Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xadago (safinamide methanesulfonate) – Zāļu apraksts - N04B

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsXadago
ATĶ kodsN04B
Vielasafinamide methanesulfonate
RažotājsZambon SpA

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Xadago 50 mg apvalkotās tabletes

Xadago 100 mg apvalkotās tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Xadago 50 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur safinamīda metānsulfonātu, kas atbilst 50 mg safinamīda (safinamide).

Xadago 100 mg apvalkotās tabletes

Katra apvalkotā tablete satur safinamīda metānsulfonātu, kas atbilst 100 mg safinamīda (safinamide).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete (tablete)

Xadago 50 mg apvalkotās tabletes

Oranža līdz vara krāsas, ar metālisku spīdumu, apaļa, abpusēji ieliekta apvalkotā tablete 7 mm diametrā, ar iespiestu stiprumu „50” vienā tabletes pusē.

Xadago 100 mg apvalkotās tabletes

Oranža līdz vara krāsas, ar metālisku spīdumu, apaļa, abpusēji ieliekta apvalkotā tablete 9 mm diametrā, ar iespiestu stiprumu „100” vienā tabletes pusē.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Xadago ir indicētas pieaugušu idiopātiskas Parkinsona slimības (PS) pacientu ārstēšanai kā papildterapijas līdzeklis stabilai levodopa (L-dopa) devai atsevišķi vai kombinācijā ar citām PS zālēm vidējas līdz vēlīnas stadijas pacientiem ar fluktuācijām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Ārstēšana ar Xadago jāsāk ar 50 mg dienā. Šo dienas devu var palielināt līdz 100 mg dienā, pamatojoties uz individuālām klīniskajām vajadzībām.

Ja deva ir izlaista, nākamā deva jālieto parastajā laikā nākamajā dienā.

Gados vecāki pacienti

Gados vecākiem pacientiem deva nav jāmaina.

Pieredze safinamīda lietošanā pacientiem, kas vecāki par 75 gadiem, ir ierobežota.

Aknu darbības traucējumi

Xadago lietošana pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem ir kontrindicēta

(skatīt 4.3. apakšpunktu). Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. Pacientiem ar mēreniem aknu darbības traucējumiem ieteicama zemākā deva

50 mg/dienā. Ja pacientam aknu darbības traucējumi no mēreniem progresē uz smagiem, Xadago lietošana jāpārtrauc (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem deva nav jāmaina.

Pediatriskā populācija

Safinamīda drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Xadago jālieto ar ūdeni.

Xadago var lietot ar ēdienu vai bez tā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. Vienlaicīga lietošana kopā ar citiem monoamīna oksidāzes (MAO) inhibitoriem (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Vienlaicīga ārstēšana ar petidīnu (skatīt 4.4. un 4.5. apakšpunktu).

Lietošana pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (skatīt 4.2. apakšpunktu). Lietošana pacientiem ar albīnismu, tīklenes deģenerāciju, uveītu, iedzimtu retinopātiju vai smagu progresējošu diabētisko retinopātiju (skatīt 4.4. un 5.3. apakšpunktu).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Vispārējs brīdinājums

Vispār, Xadago drīkst lietot ar selektīviem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI) zemākajā iedarbīgajā devā, uzraugot serotonīnerģiskus simptomus. Jo īpaši jāizvairās no vienlaicīgas Xadago un fluoksetīna vai fluvoksamīna lietošanas. Ja nepieciešama vienlaicīga lietošana, šīs zāles jālieto zemās devās (skatīt 4.5. apakšpunktu). Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar Xadago jārēķinās ar iepriekš lietoto

SSAI izvades periodu, kas atbilst 5 eliminācijas pusperiodiem.

Starp Xadago lietošanas pārtraukšanu un ārstēšanas uzsākšanu ar MAO inhibitoriem vai petidīnu jābūt vismaz 7 dienām (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Uzsākot ārstēt pacientus ar mēreniem aknu darbības traucējumiem, Xadago jālieto piesardzīgi. Ja pacientam aknu darbības traucējumi no mēreniem progresē uz smagiem, Xadago lietošana jāpārtrauc (skatīt 4.2., 4.3. un 5.2. apakšpunktu).

Tīklenes deģenerācijas iespējamība pacientiem ar esošu/agrāku tīklenes slimību medicīniskajā vēsturē

Xadago nedrīkst lietot pacientiem ar oftalmoloģisku slimību medicīniskajā vēsturē, kas viņiem radītu iespējamu tīklenes efektu risku (piemēram, pacienti albīni, pārmantojama tīklenes slimība ģimenes vēsturē, retinitis pigmentosa, jebkāda aktīva retinopātija vai uveīts) (skatīt 4.3. un 5.3. apakšpunktu).

Impulsu kontroles traucējumi (IKT)

Impulsu kontroles traucējumi var rasties pacientiem, kas ārstēti ar dopamīna agonistiem un/vai dopaminerģiskām zālēm. Dažus IKT gadījumus novēroja, lietojot citus MAO-inhibitorus. Ārstēšana ar safinamīdu nav bijusi saistīta ar IKT biežuma pieaugumu.

Pacienti un viņu aprūpētāji jāinformē par IKT uzvedības simptomiem pacientiem, kas ārstēti ar MAO- inhibitoriem, tostarp kompulsīvas rīcības gadījumiem, uzmācīgām domām, patoloģisku aizraušanos ar azartspēlēm, paaugstinātu libido, hiperseksualitāti, impulsīvu uzvedību un kompulsīvu naudas tērēšanu vai iepirkšanos.

Dopaminerģiskas blakusparādības

Safinamide lietošana papildus levodopai var pastiprināt levodopas blakusparādības, un var tikt pasliktināta jau esoša diskinēzija, izraisot levodopas devas samazināšanu. Šo efektu nenovēroja, ja safinamīdu lietoja papildus dopamīna agonistiem pacientiem agrīnā PS stadijā.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

In vivo un in vitro farmakodinamiskas mijiedarbības ar zālēm

MAO-inhibitori un petidīns

Xadago nedrīkst lietot vienlaicīgi ar citiem MAO-inhibitoriem (tostarp moklobemīdu), jo iespējams neselektīvas MAO-inhibēšanas risks, kas var izraisīt hipertensīvu krīzi (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Ziņots par nopietnām nevēlamām blakusparādībām, vienlaicīgi lietojot petidīnu un MAO-inhibitorus. Tā kā šis efekts var būt piemītošs visai klasei, Xadago lietošana kopā ar petidīnu ir kontrindicēta (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Ir ziņots par zāļu mijiedarbību, vienlaicīgi lietojot MAO-inhibitorus un simpatomimētiskas zāles. Ņemot vērā safinamīda MAO-inhibējošo aktivitāti, nepieciešama piesardzība, vienlaicīgi lietojot Xadago ar simpatomimētiskiem līdzekļiem, piemēram, tiem, kas sastopami intranazāli un perorāli lietojamu dekongestantu sastāvā, vai pretsaaukstēšanās zālēm, kas satur efedrīnu vai pseidoefedrīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Dekstrometorfāns

Ir ziņojumi par zāļu mijiedarbību, vienlaicīgi lietojot dekstrometorfānu un neselektīvus MAO-inhibitorus. Ņemot vērā safinamīda MAO-inhibējošo aktivitāti, nav ieteicama Xadago vienlaicīga lietošana ar dekstrometorfānu. Ja nepieciešama vienlaicīga lietošana, šīs zāles jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Antidepresanti

Jāizvairās no Xadago vienlaicīgas lietošanas ar fluoksetīnu vai fluvoksamīnu (skatīt 4.4. apakšpunktu). Šīs piesardzības pamatā ir ziņojumi par nopietnām nevēlamām reakcijām (piemēram, serotonīna sindromu), kaut arī retām, kas novērotas, lietojot vienlaicīgi ar MAO-inhibitoriem SSAI un dekstrometorfānu. Ja nepieciešams, šīs zāles jālieto vienlaicīgi viszemākajā darbīgajā devā. Pirms uzsākt ārstēšanu ar Xadago, jārēķinās ar SSAI izvades laiku, kas atbilst izmantoto zāļu 5 eliminācijas pusperiodiem.

Ziņots par nopietnām nevēlamām blakusparādībām, vienlaicīgi lietojot selektīvus serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus (SSAI), serotonīna un noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitorus (SNAI), tricikliskus/tetracikliskus antidepresantus un MAO-inhibitorus (skatīt 4.4. apakšpunktu). Ņemot vērā safinamīda selektīvo un atgriezenisko MAO-B inhibitora aktivitāti, antidepresantus drīkst lietot, bet viszemākajās nepieciešamajās devās.

Tiramīna/safinamīda mijiedarbība

Viena intravenoza un divu īslaicīgu perorālu tiramīna provokācijas testu rezultāti, kā arī asinsspiediena uzraudzības rezultāti mājās pēc maltītēm hroniskas dozēšanas laikā divos PS pacientu terapeitiskas ārstēšanas pētījumos, neuzrādīja nekādu klīniski nozīmīgu asinsspiediena paaugstināšanos. Trīs terapeitiskos pētījumos ar PS pacientiem, kas veikti bez tiramīna ierobežojuma diētā, arī nekonstatēja nekādus tiramīna potencēšanas pierādījumus. Tāpēc Xadago var droši lietot bez tiramīna ierobežojuma diētā.

In vivo un in vitro farmakodinamiskas mijiedarbības ar zālēm

PS pacientiem, kas papildus hroniski lietotiem L-dopa un/vai DA agonistiem saņēma safinamīdu, nenovēroja ietekmi uz safīnamīda klīrensu, un ārstēšana ar safinamīdu neizmainīja vienlaikus lietota

L-dopa farmakokinētikas profilu.

In vivo zāļu mijiedarbības pētījumos, ko veica ar ketokonazolu, nenovēroja klīniski nozīmīgu ietekmi uz safinamīda līmeni. Pētījumos ar cilvēkiem, kuros novērtēja safinamīda mijiedarbību ar CYP1A2 un CYP3A4 substrātiem (kofeīnu un midazolāmu), nenovēroja nekādu klīniski nozīmīgu ietekmi uz safinamīda farmakokinētisko profilu. Tas saskan ar in vitro testu rezultātiem, kuros nenovēroja nozīmīgu safinamīda inducējošu vai inhibējošu ietekmi uz CYP, un konstatēja, ka CYP enzīmiem ir maza loma safinamīda biotransformācijā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Safinamīds var pārejoši inhibēt BCRP in vitro. Tomēr zāļu savstarpējās mijiedarbības pētījumā ar diklofenaku cilvēkiem būtiska mijiedarbība netika novērota. Tāpēc nav jāveic piesardzības pasākumi, lietojot safinamīdu vienlaicīgi ar zālēm, kas ir BCRP substrāti (piemēram, pitavastatīns, pravastatīns, ciprofloksacīns, metotreksāts, topotekāns, diklofenaks vai gliburīds).

Safinamīds gandrīz ekskluzīvi tiek eliminēts metabolizējot, galvenokārt ar augstas aktivitātes amidāzēm, kas vēl nav raksturotas. Safinamīds tiek eliminēts galvenokārt ar urīnu. Cilvēka aknu mikrosomās (CAM) N-dealkilēšanas soli katalizē CYP3A4, jo ketokonazols inhibē safinamīda klīrensu par 90%. Šobrīd tirgū nav zāļu, par kurām būtu zināms, ka tās izraisa klīniski nozīmīgu zāļu mijiedarbību, kas notiek ar amidāžu enzīmu inhibēšanu vai indukciju.

Safinamīds inhibē OCT1 in vitro klīniski nozīmīgā portāla vēnas koncentrācijā. Tādēļ ir jāievēro piesardzība, ja safinamīdu lieto vienlaikus ar zālēm, kas ir OCT1 substrāti un kuru Tmax ir līdzīgs safinamīdam (2 stundas) (piem., metformīns, aciclovīrs, ganciclovīrs), jo rezultātā var tikt palielināta šo substrātu iedarbība.

Metabolīts NW-1153 ir OAT3 substrāts klīniski nozīmīgā koncentrācijā.

Zāļu, kas ir OAT3 inhibētāji, vienlaicīga ievadīšana ar safinamīdu var samazināt NW-1153 klīrensu, un tādā veidā var palielināt tā sistēmisko iedarbību. NW-1153 sistēmiskā iedarbība ir vāja (1/10 no sākotnējā safinamīda). Šis iespējamais palielinājums visticamāk nav klīniski svarīgs, jo NW-1153 ir metabolisma ceļa pirmais produkts, kas tiek tālāk pārveidots par otrā un trešā loka metabolītiem.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Sievietes reproduktīvā vecumā

Xadago nedrīkst lietot sievietes reproduktīvā vecumā, ja netiek lietota efektīva kontracepcijas metode.

Grūtniecība

Nav klīnisku datu par safinamīda lietošanu zināmas grūtniecības laikā. Pētījumos ar dzīvniekiem novērotas nevēlamās reakcijas, kad safinamīdu lietoja grūsnības vai laktācijas laikā (skatīt

5.3. apakšpunktu). Sievietēm reproduktīvā vecumā ieteicams atturēties no grūtniecības ārstēšanas ar safinamīdu laikā. Xadago nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti

Sagaidāms, ka safinamīds izdalīsies cilvēka pienā, jo žurku mazuļiem novēroja nevēlamās reakcijas piena iedarbībā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Nevar izslēgt risku bērnam, ko baro ar krūti. Xadago nedrīkst lietot sievietes, kas baro ar krūti.

Fertilitāte

Pētījumi ar dzīvniekiem rāda, ka ārstēšana ar safinamīdu saistās ar nevēlamām reakcijām žurku mātīšu reproduktīvajā veiktspējā un nelielām izmaiņām spermas kvalitātē. Žurku tēviņu fertilitāte netiek ietekmēta (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Xadago neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, taču pacienti, jābrīdina neapkalpot mehānismus un nevadīt transportlīdzekļus, kamēr viņi nav pietiekami pārliecināti, ka Xadago viņus nelabvēlīgi neietekmē.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Xadago kopējais drošuma profils pamatā ir klīniskās attīstības programma, kas veikta, iesaistot vairāk nekā 3000 personas, no kurām 500 tika ārstētas ilgāk nekā 2 gadus.

Ir zināmas nopietnas nevēlamas reakcijas ar vienlaicīgu SSAI, SNAI, triciklisku/tetraciklisku antidepresantu un MAO inhibitoru lietošanu., piemēram, hipertensīvā krīze (augsts asinsspiediens, kolapss), ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms (apjukums, svīšana, muskuļu rigiditāte, hipertermija, kreatīna fosfokināzes (KFK) līmeņa paaugstināšanās), serotonīna sindroms (apjukums, hipertensija, muskuļu stīvums, halucinācijas) un hipotensija. Ir ziņots, ka MAO-inhibitori mijiedarbojas ar vienlaikus lietotām simpatomimētiskajām zālēm.

Pacientiem, kurus ārstē ar dopamīna agonistiem un/vai citām dopamīnerģiskām zālēm, var parādīties impulsu kontroles traucējumi: patoloģiska aizraušanās ar azartspēlēm, paaugstināts libido, hiperseksualitāte, kompulsīva naudas tērēšana vai iepirkšanā, bulīmija vai kompulsīva ēšana.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Tālāk tabulā iekļautas visas nevēlamās blakusparādības, ko novēroja klīniskajos pētījumos, un kas tika uzskatītas par saistītām ar zāļu lietošanu.

Nevēlamo blakusparādību biežums ir definēts šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000) un nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

 

Orgānu sistēmu

Ļoti

Bieži

 

Retāk

Reti

 

klasifikācija

bieži

 

 

 

 

 

Infekcijas un

 

 

 

Urīnizvades sistēmas

Bronhopneimonija,

 

infestācijas

 

 

 

infekcija

furunkuli,

 

 

 

 

 

 

nazofaringīts,

 

 

 

 

 

 

piodermija,

 

 

 

 

 

 

rinīts,

 

 

 

 

 

 

zobu infekcija,

 

 

 

 

 

 

vīrusu infekcija

 

Labdabīgi,

 

 

 

Bazālo šūnu karcinoma

Akrohordons,

 

ļaundabīgi un

 

 

 

 

melanocītu nēvuss,

 

neprecizēti audzēji

 

 

 

 

seborejiskā keratoze, ādas

 

(ieskaitot cistas un

 

 

 

 

papiloma

 

polipus)

 

 

 

 

 

 

Asins un

 

 

 

Anēmija,

Eozinofīlija,

 

limfātiskās

 

 

 

leikopēnija,

limfopēnija

 

sistēmas

 

 

 

sarkano asins šūnu

 

 

traucējumi

 

 

 

anomālija

 

 

Vielmaiņas un

 

 

 

Samazināta apetīte,

Kaheksija, hiperkaliēmija

 

uztures traucējumi

 

 

 

hipertrigliceridēmija,

 

 

 

 

 

 

palielināta apetīte,

 

 

 

 

 

 

hiperholesterinēmija,

 

 

 

 

 

 

hiperglikēmija,

 

 

Psihiskie

 

Bezmiegs

 

Halucinācijas,

Kompulsīva uzvedība,

 

traucējumi

 

 

 

depresija,

delīrijs,

 

 

 

 

anomāli sapņi,

dezorientācija,

 

 

 

 

trauksme,

ilūzijas,

 

 

 

 

apjukuma stāvoklis,

impulsīva uzvedība,

 

 

 

 

afekta labilitāte,

libido zudums,

 

 

 

 

paaugstināts libido,

uzmācīgas domas,

 

 

 

 

psihotiski traucējumi,

paranoja,

 

 

 

 

nemiers,

priekšlaicīga ejakulācija,

 

 

 

 

miega traucējumi

miega lēkmes,

 

 

 

 

 

 

sociālas fobijas,

 

 

 

 

 

 

suicidālas domas

 

Nervu sistēmas

 

Diskinēzija,

 

Parestēzija,

Koordinācijas anomālija,

 

traucējumi

 

miegainība,

 

līdzsvara traucējumi,

uzmanības traucējumi,

 

 

 

reibonis,

 

hipoestēzija,

disgeizija,

 

 

 

galvassāpes,

 

distonija,

hiporefleksija,

 

 

 

Parkinsona

 

diskomforta sajūta galvā,

radikulīts, nemierīgo kāju

 

 

 

slimība

 

dizartrija,

sindroms

 

 

 

 

 

sinkope,

 

 

 

 

 

 

kognitīvi traucējumi

 

 

Acu bojājumi

 

Katarakta

 

Neskaidra redze,

Ambliopija,

 

 

 

 

 

skotoma,

hromatopsija,

 

 

 

 

 

diplopija,

diabētiskā retinopātija,

 

 

 

 

 

fotofobija,

eritropsija,

 

 

 

 

 

tīklenes bojājumi,

acs asiņošana,

 

 

 

 

 

konjunktivīts,

sāpes acī, plakstiņa tūska,

 

 

 

 

 

glaukoma

hipermetropija,

 

Orgānu sistēmu

Ļoti

Bieži

 

Retāk

 

Reti

 

klasifikācija

bieži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keratīts,

 

 

 

 

 

 

 

pastiprināta asarošana,

 

 

 

 

 

 

 

krēslas aklums,

 

 

 

 

 

 

 

papiloedēma,

 

 

 

 

 

 

 

presbiopija,

 

 

 

 

 

 

 

strabisms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausu un labirinta

 

 

 

Vertigo

 

 

 

bojājumi

 

 

 

 

 

 

 

Sirds funkcijas

 

 

 

Palpitācijas,

 

Miokarda infarkts

 

traucējumi

 

 

 

tahikardija,

 

 

 

 

 

 

 

sinusa bradikardija,

 

 

 

 

 

 

 

aritmija

 

 

 

Asinsvadu

 

Ortostatiskā

 

Hipertensija,

 

Artēriju spazmas,

 

sistēmas

 

hipotensija

 

hipotensija,

 

artēriju skleroze,

 

traucējumi

 

 

 

varikozas vēnas

 

hipertensīvā krīze

 

Elpošanas sistēmas

 

 

 

Klepus,

 

Bronhospazmas,

 

traucējumi, krūšu

 

 

 

aizdusa,

 

disfonija,

 

kurvja un videnes

 

 

 

iesnas

 

orofaringeālas sāpes,

 

slimības

 

 

 

 

 

orofaringeālas spazmas

 

Kuņģa-zarnu

 

Nelabums

 

Aizcietējums,

 

Kuņģa čūla,

 

trakta traucējumi

 

 

 

dispepsija,

 

rīstīšanās,

 

 

 

 

 

vemšana,

asiņošana no gremošanas

 

 

 

 

 

sausa mute,

trakta augšējās daļas

 

 

 

 

 

caureja,

 

 

 

 

 

 

 

sāpes vēderā,

 

 

 

 

 

 

 

gastrīts,

 

 

 

 

 

 

 

meteorisms,

 

 

 

 

 

 

 

vēdera uzpūšanās,

 

 

 

 

 

 

 

siekalu hipersekrēcija,

 

 

 

 

 

 

 

gastroezofageālais

 

 

 

 

 

 

 

reflukss, aftozs stomatīts

 

 

 

Aknu un/vai žults

 

 

 

 

 

Hiperbilirubīnēmija

 

izvades sistēmas

 

 

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

 

 

Ādas un zemādas

 

 

 

Pastiprināta svīšana,

 

Alopēcija,

 

audu bojājumi

 

 

 

ģeneralizēta nieze,

 

čūlas,

 

 

 

 

 

fotosensitivitātes reakcija,

 

kontakta dermatīts,

 

 

 

 

 

eritēma

 

dermatoze,

 

 

 

 

 

 

 

zilumi,

 

 

 

 

 

 

 

lihenoīdā keratoze,

 

 

 

 

 

 

 

nakts svīšana,

 

 

 

 

 

 

 

sāpoša āda,

 

 

 

 

 

 

 

pigmentācijas traucējumi,

 

 

 

 

 

 

 

psoriāze,

 

 

 

 

 

 

 

seborejiskā dermatoze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeleta-muskuļu

 

 

 

Muguras sāpes,

 

Ankilozējošais spondilīts,

 

un saistaudu

 

 

 

artralģija,

 

sāpes sānos,

 

sistēmas bojājumi

 

 

 

muskuļu spazmas,

 

locītavu satūkums,

 

 

 

 

 

muskuļu rigiditāte,

 

skeleta-muskuļu sāpes,

 

 

 

 

ekstremitāšu sāpes,

 

muskuļu sāpes,

 

 

 

 

muskuļu vājums,

 

kakla sāpes,

 

 

 

 

smaguma sajūta

 

osteoartrīts,

 

 

 

 

 

 

 

sinoviālā cista

Orgānu sistēmu

Ļoti

Bieži

 

Retāk

 

Reti

klasifikācija

bieži

 

 

 

 

 

Nieru un

 

 

 

Niktūrija,

 

Urīna nesaturēšana,

urīnizvades

 

 

 

sāpīga urinēšana

 

poliūrija, leikocīti urīnā,

sistēmas

 

 

 

 

 

urīna aizturēšana

traucējumi

 

 

 

 

 

 

Reproduktīvās

 

 

 

Erektīlā disfunkcija

 

Labdabīga prostatas

sistēmas

 

 

 

 

 

hiperplāzija,

traucējumi un

 

 

 

 

 

izmaiņas krūts dziedzerī,

krūts slimības

 

 

 

 

 

sāpes krūtī

Vispārēji

 

 

 

Nogurums,

 

Samazināta zāļu iedarbība,

traucējumi un

 

 

 

astēnija,

 

zāļu nepanesība,

reakcijas

 

 

 

gaitas traucējumi,

salšana,

ievadīšanas vietā

 

 

 

perifēra tūska,

savārgums,

 

 

 

 

sāpes,

drudzis,

 

 

 

 

karstuma sajūta

 

ādas kseroze

Izmeklējumi

 

 

 

Samazināta ķermeņa masa,

 

Pazemināts kalcija līmenis

 

 

 

 

palielināta ķermeņa masa,

 

asinīs, pazemināts kālija

 

 

 

 

asins kreatinīna

 

līmenis asinīs, pazemināts

 

 

 

 

fosfokināzes līmeņa

 

holesterīna līmenis asinīs,

 

 

 

 

paaugstināšanās,

 

pazemināta ķermeņa

 

 

 

 

asins triglicerīdu līmeņa

 

temperatūra,

 

 

 

 

paaugstināšanās, glikozes

 

izmaiņas sirds toņos

 

 

 

 

līmeņa paaugstināšanās

 

anomālijas sirds stresā,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asinīs, urīnvielas līmeņa

 

pazemināts hematokrits,

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs,

 

pazemināts hematoglobīns,

 

 

 

 

sārmainās fosfatāzes

 

starptautiskā normalizētā

 

 

 

 

līmeņa paaugstināšanās

 

attiecība pazemināta,

 

 

 

 

asinīs, bikarbonāta līmeņa

 

samazināts limfocītu

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs,

 

skaits,

 

 

 

 

kreatinīna līmeņa

 

samazināts trombocītu

 

 

 

 

paaugstināšanās asinīs,

 

skaits

 

 

 

 

QT intervāla

 

paaugstināts ļoti maza

 

 

 

 

pagarināšanās

 

blīvuma lipoproteīnu

 

 

 

 

elektrokardiogrammā,

 

līmenis

 

 

 

 

anomāli aknu funkcijas

 

 

 

 

 

 

testi, anomāla urīna

 

 

 

 

 

 

analīze,

 

 

 

 

 

 

paaugstināts

 

 

 

 

 

 

asinsspiediens, pazemināts

 

 

 

 

 

asinsspiediens,

 

 

 

 

 

 

anomālijas redzes

 

 

 

 

 

 

diagnostikas procedūrās

 

 

Traumas,saindēšan

 

Kritieni

 

Pēdas kaula lūzums

 

Kontūzija,

ās un ar

 

 

 

 

 

tauku embolija,

manipulācijām

 

 

 

 

 

galvas trauma,

saistītas

 

 

 

 

 

mutes trauma,

komplikācijas

 

 

 

 

 

skeleta trauma

Sociālie apstākļi

 

 

 

 

 

Azartspēles

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Diskinēzija bija visbiežāk novērotā nevēlamā blakusparādība safinamīda pacientiem, kad to lietoja kombinācijā ar L-dopu vienu pašu vai kombinācijā ar citām PS zālēm. Diskinēzija parādījās ārstēšanas sākumā, tā tika vērtēta kā smaga, loti neliels pacientu skaits (1,5%) pārtrauca tā lietošanu, un nevienam pacientam nebija vajadzīga devas samazināšana.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Vienam pacientam, kas, iespējams, vienu mēnesi lietoja vairāk nekā parakstīto 100 mg devu, novēroja apjukuma, miegainības, aizmāršības simptomus un paplašinātas zīlītes. Šie simptomi pārgāja bez sekām, kad zāļu lietošanu pārtrauca.

Sagaidāmā notikumu vai simptomu gaita pēc apzinātas vai nejaušas Xadago pārdozēšanas būtu saistīta ar to farmakodinamisko profilu: MAO-B inhibēšana ar neatgriezenisku Na+ kanālu inhibēšanu. Pārmērīgas MAO-B inhibēšanas (dopamīna līmeņa paaugstināšanās) simptomi var ietvert hipertensiju, posturālu hipotensiju, halucinācijas, uzbudinājumu, nelabumu, vemšanu un diskinēziju.

Nav zināms safinamīda antidots vai specifiska safinamīda pārdozēšanas ārstēšana. Ja notiek nozīmīga pārdozēšana, ārstēšanu ar Xadago jāpārtrauc un jālieto atbalstošas zāles atbilstoši klīniskajai indikācijai.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretparkinsonisma zāles, monoamīnoksidāzes–B inhibitori, ATĶ kods:

N04BD03.

Darbības mehānisms

Safinamīds darbojas kā ar dopamīnerģisku, tā arī ar ne-dopamīnerģisku mehānismu. Safinamīds ir ļoti selektīvs un atgriezenisks MAO-B inhibitors, kas izraisa ekstracelulāru dopamīna līmeņa palielināšanos svītrainajā ķermenī. Safinamīds ir saistīts ar potenciāla atkarīgo nātrija jonu (Na+) kanālu bloķēšanas stāvokli un no stimulētas glutamīna atbrīvošanas modulēšanas. Nav noskaidrots, kāds ir nedopamīnerģisko efektu ieguldījums kopējā efektā.

Farmakodinamiskā iedarbība

Populācijas farmakokinētikas (FK) modeļi, kas izveidoti no Parkinsona slimības pacientu pētījumiem, rāda, ka safinamīda farmakokinētiskie un farmakodinamiskie efekti nav atkarīgi no vecuma, dzimuma, ķermeņa masas, nieru funkcijas un levodopas iedarbības, norādot, ka šie mainīgie faktori neprasa devas pielāgošanu.

Parkinsona slimības pacientu placebo kontrolēto pētījumu nevēlamo blakusparādību apvienoto datu analīze rāda, ka vienlaicīga safinamīda lietošana šajā pacientu populācijai kopā ar plašu parasti lietojamo zāļu kategoriju (antihipertensīvi līdzekļi, beta-blokatori, holesterīna līmeni pazeminošas zāles, nesteroīdu pretiekaisuma līdzekļi, protonu sūkņa inhibitori, antidepresanti u.c.) nav saistīta ar paaugstinātu nevēlamu blakusparādību risku. Pētījumi netika stratificēti pēc vienlaikus lietojamām zālēm, un šīm zālēm netika veikti randomizēti mijiedarbības pētījumi.

Klīniskā efektivitāte

Pētījumi ar vidējās līdz vēlīnās fāzes PS pacientiem

Xadago kā papildterapijas līdzekļa efektivitāti vidējās līdz vēlīnās fāzes PS pacientiem ar fluktuācijām, kas saņēma L-dopu atsevišķi vai kombinācijā ar citām PS zālēm, novērtēja divos dubultmaskētos,

placebo kontrolētos pētījumos: pētījumā SETTLE (pētījums 27919; 50-100 mg/dienā; 24 nedēļas) un pētījumā 016/018 (50 un 100 mg/dienā; 2 gadu ilgs dubultmaskēts, placebo kontrolēts pētījums).

Primārais efektivitātes parametrs bija izmaiņas no sākumstāvokļa pret galapunktu „ON laikā ar neapgrūtinošu diskinēziju”.

Sekundārie efektivitātes parametri ietvēra OFF laiku, UPDRS II un III (Unified Parkinson’s Disease

Rating Scale – sections II and III), un CGI-C (Clinical Global Impression of Change).

Kā pētījuma SETTLE, tā arī pētījumā 016/018 rezultāti, kas apkopoti turpmākajā tabulā, norāda uz nozīmīgu safinamīda pārākumu, salīdzinot ar placebo, mērķa devās 50 un 100 mg/dienā primārajiem un atsevišķiem sekundārajiem efektivitātes mainīgajiem. Efekts uz ON laiku abām safinamīda devām, salīdzinot ar placebo, saglabājās 24 mēnešu dubultmaskētas ārstēšanas perioda beigās.

Pētījums

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

(24 nedēļas)

 

(2 gadi)

 

(24 nedēļas)

Deva (mg/dienā)

 

Safinamīds

 

 

Safinamīds

 

Safinamīds

(a)

Placebo

Placebo

 

Placebo

 

 

 

 

 

50-100 (d)

Randomizēti

 

Vecums (gadi) (b)

59,4

60,1

60,1

59,4

 

60,1

60,1

62,1

61,7 (9,0)

 

(9,5)

(9,7)

(9,2)

(9,5)

 

(9,7)

(9,2)

(9,0)

 

 

 

PS ilgums (gadi)

8,4 (3,8)

7,9

8,2 (3,8)

8,4 (3,8)

 

7,9

8,2

9,0 (4,9)

8,9 (4,4)

(b)

(3,9)

 

(3,9)

(3,8)

 

 

 

 

 

 

ON laiks ar neapgrūtinošu diskinēziju (stundas) (c)

 

 

 

 

 

Sākumstāvoklis (b)

9,3 (2,2)

9,4

9,6 (2,5)

9,3 (2,2)

 

9,4

9,6

9,1 (2,5)

9,3 (2,4)

 

(2,2)

 

(2,2)

(2,5)

 

 

 

 

 

 

 

LSM izmaiņām

0,5 (0,2)

1,0

1,2 (0,2)

0,8 (0,2)

 

1,4

1,5

0,6 (0,1)

1,4 (0,1)

(SE)

(0,2)

 

(0,2)

(0,2)

 

 

 

 

 

 

LS Diff pret

 

0,5

0,7

 

 

0,6

0,7

 

0,9

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[0,1,

[0,3,

 

 

[0,1,

[0,2,

 

[0,6, 1,2]

95% TI

 

0,9]

1,0]

 

 

1,0]

1,1]

 

 

 

 

 

 

p vērtība

 

0,0054

0,0002

 

 

0,0110

0,0028

 

<0,0001

OFF laiks (stundas)

(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākumstāvoklis (b)

5,3 (2,1)

5,2

5,2 (2,2)

5,3 (2,1)

 

5,2

5,2

5,4 (2,0)

5,3 (2,0)

 

(2,0)

 

(2,2)

(2,1)

 

 

 

 

 

 

 

LSM izmaiņām

-0,8

-1,4

-1,5

-1,0

 

-1,5

-1,6

-0,5

-1,5

(SE)

(0,20)

(0,20)

(0,20)

(0,20)

 

(0,19)

(0,19)

(0,10)

(0,10)

LS Diff pret

 

-0,6

-0,7

 

 

-0,5

-0,6

 

-1,0

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[-0,9,

[-1,0,

 

 

[-0,8,

[-0,9,

 

[-1,3,

95% TI

 

-0,3]

-0,4]

 

 

-0,2]

-0,3]

 

-0,7]

p vērtība

 

0,0002

<0,0001

 

 

0,0028

0,0003

 

<0,0001

UPDRS III (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākumstāvoklis (b)

28,6

27,3

28,4

28,6

 

27,3

28,4

23,0

22,3

 

(12,0)

(12,8)

(13,5)

(12,0)

 

(12,8)

(13,5)

(12,8)

(11,8)

LSM izmaiņām

-4,5

-6,1

-6,8

-4,4

 

-5,6

-6,5

-2,6

-3,5

(SE)

(0,83)

(0,82)

(0,82)

(0,85)

 

(0,84)

(0,84)

(0,34)

(0,34)

LS Diff pret

 

-1,6

-2,3

 

 

-1,2

-2,1

 

-0,9

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[-3,0,

[-3,7,

 

 

[-2,6,

[-3,5,

 

[-1,8,

95% TI

 

-0,2]

-0,9]

 

 

0,2]

-0,6]

 

0,0]

p vērtība

 

0,0207

0,0010

 

 

0,0939

0,0047

 

0,0514

UPDRS II (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētījums

 

 

 

 

016/018

 

27919 (SETTLE)

 

(24 nedēļas)

 

 

(2 gadi)

 

(24 nedēļas)

Deva (mg/dienā)

 

Safinamīds

 

 

Safinamīds

 

Safinamīds

(a)

Placebo

Placebo

 

Placebo

 

 

 

 

 

 

50-100 (d)

Sākumstāvoklis (b)

12,2

11,8

 

12,1

12,2

 

11,8

12,1

10,4

10,0 (5,6)

 

(5,9)

(5,7)

 

(5,9)

(5,9)

 

(5,7)

(5,9)

(6,3)

 

 

 

 

LSM izmaiņām

-1,2 (0,4)

-1,9

 

-2,3

-1,4

 

-2,0

-2,5

-0,8 (0,2)

-1,2 (0,2)

(SE)

(0,4)

 

(0,4)

(0,3)

 

(0,3)

(0,3)

LS Diff pret

 

-0,7

 

-1,1

 

 

-0,6

-1,1

 

-0,4

placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[-1,3, -

[-1,7, -

 

 

[-1,3,

[-1,8, -

 

[-0,9,

95% TI

 

0,0]

 

0,5]

 

 

0,0]

0,4]

 

0,0]

p vērtība

 

0,0367

 

0,0007

 

 

0,0676

0,0010

 

0,0564

Reaģējušo analīzes

(post-hoc)

(e) n (%)

 

 

 

 

 

 

 

ON laika

 

 

pieaugums ≥60

 

 

(43,9)

(54,8)

 

(56,0)

(47,2)

 

(57,6)

(54,2)

(42,5)

(56,3)

minūtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība

 

0,0233

 

0,0122

 

 

0,0308

0,1481

 

0,0013

≥60 minušu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieaugums ON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laikam un OFF

 

 

 

 

 

laika samazināšanās

32 (15,1)

 

 

24 (8,8)

49 (18,1)

(24,0)

 

(25,9)

(13,2)

 

(19,8)

(19,4)

un ≥ 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzlabojums UPDRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība

 

0,0216

 

0,0061

 

 

0,0671

0,0827

 

0,0017

CGI-C: pacienti,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuru stāvokļa

42 (19,8)

 

 

26 (9,5)

66 (24,4)

uzlabojums bija

(33,2)

 

(36,1)

(21,7)

 

(28,6)

(29,6)

liels/ļoti liels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p vērtība (f)

 

0,.0017

 

0,0002

 

 

0,0962

0,0575

 

<0,0001

(a) Dienas mērķa deva, (b) Vidējais (SD), (c) analīzes populācija (mITT); MMRM modelis izmaiņām no sākumstāvokļa līdz galapunktam ietver ārstēšanu, reģionu un vizītes kā fiksētus efektus un sākumstāvokļa vērtību kā kovariantu; (d) mērķa deva 100 mg/dienā, (e) analīzes populācija (mITT); dati tiek parādīti kā pacientu skaits (procents) katrā grupā, kas atbilst reaģējušā definīcijai, (f) ārstēto grupu pārsvara attiecībā pret placebo hi kvadrāta tests, izmantojot loģistiskās regresijas modeli, ar fiksētiem efektiem attiecībā uz zālēm un valsti.

SE: standarta kļūda, SD: standarta novirze, LSM: mazākā vidējā kvadrātiskā, LS Diff: mazākās kvadrātiskās atšķirība pret placebo, mITT populācija: pētījums 016/018 - placebo (n=212), safinamīds

50 mg dienā (n=217) un 100 mg dienā (n=216), un SETTLE - placebo (n=270), safinamīds 50-100 mg dienā (n=273).

Pediatriskā populācija

Safinamīda farmakodinamiskā iedarbība bērniem un pusaudžiem nav novērtēta.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Safinamīda uzsūkšanās pēc vienas vai vairākām iekšķīgām devām notiek ātri, sasniedzot Tmax laika posmā no 1,8 līdz 2,8 stundām pēc devas lietošanas tukšā dūšā. Absolūtā biopieejamība ir augsta (95%), norādot, ka safinamīds gandrīz pilnībā uzsūcas pēc iekšķīgas lietošanas, un pirmā loka metabolisms ir nenozīmīgs. Augstā uzsūkšanās klasificē Xadago kā vielu ar augstu caurlaidību.

Izkliede

Sadalījuma tilpums (Vss) ir aptuveni 165 l, kas ir 2,5 reizes lielāks par ķermeņa tilpumu, norādot uz intensīvu safinamīda izkliedi ārpus asinsrites. Kopējais klīrenss ir noteikts kā 4,6 l/h, kas klasificē safinamīda kā vielu ar zemu klīrensu.

Safinamīda saistīšanās pie plazmas proteīna ir 88-90%.

Biotransformācija

Cilvēkiem safinamīds gandrīz pilnībā tiek izvadīts metabolizēts (neizmainīta safinamīda izdalīšanās urīnā ir <10%), kas principā notiek ar pašlaik vēl neraksturotu augstas veiktspējas amidāžu starpniecību.

In vitro eksperimenti parādīja, ka amidāžu inhibēšana cilvēka hepatocītos izraisa pilnīgu NW-1153 veidošanās nomākšanu. Amidāze, kas atrodas asinīs, plazmā, serumā, simulētā kuņģa sulā un simulētā zarnu šķidrumā, kā arī cilvēka karboksilesterāzes hCE-1 un hCE-2 nav atbildīgas par safinamīda biotransformāciju par NW-1153. Amidāze FAAH spēja katalizēt NW-1153 veidošanos tikai ar ļoti mazu ātrumu. Tāpēc ir ticams, ka pārvērtībā par NW-1153 ir iesaistītas citas amidāzes. Safinamīda metabolisms nav atkarīgs no enzīmiem uz citohroma P450 (CYP) bāzes.

Metabolītu struktūras noskaidrošana atklāja trīs safinamīda metabolisma ceļus. Galvenais ceļš ietver hidrolītisku amīda grupas oksidēšanu, kas noved līdz primārajam metabolītam „safinamīda skābei” (NW-1153). Cits ceļš ietver oksidatīvu ētera saites šķelšanu, veidojot O-debenzilētu safinamīdu” (NW-1199). Beidzot, amīna saites oksidatīva šķelšana safinamīda (mazākā daļa) vai primārajā metabolītā safinamīda skābē (NW-1153) (lielākā daļa) veido N-dealkilētu skābi” (NW-1689). N-dealkilētā skābe” (NW-1689) konjugējas ar glikuronskābi, veidojot skābes glikuronīdu. Neviens no šiem metabolītiem nav farmakoloģiski aktīvs.

Nešķiet, ka safinamīds būtiski inducē vai inhibē enzīmus klīniski būtiskās sistēmiskās koncentrācijās. In vitro metabolisma pētījumi parādīja, ka nenotiek nozīmīga P450, CYP2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 and 3A3/5 indukcija vai inhibīcija koncentrācijas, kas ir būtiskas cilvēkam (brīva safinamīda

Cmax 0,4 µM no devas 100 mg/dienā).

Īpašos zāļu mijiedarbības pētījumos, ko veica ar ketokonazolu, L-dopa un CYP1A2 un CYP3A4 substrātiem (kofeīnu un midazolāmu), nekonstatēja nekādu klīniski nozīmīgu ietekmi uz safinamīdu vai L-dopa, kofeīna un midazolāma farmakokinētiku.

Masas līdzsvara pētījums parādīja, ka plazmas AUC0-24h neizmainītam 14C-safinamīdam satur aptuveni 30% no kopējās AUC0-24h radioaktivitātes, norādot uz ekstensīvu metabolismu.

Transportētāji

Iepriekšēji in vitro pētījumi parādīja, ka safinamīds nav transportētāju P-gp, BCRP, OAT1B1, OAT1B3, OATP1A2 vai OAT2P1 substrāts. Metabolīts NW-1153 nav OCT2 vai OAT1 substrāts, bet ir OAT3 substrāts. Šai mijiedarbībai is spēja samazināt NW-1153 klīrensu un palielināt tā iedarbību; taču NW-1153 sistēmiskā iedarbība ir vāja (1/10 no sākotnējā safinamīda), un, tā kā tas tiek metabolizēts par otrā un trešā loka metabolītiem, maz ticams, ka tam ir kāda klīniska nozīme.

Safinamīds pārejoši inhibē BCRP tievajā zarnā (skatīt 4.5. apakšpunktu). Koncentrācijā 50 µM safinamīds inhibē OATP1A2 un OATP2P1. Nozīmīgās safinamīda koncentrācijas plazmā ir būtiski zemākas, tāpēc klīniski nozīmīga mijiedarbība ar vienlaikus ievadītiem šo transportētāju substrātiem ir maz ticama. NW-1153 nav OCT2, MATE1 vai MATE2-K inhibitors koncentrācijā līdz 5 µM.

Linearitāte/nelinearitāte

Safinamīda farmakokinētika ir lineāra pēc vienas un atkārtotām devām. Netika novērota atkarība no laika.

Eliminācija

Safinamīds gandrīz pilnībā tiek metaboliski pārveidots (<10% no ievadītas devas neizmainīta atrodama urīnā). Pēc 192 stundām ar vielu saistītā radioaktivitāte galvenokārt ir izvadīta ar urīnu (76%) un tikai mazā daudzumā ar fēcēm (1,5%). Terminālās eliminācijas pusperiods visai radioaktivitātei ir apmēram 80 stundas.

Safinamīda eliminācijas pusperiods ir 20-30 stundas. Stabils stāvoklis tiek sasniegts vienas nedēļas laikā.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Safinamīda iedarbība pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem pieauga nedaudz (30% no AUC), kamēr pacientiem ar mēreniem aknu darbības traucējumiem iedarbība pieauga par aptuveni 80%. (Skatīt 4.2. apakšpunktu)

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Mēreni vai smagi traucējumi nemainīja safinamīda iedarbību, salīdzinot ar veselām personām. (Skatīt

4.2. apakšpunktu)

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Grauzējiem novēroja tīklenes deģenerāciju pēc atkārtotām safinamīda devām, kas veidoja sistēmisku iedarbību zem sagaidāmās sistēmiskās iedarbības pacientiem, kas saņem maksimālo terapeitisko devu. Pērtiķiem, neraugoties uz augstāku sistēmisko iedarbību nekā grauzējiem vai pacientiem maksimālajā cilvēku devā, tīklenes deģenerāciju nenovēroja.

Ilgstošos pētījumos ar dzīvniekiem novēroja krampjus (ar 1,6 līdz 12,8 reizes lielāku iedarbību nekā klīniskajai iedarbībai cilvēkiem, pamatojoties uz plazmas AUC).

No iedarbības, kas bija līdzīga klīniskajai iedarbībai cilvēkiem, novēroja aknu hipertrofiju un tauku izmaiņas tikai grauzēju aknās, bet nenovēroja pērtiķiem. Fosfolipidozi klīniskai iedarbībai cilvēkiem līdzīgās devās novēroja galvenokārt grauzēju un pērtiķu plaušās devās, kas 12 reizes pārsniedza klīnisko iedarbību cilvēiem.

Safinamīdam nenovēroja genotoksisku potenciālu in vivo un vairākās in vitro sistēmās, izmantojot baktērijas vai zīdītāju šūnas.

Kancerogenitātes pētījumi ar pelēm un žurkām neuzrādīja ar safinamīdu saistītu audzēju veidošanās potenciālu no sistēmiskas iedarbības, kas, attiecīgi 2,3 līdz 4,0 reizes pārsniedza sistēmisko iedarbību pacientiem, kas saņēma maksimālo terapeitisko devu.

Fertilitātes pētījumi ar žurku mātītēm norādīja uz samazinātu implantāciju un corpora lutea skaitu pie iedarbībām, kas vairāk nekā 3 reizes pārsniedza sagaidāmo iedarbību cilvēkiem. Žurku tēviņiem novēroja ļoti nedaudz anomālu morfoloģiju un samazinātu spermas šūnu kustīgumu, bet bez ietekmes uz fertilitāti, no iedarbībām, kas vairāk nekā 1,4 reizes pārsniedza cilvēkiem sagaidāmo iedarbību. Žurku tēviņu fertilitāte netika ietekmēta.

Embrija un augļa attīstības pētījumos ar žurkām un trušiem safinamīds izraisīja malformācijas no iedarbības, kas, attiecīgi 2 un 3 reizes pārsniedza klīnisko iedarbību cilvēkiem. Embrija un augļa attīstības pētījumos safinamīda kombinācija ar levodopa/karbidopa izraisīja aditīvus efektus, izraisot augļa skeleta anomālijas biežāk nekā katras zāles atsevišķi. .

Pētījumā par žurku prenatālo un postnatālo attīstību, mazuļu mirstību, piena trūkumu kuņģī un neonatālu hepatotoksicitāti novēroja devu līmenī, kas līdzīgs sagaidāmajai iedarbībai klīnikā. Toksiskā iedarbība uz aknām un to pavadošie simptomi, kā dzeltena/oranža āda un galvaskauss mazuļiem, kas

saņēma safinamīdu zīdīšanas laikā, veidojās galvenokārt no iedarbības in utero, bet iedarbībai ar mātes pienu bija tikai neliela ietekme.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Mikrokristāliskā celuloze

Krospovidons, A tips

Magnija stearāts

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds

Apvalks

Hipromeloze

Polietilēnglikols 6000

Titāna dioksīds (E171)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Vizla (E555)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

36 mēneši

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

PVH/PVDH/alumīnija blisterpakas ar 14, 28, 30, 90 un 100 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10 20091 Bresso (MI) - Itālija tel.: +39 02 665241

fakss: +39 02 66501492

e-pasts: info.zambonspa@zambongroup.com

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Xadago 50 mg apvalkotās tabletes

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

Xadago 100 mg apvalkotās tabletes

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015. gada 24. februāris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas