Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xalkori (crizotinib) – Lietošanas instrukcija - L01XE16

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsXalkori
ATĶ kodsL01XE16
Vielacrizotinib
RažotājsPfizer Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

XALKORI 200 mg cietās kapsulas

XALKORI 250 mg cietās kapsulas

Crizotinib

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt

1.Kas ir XALKORI un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms XALKORI lietošanas

3.Kā lietot XALKORI

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt XALKORI

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir XALKORI un kādam nolūkam tās lieto

XALKORI ir pretvēža zāles, kas satur aktīvo vielu krizotinibu. Tās lieto, lai ārstētu pieaugušajiem plaušu vēža veidu, ko sauc par nesīkšūnu plaušu vēzi, un kuram raksturīgs specifisks strukturāls pārkārtojums vai defekts gēnā, ko sauc par anaplastisko limfomas kināzi (ALK), vai gēnā, ko sauc par ROS1.

XALKORI var Jums parakstīt sākotnējai slimības ārstēšanai, ja Jums ir plaušu vēzis progresējošā stadijā.

XALKORI var Jums parakstīt tad, ja Jūsu slimība ir progresējošā stadijā, un iepriekš saņemtā ārstēšana nav palīdzējusi apturēt Jūsu slimību.

XALKORI var palēnināt vai apturēt plaušu vēža augšanu. Tā ietekmē audzēji var samazināties.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi par XALKORI iedarbību vai par to, kāpēc šīs zāles Jums parakstītas, jautājiet savam ārstam.

2. Kas Jums jāzina pirms XALKORI lietošanas

Nelietojiet XALKORI šādos gadījumos

-Ja Jums ir alerģija pret krizotinibu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-Ja Jums ir smaga aknu slimība.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms XALKORI lietošanas konsultējieties ar ārstu:

-Ja Jums jebkad bijusi viegla vai vidēji smaga aknu slimība;

-Ja Jums jebkad bijušas kādas citas plaušu slimības. Daži plaušu bojājumi, lietojot XALKORI, var pasliktināties, jo ārstēšanās laikā XALKORI var izraisīt plaušu iekaisumu. Tā izpausmes var būt līdzīgas plaušu vēža radītajiem simptomiem. Nekavējoties informējiet ārstu, ja Jums parādās jauni vai pasliktinās esošie simptomi, tajā skaitā apgrūtināta elpošana, elpas trūkums vai klepus ar vai bez krēpām, vai drudzis;

-Ja Jums teikts, ka Jums ir izmaiņas elektrokardiogrammā (EKG), proti, pagarināts QT intervāls;

-Ja Jums ir samazināta sirdsdarbības frekvence;

-Ja Jums jebkad ir bijušas kuņģa vai zarnu patoloģijas, piemēram, plīsums (perforācija), vai arī, Ja Jums ir stāvokļi, kas izraisa iekaisumu vēdera dobumā (divertikulīts), vai Jūsu vēdera dobumā ir izplatījies vēzis (metastāzes);

-Ja Jums ir redzes traucējumi (gaismas zibšņi acu priekšā, neskaidra redze, dubultošanās);

-Ja Jums ir smagi nieru darbības traucējumi;

-Ja Jūs pašlaik lietojat kādas no zālēm, kas norādītas sadaļā „Citas zāles un XALKORI”.

Tūlīt pēc XALKORI lietošanas konsultējieties ar ārstu:

- Ja Jums ir stipras sāpes kuņģī vai vēderā, drudzis, drebuļi, elpas trūkums, ātra sirdsdarbība, daļējs vai pilnīgs redzes zudums (vienā vai abās acīs) vai izmaiņas vēdera izejā.

Lielākā daļa no pieejamās informācijas ir par pacientiem ar ALK-pozitīvu, specifiskā histoloģiskā tipa NSŠPV (adenokarcinomu), un ir pieejama ierobežota informācija par citiem histoloģiskiem tipiem.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicams lietot bērnu un pusaudžu ārstēšanai. Indikācija neietver lietošanu bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un XALKORI

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot ārstniecības augu līdzekļus un zāles, kuras var iegādāties bez receptes.

XALKORI izraisīto blakusparādību risku var paaugstināt šādas zāles:

klaritromicīns, telitromicīns, troleandomicīns – antibiotiskie līdzekļi, ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai;

ketokonazols, itrakonazols, vorikonazols, ko lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai;

atazanavīrs, indinavīrs, nelfinavīrs, ritonavīrs, sahinavīrs, ko lieto HIV infekcijas/AIDS ārstēšanai.

XALKORI iedarbību var pavājināt šādas zāles:

fenitoīns, karbamazepīns un fenobarbitāls – pretepilepsijas līdzekļi, ko lieto krampju lēkmju novēršanai;

rifabutīns un rifampicīns, ko lieto tuberkulozes ārstēšanai;

asinszāle (Hypericum perforatum) – augu valsts līdzeklis, ko lieto depresijas ārstēšanai.

XALKORI var pastiprināt šādu zāļu izraisītās blakusparādības:

alfentanils un citi īslaicīgas darbības opiāti, piemēram, fentanils (pretsāpju līdzekļi, ko lieto ķirurģisku procedūru laikā);

hinidīns, digoksīns, dizopiramīds, amiodarons, sotalols, dofetilīds, ibutilīds, verapamils, diltiazems, ko lieto sirds slimību ārstēšanai;

zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai, ko sauc par bēta blokatoriem, piemēram, atenolols, propranolols, labetolols;

pimozīds, ko lieto garīgu slimību ārstēšanai;

metformīns, ko lieto cukura diabēta ārstēšanai;

prokaīnamīds, ko lieto sirds aritmijas ārstēšanai;

cisaprīds, ko lieto kuņģa darbības traucējumu novēršanai;

ciklosporīns, sirolims un takrolims, ko lieto pacientiem ar transplantētiem orgāniem;

melnā rudzu grauda alkaloīdi (piemēram, ergotamīns, dihidroergotamīns), ko lieto migrēnas ārstēšanai;

dabigatrāns – antikoagulants, ko lieto, lai palēninātu asins recēšanu;

kolhicīns, ko lieto podagras ārstēšanai;

pravastatīns, ko lieto holesterīna līmeņa pazemināšanai;

klonidīns un guanfacīns, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

meflohīns, ko lieto malārijas profilaksei;

pilokarpīns, ko lieto glaukomas ārstēšanai (smaga acu slimība);

antiholīnesterāzes, ko lieto muskuļu funkciju atjaunošanai;

antipsihotiskie līdzekļi, ko lieto garīgu slimību ārstēšanai;

moksifloksacīns, ko lieto bakteriālu infekciju ārstēšanai;

metadons, ko lieto sāpju mazināšanai vai opiātu atkarības ārstēšanai;

bupropions, ko lieto depresijas ārstēšanai un smēķēšanas pārtraukšanai;

efavirenzs, raltegravīrs, ko lieto HIV infekcijas ārstēšanai;

irinotekāns, ko lieto taisnās zarnas un resnās zarnas vēža ārstēšanai;

morfīns, ko lieto akūtu sāpju vai vēža radītu sāpju ārstēšanai;

naloksons, ko lieto opiātu atkarības ārstēšanai vai šo zāļu atcelšanai.

XALKORI lietošanas laikā jāizvairās no šo zāļu lietošanas.

Iekšķīgi lietojamie kontracepcijas līdzekļi

Ja Jūs lietojat XALKORI vienlaicīgi ar kontracepcijas tabletēm, kontracepcijas tabletes var būt neefektīvas.

XALKORI kopā ar uzturu un dzērienu

Jūs varat lietot XALKORI kopā ar ēdienu vai starp ēdienreizēm, taču ārstēšanās laikā ar XALKORI jāizvairās dzert greipfrūtu sulu vai ēst greipfrūtus, jo tad var mainīties XALKORI daudzums Jūsu organismā.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai Jums iespējama grūtniecības iestāšanās, vai barojat bērnu ar krūti, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

XALKORI lietošanas laikā sievietēm jāizvairās no grūtniecības iestāšanās, un vīriešiem jāizvairās kļūt par bērna tēvu, jo XALKORI var kaitēt zīdainim. Ja personai, kura lieto šīs zāles, var iestāties grūtniecība vai šī persona var kļūt par tēvu, ārstēšanās laikā un vēl vismaz 90 dienas pēc ārstēšanās beigām jālieto efektīva kontracepcijas metode, jo iekšķīgi lietojamie kontracepcijas līdzekļi var būt neefektīvi XALKORI lietošanas laikā.

XALKORI lietošanas laikā nebarojiet bērnu ar krūti. XALKORI var kaitēt ar krūti barotam zīdainim.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Tā kā pacientiem, kuri lieto XALKORI, var būt redzes traucējumi, reibonis vai nogurums, Jums jābūt īpaši uzmanīgiem, vadot transportlīdzekli un apkalpojot mehānismus.

3.Kā lietot XALKORI

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena 250 mg kapsula divas reizes dienā (kopā 500 mg), lietojot iekšķīgi.

Lietojiet vienu kapsulu no rīta un vienu vakarā.

Lietojiet kapsulas katru dienu apmēram vienā un tajā pašā laikā.

Kapsulas var lietot ēšanas laikā vai tukšā dūšā; izvairieties lietot greipfrūtus.

Kapsula jānorij vesela, to nedrīkst sasmalcināt, šķīdināt vai atvērt.

Ja nepieciešams, Jūsu ārsts var izlemt samazināt devu līdz 200 mg, lietojot iekšķīgi divas reizes dienā (kopā 400 mg), un, ja nepieciešama turpmāka devas samazināšana, tad tā jāsamazina līdz 250 mg, lietojot iekšķīgi vienu reizi dienā.

Ja esat lietojis XALKORI vairāk nekā noteikts

Ja nejauši esat lietojis vairāk kapsulu nekā nepieciešams, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Jums var būt nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Ja esat aizmirsis lietot XALKORI

Ja esat aizmirsis lietot kapsulu, tālākā rīcība ir atkarīga no tā, pēc cik ilga laika jālieto nākamā deva.

Ja līdz nākamajai devai ir 6 stundas vai vairāk, lietojiet izlaisto kapsulu, tiklīdz atceraties. Nākamo kapsulu lietojiet parastajā laikā.

Ja līdz nākamajai devai ir palicis mazāk par 6 stundām, izlaidiet aizmirsto devu. Nākamo kapsulu lietojiet parastajā laikā.

Nākošajā vizītē pie ārsta pastāstiet par izlaisto devu.

Nelietojiet dubultu devu (divas kapsulas vienlaicīgi), lai aizvietotu aizmirsto kapsulu.

Ja Jums rodas vemšana pēc XALKORI lietošanas, nelietojiet papildu devu, bet lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Ja pārtraucat lietot XALKORI

Svarīgi XALKORI lietot katru dienu — tik ilgi, cik ārsts Jums parakstījis. Ja nevarat lietot šīs zāles atbilstoši ārsta norādījumiem vai Jums šķiet, ka ārstēšana vairs nav nepieciešama, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.

Dažas blakusparādības var būt smagas. Jums nekavējoties jāsazinās ar savu ārstu, ja Jums ir kāda no zemāk minētajām smagajām blakusparādībām (skatīt arī 2. punktu „Kas Jums jāzina pirms XALKORI lietošanas”)

Aknu mazspēja

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jūs jūtaties vairāk noguris nekā parasti, ja Jūsu āda un acu baltumi paliek dzelteni, urīns kļūst tumšs vai brūns (tējas krāsā), ja Jums ir slikta dūša, vemšana vai samazināta ēstgriba, ja Jums ir sāpes vēdera labajā pusē, ja Jums ir nieze vai, ja Jums zilumi rodas vieglāk nekā parasti. Jūsu ārsts var veikt asins analīzes, lai pārbaudītu Jūsu aknu darbību, un, ja rezultāti ir izmainīti, Jūsu ārsts var izlemt samazināt XALKORI devu vai pārtraukt Jūsu ārstēšanu.

Iekaisums plaušās

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir apgrūtināta elpošana, it īpaši, ja tas ir saistīts ar klepu vai drudzi.

Samazināts balto asins šūnu skaits (ieskaitot neitrofilos leikocītus)

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas drudzis vai infekcija. Ārsts var Jums veikt asins analīzes, un, ja analīzēs ir izmaiņas, ārsts var izlemt samazināt XALKORI devu.

Reibšanas sajūta, ģībonis vai nepatīkama sajūta krūšu kurvī

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir šie simptomi, kas varētu liecināt par sirds elektriskās aktivitātes traucējumiem (redzami elektrokardiogrammā) vai izmainītu sirds ritmu. Jūsu ārsts var veikt elektrokardiogrammu, lai pārbaudītu, vai XALKORI lietošanas laikā nav radušies sirdsdarbības traucējumi.

Daļējs vai pilnīgs redzes zudums vienā vai abās acīs Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums rodas redzes zudums vai jebkādi redzes traucējumi, piemēram, redzes pasliktināšanās vienā vai abās acīs. Ārsts var pārtraukt XALKORI terapiju un nosūtīt Jūs uz konsultāciju pie oftalmologa.

Citas XALKORI blakusparādības var būt šādas:

Ļoti biežas blakusparādības (var skart vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem)

redzes traucējumi (spilgtas gaismas zibšņi acu priekšā, neskaidra redze vai redzes dubultošanās; parasti tie rodas drīz pēc tam, kad uzsākta ārstēšanās ar XALKORI);

kuņģa darbības traucējumi, tajā skaitā vemšana, caureja, slikta dūša;

tūska (liekā šķidruma uzkrāšanās ķermeņa audos, izraisot pietūkumu rokās un kājās);

aizcietējumi;

patoloģiskas izmaiņas aknās, ko uzrāda asins analīzes;

samazināta ēstgriba;

nogurums;

reibonis;

neiropātija (nejutīgums vai adatiņu durstīšanas sajūta locītavās vai ekstremitātēs);

garšas sajūtas izmaiņas;

sāpes vēderā;

sarkano asins šūnu skaita samazināšanās (anēmija);

izsitumi uz ādas;

palēnināta sirdsdarbība.

Biežas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem)

gremošanas traucējumi;

paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs (var norādīt uz nepietiekamu nieru darbību);

sārmainās fosfatāzes (enzīma, kas norāda uz orgānu — īpaši aknu, aizkuņģa dziedzera, kaulu, vairogdziedzera vai žultspūšļa — darbības traucējumiem vai orgānu bojājumu) līmeņa paaugstināšanās asinīs;

hipofosfatēmija (zems fosfātu līmenis asinīs, kas var radīt apjukumu vai muskuļu vājumu);

šķidrumu saturoši, slēgti veidojumi nierēs (nieru cistas);

ģībonis;

barības vada iekaisums;

testosterona (vīrišķā dzimumhormona) līmeņa samazināšanās asinīs;

sirds mazspēja.

Retākas blakusparādības (var skart ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem)

plīsums (perforācija) kuņģī vai zarnās.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt XALKORI

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pudeles un kastītes pēc „Derīgs līdz” vai uz blistera pēc „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka iepakojums ir bojāts, vai redzams, ka kāds tās ir aizticis.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko XALKORI satur

-XALKORI aktīvā viela ir krizotinibs. Pieejamas dažāda stipruma XALKORI kapsulas. XALKORI 200 mg: katra kapsula satur 200 mg krizotiniba.

XALKORI 250 mg: katra kapsula satur 250 mg krizotiniba.

-Citas sastāvdaļas ir:

Kapsulas saturā: koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, mikrokristāliskā celuloze, bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts, nātrija cietes glikolāts (A tips), magnija stearāts.

Kapsulas apvalkā: želatīns, titāna dioksīds (E171) un sarkanais dzelzs oksīds (E172). Apdrukas tinte: šellaka, propilēnglikols, kālija hidroksīds un melnais dzelzs oksīds (E172).

XALKORI ārējais izskats un iepakojums

XALKORI 200 mg ir cietas želatīna kapsulas ar rozā vāciņu un baltu pamatu, kurām ar melnu tinti uz vāciņa iespiests „Pfizer” un uz pamata – „CRZ 200”.

XALKORI 250 mg ir cietas želatīna kapsulas ar rozā vāciņu un pamatu, kurām ar melnu tinti uz vāciņa iespiests „Pfizer” un uz pamata – „CRZ 250”.

Tās ir pieejamas blisteru iepakojumos pa 60 cietām kapsulām un plastmasas pudelēs pa 60 cietām kapsulām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Lielbritānija

Ražotājs

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstatte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Belgique/ België /Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel.: +420 283 004 111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel.: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E. Τηλ.: +30 210 6785 800

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel. +356 21220174

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

España

Polska

Pfizer S.L.

Pfizer Polska Sp.z.o.o

Tél: +34 91 490 99 00

Tel.:+48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0)1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: +354 540 8000

Tel.: + 421 2 3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Sverige

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer Innovations AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +46 (0)8 550-52000

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: +44 (0) 1304 616161

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas