Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voriconazole Accord (voriconazole) – Lietošanas instrukcija - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVoriconazole Accord
ATĶ kodsJ02AC03
Vielavoriconazole
RažotājsAccord Healthcare Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Voriconazole Accord 50 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole Accord 200 mg apvalkotās tabletes

Voriconazole

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties, ārstu vai farmaceitu vai medmāsu.. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Voriconazole Accord un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas jāzina pirms Voriconazole Accord lietošanas

3.Kā lietot Voriconazole Accord

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Voriconazole Accord

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Voriconazole Accord un kādam nolūkam tās lieto

Voriconazole Accord satur aktīvo vielu vorikonazolu. Voriconazole Accord ir pretsēnīšu līdzeklis. Tas iedarbojas tādējādi, ka infekciju izraisījušās sēnītes tiek iznīcinātas vai to augšana tiek pārtraukta.

Tas tiek izmantots, lai ārstētu pacientus (pieaugušos un bērnus vecumā no 2 gadiem) ar:

invazīvu aspergilozi (Aspergillus ģints sēnīšu izraisīta sēnīšu infekcija),

kandidēmiju (cits sēnīšu infekcijas veids, ko ierosina Candida ģinšu sēnītes) pacientiem bez neitropēnijas (pacientiem, kuriem nav samazināts balto asinsķermenīšu skaits),

nopietnām invazīvām Candida ģints sēnīšu izraisītām infekcijām gadījumos, kad sēnītes ir rezistentas pret flukonazolu (citu pretsēnīšu līdzekli),

nopietnām sēnīšu infekcijām, ko izraisa Scedosporium vai Fusarium ģintis (divi citi sēnīšu veidi).

Voriconazole Accord ir paredzēts lietošanai pacientiem ar progresējošām, potenciāli dzīvībai bīstamām sēnīšu infekcijām.

Sēnīšu infekciju profilaksei paaugstināta riska grupas kaulu smadzeņu transplantāta saņēmējiem.

Šīs zāles drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā.

2.Kas jāzina pirms Voriconazole Accord lietošanas

Nelietojiet Voriconazole Accord šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret vorikonazolu vai kādu citu (6. sadaļā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Ļoti svarīgi pastāstīt ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai esat lietojuši, arī tām, kas iegādātas bez receptes, kā arī ārstniecības augu līdzekļiem.

Šīs zāles nedrīkst lietot laikā, kad ārstējaties ar Voriconazole Accord:

terfenadīns (lieto alerģijas ārstēšanai),

astemizols (lieto alerģijas ārstēšanai),

cisaprīds (lieto kuņģa darbības traucējumu novēršanai),

pimozīds (lieto garīgu slimību ārstēšanai),

hinidīns (lieto sirds aritmijas ārstēšanai),

rifampicīns (lieto tuberkulozes ārstēšanai),

efavirenzs (lieto HIV ārstēšanai) devās 400 mg un vairāk vienu reizi dienā,

karbamazepīns (lieto krampju novēršanai),

fenobarbitāls (lieto izteikta bezmiega un krampju novēršanai),

melnā rudzu grauda alkaloīdi (kā ergotamīns, dihidroergotamīns; lieto migrēnas ārstēšanai),

sirolims (lieto pēc orgānu transplantācijas),

ritonavīrs (lieto HIV ārstēšanai) devās 400 mg un vairāk divas reizes dienā,

asinszāle (Hypericum perforatum) (ārstniecības augs).

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Voriconazole Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja:

Jums bijusi alerģiska reakcija pret citiem azolu grupas līdzekļiem;

Jums ir vai kādreiz agrāk bijusi aknu slimība. Ja Jums ir slimas aknas, ārsts, iespējams, parakstīs mazāku Voriconazole Accord devu. Bez tam ārstam jāseko Jūsu aknu stāvoklim, kamēr ārstējaties ar Voriconazole Accord, izdarot asins analīzes;

Ja Jums ir kardiomiopātija, neregulāra sirdsdarbība, palēnināta sirdsdarbība vai, ja Jums ir bijušas elektrokardiogrammas (EKG) izmaiņas, kuras sauc par „garā QTc sindromu”.

Terapijas laikā jāizvairās no jebkādas saules gaismas un saules iedarbības. Svarīgi apklāt saules iedarbībai pakļautos ādas rajonus un lietot saules aizsargkrēmu ar augstu saules aizsargfaktoru (sun protection factor – SPF),,, jo var palielināties ādas jutība pret saules UV stariem. Šī piesardzība lietošanā ir jāievēro arī bērniem.

Voriconazole Accord lietošanas laikā:

nekavējoties informējiet ārstu, ja Jums rodas:

saules apdegums

izteikti izsitumi vai pūslīši uz ādas

kaulu sāpes

Ja jums rodas augstāk aprakstītie ādas bojājumi, ārsts var nozīmēt dermatologa konsultāciju, kurš pēc konsultācijas var izlemt, ka Jums būs nepieciešama regulāra novērošana. Pastāv neliela iespēja, ka, lietojot Voriconazole Accord ilgstoši, var attīstīties ādas vēzis.

Jūsu ārstam jāseko Jūsu aknu un nieru darbībai, veicot asins analīzes.

Bērni un pusaudži

Voriconazole Accord nedrīkst nozīmēt bērniem līdz 2 gadu vecumam.

Citas zāles un Voriconazole Accord

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Dažas zāles, lietotas vienlaikus ar Voriconazole Accord, var ietekmēt Voriconazole Accord iedarbību vai arī Voriconazole Accord var mainīt šo zāļu darbību.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat sekojošas zāles, jo, ja iespējams, būtu jāizvairās no šo zāļu vienlaicīgas lietošanas ar Voriconazole Accord:

ritonavīrs (lieto HIV ārstēšanai) devās 100 mg divas reizes dienā.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat kādu no sekojošām zālēm, jo tad, ja iespējams, jāizvairās vienlaikus ārstēties ar Voriconazole Accord vai jāapsver nepieciešamība pielāgot vorikonazola devu:

rifabutīns (lieto tuberkulozes ārstēšanai). Ja Jūs jau lietojat rifabutīnu, jākontrolē asinsķermenīšu skaits un jāveic rifabutīna izraisīto blakusparādību uzraudzība;

fenitoīns (lieto epilepsijas ārstēšanai). Ja Jūs jau lietojat fenitoīnu, Voriconazole Accord terapijas laikā jākontrolē fenitoīna koncentrācija asinīs un Jums var tikt veikta devas pielāgošana.

Pastāstiet ārstam, ja lietojat kādu no tālāk minētajām zālēm, jo tad var būt nepieciešama devas pielāgošana vai rūpīga novērošana nolūkā pārliecināties, ka zālēm un/ vai Voriconazole Accord saglabājas vēlamais efekts:

varfarīns un citi antikoagulanti (piem., fenprokumons, acenokumarols; lieto, lai palēninātu asins recēšanu),

ciklosporīns (lieto pēc orgānu transplantācijas),

takrolims (lieto pēc orgānu transplantācijas),

sulfonilurīnvielas atvasinājumi (piemēram, tolbutamīds, glipizīds un gliburīds) (lieto diabēta kontrolei),

statīni (piemēram, atorvastatīns, simvastatīns) (lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai),

benzodiazepīni (piemēram, midazolāms, triazolāms) (lieto izteikta bezmiega un spriedzes novēršanai),

omeprazols (lieto čūlu ārstēšanai gastroenteroloģijā),

pretapaugļošanās tabletes (ja Jūs lietojat Voriconazole Accord pretapaugļošanās tablešu lietošanas laikā, Jums var parādīties tādas blakusparādības kā slikta dūša un menstruālā cikla traucējumi),

Vinca alkaloīdi (piemēram, vinkristīns un vinblastīns) (lieto vēža ārstēšanai),

indinavīrs un citi HIV proteāžu inhibitori (lieto HIV ārstēšanai),

nenukleozīdu reversijas transkriptāzes inhibitori (piemēram, efavirenzs, delavirdīns, nevirapīns) (lieto HIV ārstēšanai) (dažas efavirenza devas NEDRĪKST lietot vienlaikus ar Voriconazole Accord),

metadons (lieto heroīna atkarības ārstēšanai),

alfentanils un fentanils, un citi īsas darbības opiāti, tādi kā sufentanils (pretsāpju līdzekļi, ko lieto ķirurģiskās procedūrās),

oksikodons un citi ilgstošas darbības opiāti, tādi kā hidrokodons (vidēji spēcīgu un spēcīgu sāpju ārstēšanai),

nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (piem., ibuprofēns, diklofenaks) (lieto sāpju un iekaisuma ārstēšanai),

flukonazols (sēnīšu infekciju ārstēšanai),

everolims (lieto progresējoša nieru vēža ārstēšanai un pacientiem pēc transplantācijas).

Grūtniecība un barošana ar krūti

Voriconazole Accord nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien ārsts nav ieteicis to darīt. Sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto droša kontracepcijas metode. Ja Voriconazole Accord lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Voriconazole Accord var izraisīt neskaidru redzi vai radīt nepatīkami saasinātu jutīgumu pret gaismu. Tādos brīžos nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet nekādas ierīces vai mehānismus. Ja rodas redzes traucējumi, sazinieties ar ārstu.

Voriconazole Accord satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms Voriconazole Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu.

3.Kā lietot Voriconazole Accord

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts izvēlēsies vajadzīgo devu atkarībā no Jūsu ķermeņa svara un infekcijas veida.

Ieteicamā deva pieaugušiem (arī gados vecākiem pacientiem) ir šāda:

 

Tabletes

 

Pacientiem ar 40 kg un lielāku

Pacientiem ar svaru līdz 40 kg

 

ķermeņa svaru

 

Deva pirmajās 24

400 mg ik pēc 12 stundām

200 mg ik pēc 12 stundām

stundās

pirmajās 24 stundās

pirmajās 24 stundās

(piesātinošā deva)

 

 

 

 

 

Pēc 24 stundām

200 mg divas reizes dienā

100 mg divas reizes dienā

(balstdeva)

 

 

 

 

 

Ārsts var palielināt dienas devu līdz 300 mg divas reizes dienā, atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas uz ārstēšanu.

Ārsts var izlemt samazināt devu, ja Jums ir viegla līdz vidēji smaga ciroze.

Lietošana bērniem un pusaudžiem

Ieteicamā deva bērniem un pusaudžiem ir sekojoša:

 

Tabletes

 

Bērni vecumā no 2 līdz

Pusaudži vecumā no 12

 

<12 gadiem un pusaudži

līdz 14 gadiem ar

 

vecumā no 12 līdz 14

ķermeņa svaru 50 kg

 

gadiem ar ķermeņa svaru

vai vairāk; visi pusaudži

 

līdz 50 kg.

vecumā no 14 gadiem

 

 

 

Deva pirmajās 24 stundās

Jūsu ārstēšana tiks

400 mg ik pēc 12

stundām pirmo 24

(piesātinošā deva)

uzsākta ar infūzijām

stundu laikā

 

 

 

 

 

Pēc 24 stundām

9 mg/kg divas reizes

200 mg divas reizes

dienā (maksimālā deva ir

(balstdeva)

350 mg divas reizes

dienā

 

 

dienā)

 

Ārsts var palielināt vai samazināt dienas devu atkarībā no Jūsu atbildes reakcijas uz ārstēšanu.

• Tabletes dod tikai tādiem bērniem, kuri spēj norīt veselu tableti.

Tablete jālieto vai nu stundu pirms ēšanas, vai stundu pēc ēšanas. Tablete jānorij vesela, uzdzerot ūdeni.

Ja Jūs vai Jūsu bērns lieto Voriconazole Accord sēnīšu infekciju profilaksei, ārsts var likt pārtraukt Voriconazole Accord lietošanu, ja Jums vai Jūsu bērnam parādās ar terapiju saistītas blakusparādības.

Ja esat lietojis Voriconazole Accord vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk tablešu nekā Jums parakstīts (vai kāds cits lietojis Jūsu zāles), nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Paņemiet līdzi kastīti ar savām Voriconazole Accord tabletēm. Jūs varat izjust patoloģisku gaismas nepanesību, ko izraisa Voriconazole Accord lietošana lielākās devās nekā rekomendēts.

Ja esat aizmirsis lietot Voriconazole Accord

Ļoti svarīgi regulāri lietot Voriconazole Accord tabletes katru dienu vienā un tajā pašā laikā. Ja Jūs aizmirstat iedzert vienu devu, iedzeriet nākamo devu kārtējā lietošanas reizē. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot Voriconazole Accord

Pierādīts, ka tad, ja visas devas lieto paredzētajā laikā, Jūsu zāles iedarbojas daudz efektīvāk. Tādēļ svarīgi Voriconazole Accord lietot pareizi− kā šajā instrukcijā iepriekš aprakstīts, ja vien Jūsu ārsts Jums nav ieteicis pārtraukt ārstēšanu.

Turpiniet lietot Voriconazole Accord tik ilgi, kamēr ārsts liek Jums beigt ārstēšanos. Nepārtrauciet ārstēšanos ātrāk, jo Jūsu infekcija var nebūt pilnībā izārstēta. Pacientiem ar novājinātu imūno sistēmu vai pacientiem ar grūti ārstējamām infekcijām var būt nepieciešama ilgstoša zāļu lietošana, lai novērstu infekcijas atkārtošanos.

Kad pēc ārsta norādījuma ārstēšanu ar Voriconazole Accord beigsiet, Jūs nekādas pārmaiņas nesajutīsiet.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja blakusparādības rodas, tās parasti ir vieglas un pārejošas. Tomēr dažas var būt nopietnas, un tad vajadzīga medicīniska palīdzība.

Nopietnas blakusparādības - pārtrauciet Voriconazole Accord lietošanu un nekavējoties sazinieties ar ārstu

-Izsitumi

-Dzelte, izmaiņas asinsanalīžu rezultātos, kas nosaka aknu funkciju

-Pankreatīts

Citas blakusparādības

Ļoti bieži: var rasties biežāk nekā 1 pacientam no 10)

-Redzes traucējumi (izmaiņas redzē, tostarp neskaidra redze, izmaiņas krāsu uztverē, patoloģiska gaismas nepanesamība, daltonisms, acu bojājumi, šķietami tumši oreoli, slikta redze tumsā, ņirboņa, šķietamas dzirksteles, vizuāls starojums, samazināts redzes asums, gaismas uzplaiksnījumi, daļējs ierastā redzes lauka zudums, šķietami punkti acu priekšā)

-Drudzis

-Izsitumi

-Slikta dūša, vemšana, caureja

-Galvassāpes

-Ekstremitāšu tūska

-Sāpes vēderā

-Apgrūtināta elpošana Paaugstināts aknu enzīmu līmenis

Bieži: var rasties retāk nekā 1 pacientam no 10

-Deguna blakusdobumu iekaisums, smaganu iekaisums, drebuļi, nespēks

-Zems dažu veidu, tostarp smagu, sarkano (var būt saistīts ar imunitāti) un/vai balto (var būt vienlaikus ar drudzi) asins šūnu skaits, zems trombocītu (palīdz asinīm sarecēt) skaits

-Alerģiska reakcija vai pārmērīga imūnās atbildes reakcija

-Zems cukura līmenis asinīs, zems kālija līmenis asinīs, zems nātrija līmenis asinīs Trauksme, depresija, apjukums, satraukums, bezmiegs, halucinācijas

-Krampji, tremors vai nekontrolētas muskuļu kustības, durstošas sajūtas vai izmainījies ādas jutīgums, paaugstināts muskuļu tonuss, miegainība, reibonis

-Asiņošana acī

-Sirdsdarbības traucējumi, tostarp ļoti ātra sirdsdarbība, ļoti lēna sirdsdarbība, ģībonis zems asinsspiediens, vēnu iekaisums (kas var būt saistīts ar trombu veidošanos)

-Akūta apgrūtināta elpošana, sāpes krūškurvī, sejas tūska (mutē, uz lūpām un ap acīm), šķidruma uzkrāšanās plaušās

-Aizcietējums, gremošanas traucējumi, lūpu iekaisums

-Dzelte, aknu iekaisums un aknu bojājumi

-Ādas izsitumi, kas var izraisīt nopietnus pūslīšveida izsitumus un ādas lobīšanos, kam raksturīgs līdzens, apsārtis, ar maziem saplūdušiem mezgliņiem klāts ādas laukums, ādas apsārtums

-Nieze

-Matu izkrišana

-Sāpes mugurā

-Nieru mazspēja, asinis urīnā, izmaiņas nieru funkcionālajos rādītājos

Retāk:var rasties retāk nekā 1 pacientam no 100

-Gripai līdzīgi simptomi, kuņģa-zarnu trakta kairinājums un iekaisums, kuņģa-zarnu trakta iekaisums, kas izraisa ar antibiotikām saistītu caureju, limfvadu iekaisums

-Vēderplēves iekaisums

-Palielināti limfmezgli (dažreiz sāpīgi), kaulu smadzeņu nomākums, paaugstināts eozinofīlu

skaits

-Pavājināta virsnieru dziedzera darbība, pavājināta vairogdziedzera darbība

-Izmaiņas smadzeņu darbībā, Parkinsona sindromam līdzīgi simptomi, nerva bojājuma izraisīts nejutīgums, sāpes, durstošas vai dedzinošas sajūtas rokās un kājās

-Koordinācijas vai līdzsvara traucējumi

-Smadzeņu tūska

-Redzes dubultošanās, nopietni patoloģiski acs stāvokļi, ieskaitot acu un plakstiņu iekaisumu un sāpes, patoloģiskas acs kustības, redzes nerva bojājumu, kā rezultātā pasliktinās redze, rodas redzes nerva diska tūska

-Samazināta taktīlā jutība

-Izmainīta garšas sajūta

-Dzirdes traucējumi, džinkstēšana ausīs, reibonis

-Noteiktu iekšējo orgānu – aizkuņģa dziedzera un divpadsmitpirkstu zarnas – iekaisums, mēles pietūkums un iekaisums

-Palielinātas aknas, aknu mazspēja, žultspūšļa darbības traucējumi, žultsakmeņi

-Locītavu iekaisums, zemādas vēnu iekaisums (var būt saistīts ar asins recekļa veidošanos)

-Nieru iekaisums, olbaltumvielas urīnā, nieru bojājums

-Ļoti ātra sirdsdarbība vai izlaisti sirdspuksti, dažkārt ar nevienmērīgiem elektriskiem impulsiem

-Novirzes elektrokardiogrammā (EKG)

-Paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, paaugstināts urīnvielas līmenis asinīs

-Alerģiskas ādas reakcijas (reizēm smagas), ieskaitot dzīvībai bīstamus ādas bojājumus, kas izraisa sāpīgas ādas un gļotādas čūlas un jēlumus (it īpaši mutē), ādas iekaisums, nātrene, saules radīti apdegumi vai nopietna ādas reakcija pēc atrašanās saulē vai gaismā, ādas apsārtums un kairinājums, ādas krāsas izmaiņas (uz sarkanu vai purpursarkanu), ko var izraisīt zems trombocītu skaits, ekzēma

-Reakcija zāļu ievadīšanas vietā

Retai: var rasties retāk nekā 1 pacientam no 1000

-Pastiprināta vairogdziedzera darbība

-Smadzeņu darbības pasliktināšanās, kas ir nopietna aknu slimības komplikācija

-Lielākās daļas šķiedru zudums redzes nervā radzenes apduļķošanās, nekontrolējamas acs kustības

-Bulloza fotosensitivitāte

-Slimība, kas izpaužas kā organisma imūnsistēmas kaitējums perifērās nervu sistēmas daļai

-Sirdsdarbības ritma vai sirds pārvades traucējumi (reizēm dzīvībai bīstami) Dzīvībai bīstama alerģiska reakcija

-Traucējumi asins recēšanas sistēmā

-Alerģiskas ādas reakcijas (reizēm smagas), ieskaitot strauju dermas, zemādas audu, gļotādas un zemgļotādas uztūkumu (tūsku), niezoši vai jēli biezas, sarkanas ādas apgabali ar sudrabkrāsas plēksnēm, ādas un gļotādas kairinājums, dzīvībai bīstami ādas bojājumi, kas izraisa epidermas (ādas ārējā slāņa) atdalīšanos no zemādas slāņiem plašos ādas laukumos

-Nelieli sausi, plēkšņaini ādas apgabali, kas var būt ar asumiem un izaugumiem

Blakusparādības, kuru biežums nav zināms:

-Vasaras raibumi un pigmentācijas plankumi

Citas būtiskas blakusparādības, kuru sastopamības biežums nav zināms, taču par tām nekavējoties ir jāziņo ārstam:

-Ādas vēzis

-Kaulam apkārtesošo audu iekaisums

-Sarkani, plēkšņaini vai apļveida ādas bojājumi, kas var būt autoimūnās slimības (sarkanās vilkēdes) simptomi

Zināms, ka Voriconazole Accord var ietekmēt aknu un nieru darbību, tādēļ ārstam jāseko Jūsu aknu un nieru stāvoklim, veicot asins analīzes. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, ja Jums rodas sāpes vēderā vai mainās izkārnījumu konsistence.

Ir bijuši ziņojumi par ādas vēža gadījumiem pacientiem, kuri Voriconazole Accord lietoja ilgstoši.

Saules izraisīti apdegumi vai nopietnas ādas reakcijas pēc uzturēšanās saulē vai gaismā biežāk bija sastopamas bērniem. Ja Jums vai Jūsu bērnam parādās ādas bojājumi, ārsts var nozīmēt apmeklējumu pie dermatologa, kurš pēc konsultācijas izlems, vai Jums vai Jūsu bērnam ir svarīgi viņu apmeklēt regulāri. Bērniem biežāk tika novērota arī aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās.

Ja kāda no blakusparādībām nepāriet vai stipri traucē, pastāstiet par to savam ārstam.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Voriconazole Accord

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Voriconazole Accord satur

Aktīvā viela ir vorikonazols. Katra tablete satur 50 mg vorikonazola (Voriconazole Accord 50 mg apvalkotās tabletes) vai 200 mg vorikonazola (Voriconazole Accord 200 mg apvalkotās tabletes).

Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, preželatinizēta ciete, nātrija kroskarmeloze, povidons, magnija stearāts (tabletes kodolā) un hipromeloze, titāna dioksīds (E171), laktozes monohidrāts, triacetīns (tabletes apvalkā).

Voriconazole Accord ārējais izskats un iepakojums

Voriconazole Accord 50 mg apvalkotās tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, apaļas apvalkotās tabletes ar iespiestu uzrakstu ‘V50’ vienā pusē un gludu otru pusi.

Voriconazole Accord 200 mg apvalkotās tabletes ir baltas vai gandrīz baltas, ovālas apvalkotās tabletes aptuveni 15,6 mm garas un 7,8 mm platas, ar iespiestu uzrakstu ‘V200’ vienā pusē un gludu otru pusi..

Voriconazole Accord 50 mg apvalkotās tabletes un 200 mg apvalkotās tabletes ir pieejamas iepakojumos pa 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 un 100 tabletēm vai vienas devas blisteru iepakojumos (PVH /alumīnija), kas satur 10x1, 14x1, 28x1, 30x1, 56x1 vai 100x1 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Lielbritānija

Ražotājs

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Lielbritānija

Pharmacare Premium Ltd

HHF 003, Hal Far Industrial Estate,

Birzebbugia, BBG 3000, Malta

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas