Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voncento (human coagulation factor VIII / human...) – Marķējuma teksts - B02BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVoncento
ATĶ kodsB02BD06
Vielahuman coagulation factor VIII / human von willebrand factor
RažotājsCSL Behring GmbH

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 250 SV/600 SV

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Voncento 250 SV FVIII/600 SV VWF

(5 ml sķīdinātāja)

pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

cilvēka koagulācijas faktors VIII 250 SV cilvēka Vilebranda faktors 600 SV

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: kalcija hlorīds, cilvēka albumīns, nātrija hlorīds, nātrijas citrāts, saharoze, trometamols

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai

1 flakons ar pulveri

1 flakons ar 5 ml ūdens injekcijām

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Intravenozai lietošanai

1 filtra pārneses ierīce 20/20

Viens iekšējais iepakojums, kurā ir:

1 vienreizlietojama 10 ml šļirce

1 venipunktūras komplekts

2 spirtoti tamponi

1 nesterils plāksteris

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/857/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Voncento 250 SV/600 SV

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS

<Iekļauts 2D svītrkods ar unikālo identifikatoru.>

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI CILVĒKLASĀMĀ FORMĀ

<PC: {numurs} [produkta kods]

SN: {numurs} [sērijas numurs]

NN: {numurs} [valsts kompensācijas numurs vai cits valsts numurs, kas identificē zāles]>

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Pulvera flakons 250 SV/600 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Voncento 250 SV FVIII/600 SV VWF

Pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai i.v.lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Koagulācijas faktors VIII 250 SV

Vilebranda faktors 600 SV

6.CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Šķīdinātāja flakona marķējums 5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ūdens injekcijām

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 500 SV/1200 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Voncento 500 SV FVIII/1200 SV VWF

(10 ml sķīdinātāja)

pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai

2. AKTĪVĀS(-O)

VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

cilvēka koagulācijas faktors VIII 500 SV cilvēka Vilebranda faktors 1200 SV

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: kalcija hlorīds, cilvēka albumīns, nātrija hlorīds, nātrijas citrāts, saharoze, trometamols

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai

1 flakons ar pulveri

1 flakons ar 10 ml ūdens injekcijām

1 filtra pārneses ierīce 20/20

Viens iekšējais iepakojums, kurā ir:

1 vienreizlietojama 10 ml šļirce

1 venipunktūras komplekts

2 spirtoti tamponi

1 nesterils plāksteris

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/857/002

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Voncento 500 SV/1200 SV

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS

<Iekļauts 2D svītrkods ar unikālo identifikatoru.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI CILVĒKLASĀMĀ FORMĀ

<PC: {numurs} [produkta kods]

SN: {numurs} [sērijas numurs]

NN: {numurs} [valsts kompensācijas numurs vai cits valsts numurs, kas identificē zāles]>

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Pulvera flakons 500 SV/1200 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Voncento 500 SV FVIII/1200 SV VWF

Pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai i.v. lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Koagulācijas faktors VIII 500 SV

Vilebranda faktors 1200 SV

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Šķīdinātāja flakona marķējums 10 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ūdens injekcijām

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 500 SV/1200 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Voncento 500 SV FVIII/1200 SV VWF

(5 ml sķīdinātāja)

pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

cilvēka koagulācijas faktors VIII 500 SV cilvēka Vilebranda faktors 1200 SV

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: kalcija hlorīds, cilvēka albumīns, nātrija hlorīds, nātrijas citrāts, saharoze, trometamols

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai

1 flakons ar pulveri

1 flakons ar 5 ml ūdens injekcijām

1 filtra pārneses ierīce 20/20

Viens iekšējais iepakojums, kurā ir:

1 vienreizlietojama 10 ml šļirce

1 venipunktūras komplekts

2 spirtoti tamponi

1 nesterils plāksteris

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā,, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/857/003

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Voncento 500 SV/1200 SV

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS

<Iekļauts 2D svītrkods ar unikālo identifikatoru.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI CILVĒKLASĀMĀ FORMĀ

<PC: {numurs} [produkta kods]

SN: {numurs} [sērijas numurs]

NN: {numurs} [valsts kompensācijas numurs vai cits valsts numurs, kas identificē zāles]>

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pulvera flakons 500 SV/1200 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Voncento 500 SV FVIII/1200 SV VWF

Pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai i.v. lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Koagulācijas faktors VIII 500 SV

Vilebranda faktors 1200 SV

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Šķīdinātāja flakona marķējums 5 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ūdens injekcijām

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 1000 SV/2400 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Voncento 1000 SV FVIII/2400 SV VWF

(10 ml sķīdinātāja)

pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

cilvēka koagulācijas faktors VIII 1000 SV cilvēka Vilebranda faktors 2400 SV

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Citas sastāvdaļas: kalcija hlorīds, cilvēka albumīns, nātrija hlorīds, nātrijas citrāts, saharoze, trometamols

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai

1 flakons ar pulveri

1 flakons ar 10 ml ūdens injekcijām

1 filtra pārneses ierīce 20/20

Viens iekšējais iepakojums, kurā ir: 1 vienreizlietojama 10 ml šļirce

1 venipunktūras komplekts

2 spirtoti tamponi

1 nesterils plāksteris

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Intravenozai lietošanai

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CSL Behring GmbH, 35041 Marburg, Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/13/857/004

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Voncento 1000 SV/2400 SV

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — 2D SVĪTRKODS

<Iekļauts 2D svītrkods ar unikālo identifikatoru.>

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS — DATI CILVĒKLASĀMĀ FORMĀ

<PC: {numurs} [produkta kods] SN: {numurs} [sērijas numurs]

NN: {numurs} [valsts kompensācijas numurs vai cits valsts numurs, kas identificē zāles]>

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Pulvera flakons 1000 SV/2400 SV

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Voncento 1000 SV FVIII/2400 SV VWF

Pulveris un šķīdinātājs injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai i.v. lietošanai

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

Koagulācijas faktors VIII 1000 SV

Vilebranda faktors 2400 SV

6. CITA

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Šķīdinātāja flakona marķējums 10 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ūdens injekcijām

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

10 ml

6. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Ievadīšanas komplekta kartona kārba (iekšējais iepakojums)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Ievadīšanas komplekts

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

-neattiecas-

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

- neattiecas -

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

- neattiecas -

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

- neattiecas -

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

- neattiecas -

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

- neattiecas -

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

- neattiecas -

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

- neattiecas -

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

- neattiecas -

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

- neattiecas -

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

- neattiecas -

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

- neattiecas -

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

- neattiecas -

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas