Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Marķējuma teksts - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVizarsin
ATĶ kodsG04BE03
Vielasildenafil
RažotājsKrka, d.d., Novo mesto

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 25 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 25 mg sildenafila.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi.

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 apvalkotā tablete

4 x 1 apvalkotā tablete

8 x 1 apvalkotā tablete

12 x 1 apvalkotā tablete

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA

PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/001

4 x 1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/002

8 x 1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/003

12 x 1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vizarsin 25 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 25 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 50 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 50 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi.

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 apvalkotā tablete

4 x 1 apvalkotā tablete

8 x 1 apvalkotā tablete

12 x 1 apvalkotā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA

PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/005

4 x 1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/006

8 x 1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/007

12 x 1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/008

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vizarsin 50 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 50 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 100 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra apvalkotā tablete satur sildenafila citrātu, kas atbilst 100 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozi.

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 apvalkotā tablete

4 x 1 apvalkotā tablete

8 x 1 apvalkotā tablete

12 x 1 apvalkotā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA

PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/009

4 x 1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/010

8 x 1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/011

12 x 1 apvalkotā tablete: EU/1/09/551/012

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vizarsin 100 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 100 mg apvalkotās tabletes

Sildenafil

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE vienvalodas un divvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 25 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur 25 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu (E951) un pipamētru eļļu (sorbīts (E420)).

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 mutē disperģējamā tablete

2 x 1 mutē disperģējamā tablete

4 x 1 mutē disperģējamā tablete

8 x 1 mutē disperģējamā tablete

12 x 1 mutē disperģējamā tablete

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai. Izšķīdiniet tableti mutē.

 

1 tablete blisterī:

 

 

 

I I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

.'.i•

i

 

 

' 1

 

 

 

 

 

 

 

4 tabletes blisterī:

 

'I I

 

W1

II\V, "\/?24

J

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

":

 

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu šūnu no blistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/013

2 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/014

4 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/015

8 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/016

12 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/017

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vizarsin 25 mg mutē disperģējamās tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS vienvalodas un divvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 25 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. CITA

1.SALOCĪT UN NOPLĒST

2.IZKRATĪT

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE vienvalodas un divvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 50 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur 50 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu (E951) un pipamētru eļļu (sorbīts (E420)).

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 mutē disperģējamā tablete

2 x 1 mutē disperģējamā tablete

4 x 1 mutē disperģējamā tablete

8 x 1 mutē disperģējamā tablete

12 x 1 mutē disperģējamā tablete

24 x 1 mutē disperģējamā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai. Izšķīdiniet tableti mutē.

 

1 tablete blisterī:

 

 

 

 

/VI'\

 

./

 

 

I

 

c"iI

 

 

 

 

4 tabletes blisterī:

 

U U

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu šūnu no blistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/018

2 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/019

4 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/020

8 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/021

12 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/022

24 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/028

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vizarsin 50 mg mutē disperģējamās tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS vienvalodas un divvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 50 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. CITA

1.SALOCĪT UN NOPLĒST

2.IZKRATĪT

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE vienvalodas un divvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 100 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur 100 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu (E951), pipamētru eļļu (sorbīts (E420)).

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 mutē disperģējamā tablete

2 x 1 mutē disperģējamā tablete

4 x 1 mutē disperģējamā tablete

8 x 1 mutē disperģējamā tablete

12 x 1 mutē disperģējamā tablete

24 x 1 mutē disperģējamā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai. Izšķīdiniet tableti mutē.

 

1 tablete blisterī:

 

 

 

 

/VI'\

 

./

 

 

I

 

c"iI

 

 

 

 

4 tabletes blisterī:

 

U U

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu šūnu no blistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/023

2 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/024

4 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/025

8 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/026

12 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/027

24 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/029

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vizarsin 100 mg mutē disperģējamās tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS vienvalodas un divvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 100 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. CITA

1.SALOCĪT UN NOPLĒST

2.IZKRATĪT

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE trīsvalodu iepakojumam

I 1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 25 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

I 2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur 25 mg sildenafila.

I 3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu (E951) un pipamētru eļļu (sorbīts (E420)).

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

I 4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 mutē disperģējamā tablete

2 x 1 mutē disperģējamā tablete

4 x 1 mutē disperģējamā tablete

8 x 1 mutē disperģējamā tablete

12 x 1 mutē disperģējamā tablete

I 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

1 tablete blisterī:

4 tabletes blisterī:

 

1*1 r

, 2

I

I

I

I

I

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu šūnu no blistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā un uzlieciet to uz mēles.

4.Izšķīdiniet mutē.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/013

2 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/014

4 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/015

8 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/016

12 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/017

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vizarsin 25 mg mutē disperģējamās tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS trīsvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 25 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. CITA

1.Noplēst

2.Izkratīt

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE trīsvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 50 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur 50 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu (E951) un pipamētru eļļu (sorbīts (E420)).

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 mutē disperģējamā tablete

2 x 1 mutē disperģējamā tablete

4 x 1 mutē disperģējamā tablete

8 x 1 mutē disperģējamā tablete

12 x 1 mutē disperģējamā tablete

24 x 1 mutē disperģējamā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tablete blisterī:

 

I I

 

 

 

 

 

 

 

 

i

.'.i•

i

' 1

 

 

 

 

 

 

 

4 tabletes blisterī:

 

'I I

 

II\V, "\/?24 W1

J

 

I

 

 

 

 

 

 

":

 

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu šūnu no blistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā un uzlieciet to uz mēles.

4.Izšķīdiniet mutē.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/018

2 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/019

4 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/020

8 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/021

12 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/022

24 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/028

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vizarsin 50 mg mutē disperģējamās tabletes

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS trīsvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 50 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. CITA

1.Noplēst

2.Izkratīt

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE trīsvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 100 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur 100 mg sildenafila.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu (E951), pipamētru eļļu (sorbīts (E420)).

Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

1 mutē disperģējamā tablete

2 x 1 mutē disperģējamā tablete

4 x 1 mutē disperģējamā tablete

8 x 1 mutē disperģējamā tablete

12 x 1 mutē disperģējamā tablete

24 x 1 mutē disperģējamā tablete

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tablete blisterī:

 

I I

 

 

 

 

 

 

 

 

i

.'.i•

i

' 1

 

 

 

 

 

 

 

4 tabletes blisterī:

 

'I I

 

II\V, "\/?24 W1

J

 

I

 

 

 

 

 

 

":

 

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu šūnu no blistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā un uzlieciet to uz mēles.

4.Izšķīdiniet mutē.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai sargātu no mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/023

2 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/024

4 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/025

8 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/026

12 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/027

24 x 1 mutē disperģējamā tablete: EU/1/09/551/029

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Vizarsin 100 mg mutē disperģējamās tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES BLISTERIS trīsvalodu iepakojumam

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vizarsin 100 mg mutē disperģējamās tabletes

Sildenafil

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

5. CITA

1.Noplēst

2.Izkratīt

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas