievietei kavējas menstruācija, ja menstruācijas ir ļoti neregulāras u.c.), pacientei jāpiedāvā citas metodes, kurās neizmanto jonizējošo starojumu (ja tādas ir pieejamas).

Grūtniecība

Nav veikti pētījumi, kuros būtu piedalījušās grūtnieces. Nav veikti pētījumi ar dzīvniekiem, lai izpētītu flutemetamola (18F) ietekmi uz reproduktivitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Radionuklīdu procedūras grūtniecēm laikā radiācijai tiek pakļauts arī auglis. Tādēļ grūtniecības laikā drīkst veikt tikai absolūti nepieciešamus izmeklējumus, kad iespējamais guvums būtiski pārsniedz risku, kādam tiek pakļauta māte un auglis.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai flutemetamols (18F) izdalās mātes pienā cilvēkiem barošanas ar krūti periodā. Pirms radiofarmaceitisko zāļu lietošanas mātei, kura baro bērnu ar krūti, jāizvērtē iespēja atlikt radionuklīdu lietošanu līdz laikam, kad māte ir pārtraukusi barošanu ar krūti, kā arī tas, kurš ir vispiemērotākais radiofarmaceitiskais līdzeklis, ņemot vērā aktivitātes sekrēciju mātes pienā. Ja zāļu lietošana uzskatāma par nepieciešamu, barošana ar krūti uz 24 stundām jāpārtrauc un piens jālikvidē.

Pirmo 24 stundu laikā pēc injekcijas jāierobežo cieša saskare ar zīdaiņiem.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi par fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

VIZAMYL neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

-Tomēr VIZAMYL var izraisīt pārejošu reiboni un vertigo. Tādēļ pēc VIZAMYL ievadīšanas pacientiem nav ieteicams vadīt transportlīdzekļus un apkalpot sarežģītus mehānismus vai iesaistīties citu iespējami bīstamu darbību veikšanā, līdz pilnībā izzūd šīs pazīmes.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Vispārējais VIZAMYL drošuma profils tika noteikts, pamatojoties uz datiem, kas iegūti zāles ievadot 831 personām.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā Nevēlamo blakusparādību biežums ir noteikts šādi:

ļoti bieži (≥1/10), bieži (no >1/100 līdz <1/10), retāk (no >1/1000 līdz <1/100), reti (no >1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā blakusparādības ir sakārtotas dilstošā secībā atkarībā no nopietnības.

Nevēlamo blakusparādību saraksts ir norādīts tālāk, 1. tabulā.

1. tabula. Nevēlamo blakusparādību saraksts

Sistēmas orgānu grupa

Bieži

Retāk

Imūnās sistēmas traucējumi

 

Anafilaktiskā reakcija

Psihiskie traucējumi

 

Nemiers

Nervu sistēmas traucējumi

 

Reibonis

 

 

Galvassāpes

 

 

Hipoestēzija

Sistēmas orgānu grupa

Bieži

Retāk

 

 

Hipotonija

 

 

Izmainīta garšas sajūta

 

 

Trīce

Acu bojājumi

 

Acu pietūkums

Ausu un labirinta bojājumi

 

Vertigo

Sirds funkcijas traucējumi

 

Sirdsklauves

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Pietvīkums

Bālums

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu

 

Aizdusa

kurvja un videnes slimības

 

Hiperventilācija

 

 

Rīkles kairinājums

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

 

Slikta dūša

 

 

Vemšana

 

 

Dispepsija

 

 

Nepatīkamas sajūtas vēderā

 

 

Nepatīkamas sajūtas mutē

Ādas un zemādas audu bojājumi

 

Sejas hipoestēzija

 

 

Nieze

 

 

Izsitumi

 

 

Ādas sasprindzinājums

 

 

Sejas pietūkums

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas

 

Muguras sāpes

bojājumi

 

Muskuļu stīvums

 

 

Muskuļu-skeleta sāpes

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un

 

Erektilā disfunkcija

krūts slimības

 

 

Vispārēji traucējumi un reakcijas

 

Nepatīkamas sajūtas krūtīs

ievadīšanas vietā

 

Karstuma sajūta

 

 

Astēnija

 

 

Nogurums

 

 

Slikta pašsajūta

 

 

Aukstuma sajūta

 

 

Sāpes infūzijas vietā

 

 

Tūska

 

 

Drudzis

Izmeklējumi

Paaugstināts

Samazināts glikozes līmenis

 

asinsspiediens

asinīs

 

 

Paaugstināts laktāta

 

 

dehidrogenāzes līmenis asinīs

 

 

Palielināts neitrofilo leikocītu

 

 

skaits

 

 

Paaugstināta elpošanas

 

 

frekvence

Jonizējošā starojuma iedarbību saista ar vēža ierosināšanu un iespējamu iedzimtu patoloģiju rašanos. Efektīvā deva ir aptuveni 5,9 mSv, lietojot maksimālo ieteicamo flutemetamola (18F) devu 185 MBq. Šo blakusparādību rašanās iespējamība ir zema.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Šādas nevēlamās blakusparādības var rasties kā paaugstinātas jutības reakcijas uz VIZAMYL vai jebkuru tā sastāvdaļu (skatīt 6.1. apakšpunktu) pazīmes un simptomi: acu/sejas pietūkums, bālums, aizdusa, rīkles kairinājums, vemšana, izsitumi, nieze, ādas sasprindzinājums, spiediena sajūta krūtīs (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Viena deva satur nelielu flutemetamola (18F) daudzumu, tādēļ pārdozēšanas gadījumā nepastāv farmakoloģiskās iedarbības risks. Radiācijas pārdozēšanas gadījumā, lai samazinātu absorbēto radiācijas devu, pacientam tiek rosināta bieža urinēšana un defekācija, tādējādi veicinot radionuklīdu izvadīšanu no organisma. Varētu būt lietderīgi aprēķināt izmantoto efektīvo devu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: radiofarmaceitiskie diagnostikas līdzekļi, centrālā nervu sistēma, ATĶ kods: V09AX04

Darbības mehānisms

Flutemetamols (18F) saistās ar β-amiloīda neirītiskajiem perēkļiem smadzenēs.

In vitro flutemetamols (18F) piesaistās β-amiloīda neirītiskajiem perēkļiem smadzenēs ar niecīgu saistību ar neirofibrilācijas savijumiem. Dati norāda, ka flutemetamols (18F) ir spējīgs iezīmēt koncentrētus un difūzus β-amiloīda uzkrājumus un neirītiskos perēkļus. Nav pierādījumu par flutemetamola (18F) piesaisti Abeta šķīstošām formām.

In vivo paliatīvās aprūpes pacientiem tika novērtēta kvantitatīva korelācija starp flutemetamola (18F) saistīšanos kortikālajā pelēkajā vielā un β-amiloīdu izgulsnējumiem autopsijas paraugos, izmantojot 4G8 anti-amiloīda antivielas, kas iekrāso β-amiloīdu, ko konstatē kā neirītiskos, tā arī difūzos perēkļos. In vivo ar flutemetamolu (18F) var konstatēt β-amiloīda difūzus perēkļus, ja tie ir bieži. Flutemetamola (18F) saistīšanās in vivo ar citām amiloīda struktūrām vai citām galvas smadzeņu struktūrām vai receptoriem aizvien nav zināma.

Farmakodinamiskā iedarbība

Zemās koncentrācijās, kādas ir VIZAMYL, flutemetamolam (18F) nepiemīt nosakāma farmakodinamiskā aktivitāte.

Flutemetamola (18F) saistīšanās smadzenēs un izplatīšanās netika novērtēta īpašā pētījumā, kura mērķis ir novērtēt farmakodinamiku. Divos līdzīgos biosadales pētījumos un II fāzes klīniskajā pētījumā vidējās kvantitatīvās saistīšanās vērtības PET attēlos atšķīrās starp pAS un HV subjektiem visvairāk izmeklētajās smadzeņu zonās.

Klīniskā efektivitāte

68 paliatīvās aprūpes pacientiem veiktā pivotālā pētījuma mērķis ir novērtēt flutemetamola (18F) diagnostisko veiktspēju, lai noteiktu kortikālo neirītisko perēkļu blīvumu. PET rezultātus salīdzināja ar neirītisko perēkļu blīvumu, kas izmērīts astoņos iepriekš noteiktos smadzeņu apvidos pacienta autopsijas materiālā. Šie histopataloģiskie apvidi iekļāva CERAD reģionus, bet neaprobežojās tikai ar tiem. Kognitīvais stāvoklis pacientiem netika noteikts. Šiem 68 pacientiem PET uzņēmumus maskētā veidā (neredzot pacientu) nolasīja 5 speciālisti, un vairākumā gadījumu nolasīšanas jutīgums bija 86% (95% TI: 72% līdz 95%), un specifiskums – 92% (95% TI: 74% līdz 99%).

Flutemetamola (18F) jutīgumu un specifiskumu, nosakot β-amiloīda izgulsnējumus, pētīja vēl vienā papildu pētījumā, kurā 5 citi elektroniski apmācīti speciālisti maskētā veidā interpretēja uzņēmumus, kas iegūti no tiem pašiem 68 pacientiem, kam vēlāk pivotālā pētījumā veikta autopsija. Tika izmantota pivotālā pētījuma histopatoloģija. Vairākumā gadījumu nolasīšanas jutīgums un specifiskums bija attiecīgi 93% (95% TI: 81% līdz 99%) un – 84% (95% TI: 64% līdz 96%).

Atkārtotas nolasīšanas pētījumā, kurā pacientu populācija tika palielināta, tajā iekļaujot vēl 38 personu datus, kuriem tika veikta autopsija (t.i., kopā 106), vairākumā gadījumu (t.i., pēc elektroniskas apmācības attēlu interpretāciju sasniedza 3 no 5 attēlu nolasītājiem) nolasīšanas jutīgums un specifiskums primārajā analīzē, nosakot vidēji biežu β-amiloīda neirotisko perēkļu blīvumu bija attiecīgi 91% (95% TI: 82% līdz 96%) un – 90% (95% TI: 74% līdz 98%). Sekundārā analīzē, izmatojot standarta ticamību, pamatojoties uz maksimālo neirītisko perēkļu reģionu esamību

3 neokortikālajos apvidos, ko iesaka CERAD, jutīgums bija 92% (95% TI: 83% līdz 97%) un specifiskums bija 88% (95% TI: 71,0% līdz 97%).

Garengriezuma pētījumā 232 pacientiem ar klīniski diagnosticētiem amnestiskiem vidēji smagiem kognitīviem traucējumiem (aVKT) pētījuma sākumā tika veikti PET uzņēmumi, izmantojot flutemetamolu (18F), pēc tam 36 mēnešus tika vērtēta ar flutemetamolu (18F) iegūtā attēldiagnostikas rezultāta saistība ar diagnostiskā statusa izmaiņām. 98 (42%) no 232 pacientiem ar

flutemetamolu (18F) veiktie uzņēmumi bija pozitīvi. 224 no kopumā 232 iekļautajiem pacientiem bija vismaz viena pārbaude pēc skenēšanas, ko veica neatkarīga komisija, un viņi tika iekļauti pētījuma analīzē. Kontrolē pēc 36 mēnešiem tika konstatēts, ka 81 pētāmajām personām (35%) bija klīniska AS. No 97 pacientiem ar aVKT, kuriem bija pozitīvs PET uzņēmums un vismaz viens komisijas novērtējums, 52 (54%) klīniski tika klasificēti kā tādi, kuriem pēc 36 mēnešiem bija iestājusies klīniska AS, salīdzinājumā ar 29 (23%) no 127, kuriem uzņēmums bija negatīvs un vismaz viens komisijas novērtējums. 36.mēnesī ar flutemetamolu (18F) iegūto uzņēmumu jutīgums, kas liecināja par aVKT pāreju AS 81 pētāmajām personām, kurām šī pāreja bija notikusi, bija 64% (95% TI: 54% līdz 75%), specifiskums 143 pētāmajām personām, kurām pāreja nebija notikusi, bija 69% (95% TI: 60% līdz 76%). Vairākumā gadījumu pozitīvu un negatīvu uzņēmumu iespējamības koeficients bija attiecīgi 2,04 un 0,52. Šī pētījuma dizains neļauj noteikt VKT progresēšanas risku līdz klīniskai AS.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus par flutemetamolu (18F) visās pediatriskās populācijas apakšgrupās, jo slimība vai stāvoklis, kuram šīs konkrētās zāles ir paredzētas, ir tikai pieaugušajiem (informāciju par lietošanu pediatriskā populācijā skatīt

4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Izkliede

Flutemetamols (18F) dažu minūšu laikā pēc injekcijas sadalās pa visu organismu. Pēc 20 minūtēm asinsritē paliek aptuveni 20% aktīvās vielas - flutemetamola (18F), un pēc 180 minūtēm līmenis pazeminās līdz 10%.

Saistīšanās orgānos

Maksimāla flutemetamola (18F) saistīšanās galvas smadzenēs aptuveni 7% apjomā no injicētās devas notiek divu minūšu laikā pēc injekcijas. Pirmo 90 minūšu laikā notiek straujš klīrenss no galvas smadzenēm (ieteicamais laiks sākt skenēšanu). Pēc tam klīrenss ir pakāpenisks. Vislielākajai ekspozīcijai ir pakļauti pieci orgāni/audi: tievo zarnu sieniņa, aknas, urīnpūšļa sieniņa, augšējās resnās zarnas sieniņa un žultspūšļa sieniņa.

Veselām kontroles grupas personām novēroja zemāku flutemetamola (18F) saistīšanās līmeni smadzeņu garozā. Visaugstākais saistīšanās līmenis tika novērots tiltā un citos baltās vielas reģionos. Pacientiem ar Alcheimera slimību garozas un striatālajos reģionos tika novērots ievērojami augstāks saistīšanās līmenis salīdzinājumā ar kontroles grupas personām novēroto līmeni smadzeņu garozā. Pacientiem ar Alcheimera slimību, tāpat kā kontroles grupas personām, ir augsts saistīšanās līmenis tiltā un citos baltās vielas reģionos.

Flutemetamola (18F) aiztures dzīva cilvēka smadzeņu baltajā vielā biofizisko pamatu pārliecinoši izskaidrot nav iespējams. Ir izvirzīta hipotēze, ka aizturi baltajā vielā var veicināt radiofarmaceitiskā līdzekļa šķīdība lipīdus saturošajos smadzeņu audos.

Eliminācija un eliminācijas pusperiods

Flutemetamols (18F) tiek ātri izvadīts no asinsrites (caur zarnu un urīna traktiem). 20 minūtes pēc injekcijas 75% radioaktivitātes plazmā bija polāru metabolītu veidā. Pēc 180 minūtēm 90% radioaktivitātes plazmā bija polāru metabolītu veidā. Flutemetamola (18F) eliminācija: aptuveni 37% caur nierēm un 52% hepatobiliāri. Eliminācijas pusperiods ir 4,5 stundas, bet flutemetamola (18F) radioaktīvais pussabrukšanas periods ir 110 minūtes.

Nieru/aknu darbības traucējumi

Farmakokinētika pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav raksturota.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu un atkārtotu devu toksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Flutemetamols (18F) bija pozitīvs in vitro genotoksicitātes testos baktērijās un zīdītāju šūnās, bet negatīvs - trijos atšķirīgos in vivo pētījumos ar ievērojami augstām devām. Tādēļ tiek uzskatīts, ka nav iespējams nekāds klīniski nozīmīgs mutagēnais potenciāls.

Kancerogenitātes un reproduktīvās toksicitātes pētījumi ar flutemetamolu (18F) nav veikti.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija hlorīds Etilspirts, bezūdens Polisorbāts 80

Nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts Nātrija hidrogēnfosfāta dodekahidrāts Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Astoņas stundas no atsauces datuma un laika.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Radiofarmaceitiskās zāles jāuzglabā saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par radioaktīviem materiāliem.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

VIZAMYL ir pieejamas 10 ml un 15 ml flakonos, kas izgatavoti no I klases stikla, ar halobutilgumijas aizbāžņiem un alumīnija vāciņiem.

Iepakojuma lielums

Viens vairāku devu flakons, kura tilpums ir 10 ml, satur 1 līdz 10 ml šķīduma, kas atbilst 400 līdz

4000 MBq atsauces datumā un laikā.

Viens vairāku devu flakons, kura tilpums ir 15 ml, satur 1 līdz 15 ml šķīduma, kas atbilst 400 līdz 6000 MBq atsauces datumā un laikā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Ražošanas procesa dēļ daži flakoni tiek izplatīti ar perforētiem gumijas aizbāžņiem.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Šķīdums jāpaņem aseptiskos apstākļos. Flakonus nedrīkst atvērt, līdz nav dezinficēts aizbāznis. Tad šķīdums jāpaņem caur aizbāzni, izmantojot vai nu vienai devai paredzētu šļirci ar atbilstošu aizsargājošo aizsegu un vienreizējai lietošanai paredzētu sterilu adatu, vai arī izmantojot atļautu automatizētās lietošanas sistēmu. Ja flakons ir bojāts, zāles nedrīkst lietot.

Vispārīgs brīdinājums

Radiofarmaceitiskos līdzekļus drīkst pieņemt, lietot un ievadīt tikai pilnvarotas personas atbilstošos klīniskajos apstākļos. To pieņemšanu, uzglabāšanu, lietošanu, pārvietošanu un likvidēšanu regulē normatīvie akti un/vai atbilstošas licences, ko izsniegusi kompetentā iestāde.

Radiofarmaceitiskie līdzekļi jāsagatavo, ievērojot gan radiācijas drošuma, gan farmaceitiskās kvalitātes prasības. Jāievēro atbilstoši aseptikas piesardzības pasākumi.

VIZAMYL ir radioaktīvas zāles, kas emitē pozitronus. Pozitroniem notiek anihilācijas process ar elektroniem, izveidojot gamma starus, tādēļ ar zālēm jārīkojas, ievērojot drošības pasākumus, lai samazinātu klīniskā personāla un pacientu pakļaušanu starojuma iedarbībai. VIZAMYL drīkst lietot tādi ārsti vai tādu ārstu uzraudzībā, kuri ir atbilstoši apmācīti un kam ir pieredze drošā darbā ar radionuklīdiem, un kuru pieredzi un apmācību programmu ir apstiprinājusi attiecīgā valsts aģentūra, kas licencē radiofarmaceitiskās zāles. Lai samazinātu radiācijas devu urīnpūslim, pirms un pēc VIZAMYL ievadīšanas ieteicams nodrošināt hidratāciju, bieži iztukšojot urīnpūsli. Lūdziet pacientu iztukšot urīnpūsli pirms attēlveidošanas, izmantojot VIZAMYL, kā arī bieži 24 stundu periodā pēc procedūras.

Ja jebkurā zāļu sagatavošanas brīdī flakons ir bojāts, to nedrīkst lietot.

Ievadīšanai jānotiek tādā veidā, lai līdz minimumam samazinātu zāļu kontaminācijas un lietotāju apstarošanas risku. Obligāti jāizmanto atbilstošs aizsegs.

Radiofarmaceitisko zāļu lietošana ir saistīta ar risku citām personām, ko rada radiācijas izstarošana vai kontaminācija no urīna, atvemtajām masām u.c. Jāveic piesardzības pasākumi aizsardzībai pret radiāciju saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Likvidēšana

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/941/001

EU/1/14/941/002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

22 augusts 2014

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

<{MM/GGGG}>

11.DOZIMETRIJA

Tālāk redzamajā 2. tabulā ir sniegti dozimetrijas aprēķini, izmantojot programmatūru

OLINDA/EXM (Organ Level INternal Dose Assessment/Exponential Modeling). Prognozētās absorbētās radiācijas devas pieaugušajiem pēc VIZAMYL intravenozas ievadīšanas ir norādītas

2. tabulā. Vērtības aprēķinātas pieņemot, ka urīnpūslis tiek iztukšots ar 3,5 stundu intervālu un cilvēka bioizkliedes datus, izmantojot programmatūru OLINDA/EXM .

2. tabula Prognozētās absorbētās radiācijas devas pēc VIZAMYL intravenozas ievadīšanas

(pieaugušajiem)

Orgāns/audi

Absorbētā deva uz lietoto aktivitātes vienību

 

[mGy/MBq]

Virsnieres

0,013

Galvas smadzenes

0,011

Krūtis

0,005

Žultspūslis

0,287

Sirds

0,014

Nieres

0,031

Aknas

0,057

Resnās zarnas apakšējās daļas sieniņa

0,042

Plaušas

0,016

Muskuļi

0,009

Osteogēnās šūnas

0,011

Olnīcas

0,025

Aizkuņģa dziedzeris

0,015

Sarkanās kaulu smadzenes

0,013

Āda

0,005

Tievā zarna

0,102

Liesa

0,015

Kuņģis

0,012

Sēklinieki

0,008

Aizkrūts dziedzeris

0,006

Vairogdziedzeris

0,006

Resnās zarnas augšējā daļa

0,117

Urīnpūslis

0,145

Dzemde

0,025

Pārējie orgāni

0,012

Efektīvā deva (mSv/MBq)

0,032

Efektīvā deva pēc maksimālās ieteicamās aktivitātes devas 185 MBq ievadīšanas pieaugušajiem ar svaru 70 kg ir aptuveni 5,9 mSv. Ievadītajai aktivitātei 185 MBq raksturīgā, uz mērķa orgāniem piegādātā radiācijas deva (smadzenēm) ir 2,0 mGy. Ja PET procedūras laikā vienlaikus tiek veikta arī DT skenēšana, jonizējošo starojuma ietekme palielināsies. Ietekmes palielinājums ir atkarīgs no

DT uzņemšanai izmantotajiem iestatījumiem.

Ievadītajai aktivitātei 185 MBq raksturīgā uz kritiskajiem orgāniem, žultspūsli, urīnpūšļa sieniņu, resnās zarnas augšējās daļas sieniņu, resnās zarnas apakšējās daļas sieniņu, tievo zarnu un aknām piegādātā radiācijas deva ir attiecīgi 53,1 mGy, 26,8 mGy, 21,6 mGy, 7,8 mGy, 18,9 mGy un 10,5 mGy.

12.NORĀDĪJUMI PAR RADIOFARMACEITISKO ZĀĻU SAGATAVOŠANU

Sagatavošanas metode

Pirms lietošanas jāpārbauda iepakojums un jānosaka aktivitāte, izmantojot devas kalibratoru.

Īpašus norādījumus par rīkošanos skatīt 6.6. apakšpunktā.

Flutemetamolu (18F) nedrīkst atšķaidīt.

Kvalitātes kontrole

Šķīdums pirms lietošanas vizuāli jāpārbauda. Drīkst lietot tikai dzidrus šķīdumus bez redzamām daļiņām.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām (skatīt

6.6. apakšpunktu).

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas