Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyndaqel (tafamidis) – Zāļu apraksts - N07XX08

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsVyndaqel
ATĶ kodsN07XX08
Vielatafamidis
RažotājsPfizer Ltd

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Vyndaqel 20 mg mīkstās kapsulas

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra mīkstā kapsula satur 20 mg tafamidis meglumīna (Tafamidis meglumine), kas atbilst 12,2 mg tafamidis.

Palīgvielas ar zināmu iedarbību

Katra mīkstā kapsula satur ne vairāk kā 44 mg sorbīta (E420).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Mīkstā kapsula

Dzeltena, necaurspīdīga, iegarenas formas (apmēram 21 mm) kapsula ar sarkanu uzrakstu ”VYN 20”.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Vyndaqel lieto transtiretīna amiloidozes ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar 1. pakāpes simptomātisku polineiropātiju, lai aizkavētu perifērus nervu sistēmas bojājumus.

4.2.Devas un lietošanas veids

Terapija jāuzsāk un jāturpina transtiretīna amiloidozes polineiropātijas ārstēšanā pieredzējuša speciālista uzraudzībā.

Devas

Ieteicamā tafamidis meglumīna deva ir 20 mg vienreiz dienā iekšķīgai lietošanai.

Ja pēc kapsulas norīšanas sākas vemšana, un tiek atrasta nesagremota Vyndaqel kapsula, jālieto Vyndaqel papildu deva, ja iespējams. Ja kapsula netiek atrasta, papildu deva nav nepieciešama, un zāles jāturpina lietot nākamajā dienā, kā iepriekš paredzēts.

Īpašas populācijas

Gados vecāki cilvēki

Pieejamie dati par gados vecākiem pacientiem ir ļoti ierobežoti.

Gados vecākiem pacientiem ( 65 gadiem) nav nepieciešama devas pielāgošana.

Aknu un nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem vai vieglas un vidēji smagas pakāpes aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. Tafamidis meglumīna lietošana nav pētīta pacientiem ar smagas pakāpes aknu darbības traucējumiem, tāpēc, lietojot zāles šai pacientu grupai, nepieciešama īpaša piesardzība (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Nav būtiskas pieredzes tafamidis lietošanai pediatriskā populācijā.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Mīkstās kapsulas jānorij veselas tukšā dūšā vai ēšanas laikā, tās nedrīkst košļāt vai griezt.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Sievietēm reproduktīvā vecumā tafamidis meglumīna lietošanas laikā jāizmanto atbilstoša kontracepcijas metode un jāturpina to izmantot 1 mēnesi pēc tafamidis meglumīna lietošanas pārtraukšanas (skatīt 4.6. apakšpunktu).

Tafamidis meglumīns jāpievieno TTR iedzimtās amiloidozes polineiropātijas (TTR-FAP) pacientu standarta terapijai. Šīs standarta terapijas ietvaros ārstam ir jānovēro pacients, turpinot izvērtēt citu terapiju nepieciešamību, ieskaitot aknu transplantāciju. Tā kā nav pieejami dati par tafamidis meglumīna lietošanu pēc aknu transplantācijas, pacientiem, kuriem tiek veikta aknu transplantācija, jāpārtrauc tafamidis meglumīna lietšana.

Vyndaqel satur sorbītu (E420). Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesamību.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Klīniskajos pētījumos veseliem brīvprātīgajiem tafamidis meglumīns neierosināja un neinhibēja citohroma P450 enzīmu CYP3A4.

In vitro rezultāti neliecina par tafamidis meglumīna būtisku inhibējošu ietekmi uz citohroma P450 enzīmiem CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 un CYP2D6.

In vitro pētījumi ar tafamidis meglumīnu liecina, ka maz ticams, ka tafamidis meglumīns klīniski nozīmīgā koncentrācijā varētu izraisīt zāļu mijiedarbību ar UDP-glikuronoziltransferāzes (UGT), P-gp transportvielu vai organisko anjonu transporta polipeptīdu transportvielu (OATB1B1 un 1B3) substrātiem.

Tomēr in vitro tafamidis meglumīns inhibē BCRP (breast cancer resistant protein – krūts vēža rezistences proteīns) ar IC50=1,16 µM un var izraisīt savstarpēju zāļu mijiedarbību klīniski nozīmīgā koncentrācijā ar šīs transportvielas substrātiem (piemēram, metotreksātu, rosuvastatīnu, imatinibu). Tāpat tafamidis meglumīns inhibē vielu uzņemšanas transportvielu OAT1 un OAT3 (organisko anjonu transportvielas) ar attiecīgi IC50=2,9 µM un IC50=2,36 µM, un var izraisīt savstarpēju zāļu mijiedarbību klīniski nozīmīgā koncentrācijā ar šo transportvielu substrātiem (piemēram, nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem, bumetanīdu, furosemīdu, lamivudīnu, metotreksātu, oseltamivīru, tenofovīru, ganciklovīru, adefovīru, cidofovīru, zidovudīnu, zalcitabīnu).

Nav veikti pētījumi par citu zāļu mijiedarbību ar tafamidis meglumīnu.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

Sievietēm reproduktīvā vecumā atbilstoša kontracepcijas metode jāizmanto ne tikai tafamidis meglumīna lietošanas laikā, bet arī vienu mēnesi pēc terapijas pārtraukšanas, jo zāļu eliminācijas pusperiods ir garš.

Grūtniecība

Nav datu par tafamidis meglumīna lietošanu sievietēm grūtniecības laikā. Eksperimentos ar dzīvniekiem konstatēja reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Tafamidis meglumīnu nav ieteicams lietot grūtniecības laikā un sievietēm reproduktīvā vecumā, ja netiek lietoti kontracepcijas līdzekļi.

Barošana ar krūti

Pieejamie farmakodinamikas/toksikoloģiskie dati dzīvniekiem liecina par tafamidis izdalīšanos pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/bērniem. Tafamidis meglumīnu nedrīkst lietot barošanas ar krūti laikā.

Fertilitāte

Neklīniskajos pētījumos fertilitātes traucējumi netika konstatēti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par tafamidis ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Saskaņā ar farmakodinamisko un farmakokinētisko raksturojumu, tafamidis meglumīns neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Kopējie klīniskie dati atspoguļo tafamidis meglumīna 20 mg iedarbību uz 127 pacientiem ar TTR amiloidozes polineiropātiju. Zāles lietoja vienreiz dienā vidēji 538 dienas (15 līdz 994 dienas). Nevēlamās blakusparādības parasti bija vieglas vai mēreni smagas.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Blakusparādības uzskaitītas atbilstoši MedDRA orgānu sistēmu funkcionālajām klasēm un sastopamības biežumam, izmantojot standarta klasifikāciju: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10) un retāk (1/1000 līdz <1/100). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā. Tālāk esošajā tabulā ir redzamas blakusparādības, par kurām ziņots klīniskajā programmā- 3. fāzes dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā (Fx-005).

Orgānu sistēmu klase

Ļoti bieži

Infekcijas un infestācijas

Urīnceļu infekcija

 

Maksts infekcija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

 

Sāpes vēdera augšdaļā

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Simptomi

Nav saņemti ziņojumi par akūtas pārdozēšanas gadījumiem. Klīniskajos pētījumos veseliem brīvprātīgajiem augstākā lietotā tafamidis deva bija 480 mg vienā devā un 60 mg vienreiz dienā divas nedēļas. Ziņotās ar ārstēšanu saistītās nevēlamās blakusparādības bija vieglas līdz vidēji smagas. Tās bija šādas: galvassāpes, miegainība, sāpes muskuļos, bezmiegs, miežagrauds, fotosensitivitātes reakcijas un presinkope.

Ārstēšana

Pārdozēšanas gadījumā jāveic standarta pasākumi, atbilstoši nepieciešamībai.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi nervu sistēmu ietekmējoši līdzekļi, ATĶ kods: N07XX08

Darbības mehānisms

Tamifidis meglumīns ir specifisks transtiretīna stabilizators.

Farmakodinamiskā iedarbība

TTR amiloidozes polineiropātija ir multifaktoriāla, progresējoša deģeneratīva aksonu neiropātija, kam raksturīgi sensori, motori un autonomi bojājumi. TTR amiloidozes polineiropātijas, kas zināma arī kā TTR ģimenes amiloidozes polineiropātija (TTR-FAP), progresijas ātrumu patoģenētiski ierobežojošs faktors ir transtiretīna tetramēra sadalīšanās monomēros. Salikti monomēri daļēji denaturējas un veido alternatīvi saliktus monomēriskus amiloidogēnus starpproduktus. Šie starpprodukti apvienojas šķīstošos oligomēros, pro-šķiedrās, šķiedrās un amiloīda pavedienos. Tafamidis atsevišķi saistās pie transtiretīna dabiskās tetramēriskās formas divām tiroksīna saistīšanās vietām, novēršot tā sadalīšanos par monomēriem. Inhibējot transtiretīna tetramēra sadalīšanos monomēros, tafamidis palēnina slimības progresiju.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Galvenais tafamidis meglumīna pētījums bija 18 mēnešus ilgs, daudzcentru randomizēts dubultmaskēts placebo kontrolēts pētījums, kurā izvērtēja tafamidis meglumīna efektivitāti un drošumu, lietojot pa 20 mg vienreiz dienā 128 pacientiem ar TTR amiloidozes polineiropātiju un V30M mutāciju, slimība bija galvenokārt 1. smaguma pakāpes (ikdienā pārvietojoties nav nepieciešama palīdzība). Primārais galarezultāts bija Apakšējo ekstremitāšu neiropātisko bojājumu punktu izvērtējuma skala (NIS-LL) – apakšējo ekstremitāšu neiroloģiskie bojājumi ārsta vērtējumā un

Norfolkas dzīves kvalitātes – diabētiskās neiropātijas skala (Norfolk QOL-DN - kopējo dzīves kvalitātes punktu skaits (TQOL) pacienta vērtējumā). Pārējie galarezultāta rādītāji ietvēra lielo nervu šķiedru saliktu punktu skaitu (neirāla vadīšana, vibrācijas slieksnis un sirdsdarbības atbildes reakcija uz dziļu elpošanu –HRDB) un sīko nervu šķiedru funkcijas (karstuma, sāpju un aukstuma sajūtu slieksnis un HRDB) un barojuma novērtējums, izmantojot modificētu ķermeņa masas indeksa rādītāju (mĶMI = ĶMI x seruma albumīns g/L). 86 pacienti no 91 pabeidza 18 mēnešu terapijas kursu un pēc tam tika iekļauti atklāta dizaina pētījuma pagarinājumā, kur visi saņēma 20 mg tafamidis meglumīna vienreiz dienā vēl 12 mēnešus.

Pēc 18 mēnešus ilgas terapijas tafamidis meglumīna grupā biežāk novēroja NIS-LL atbildes reakciju (NIS-LL izmaiņas mazākas par 2 punktiem). Iepriekš precizētu analīžu galarezultāti atspoguļoti zemāk redzamā tabulā:

Vyndaqel vs placebo: NIS-LL un TQOL 18. mēnesī (Pētījums Fx-005)

 

Placebo

 

Vyndaqel

Iepriekš precizēta ITT (intention-to- treat)

N=61

 

N=64

analīze

 

 

 

NIS-LL atbildes reakcija (% pacientu)

29,5%

 

45,3%

Starpība (Vyndaqel mīnus placebo)

15.8%

 

 

95% TI starpībai (p-vērtība)

-0,9%, 32,5% (0,068)

TQOL izmaiņas, salīdzinot ar sākotnēju

7,2 (2,36)

 

2,0 (2,31)

mazāko kvadrātsakni (SE)

 

 

 

Starpība (Mazākā kvadrātsakne (SE))

-5,2 (3,31)

 

95% TI starpībai (p-vērtība)

-11,8, 1,3 (0,116)

 

Iepriekš precizēta izvērtējamās

N=42

 

N=45

efektivitātes analīze

 

 

 

NIS-LL atbildes reakcija (% pacientu)

38,1%

 

60,0%

Starpība (Vyndaqel mīnus placebo)

21,9%

 

 

95% TI starpībai (p-vērtība)

1,4%, 42,4% (0,041)

 

TQOL izmaiņas, salīdzinot ar sākotnēju

8,9 (3,08)

 

0,1 (2,98)

mazāko kvadrātsakni (SE)

 

 

 

Starpība (Mazākā kvadrātsakne (SE))

-8,8 (4,32)

 

95% TI starpībai (p-vērtība)

-17,4, -0,2 (0,045)

 

Iepriekš precizētā Intention-to-treat NIS-LL atbildes reakcijas analīzē pacientus, kas aknu transplantācijas dēļ pārtrauca pētījumu ātrāk par 18 mēnešiem, ieskaitīja kategorijā – bez atbildes reakcijas. Iepriekš precizētā efektivitātes analīzē izmantoja to pacientu datus, kas pabeidza 18 mēnešu ilgu terapijas kursu pēc protokola.

Sekundārie galarezultāti liecina par to, ka tafamidis meglumīna grupā novēroja mazāk izteiktu nervu sistēmas bojājumu un labāku barojumu (mĶMI), salīdzinot ar placebo, kas parādīti sekojošā tabulā.

Sekundārie galarezultāti, izmaiņas no sākotnējā stāvokļa līdz 18. mēnesim (Mazākā kvadrātsakne (SE)) (Standarta Novirze) (Ārstēšanai paredzētā populācija (Intent-to-Treat)) (Fx-005 pētījums)

 

 

 

p-

Vyndaqel %

 

Placebo

Vyndaqel

vērtība

izmaiņas vs placebo

 

N=61

N=64

 

 

NIS-LL izmaiņas,

5,8 (0.96)

2,8 (0.95)

0,027

-52%

salīdzinot ar sākotnējiem rādītājiem

 

 

 

 

Mazākā kvadrātsakne (SE)

 

 

 

 

Izmaiņas lielajās nervu šķiedrās,

3,2 (0,63)

1,5 (0.62)

0,066

-53%

salīdzinot ar sākotnējiem rādītājiem

 

 

 

 

Mazākā kvadrātsakne (SE)

 

 

 

 

Izmaiņas mazajās nervu šķiedrās,

1,6 (0,32)

0,3 (0,31)

0,005

-81%

salīdzinot ar sākotnējiem rādītājiem

 

 

 

 

Mazākā kvadrātsakne (SE)

 

 

 

 

mĶMI izmaiņas,

-33,8 (11,8)

39,3 (11,5)

<0,0001

NP

salīdzinot ar sākotnējiem rādītājiem

 

 

 

 

Mazākā kvadrātsakne (SE)

 

 

 

 

mĶMI rādītājs iegūts no seruma albumīna un ķermeņa masas indeksa. NP=Nav piemērojams

Pamatojoties uz atkārtotu mainīgā mērījumu analīzi ar izmaiņām salīdzinājumā ar sākotnējo rādītāju kā atkarīgo mainīgo un nestrukturēto kovariances matricu, ārstēšanu, mēnesi un ārstēšanu pa mēnešiem kā fiksētiem efektiem un indivīdu kā modeļa nejaušo efektu.

Atklātā pētījuma pagarinājumā, NIS-LL izmaiņu rādītāji pētījuma pagarinājuma 12 mēnešu laikā bija līdzīgi rādītājiem, ko novēroja pacientiem, kuri tika randomizēti un ārstēti ar tafamidis iepriekšējo 18 mēnešu laikā.

Kaut arī pieejamo datu daudzums ir ierobežots (viens atklāta dizaina pētījums ar 21 pacientu), ņemot vērā tafamidis darbības mehānismu un TTR stabilizācijas rezultātus, sagaidāms, ka tafamidis meglumīns ir piemērots lietošanai pacientiem ar 1. pakāpes TTR amiloidozes polineiropātiju, ko izraisa mutācijas (ne V30M).

Tafamidis ietekme uz sirds slimības progresēšanu līdz šim nav pietiekami izskaidrota.

Novērots, ka vienreizēja supraterapeitiska 400 mg liela perorāla tafamidis šķīduma deva veseliem brīvprātīgajiem neradīja QTc intervāla pagarināšanos.

Eiropas Zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt tafamidis meglumīna pētījumu rezultātus visās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar iedzimtu ģimenes amiloidozes polineiropātiju (skatīt 4.2. apakšpunktu par lietošanu pediatriskā populācijā).

Šīs zāles ir reģistrētas „izņēmuma kārtā”.

Tas nozīmē, ka sakarā ar šīs slimības retumu nav bijis iespējams iegūt pilnīgu informāciju par šīm zālēm.

Eiropas Zāļu aģentūra ik gadu pārbaudīs visu jauniegūto informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo zāļu aprakstu.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Pēc iekšķīgas mīkstās kapsulas lietošanas maksimālā plazmas koncentrācija (Cmax) tiek sasniegta vidēji (tmax) 2 stundas pēc zāļu lietošanas tukšā dūšā. Lietojot vienlaikus ar ēdienu, samazinās uzsūkšanās ātrums, bet ne apjoms. Šie dati apstiprina tafamidis lietošanas iespēju gan tukšā dūšā, gan ēšanas laikā.

Izkliede

Tamifidis plazmā labi saistās ar olbaltumvielām (99,9%). Sadalījuma tilpums līdzsvara stāvoklī ir 25,7 litri.

Biotransformācija un eliminācija

Tafamidis biliāras ekskrēcijas pierādījumi cilvēkam nav skaidri formulēti. Pamatojoties uz pirmsklīnisko pētījumu datiem, uzskata, ka tafamidis metabolizējas glikuronidācijas ceļā un izdalās ar žulti. Šis biotransformācijas ceļš cilvēkam ir ticams, jo apmēram 59% no kopējās uzņemtās devas izdalās ar fēcēm un apmēram 22% ar urīnu. Veseliem subjektiem pēc tafamidis meglumīna lietošanas pa 20 mg vienreiz dienā 14 dienas vidējais līdzsvara eliminācijas pusperiods bija 59 stundas, un vidējais kopējais klīrenss bija 0,42 l/h.

Devas un laika linearitāte

Lietojot tafamidis meglumīna pa 15, 30 vai 60 mg vienreiz dienā 14 dienas, novēroja devas atkarīgu Cmax un zemlīknes laukuma (AUC) palielināšanos devām 15 mg un 30 mg. Mazāk izteiktu proporcionalitāti devai novēroja devām 30 mg un 60 mg, kas liecina par absorbcijas piesātinājumu devās, kas pārsniedz 30 mg.

Farmakokinētiskie rādītāji bija līdzīgi pēc vienreizējas 20 mg lietošanas un atkārtotām 20 mg devām. Tas liecina par to, ka tafamidis metabolisms netiek ierosināts vai kavēts.

Lietojot tafamidis meglumīna pa 20 mg vienreiz dienā 14 dienas, konstatēja, ka līdzsvara stāvoklis tiek sasniegts 14. dienā. Cmax un Cmin bija attiecīgi 2,7 un 1,6 mikrogrami/ml.

Īpašas populācijas

Aknu darbības traucējumi

Farmakokinētiskie dati liecina par samazinātu tafamidis sistēmisko iedarbību (apmēram par 40%) un paaugstinātu kopējo klīrensu (0,52 l/h vs 0,31 l/h) pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (Child-Pugh punktu skaits 7-9, ieskaitot), salīdzinot ar veseliem subjektiem. Tas skaidrojams ar lielāku tafamidis frakciju, kas nav saistīta ar olbaltumvielām. Tā kā pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem ir zemāks TTR līmenis nekā veseliem subjektiem, devas pielāgošana nav nepieciešama, jo tafamidis daudzums, kas saistās ar mērķa proteīnu TTR ir pietiekams, lai stabilizētu TTR tetramēru. Nav zināma tafamidis iedarbība uz pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem.

Nieru darbības traucējumi

Tafamidis nav īpaši pētīts pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, taču uzskata, ka devas pielāgošana pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav nepieciešama.

Gados vecāki cilvēki

Pamatojoties uz populācijas farmakokinētiskiem pētījumiem, pacientiem, kuri vecāki par 60 gadiem, nieru klīrenss līdzsvara stāvoklī ir par 19% zemāks, salīdzinot ar subjektiem, kuri ir jaunāki par 60 gadiem. Tomēr šīs klīrensa atšķirības nav klīniski nozīmīgas, un līdzsvara stāvoklī šīm klīrensa atšķirībām nebūs klīniskas nozīmes.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, genotoksicitāti un iespējamu kancerogenitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos dažādām dzīvnieku sugām, aknas tika identificēts kā toksicitātes mērķa orgāns. Ietekme uz aknām tika novērota pie lielākām (>3) devām nekā noteiktās devas cilvēkam un pārsvarā bija atgriezeniska.

Netika iegūti pierādījumi par dažādu tafamidis devu nevēlamu iedarbību uz žurku fertilitāti, reproduktīvo funkciju vai uzvedību pārošanās laikā.

Pētījumos par toksisku ietekmi uz attīstību trušiem ar AUC0-24, kas 3,2 reizes pārsniedza šo rādītāju līdzsvara stāvoklī cilvēkam, nedaudz biežākas konstatēja skeleta kroplības un variācijas, dažām mātītēm abortu un augļa masas samazināšanos.

Perinatālās un postnatālās attīstības pētījumos ar tafamidis kucēniem, kuru mātes grūsnības un zīdīšanas laikā tika ārstētas ar tafamidis devām 15 un 30 mg/kg, novēroja samazinātu dzīvildzi un samazinātu masu. Samazināta augļa masa tēviņiem bija saistīta ar aizkavētu dzimumnobriešanu (priekšādiņas atdalīšanos) un sliktiem mācīšanās un atmiņas testa rezultātiem. Mātītēm, kuras grūsnības un zīdīšanas laikā ārstētas ar tafamidis 5 mg/kg (cilvēkam ekvivalenta deva 0,8 mg/kg), F1 paaudzes pēcnācējiem dzīvotspējas un augšanas NOEL deva bija apmēram 4,6 reizes augstāka par klīnikā lietojamo devu cilvēkam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Kapsulas apvalks

Želatīns (E441) Glicerīns (E422)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172) Sorbitāns

Sorbīts (E420)

Mannīts (E421) Titāna dioksīds (E171) Attīrīts ūdens

Kapsulas saturs

Makrogols 400 (E1521)

Sorbitāna monooleāts (E494)

Polisorbāts 80 (E433)

Uzdrukas tinte (Opacode violeta)

Etilspirts

Izopropilspirts

Attīrīts ūdens

Makrogols 400 (E1521)

Polivinilacetāta ftalāts

Propilēnglikols (E1520)

Karmīns (E120)

Briljantzilais FCF (E133)

Amonija hidroksīds (E527) 28%

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

18 mēneši

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25oC.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Aizvalcētā iepakojumā divi polivinilhlorīda/alumīnija blisteri, katrā pa 15 mīkstām kapsulām.

Iepakojumā 30 vai 90 mīkstās kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent

CT13 9NJ

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/717/001

EU/1/11/717/002

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011. gada 16. novembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2016. gada 22. jūlijs

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas