Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vokanamet (canagliflozin / metformin hydrochloride) – Marķējuma teksts - A10BD16

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVokanamet
ATĶ kodsA10BD16
Vielacanagliflozin / metformin hydrochloride
RažotājsJanssen-Cilag International N.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Vokanamet 50 mg/850 mg apvalkotās tabletes Vokanamet 50 mg/1000 mg apvalkotās tabletes Vokanamet 150 mg/850 mg apvalkotās tabletes Vokanamet 150 mg/1000 mg apvalkotās tabletes canagliflozinum/metformini hydrochloridum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 50 mg kanagliflozīna, un 850 mg metformīna hidrohlorīda.

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 50 mg kanagliflozīna, un 1000 mg metformīna hidrohlorīda.

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 150 mg kanagliflozīna, un 850 mg metformīna hidrohlorīda.

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 150 mg kanagliflozīna, un 1000 mg metformīna hidrohlorīda.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

20 apvalkoto tablešu

60 apvalkoto tablešu

60 apvalkoto tablešu. Kombinētā iepakojuma sastāvdaļa, nedrīkst pārdot atsevišķi.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/918/001 (50 mg/850 mg - 20 tablešu)

EU/1/14/918/002 (50 mg/850 mg - 60 tablešu)

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 tablešu)

EU/1/14/918/004 (50 mg/1000 mg - 20 tablešu)

EU/1/14/918/005 (50 mg/1000 mg - 60 tablešu)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 tablešu)

EU/1/14/918/007 (150 mg/850 mg - 20 tablešu)

EU/1/14/918/008 (150 mg/850 mg - 60 tablešu)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 tablešu)

EU/1/14/918/010 (150 mg/1000 mg - 20 tablešu)

EU/1/14/918/011 (150 mg/1000 mg - 60 tablešu)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 tablešu)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

vokanamet 50 mg/850 mg vokanamet 50 mg/1000 mg vokanamet 150 mg/850 mg vokanamet 150 mg/1000 mg

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vokanamet 50 mg/850 mg apvalkotās tabletes Vokanamet 50 mg/1000 mg apvalkotās tabletes Vokanamet 150 mg/850 mg apvalkotās tabletes Vokanamet 150 mg/1000 mg apvalkotās tabletes canagliflozinum/metformini hydrochloridum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 50 mg kanagliflozīna, un 850 mg metformīna hidrohlorīda.

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 50 mg kanagliflozīna, un 1000 mg metformīna hidrohlorīda.

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 150 mg kanagliflozīna, un 850 mg metformīna hidrohlorīda.

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 150 mg kanagliflozīna, un 1000 mg metformīna hidrohlorīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

20 apvalkoto tablešu

60 apvalkoto tablešu

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/918/001 (50 mg/850 mg - 20 tablešu)

EU/1/14/918/002 (50 mg/850 mg - 60 tablešu)

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 tablešu)

EU/1/14/918/004 (50 mg/1000 mg - 20 tablešu)

EU/1/14/918/005 (50 mg/1000 mg - 60 tablešu)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 tablešu)

EU/1/14/918/007 (150 mg/850 mg - 20 tablešu)

EU/1/14/918/008 (150 mg/850 mg - 60 tablešu)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 tablešu)

EU/1/14/918/010 (150 mg/1000 mg - 20 tablešu)

EU/1/14/918/011 (150 mg/1000 mg - 60 tablešu)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 tablešu)

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ETIĶETE (kombinēts iepakojums)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Vokanamet 50 mg/850 mg apvalkotās tabletes Vokanamet 50 mg/1000 mg apvalkotās tabletes Vokanamet 150 mg/850 mg apvalkotās tabletes Vokanamet 150 mg/1000 mg apvalkotās tabletes canagliflozinum/metformini hydrochloridum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 50 mg kanagliflozīna, un 850 mg metformīna hidrohlorīda.

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 50 mg kanagliflozīna, un 1000 mg metformīna hidrohlorīda.

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 150 mg kanagliflozīna, un 850 mg metformīna hidrohlorīda.

Katra apvalkotā tablete satur kanagliflozīna hemihidrātu, kura daudzums atbilst 150 mg kanagliflozīna, un 1000 mg metformīna hidrohlorīda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Kombinēts iepakojums: 180 (3 iepakojumi pa 60) apvalkoto tablešu

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Beļģija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/14/918/003 (50 mg/850 mg - 180 tablešu)

EU/1/14/918/006 (50 mg/1000 mg - 180 tablešu)

EU/1/14/918/009 (150 mg/850 mg - 180 tablešu)

EU/1/14/918/012 (150 mg/1000 mg - 180 tablešu)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

vokanamet 50 mg/850 mg vokanamet 50 mg/1000 mg vokanamet 150 mg/850 mg vokanamet 150 mg/1000 mg

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas