Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Votrient (pazopanib) – Lietošanas instrukcija - L01XE11

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVotrient
ATĶ kodsL01XE11
Vielapazopanib
RažotājsNovartis Europharm Limited  

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Votrient 200 mg apvalkotās tabletes

Votrient 400 mg apvalkotās tabletes

Pazopanibum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Votrient un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Votrient lietošanas

3.Kā lietot Votrient

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Votrient

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Votrient un kādam nolūkam to lieto

Votrient ir zāles, ko sauc par proteīnkināzes inhibitoru. Tās darbojas, kavējot vēža šūnu augšanā un izplatībā iesaistīto olbaltumvielu darbību.

Votrient lieto pieaugušajiem, lai ārstētu:

-nieru vēzi, kas progresējis vai izplatījies uz citiem orgāniem;

-mīksto audu sarkomas – vēža paveida, kas bojā ķermeņa balstaudus - noteiktas formas. Tā var rasties muskuļos, asinsvados, taukaudos vai citos audos, kas balsta, aptver un aizsargā orgānus.

2.Kas Jums jāzina pirms Votrient lietošanas

Nelietojiet Votrient šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret pazopanibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Konsultējieties ar ārstu, ja Jums šķiet, ka minētais attiecas uz Jums. Nelietojiet Votrient.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Votrient lietošanas konsultējieties ar ārstu:

-vai Jums nav sirds slimība;

-vai Jums nav aknu slimība;

-vai Jums nav bijusi sirds mazspēja vai sirdstrieka;

-vai Jums nav bijusi plaušu saplakšana;

-vai Jums nav bijuši traucējumi, kas saistīti ar asiņošanu, asins trombiem vai artēriju sašaurināšanos;

-vai Jums nav bijuši kuņģa vai zarnu bojājumi, piemēram, perforācija (plīsums) vai fistula

(patoloģiskas ejas, kas izveidojas starp zarnu daļām).

Pastāstiet savam ārstam, ja kaut kas no minētā attiecas uz Jums. Jūsu ārsts izlems, vai Votrient ir Jums piemērots. Var būt nepieciešamas papildu pārbaudes, lai noteiktu, vai Jūsu sirds un aknas darbojas pilnvērtīgi.

Paaugstināts asinsspiediens un Votrient

Votrient var paaugstināt asinsspiedienu. Asinsspiedienu Jums pārbaudīs pirms Votrient lietošanas un tā lietošanas laikā. Ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens, Jūs ārstēs ar zālēm, kas paredzētas tā pazemināšanai

-Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens.

Ja Jums tiek plānota operācija

Ārsts Jums pārtrauks Votrient lietošanu vismaz 7 dienas pirms operācijas, jo tas var ietekmēt brūču dzīšanu. Jūsu ārstēšana tiks atsākta, kad brūce būs pietiekami labi sadzijusi.

Traucējumi, kam var būt jāpievērš uzmanība

Votrient var izraisīt dažu traucējumu pastiprināšanos vai radīt nopietnas blakusparādības, piemēram, sirdsdarbības traucējumus, asiņošanu un vairogdziedzera darbības traucējumus. Lai mazinātu jebkādu problēmu rašanās risku, Jums Votrient lietošanas laikā jāpievērš uzmanība noteiktiem simptomiem.

Skat.

4. punktu

Traucējumi, kam jāpievērš uzmanība”.

Bērni un pusaudži

Votrient nav ieteicams cilvēkiem, kas jaunāki par 18 gadiem. Vēl nav noskaidrots, cik labi tas darbojas šajā vecuma grupā. Turklāt drošuma apsvērumu dēļ to nedrīkst lietot bērniem, kas jaunāki par

2 gadiem.

Citas zāles un Votrient

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Tas attiecas arī uz augu valsts līdzekļiem un citām zālēm, ko esat iegādājies bez receptes.

Dažas zāles var ietekmēt Votrient iedarbību vai palielināt blakusparādību rašanās iespēju. Arī Votrient var ietekmēt dažu citu zāļu iedarbību. Šīs zāles ir:

-klaritromicīns, ketokonazols, itrakonazols, rifampicīns, telitromicīns, vorikonazols (lieto infekciju ārstēšanai);

-atazanavīrs, indinavīrs, nelfinavīrs, ritonavīrs, sakvinavīrs (lieto HIV ārstēšanai);

-nefazodons (lieto depresijas ārstēšanai);

-simvastatīns un, iespējams, citi statīni (lieto augsta holesterīna līmeņa ārstēšanai);

-zāles kuņģa skābuma mazināšanai. Noteikta veida zāles, ko Jūs lietojat kuņģa skābuma mazināšanai (piemēram, protonu sūkņa inhibitori, H2 antagonisti vai antacīdi), var ietekmēt Votrient lietošanas veidu. Lai saņemtu ieteikumus, lūdzu, konsultējieties ar savu ārstu vai

medicīnas māsu.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat kādas no šīm zālēm.

Votrient kopā ar uzturu un dzērienu

Nelietojiet Votrient kopā ar uzturu, jo tas ietekmē zāļu uzsūkšanos. Lietojiet to vismaz divas stundas pēc maltītes vai vienu stundu pirms maltītes.

Ārstēšanas laikā ar Votrient nedzeriet greipfrūtu sulu, jo tā var palielināt blakusparādību iespējamību.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Votrient nav ieteicams lietot grūtniecības laikā. Votrient ietekme grūtniecības laikā nav zināma.

-Pastāstiet ārstam, ja Jūs esat grūtniece vai Jūs plānojat grūtniecību.

-Lietojiet drošu pretapaugļošanās līdzekli, lai ārstēšanas laikā ar Votrient un vismaz 2 nedēļas pēc ārstēšanās beigām izvairītos no grūtniecības.

-Ja Jums iestājas grūtniecība ārstēšanas laikā ar Votrient, pastāstiet par to savam ārstam.

Votrient lietošanas laikā nedrīkst barot bērnu ar krūti. Nav zināms, vai Votrient sastāvdaļas izdalās mātes pienā. Konsultējieties ar savu ārstu par šo jautājumu.

Vīriešu dzimuma pacientiem (arī pēc vazektomijas), kuriem dzimumpartneres ir grūtnieces vai kurām iespējama grūtniecības iestāšanās (arī tās, kuras izmanto citu kontracepcijas metodi), Votrient lietošanas laikā un vismaz 2 nedēļas pēc pēdējās devas lietošanas dzimumattiecību laikā jāizmanto prezervatīvi.

Ārstēšana ar Votrient var ietekmēt fertilitāti. Konsultējieties par to ar savu ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Votrient var izraisīt blakusparādības, kas var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

-Izvairieties no transportlīdzekļa vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas, ja Jums ir reibonis, jūtaties noguris vai jūtat vājumu, vai arī Jums trūkst enerģijas.

3.Kā lietot Votrient

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Cik daudz lietot

Parastā deva ir divas Votrient 400 mg tabletes (800 mg pazopaniba) vienreiz dienā. Šī ir maksimālā dienas deva. Jūsu ārstam var nākties samazināt devu, ja Jums rodas blakusparādības.

Kad lietot zāles

Nelietojiet Votrient kopā ar uzturu. Lietojiet zāles vismaz divas stundas pēc maltītes vai vienu stundu pirms maltītes.

Piemēram, Jūs varat lietot zāles divas stundas pēc brokastīm vai vienu stundu pirms pusdienām. Lietojiet Votrient katru dienu aptuveni vienā un tai pašā laikā.

Norijiet tabletes veselas, vienu pēc otras, uzdzerot ūdeni. Tabletes nedrīkst salauzt vai sasmalcināt, jo tas ietekmē zāļu uzsūkšanos un var palielināt blakusparādību iespējamību.

Ja esat lietojis Votrient vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis pārāk daudz tablešu, griezieties pie ārsta vai farmaceita pēc padoma. Ja iespējams, parādiet viņiem iepakojumu vai šo instrukciju.

Ja esat aizmirsis lietot Votrient

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Vienkārši lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Nepārtrauciet Votrient lietošanu, nekonsultējoties ar ārstu

Lietojiet Votrient tik ilgi, cik ieteicis Jūsu ārsts. Nepārtrauciet zāļu lietošanu, izņemot gadījumus, kad to liek darīt Jūsu ārsts.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Traucējumi, kam jāpievērš uzmanība

Galvas smadzeņu tūska (atgriezenisks mugurējas leikoencefalopātijas sindroms, kas ir galvas smadzeņu nevēlams stāvoklis)

Votrient retos gadījumos var izraisīt galvas smadzeņu tūsku, kas var būt dzīvībai bīstama. Pie simptomiem pieder:

-runas spēju zudums;

-redzes pārmaiņas;

-krampji (lēkmes);

-apmulsums.

Pārtrauciet Votrient lietošanu un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību, ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem vai ja Jums rodas galvassāpes, ko pavada kāds no šiem simptomiem.

Sirdsdarbības traucējumi

Votrient var ietekmēt sirdsdarbības ritmu (QT intervāla pagarināšanās), kas dažiem cilvēkiem var izraisīt potenciāli nopietnus sirdsdarbības traucējumus, ko sauc par Torsade de Pointes. Tie var izraisīt ļoti ātru sirdsdarbību, kuras dēļ var iestāties pēkšņs samaņas zudums. Šo traucējumu risks var būt lielāks cilvēkiem ar esošiem sirdsdarbības traucējumiem vai tiem, kas lieto citas zāles. Votrient lietošanas laikā tiks pārbaudīts, vai Jums nav sirdsdarbības traucējumu.

-Pastāstiet ārstam, ja pamanāt kādas neparastas sirdsdarbības pārmaiņas, piemēram, paātrinātu vai palēninātu sirdsdarbību.

Plaušu iekaisums

Retos gadījumos Votrient var izraisīt plaušu iekaisumu (pneimonītu), kas dažiem cilvēkiem var būt nāvējošs. Simptomi ir, piemēram, elpas trūkums vai klepus. Votrient lietošanas laikā Jums tiks veiktas pārbaudes, lai konstatētu, vai nerodas plaušu darbības traucējumi.

-Pastāstiet ārstam pēc iespējas ātrāk, ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem.

Asiņošana

Votrient var izraisīt smagu gremošanas sistēmas (piemēram, kuņģa, barības vada, taisnās zarnas vai tievo zarnu) vai plaušu, nieru, mutes dobuma, maksts un galvas smadzeņu asiņošanu, lai gan tas nenotiek bieži. Simptomi ir šādi:

-asiņu piejaukums izkārnījumiem vai melni izkārnījumi;

-asiņu piejaukums urīnam;

-sāpes vēderā;

-asiņu atkrēpošana/atvemšana.

Pastāstiet ārstam pēc iespējas ātrāk, ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem.

Vairogdziedzera darbības traucējumi

Votrient var pazemināt organismā sintezētā vairogdziedzera hormona daudzumu. Votrient lietošanas laikā Jums to pārbaudīs.

Redzes miglošanās vai redzes traucējumi

Votrient var izraisīt acs mugurējās daļas apvalka atdalīšanos vai plīsumu (tīklenes atslāņošanos vai plīsumu). Tas var izraisīt redzes miglošanos vai redzes traucējumus.

-Pastāstiet ārstam, ja pamanāt jebkādas redzes pārmaiņas.

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības

Tās var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

-paaugstināts asinsspiediens;

-caureja;

-slikta dūša vai vemšana;

-sāpes vēderā;

-ēstgribas zudums;

-ķermeņa masas samazināšanās;

-garšas sajūtas traucējumi vai garšas sajūtas zudums;

-mutes iekaisums;

-galvassāpes;

-audzēja izraisītas sāpes,

-enerģijas trūkums, vājums vai nogurums;

-matu krāsas pārmaiņas;

-neparasta matu izkrišana, vai mati kļūst plāni;

-ādas pigmenta zudums;

-ādas izsitumi ar iespējamu ādas lobīšanos;

-delnu un pēdu apakšpušu apsārtums un pietūkums.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja kāda no šīm blakusparādībām kļūst traucējoša.

Ļoti bieži sastopamas blakusparādības, kas var parādīties, veicot asins vai urīna analīzes:

-paaugstināts aknu enzīmu līmenis;

-pazemināts albumīna līmenis asinīs;

-olbaltumvielas urīnā;

-samazināts trombocītu (šūnas, kas veicina asins sarecēšanu) skaits;

-samazināts balto asins šūnu (leikocītu) skaits.

Bieži sastopamas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem:

-gremošanas traucējumi, vēdera uzpūšanās, meteorisms;

-deguna asiņošana;

-sausa mute vai čūlas mutes dobumā;

-infekcijas;

-patoloģiska miegainība;

-miega traucējumi;

-sāpes krūtīs, elpas trūkums, sāpes kājā un kāju/pēdu pietūkums. Tās varētu būt asins tromba pazīmes (trombembolija). Ja asins trombs atdalās, tas var pārvietoties uz plaušām, kas var apdraudēt dzīvību vai pat izraisīt nāvi;

-samazināta sirds spēja sūknēt asinis uz citām ķermeņa daļām (sirdsdarbības traucējumi);

-palēnināta sirdsdarbība;

-asiņošana mutē, taisnajā zarnā vai plaušās;

-reibonis;

-redzes miglošanās;

-karstuma viļņi;

-sejas, plaukstu, potīšu, pēdu vai plakstiņu pietūkums, ko izraisa šķidruma aizture;

-plaukstu, roku, kāju vai pēdu durstīšanas sajūta, vājums vai tirpšana;

-ādas bojājumi, apsārtums, nieze, sausa āda;

-nagu bojājumi;

-dedzināšanas, durstīšanas, niezes vai tirpšanas sajūta ādā;

-aukstuma sajūta ar drebuļiem;

-pārmērīga svīšana;

-organisma atūdeņošanās;

-sāpes muskuļos, locītavās, cīpslās vai krūšu kurvī, muskuļu spazmas;

-aizsmakums;

-elpas trūkums;

-klepus;

-asiņu atklepošana;

-žagas;

-plaušu saplakšana un gaisa iekļūšana starp plaušām un krūšu kurvi, bieži izraisot elpas trūkumu

(pneimotorakss).

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja kāda no šīm reakcijām kļūst traucējoša.

Bieži sastopamas blakusparādības, kas var būt konstatējamas, veicot asins vai urīna analīzes:

-pavājināta vairogdziedzera darbība;

-aknu darbības traucējumi;

-paaugstināts bilirubīna (aknās veidotas vielas) līmenis;

-paaugstināts lipāzes (gremošanā iesaistīta enzīma) līmenis;

-paaugstināts kreatinīna (muskuļos veidotas vielas) līmenis;

-dažādu citu ķīmisko vielu/enzīmu līmeņa pārmaiņas asinīs. Ārsts informēs Jūs par asins analīžu rezultātiem.

Retāk sastopamas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem:

-insults;

-īslaicīgi galvas smadzeņu asins apgādes traucējumi (mikroinsults);

-asins piegādes pārtraukums kādai sirds daļai jeb sirdslēkme (miokarda infarkts);

-asins trombi vienlaikus ar samazinātu eritrocītu un asins recēšanā iesaistīto šūnu skaitu. Trombi var nodarīt kaitējumu orgāniem, piemēram, galvas smadzenēm un nierēm;

-palielināts sarkano asins šūnu skaits;

-pēkšņs elpas trūkums, īpaši vienlaikus ar asām sāpēm krūtīs un/vai paātrinātu elpošanu (plaušu embolija);

-smaga gremošanas sistēmas (piemēram, kuņģa, barības vada vai tievo zarnu) vai nieru, maksts un galvas smadzeņu asiņošana;

-sirdsdarbības ritma traucējumi (QT intervāla pagarināšanās);

-plīsums (perforācija) kuņģī vai zarnā;

-patoloģiskas ejas starp zarnu daļām (fistulas);

-spēcīgas vai neregulāras mēnešreizes;

-pēkšņa, strauja asinsspiediena paaugstināšanās;

-aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts);

-aknu iekaisums, darbības traucējumi vai bojājums;

-ādas vai acu baltumu iekrāsošanās dzeltenā krāsā (dzelte);

-vēderplēves iekaisums (peritonīts);

-iesnas;

-izsitumi, kas var būt niezoši vai ar iekaisuma pazīmēm (gludi vai piepacelti plankumi vai pūšļi);

-bieža vēdera izeja;

-paaugstināta ādas jutība pret sauli;

-pavājināta jušanas spēja vai jutība, īpaši ādā.

Reti sastopamas blakusparādības

Tās var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

-plaušu iekaisums (pneimonīts).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Votrient

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot Votrient pēc derīguma termiņa beigām („Der. līdz”/ „Derīgs līdz”), kas norādīts uz pudeles un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Votrient satur

Votrient aktīvā viela ir pazopanibs (hidrohlorīda veidā). Pieejamas dažādu stiprumu Votrient tabletes.

Votrient 200 mg: katra tablete satur 200 mg pazopaniba. Votrient 400 mg: katra tablete satur 400 mg pazopaniba.

Citas 200 mg un 400 mg tablešu sastāvdaļas ir: hipromeloze, makrogols 400, magnija stearāts, mikrokristāliskā celuloze, polisorbāts 80, povidons (K30), nātrija cietes glikolāts (A tips), titāna dioksīds (E171). 200 mg tabletes satur arī sarkano dzelzs oksīdu (E172).

Votrient ārējais izskats un iepakojums

Votrient 200 mg apvalkotās tabletes ir kapsulas formas, sārtā krāsā ar apzīmējumu GS JT vienā pusē. Tās iepakotas pudelēs pa 30 vai 90 tabletēm.

Votrient 400 mg apvalkotās tabletes ir kapsulas formas, baltā krāsā ar apzīmējumu GS UHL vienā pusē. Tās iepakotas pudelēs pa 30 vai 60 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi vai tablešu stiprumi Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

Ražotājs

Glaxo Operations UK Ltd (tirgū kā Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, Lielbritānija

Glaxo Wellcome, S.A., Avda. Extremadura, 3, 09400 Aranda De Duero, Burgos, Spānija

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16

7SR, Lielbritānija

Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Nürnberg, Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas